Utrechts Nieuwsblad woensdag 15 februari 1899

No 247 Woensdag 15 Februari 1899 > 6e Jaargang Nieuws - en Advertentieblad voor UTRECHT en Omstreken TerfOlitlBt DAOELIJKB bshalvo Zon an TeaitdsEsn F(l]t pel neet net GeïlUitreerd SnlTenblel ¦ ¦ t O.IO 0 Bitendei ¦• till f * I « l i « t t • t.*9rraneo per poet i i f | i i « IS Bureau Drift 23 a T B E C H T Uitgever JOH DE LIEFDE Prije d«t idmnntlen ren 1-6 resell / o,«0 BUe reg«l meer 10 C«n « PlaiUt bibb ieeeKJe iLdTert^ntls 3 « ilen den wotdt dlo lletbtl » melen berekeni AdtortentlUfrlJ In Abonnement HI 5Q0 rogell 6 unl bl 10(}O 4 cent en bij 20JJ 37 oent per regel DlenieaalJlaJinsea on eal tragen SS Oeut per Advertintte bij vo ruitbetellng vmtuer bestaat uit 2 blaam [ T DE PERS SlaaUhulp bl ] • rbeiderspei>oionnrorlnB In „ Do Avondpost " hösït mr Vam Hcnitcn « Dige dagen geleiea betoogd dat do loon-trekkeodeu geen rechtsaanspraak op den Staat of op andere ¦ solUakHiEstn litbb&i » tb van die grooto massa te verbeteren Particuliere pogingen zijn daartoe onvoldoen de gebleken daarom behoort de Stoat zich dit hoogst gewichtig belang aan te trekken " Hot wtfaontwerp op de arbaMs-on rusriiden Het Sociaajl Weekblad behaodelb in het vierde artikel de bepaling der arbi-ids tijden voor de brood bakkerijen De kw-i.tio of da desbetrefiende bepahngen van bel ont werp wel strookt met de toelichting laat het thans achterwego hierop komt het terug wanneer hot een volgende maal ecu meer aJgemeene grief tegen den wetgevers-a rndd 1 in dit ontwerp neergelegd te berde zal bren gen Nu aanremonde de bedoeling vai den wetgffver wijst het blad op de geringe toe lichting bij de bepaling dat in het bakkers-bedrijf 17 uren mag worden gewerkt op da gen die aan Zon - en feestdagon voorafgaan Meü i«u meencn — schrijEt het — dai een minister die bezig ia bepalingen te oatver pesn tot het tegengaan van overmatigen ar beid van volwassen personen aJa hij zich gedrongen aiet voor een bedrijf een mot oen algemeenen geest zijner wet zöo zeer in strijd rijndc uitzondefingen te maken — vóói hij zich gewonnen geeft eerst op allerlei wijze zoekt den dans te ontepriugen En hier-vaji b 1 ij k t in de toeliohüng niets Htt bedrijf oischt die » langen werktijd en „ daar tegen bestaat geen bezwaar " Naar aanleiding van deze laatste l^-oni-scho uitspraak — die doet twijfelen of do drang dio den minister bracht tot dib ont werp wel uit zijn binnenste ia gekomen vraagt het S W „ als heb voor de bakkers die m verband met de hooge temperatuur waaarin zij werken toch zeker ^ 1 een voor de gezondhaid ' schadelijk bedrijf uitoefenen geen bezwaar is éénmaal per week zeventien uron achtereen aan het werk te zijn waarom ia zulk een werktijd voor andere werklieden dan wel een beewaar " De twijfel van het blad of de minister wel voldoende heeft onderzocht < Sf het bakkers-bedrijf dezen langen arbeidstijd eischb is verstrekt door de publiek gemaakte verk'a ring der Anisterdamschc Coop Bioodbak-kerij H and werk eirs-Vrienden kring „ Om de noodzakelijkheid van het sanction oeren door do wet van een 17-urigen werkdag eens per week te onderzoeken heeft het bestuur ltc proboord of de taatato werkdag per week niet eveneens tot 12 uur per dag e beporlten ware en dib ia volkomen gelukt de ontos-tenrekening steeg er slechts ruim één gulden per week door Nu kan men hier tegen aanvoeren dat een cooporatieve bakkerij dingen kan doen te genover haar leden-verb ruikers die belaag hebben bij den bloei der zaak die een ge wone bakkec niet kan doem Levert deze ' s Maandags brood dab niet versch genoeg w dan gaan zijn klanten bij een ander en dua moet bij dien bakker wè op Zaterdag Vrij dag lang gewerkt worden Hieruit volgt echter aJloera — meent heb blad — dat het bakkersbed rijf zulk een lan gen werktijd op den laatsten dag der week eisehb omdat het publiek in zijn edschen onredolijk is ant onredelijk ia bet tor wille van bet bekomen van iet loeningsgeziadheid getuigt tol iM.-ma^i '-!'¦¦¦ ' va itd Horanszky en Györy te ' beraadslagen over de rechtspraak in vensekeringsaaogeb^viMdcn en de wij » ging van h«t kamerreglfeiiieDt heeft hij Ikj - - noemd boren Pegen-vary niiiriatcF van dah - nveil on graaf Stoven Tisia De kees vandezen laatAc bewij * dat iianify niet veelanders ia dan do bediende van don oudenïiaza die de ver&'inr ihoudü omdaö deze zijn invloed zou kumion fnuiken dab bet - net Banffys vradeliever.dlicid du * ook poover gesteld is ei dal het aan hem Dïfrt zal liggen als de onderbanleliiif^ii ondanks alle » tot een gunstig einde leiden Maar de kans hierop ia vcrmmderd uu de jeugdige kempr Feuilleton » Een Levensstrijd TWEEDE GEDEELTE Hot v/aaeenbeeld 51 Goed en wel maar Parijs is groot en alsik uw adrej niet weet Xk kan nog niet zeggen in welke wijkik za ' gaan wonen zoodra ik ergens een on derkomen zal hebben gevonden mijnheer be loof ik u mijn adre te zulfcu zenden Gowl ~ antwoordde de rechter van in-structi © — maar vergeet hot niet want andcra zoudon wij genoodzaakt rijn u te doen zoekem En uu — vei-volgdu hij — heb ik n niets meerte zeggen en kunt gij heengaan Gabrielle stond oj > groette hem en dan conuniaaaris van politie en gJng langzaam de kamer uit Te laat Das avonds Dog van dienzelidcn dag gaf < fe directeur van hel gesticht bevel dat men Gabrielle Lieuarci voor hem zou brengen Hij ontving hel jonge mtasjs in ïijn kantoor gaj hiar een stoel en zeide — D heeren der justitie en politie tfia'j « o even geeen hebt en die u in ' t verboor ' IwJïiS * mij lang ov er v g » sproken Even ah ik en iedereen liier stelt de reoht3f van inst.iictie veel belang in u Hij heeft u aangeraden Parija Ie verlaten en naar uw familie torug te keereu maar gij hebt hem niet verheeld dat gij weinig lusb hadt om naar uw vader terug te keeren Hij ia heen gegaan mot grooto bezoigdheid voor uw toe komst Welnu die bezorgebeid deel k Gij vertrekt nu uit het ' gesticht en ik ben niet genist oveür uw lot want ik weet niet wat van u worden moet als gij alletm in do we reld staat zouder oudere zmder vrienden zonder ieoumd om u te besobermen om u te helpen te midden van die groote stad vol ge varen van allerlei aard waarin zooveel ellen de en misdaad is en waar gij reeds zooveel geleden hebt Gij ziet in welken toestand gij u bevindt en ik kan u niet genoeg aanraden ernstg na te denken Kom aan mejuffrouw wat denkt gij te doen Kcnb gij to Parijs een fataosniijki familie the u kan opnemen Neen mijaheer ik ken niemand meerte Parijs — antwoorddt Gabrielle — Trou wens ai kende ik er iemand dan nog zou ifcniet trachten hem te zien Ongelukkig tdnd dat is het juist watmij doet ontstellen gij zult u volmaakt ver laten voelen Neen mijnhee4 - — hernam hot jonge meisje n.mr den hemel wijzend — ik geloofaan de Goddelijko Voorzienigheid zij zal overmij waken Dat geloof ifc gaarne maar er ia eenspreekwoord dab zegt „ Helpt u-zelven enQod zal u balpen 1 " Wat zult gij doeaï Ik zal de naald vaa do werkvrouw haretcoren ik neb reeds pnsscmenbwoik gemaakt:ik kan ook fijn linnengoed naaien ik zalniet lui zijn ik heb moed goeden wil ikweet dat slechts zij die niet werken wülein,te Parijs niets te doen vinden Dat is zoo maar het werk van eenvrouw wordt zoo slecht botaaM Zeer waar mijnheer maar ifc zal zooweinig noodig hebben cm te leven Behalve do eerste levenabehceften beefteen mensoh vooral een vrouw nog zooveel mée'r noodig Gisteren heeft men mij mijn goed terug gegeven dat ik had toen ik van Aisnièreshierheen werd gobr^cht ifc heb alles in vrijgoeden elaat gevonden in een janr behoefik niets meer te kcopen - Maar gij zidt u toch ergena moeten ves tigen Gij zult een kamer moeten huren enbetalen Ea verder 13 het waarschijnlijk datgij niet forstend werk ïulb vinden Heeft mijnheer miji heden morgen nietgesegd dat bij mij vóór mijn vertrek een klüi-ne eom soa ter hand stellen Ja > een aom van drie honderd frajica,dio U toeoehtort Die mij toebebcortï — vroeg Gabrielle,verbaasd Jai Dia drie honderd francs zijn gevon-dto in dö kamer welke gij te Asnièrcs bo woondot Dat geld behoort mij niet toe mijn,-hew Niemand heefb het naohtaa » opgevraagd Toen vrouw Trelafc mij uit da laan Cli-ohy is komen halen om mij uaar Asnicrcs te gpleidcn had ik m;Eschieu geen vijf franca klein geld in mijn zak Een ding is dus slechts mogelijk Hebzal een geschenk zijn nan u Van wicu af-kematig ' Van iemand die meJebjden met uheeft gehad of wei van hen " je u uw kind hebbeu ^ mnomen Dau dat d"et er weinigtoe het geld is van u ea wij behoeven niet te onderzoeken van wien het 13 gekomen Gij aclujut een vast besluit Ie hebben genomen dat staat wel eenfe'sz-ns de goede plannen in den weg die mert ten uwen opzichte heeft opgevat niettemin zal ik n zeggen wat menmij heeft verzocht om u voor te stellen Bij uw vertrek uit het geatitht zal men u met genoegen opnemen ia een work-inrichting vangeesteZijko zusters Het maürje schrikte op — Men zou voor u alle att'.ntiee hebben welke men aan uw ongeluk veischuldigdl is — vervoigdo de directeur — men zou gene genheid voor n ko teren da;ir zoudt gijeen veü ^ toevlucht oord " iuden tegen aSe iLceiciijk'.icdcn en gevaren des levena Gabrielle schudde het hoofd en antwoord do — Mijnheer wat fij mij daar voorstelt zouzeker zesr goed zijn voor e^n ongelukkig meiaje als ik en ik ben u wel dankbaar dat gij zoo liefdadig voor mij zijt maar ik kangten gebruik maken " au het aanbod dat gij.mij doet Ik wil mijn vrijheid behouden mijngehoele vrijheid Sedert iieb veretand nyj ia temggegeve » — vervolgde zij haar rcdiler-fcand aan haat voorhoo ' brengend — heb ik daar cene gedachte waarvan ik niet ben af to breng3U ik heb een doel dat ik wil zien te bereiken en ifc heb geewore » dat ifc mijn gchcele Jovcn aan die taak wil wijekar Mag ik a nel vragen trelk dat doel isl Hebt gn het nog niet geradenï Ik wilmijn ' ind terugvinden Arme vrouw a-nn u d:r — mow pelde lüj Uijo kmd — fcenjam zij plotaeling op-gewonden — rijn kind dal ik nauwelijkagezen heb en Krnauwerncod da tijd liobgehad te kusen Weluu ik zie het nog golijkmen heb in mijn armen had gelegd ja naluaaud-n van waauziu heb ik in mi gen zijn lief ngelaabüg gelaab met juisthefdgegrift temggevond'-u W'aarcm neb ik ookd.i ooiren gesloten waarom ben ik ïngeslapeol NowUbtuge Jaap'Het & v '.:¦¦' hebben ontbroken ik zou liet wel hebben wetcr te verdedigen mét nagels Cfl tanden Helaas ik a tp En hij was bij mij do ar me kleiue rt kenend op de beschenning zijner moeder Ik sliep Alsof eeu moeder het recht had te slapen Ik sliep er vcu heefll mij mijn kind ontstoleü En ik heb niets ge-boordl Ik ben nog jong — vervolgde zij als tob zich-zclve sprekend — maar ik ' neb van allo genoegens van het leven jilscheid genomen Ik heb niets meer dan de heo » om mijn kind terug te vinden Daarvoor aifeen zijn verdeR al mijn gedachtes jycffdt varvokd ^- 
liaan Tisza de won van den msn die ontTnnltg zijn groote verdienden de Ecbcppcr 13 van tet bestaande stj:llji?l van knocicrij en omkoo-per - aan de onderiiandelingen dtclneemU De benoeming heeft begrijpt-liikenrij ^ de veront waardiging vm d > onposibe opgTwekt wanb de oppositie baat den jongen Tiaaa en moet iiet vanzelf als een ottdaging l j3escbo-uv7en dat Banffy nu iveer denzetfden persoon caar vi > ren schuift dien zijvrofger cnbemmpold heeït gewraakt oen er een nienwo Toaaittn van liefc Him van Vertegenwoordigers moest woï 1 - den gekozen De benoeming tm T;s^a reorspcU niets gOMS joor^den afloop vaa de onderhacdolin-gen Qp d « Philippilnen ajn de opitandelingen na verscliiJlende scher mutsel in gou overal naar bet noordoa cm^-geworpon Zij vochter moedig in bun Bteïlin-gen maar sloegen overhaast op de vlucJit zoo-dro dcxs onhotiabaar geworden waren Volgena de berichtön uit Filippijnrchc bron Muden do verliezen der opstandelingen aleckta 1050 doodeu en gewonden bedragen aam da zijde der Amerikanen zouden 47 offiderca en 195 minderen gedood en moer dan 500 gewond 1 zijn terwijl de Fil'ppinos 300 Ameri kanen krij^sgevajigen gemaakt Mudcn heb ban - Ery waarsckijülijk klinkt dat nictu BINNENLAND 14 Februari 1899 Mimh Eij de regtering if bet navolgend telegram OïitvaJig'cQ viit Atjch van 13 ' Éubr ¦ Tor Westkust liadden drie gerechten piaate dot Toekoe Üemar'a benden Gesneuveld zijn twee fuaelicra Gewond word de gedetachcer-fle hiitenant J J Verbrugh dooi een klowang hcw.v aa.n den poh Do vijand bekwam ze * tien düotlcn waarondcy oen pangïima ^ Z.^ak>Kotierhui « Aan de Tweede Kamei is bat volgende adres verbonden Het comité van Echocpsbonw te Amster dam be&taande uit do vercenigingew „ Een dracht " ' scliei'pmakera Eenbo-id onder Ona ' sclieep;bL«ehieCera en „ Verbelcrmg sij ons SliE^'fi " iijzfr - en mctaalbewevkprs jnartofl gemachtigd aoor de leden van voatUK)em <& vereanigingen neemt de " rijbei 1 Uwo Ka ^ mer te tnogen vragen oin len pp " f < ' te l '-'' rev eie-onl werp Wet-Harle e.a direct bij TJwc srontnkoiost n behandriïng to nemen Zij knnucn aiab ualatuu er op o wijztn dat hierdoor in het belang gohanddd wordt vaji de spanning die algemeen heersebt die naar aij mogen bopen direct zal worden onderz^ht Da do aanntming van di^e wijziging in ons itra£wclbo«k „ Lo Fetil Bleu " versebijncade te Brurcol Ontvangt ut Weencn een te&gram waarin gezegd wordt dat de Czaai aan de nnrgenct heden d © keus Uot Cusschen Dcu Hsag qi Kopenbagen als plaats van bijeenkomst voor de ontwap^imi-s-confei'cntie - De Duitsche keizer moet sterk tegen Ko penhagen zijr geweest om zijn misnoegen he bennen te geven over de protester » van Dene marken naai aauJeiüiug van de uitzattiitgWi Tan Denen uit Sleeiwijk-Hoktcin Daarop were ' Den Haag ah plaats van a-menkoffiit gekusen Gngêiükksïi m ffrsiviw U & ntoopd to 6»rkcl Naar wij vernemen blijvea do voornaam ete vcrdadiicn in den i.ioordaanslag te Ber fcet Uitteabegaard en Kraai jenbrink beslist ontkennen iets met de misdaad te hebben uiU staan Zij worden geregeld elk op zijn beurt urenlang verboord maar ondanks het strik-net van-.ragen dat ovet hen gCBDatmeo wordt behouden aij hun teg«nvoordigbeid van geest en antwoorden zonder aarzeling cu \ rij zeker Niettegenstaande de snelle on besliste cn derzoeking^n van de poliüo is het nog niet geluk ':' pssitievc bcwijï.cn in handen te krij gen De BerkelUara die op den sannd van dea moord dcor twee mannen werden aan gesproken kmmen ook met eeusUmmig ver klaren dat Uitt^nbogaard en Kia a ij e 11 brink ' t bewuate tweetal is üisachier ral als ge-dureiide bet verblijf in het huis vaji bewaring het hoofdhaar en de geziclifsbeijaiing ivcerin ouden staat zijn gokouien ia dezen wol een beslister verklaring kunpcii worden afgolegd Kraaijeiibrink voor.il gedraagt zich tijdens het verhoor en < n de wachtkamer ondor toev-zicht van den brigadJer-rijlisvLldwaditor ta melijk onbtayrgd en zaju antwoorden zijn zeer gevafc Toen do brigadic-r hem de boeien aandeed riep bij au wat doe je me een pijn " — Je hebt den arraei menschen wien jed'e hersens bebl ingeslagen heel wit meer prjn gedaan merkte toen de poltie-ambtenaar op Even keek Kraaiic-iibi-ink hem aan eu ixi dan Je durit veel la zeggen Vóór dei ' reebter-ramimssaris klaagde W ] dai de boeion hem zoo zeer di-Hlen eo hij vroeg of ze niti tijil./lijk afgenorner konden worden De bvigfidter verzette aeb « Ster daaitcgen en dr beklaagde bleef geboenl lien andermaal toen hij van f middag tot'savouds baif negen bad zitteu « Bebten tsir-wql ÜitiOjbo^nard werd ¦ erboord klaagdeilij - ovei ' horger Hij mocht toen de voegendemaal een - Aiü biood uit bet huis van bewanng in ce nemen Maar ieh te drinken er bij ttreeg hij niet „ A!s ' k nou burger was beweerde hij liodit ik een kom kcffie - voor cctj '¦ ¦¦ ¦ Nou van mij krijg ja ' b niec 1 merkte daarbij de bewaker op Pogir.g-jr om bmoi er iu te laten loopen mislukken >;- eregoki — Oe weet wel ' ei eens de bewaker dat,als je öekeub je mlndei straf krijji Cm bent » nis geldt als vernachtende omstand^ueid Da verdachte aarzelde kleurde maar zei Je ban toch niet bekennen al9 je nik ga daan hebt Hoewd enkelf aa-nwjjzaigen de jiLititie ra den geven tot het veimocdsn dat zij wel do gelijk de hoofdda.dery in bundon heeft zijn beiden zoo geslepen weten zij aich zoo onbe Gchaomd te beroepoa op niet na te speuren olibi > m onbekeudo ierden o ^ ecfenUsen en gchmmzinriige gaven dat bet co ^ lang n"e4 zeker ia boe het leugen weef ol mc*t worden ontward om hen ten elotte voor de naakte gruwelijke waarheid te stellen Hopen wij dat zich plotseling crïjziging inden toe.rtand moga roordoen De rechteriijko macht lieeft op dit oogenblik nog volstrekt met de noodigc wettelijke en overtuigende ' bo vrijzen En zonder die zou zij wel mooten ein digen met de verdachten op vrije voeten to stellar W Cfi Aan d « gKvatgen overletlen De vronw wie Zaterdagochtend ta Hel mond bedde beenen door de stoomtram weir den afgereden is aan de gevolgen overleden VreeselÈik treurig Zondagochtend vonden eonige wandelaars in hot " Volkspark Ie Enschedé in den vijver het lijk van een bejaard mam ' t Bleek to zijn dat van den 60-jarigen lossen arbeider W de W Hij bad een briefje in den zak waarop stond „ Wanhoop en vertwijfeling voeren mij tot deze daad Vergeef het man en vader " Braad Zondag brandde to Doonispijk een boerMi huis met berg waarin ongeveer 10,000 balve KG hooi tot den grond af Een kalf kwam in do vlammen om doch bafc overige vee word gered Een en ander was verzekerd ïlisttaad Ie U-T.itmonttQ Ecnïge weken gededen zou do landbo^wor Coenraad Quarpel te I.Teelmonde een varken verkocpen aan den tuinier Ario SpaiTobo '- m en reeds waa de koop nagenoeg gesloten Een gaar dagc|j Jator vernam Spa:re-boom evenwel dat Q het variicm voor een rük-daalder meer aan een ander vei-ko;'üfc had waardoor cem hevige twist moet ontstaan z'ri in de schuur van Q Hierbij werd rtpar reboom vrccselijk verwend met een hooivork aan de gevolgen waarvan hij Zondagmorgc-n overleden ia Q ontkent ten eenenmale dat hij S ver ^ wond eou hebben zeggende dat S mat zijn golaai in de hooivork is gevallen wat nog al in twijfi wordt getrokken Zondag was do justitie uit Dordrecht tm plaatse A.rrestatiën hadden nic niaata S waa gehuwd en vader van ocïü kind Gisterenmiddag hsd midcr veel dcslocuiug do leraardebesteiling plaats lll!ah~n''a!iiTq me * tïooösBfilton 3?fenp Te Zcelst N.-B werj ^ ecnige dagen gels-den zekere G S zoodanig met een soïiop m s-bandeld dat zijne opname ia het gasthuis ta Eindhoven noodig was Door dt Schro-dcr was schedelbreuk geconstateerd De man die aanvankelijk aan do botore hand waa is Zouda~ l \ Wij deelden mede dat op last der justitie een groot deel dt^r tclegr-irischo correspour dcutiu is opgevraagd betrek king hebbende op de zaak Haas — Van HaiJ c.s De twaalf ambtenaren die voor bet opzoe ken der teli.-ram-formulieren naar het tele graaf - archiei te ' sGravtnliagc zijn gezonden hebben niet mindei dan ' aümi oen milhoeir stukken te onderzoeken EnkeJe ambtenaren zijn daarvoor iijeklijk naar Den itaag ver ^ plaatst Zij ge:.i..teii akm dag van bun erbE.U aldaar een extra-toaVige en op het vinden van de gez-jdite stukken is een cKUn-premuf gesteld Reeds Ixagss dan acht dagen zijn zii naa het werk Ci roede eenigc der gezochte papie ren gevonden rijn is nog niet bekend daar de ' ambtenaren onder hun ambtseed staan en slechts nan hun bevoegde superieuren mede-dtelingen megeu doen Men berekent dat de kosten van het onder zoek der ïomnüSeren tot nu toe reeds f300bedragen „ TU " O»«rrof?ei » ZbtepAigBlorggi viel eene boerin die naar Helmond ter markt - ging van dé stoonitram met he >- ongelukkig gevolg dat liaar beide boeaes wenfen afgereden Trourffl onfofuk De landbouwer A Ouwens te Lage Zwa luw - bad terwijl hij heiig was zijn paarden te-voecbren het ongclua van een eLer dieren een trap logen het Iicofd te Lrijgeu met bet treurig gevolg dat Uij eenige oogenbliiken later overleed ingestort Te Hchiioud is Vrijdagavond de nieuwe waLertoren Ingestort Gelukkig was bet werk volk juist vertrekke »- Een aïsenoaröiae diefstal Men zc-ekt bij de ötaatsspoorwcgen naar de lui die belust schijnen op de koperen ven-tilatlekokei-i - die zich boven de v.-jgcns bo-vinden Iedere koker vertegenwoordigt ' ecu waajdo van f 2,50 en elke waggon heeEL er niet minder dan zes Er worden heel wat van oie iustruiacaten gemist Van dag tot dag Een mooie giffï iCsaT niV Kampen beridhl - wordt i » dcor een tot nog too onbekenden gever aan de geref gemeente aldaar een gift geschonken van 1 ] 50.000 voor den bouw en liet onderhond van een gestichti de grond is deze week daar voor al aangekocht „ Kevsfaar " Het kleine Duitechc plaatsje Kevelaar kan voorzeker als een der drnksto spoorwegstati-ens beschouwd worden daar gedurende het af geloopen jaar niet minder dan 231,510 roizi-ger ^ per spoorweg werden aangebracht bene ven » 40,000 a 50,000 voetgangers allen bo-devaartgangei ^ Het stadje bezit dan ook ver scheidene inriohtingtHr dio men overigena aledjta in de grooto steden aantreft Carnaval Dfcor de sociëteit „ Momus " te Maastricht worden ter gelegenhsid van bet Carnaval 1S0O wittebrooden aan de armen uitgereikt Een gouden jubUaam Vcor GciT / t van Dijk te Kampen was het Vrijdag een onvcrgetolijke dag ' t Was n.1 50 jaar geleden dat hij als knaap van 14 jaren op de tiouwslagerij „ De Haringbnis " van den heer H J Buisman in dienst trad ' a Avonds bracht het gchcelo personeel der lijnliaan hun meesterknecht een serenade mot takketlicht waarna ze in optocht naar bet Icgegobouw trokken Hier waren de patroon lEeb zijn famiBeleden er ook al de knechts met ' hunne vrouwen of meisjes veveenigd en genoten onder ruim onthaal een hoogst genob-voUen avond De heer D Buisman zijn te genwoordige patroon schonk hem een j^vaax gouden ketting een gouden remontoir had bij reeds ontvangen op 40-jarigen diensUijtt Ds kneehte boden hem aan eem gouden lia ^ rtngbuis terwijl bet Nuts-dopartement Kam pen hem een groote zilveren medaille schonk Auatraliaobe hsDB Vrijdag was op de botarmarkt te Leeuwar den voor bet eerst eenc bezending Australi-acbe boter aangevoerd door den boterhande-laar C Gerrtsmo ingevoerd Die boter trok groote belangstel lm g zoowel van de eljdo den boterkoopers ais van de directeuren dei zuivelfabrieken Algemeen prees men de qua-liteit van ' t jiroduot mt den vreemde dat can lange zeereis gemaakt liarl en toch zoo flink was gebleven Niab minder roemde men de practische en zeer nette wijzo van verpak king Aan keepers was geen gebrek Het aan gevoerde werd voor de consumptie verkocht tegen vrij wat lager prijs dan de Prisscha boter Nu deze proef zoo goed gcstiagd ia ¦ zal iwiarschijidijk a-a week weer eene bezen ding ter markt gebracht worden Sen nfe«wa wruoht Men meldt uit Duitschland do kweeking van ' can nieuwe vrucht die men afij-d-fmm-boos beeft genoemd Zij is uit Japan inge voerd is eene mooie ongeveer 30 cM hooge strmk die in den bioeitijd wordt bedekt met grooto witte welriekende bloesems dia uiterlijk herinneren aan wilde roïen Nai don bloei versebijne-n dö groote seharlaken-roode vmchten tel - grootte van CL'ne ananas-aardbezie rond-ovaal ongeveer - 3^—^"cSt in dorsnedo zoet van smaak en zoo mooi dat ieder die vcor liet eerst do plant vol vruchten ziet er over verrukt is In Juli 1898 werden in Duitschland de eerste rijpe vruchten geoogst Do plaat maakt van on deren nieuwe loten en vormt in korten tijd groote struiken „ Huisvrouw " — Eïterha ^ heeft gistem » aan bet Hol-land'sehe Spoor in Den Haag zich voorzieai van biljetten naar Londen Wffl-kaïakintj Op dé Almelosche spinnerij t © Almelo is eencf werkstaking ontstaan Het waren de arbeidsters van de krasserij die let werk staakten en daardoor kunnen ook do overige arbeiders niet werken en is de geheele taferidc stilgezet De aanleiding tot de staki£5g is het voï-gende Twee arbeidsters werden aangpwezan om een paar kra^iuach.iics totnogtoe bid oud door een arbeubter met - e-eo agsteekatar alléén tt bedienen Haai werd gewaarbirgd dat zij evenveel zouden verdienen als vroeger dbch zij weigelden zonder opsteefeter aaü het werk te gaan De overige aib-i-idjiler itaaktcn toen eveneens-het werk en de dircc'ueur heeït ditin na de geheele ïabnek gesloten komst ew irrreREr Mi!s?£hinalrMittent«n Btrheer Cesar Snaeck eon bekwaam musi-tus onlangi te Gent overleden heeft oen zeen bd.lngrijke boekerij met vele zeldzame werken en kandschriften uagclalen en teveufl een hoogst rijke verzameling musiekinstru-incnten De Beigisclie regc^ring ri met de erf-gciranien in ondfilbandoling over den aankoop dezet kunstwerkeu om die te plaatsen iuhet nieuwe gebouw van het Goiicertvalteire te Bi-ussel AJs dit wat waarschijnlijk is ge lukt zal Brur.-'el il dit iliusamn de njkste verzamoiiug hebben van niuzickinslvimicateai Een r;ust « wan Ten Kate Het plan eener commisjio ora c-en buste van J L ten Kato door Bart ' van Hove te beeldhomvea te plaatsen in bet Rijks-museum vindt niet overal iüstenuning HoÜajidia achïijft kiarovcr Jïat de commisaiü zulk oen buste wil laten maften is haau z^ak Maar d^t men er anno lö99 nog over iean denken olï riiks-nuiseum ie verderen metj nog weer te-n nervelendo zoetigheid van een buste van den man die in onze afgeloopen literatuur-periode sterkst van allen louter da uiterlijke kunstvaajdig-heid van do gladde verzenmakerij vertcgeu-wcordigd beeft \ „ Ah men do - buste eens aan ds - Lcidscho Maatsch van Letterknniie cnoeau deed '!—" Ook in do Amsterdammer " Weekblad voor Nederland " wordt t^eu do plaatsing van een buste van Ten Eate in het ïtijkynuseua op-gek om ^ a Aan de opera te Parijs heeft met groot succes een tenor gedebnteerd die zeven maanden geleden nog makelaar in granen was Het is waar de tenor die Feodorof heet is Eaydn's opera bouffe „ Do Apotheker " is nlenw voor hot tooneel bewerkt door Robert Hirpchfeld die zijn taak met liefde en xorg heeft verricht te Weaaen opgevoerd en vond veel bijval Adolf Menzol heeft voor de intemationalo brietkaarten-met-prentj es-vereen iging een ont werp voor eea briefkaart geteekead Willem Teil Als iemand een klassieke proeve wil hebben van de meest absolute en gewetenlooze „ verhimdsing " van een weergaloos dramatisch meesterwerk tot een opera — die ga den Teil zien Daar is de geheele grand-opera met koor ensembles öoritnren zelft ballet en bliksem ea donder maar van Schiller's geniaal „ seliauspiel " ie nieta overgebleven of zoo goed als niets neen erger hetgeen wat er van overbleef 13 zoo schandelijk ver minkt en verknoeid dat ' t nog treuriger is dan de rest het domme bijwerk Tegenover dezen veropuriseerden Wilhelm Teil is de tekst van Gounods Faust bijv een meesterstuk van piëteit Maar wij hebhen alleen mot den Goilianme Tell van Rossini te doen de groote opera waar ' t drama niets beteekent en de muziek allfs Maar helaas de muziek kan de ge breken van den tekst weer niet goed maken daarvoor ia ze ofschoon van Rossini en zéér dikwijls zeer schoon toch niet mooi vooral niet waar genoeg door ' t geheele werk heen Eet geheele epos is verbazend ongelijk in muzikaal opeicht De onverture begint met ' n would-be klassiek cello-gespeel dat gister avond vreeselijk jankerig gespeeld werd om te eindigen met ' n circua-galop Deze uttr drukkinp is ons indertijd na eene nitvooring in Tivoli erg kwalijk genomen ten onrachte evenwel de directeur bevestigde heden onze opvatting - hij zat gclurende dat onverture-alot op zijn hoogeu lessenaar te rijden ale jockey bij Carré Wat biedt de Ie acte behalve de waarlijk mooie entree Wat de tweede behalve het inderdaad grandiose trio Maar hoe banaah brutaal gemeen zelfs is de scène der samenzweriug op den Rutü geschilderd Hoe onwaar en onnatmtriijk de geheele derde en vierde acte Wat blijft er dus ovev De grootsche miee en ecène van ons tooneel en ' t ballet dat soms bepaald potsierlijk is de Ie bal-lerisio is allerkoddigst zelfs en de hooge noten van den tenor Arnold Melchthal - De voorstelling door de Neder!andSche Opera was over ' t geheel passabel waar mede gezegd is dat zij ' t werk waarlijk niet mooier maakte dan liet is niettegen staande twee gasten Signer Prevosti Ar nold en Orelio Teil De tenor beeft ' n krachtig helder en frisch geluid dat in de hoogte alleen te nasaal en jongensatbtig kbnkt maar aan acteereu doet hij nieraendal De liefdescèce in de 2e acte op zich zelve al erg saai was daardoor geheel ongenietbaar Orelio ia geen Teil ' t lijkt er niet na zijn geheele erg theatraal gebaren pastte veel beter voor ' n bariton-Tra Diavolo En dat ziju de twee groote rollen De geheele rest is bijwerk van secundair belang en werd tamelijk voldoende gegeven Alleen Mej Francisca verdient vermelding voor baar mooien zang in de tweede acte en ' t koor heelt z'n groote en soms ook moeielijke partijen er vrijwel afgebracht Alleen ' t Angeluskoor ia de tweede acte was niet on-beaeukeli.ik vau zuiverlipid en religieuson adel Het orkest had talrijke goede oogeuhlik-ken maar leed van af den inzet der ouver ture weer aan de gewone onbehagelijke breedheid en langzaamheid van de tempi van den directeur Dat ' t ballet raeer komiek werkte dan stemroiugwekkend werd reeds - vermeld Wat ' n onzin toch I Wie laat zich wijsmaken dat bet eerbare Zwitsersche volk uitTell's tijd nog wel zoo'nkortgeroi;tbeengegooo.!iel zou duiden ter illustratie zijner partriarchale berdeislcesten Dat de muse en scène soms bitter naïef was spreekt baasl van zelf en de regie maakte bet niet beter De beide onweersbuien waren klassiek kinderachtig maar ' t talrijke publiek amu seerde zich uitstekend vooral als de Fransch zingende Italiaauache tenor zoq heel heel boog ging tot op de bovenste aport der toonladder ter belooniug waarvan bij ook met ' n krans gelmldigd werd SPORT Voclbaf Te Amersfoort werd gespeeld tnsschen „ Hercules 11 " uit Utrecht en „ Quick U " uit Amersfoort De eerstgenoemde club speelde met 5 invallers De uitslag was l—L ««• Te Utrecht speelde „ Quick I " uit Amers foort tcg-eu „ Hercules 1 " uit Utrecht waarbij do laatste won 2—1 Oo « ore Id-iwc-ntJe laar » Otrae lezers zullen zich nog wel herinne-ron dat een drietal wereld-wandelaars op 3 Juli II na eeirst oen bezoek gebracht te hebben bij den heer Dudok de Wit te Bieu kelen den avond van eben dag de gast vas dor ü W C do Zwaluw Reeds werd een daarvan een Fransebman kort daarnai to-rnggozoüdea naar zijn vaderland Ook do Hollander gal reeds 9 dagen later den moed op om de ivcrcld ' rond te wandelen 2uo doen de bleef alloen de Balg Eauard Possoz o - er Hij gaf den mood niet op Possez wandelde doen - Holland Duitschland België Waalland Groothertogdom Luxcrnbui-g Zwitsariand en eindeilijk door Frankrijk Op dit oogenblifc vertoeft bij in Parijs van waar hij aan don lu^ir De Wit een brie-f schreef Zooals men weet wandeide hij zonder een coni op zak em moot alleen dom - het hou-deu van voordrachten in zijn onderhoud voor zieai In Holland ging dat fjaed maar m andere lauden hoofdzakelijk in Zwiserlaud ua Prankrijk ontving ' hij veel tegenkanting mm is daar niet scheutig en het kost hem zeer veel inoeito zich door bet levon heen ta sl^m V§n Parija wandelt Pogêoa door Xtaiiö Spanje on PortogaJ en zal aich to Amboinl inschepen naar Afrika 1 De«e onvetmMida wandelaar hoopt geregeld te schrijven uai den heer de Wit en we ajn in staat onza Stadsnieuws ÜTEECHT 1 * Febmari 1899-Pandaao^ïsohe Varecnigtoo In de vergadering van bovengenoemde ver * eeniging Dinsdag 4 April in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht te honden zijn de volgende onderwerpen aan de orde gesteld L Dr H Bavincks Beginselen der Psy chologie door W Jansen discussie H De Bewaarschool Hare geschiedenil en haar recht van bestaan Inleider 1 de beer G P Post te ' s Gravenhage Iets over bet verband van Christelijk»Opvoeding en Heiligen Doop Inleider dr,J H Gerretsen te ' 3 Gravenliage Letterkunde op de Volksschool In leider de secretaris Hieuw KasaierakanlDor Thans kunnen wij met zekerheid melden dat in het door de heeren Vlaer & Kol van de firma Sinkel op de Oudegracht aangekocht perceel een nieuw kantoor dezer heeren zal worden gevestigd De kapt J L van Heukelom van het Se reg veld.art te Breda wordt 1 Mei overgeplaatst bij het Ie reg veld.-art te Utrecht - — üib den Boach & ehrijft n^en aan „' t Nieuws " „ Sukkelden wij hier jaren lang met heï water uit de gcmeeiite-waicrieidiug dat dbor dff vele ijzeriniidendo bestanddeelon weika het bevat maar al to dikwijls een we er zin wek-fctnde klour vertoonde na vele en kettbara proefnemingen i & uei thans geïukb de ontijse ring eoïkomon te doen zijn en verheugen wij ons in het bezit van overheerlijk en uit een sanitair oogpunt beschouwd buitengemeen goed dankwater zoodat de burgeriji wlgaarae in plaats van de 14 cent van voorhten de 18 cent voor de kub M van thans betaalt Voor de bemoeiingen in deze komt naarfl Burgemeester en Wethouders ongetwijfeld ook aai debeoren Sa=3en directeur onzer wa terleiding en dr Woltering apotheker voor heen bier thans to Utrecht gevestigd een woord van lof toe " Aote-Seotaarschool Aan de Kweekschool voor Bewaarschool bouderesieu te Leiden werd he * examen af genomen voor de acte A hulpacte bij cfo bewaarscholen Diploma A werd < LaL toegekend aan miej C Mera alhier Acta * Hanger hen Morgen beginnen de examens ter verkrij ging van de acte voor handwerken die in hêfi Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen ge houden worden Exglotta ï!c OJaatOohaPpij De keuring van den gezondheidstoostamJ van bet 3.S peirsoneel vereischt voor de aï gifte vau het in artikel 2 lettet a van het „ Eeglemenb voor de keuring van den gezond heidstoestand " bedoeld getuigaebrift is o.m op gedragen aan Dr G J van der Eaay alher op Maandag Woensdag en Donderdag van 6 tot 7 uur ' savonda of bij cbena afwojigheüJ door dr K P G van Woerden Vechtpartij Nabij de Pruithal kregen gisteremp-'tMag twee werkjengens twiat die zoo huog hep da & de een den ander met oen fleacb op het hoofd een slag toebracht zoodat - © ene bloedtenda hoofdwonde - ontstondL Door eenigc medelij-dende ' lui werd de verwonde opgenomen eo naai - de ouderlijke woning op de Varkcnmarkb gebracht Te water Een driejarig kind geraakte gistermiddag ciro half zes nabij het Paardenveld aJ 1 spa lende te water Eeo glazen wasseb er die op de hoogte van de zoutkeet locpe'iide het ongeval zag geiclii & dcu spronp amder zich te bedenken te wai ter haalde de drenkeiinga idt bet natte ele ment en bracht naar naar haref woning in da Beagstaaat Hen woord van lof voor den moe digen redder Fiotsontjaluk Nabij het Sterrenboscb werd gisterenmict-dag een oudó dame door een tandem waarop twee heeren waren gezeten aangereden ten gevolge waarvan zij aan armen en hoofd werd venvond en het loopen liaar onmogelijk waa Een ge voorbijgaugeri Hielpen het verschrilc-te oudje op en braehien liaar naar bare wo ning cp den Abstederdijk Do fietsers waren intu^eiien doorgereden Treupïo Gisterenavond werd een 17 & 18-jarig meisje op het Vreeburg verkcerende in staat van droukenschap door de politie in ver zekerde bewaring gebracht Het was vooral daar ze zich te^en bare arrestatie verzette een hoogst treurig tooneel Utr SefiofijlMir-s^amw „ KunatlïeCde ** Voor eeaj deebta matig bezette zaal gaf gis teren avond de Utiechtehe Rede rij kers ka > mer „ Kunstliefde " in Tivoh eene soinie variéo die zeer geed geslaagd gonoemd kan worden Kadat het ' orkest onder leiding van den heer Davelaar den marsch „ Kunsthefde " ea cone ouverture b?d ton geboore gebracht opende de voomfter met eenige welgekozen woorden de bijeeid:omft waarin hij de aan wezigen hartelijk welkom heette waarna d.9 heor v d H Eduard UI voor Calais vooti boeg een nummer dat afgaande op het lui de applaua zeetr in den smaak der aanwezi gen viel Het volgende stukje oen duet voor ' 2 dames Nêerland Bovenal " waa typisch De dames ieder in een matronenpakje gesto ken met de nationale vlag rln de hand wisten de aanwezigen voortdurend aan ' fc lachen ta brengen vooral toen ze zongen dat de bief » stuk nergema zoo goad is als in Holland Tot eenige fceenm toe werd üeb tweetal t * rugSeroepeo 
Ook dei verdere nommera zoonla Tw«3 vriendinneD " „ Nèerlandfl Invalide " en „ Ka pitein Leeuw enmoed " Irma tn haar man Tonden aJgemcenen bijvaJ Ia hst Satnuinmer ^ Bcb aonagna is snor-fcen " vandcvinfe m - « Sn hcdriit brnclib do hr B als Landrem&I een soldaat de om deren voortdurend aaji heti Inchen evenals Inrai iüjqo vrouw Het ^ poL bewees dat alia rollem ber dege ingestudeerd en in gceüe ban ' cIed warem KunstEcEdB " kan tooals go^ccnlijlt weer mC - voldoening op dezen avond terugSjjn ea wij hopen dat zij nog lang in de gelegenheid mat ajn dfrrgelijke soirée'e ie organ isecren Ten half 12 begon onder leiding vao dea heer Kademaket het baJ dat nog eenige uren recht gezellig aanhield ImWtmm Het is heden feest in de tiramormanavvin-kel op do Breodstraat van den mr aannemer en timmerman B Diks Aldaar wordt van daag een dobbel jubileum gevierd nl dat van da timmerlieden J G van Elven en A " Weeterhondt waarvan de eerste als loop jongen in dienst trad Beiden hebben zich in dien tijd de achting van hun patroon waardig weten te maken ea vtilen van de knechts vinden een Bl»im in dit tweetal dien zij bij anderen te ver geefs zoeken Ook de patroon heeft Wü'ken gegeven zijn trouwe knechts op de juiste waarde te schat ten Hedenmorgen ten 12 nnr precies werd hnn ten zijnen huize in het bijziJQ van alle kameraden een fraai cadeau aangeboden terwijl de knechts onderling zich ook niet onbetuigd lieten Het verdere gedeelte van den dag werd doorgebracht met gezellig samenzijn terwijl van avond een gezellig coaooura zal worden gehouden waaraan fraaie prijzen zijn ver verbonden alle herinnerende aao dezen ge-denkw&ardigen dag Wij twijfelen niet of dit feest zal evenals reeds vroegere jubileuma een goed verloop hebben Morgen hoopt de timmerman J G Zuro-nians den dag te herdenken waarop hij voor 30 jaar in dienst trad bij de Geuicents werken U V C de Zooltfo " Bovengenoemde wielerclub zal een groot billard-concours geven verdeeld in vier Beriëa elk met twee fraaie prijzen De Iste aerie zal a.B Zaterdagavond aanvangen Vaitair » De Maliebaan was gisterenavond ten 9 ure niet zoo rustig als wij dat van haar gewoon zijn op dat uur - Helder vroolijk gelach weerklonk en uit de diepe duislernis van achter de hooge boomen doemden telkens en telkens óf van den kant van Nachtegaal straat en Eaanstraat öf van Biltstraat en Hoogeland donkere gestalten op tot over de ooren gehuld ia sorties lange capes enz om na verloop van eenigen tijd na eerst door een dichten drom van groote en kleine nieuwsgierigen tó zyn geworsteld de houten poort van Bnltenlnst binnen te stappen om deel te nemen aan het Bal-JIaaqué dat de L'trechtsche Tooneelvereeuiging „ Voltaire " aldaar had georganiseerd Het rinkelen van belletjes kondigde onop-hondslijk de komst van narren en clowns aan in costumes van de meest schreeuwende kleuren Het zag er binnen gezellig uit Wat al verscheidenheid van costumes wat geheel nitcciüoopende ja zeer vaak lijnrecht tegen over elkaar staande voorstellingen Wat bevallige figuren wat een ceromonian En bij dit alles een goed orkest n.1 dat van den beer Hoedt Steeds groeide het beir van gemaskerden aan van mimntt tot minuut steeg de pret en ook liet uautal belanjjs toll ouden steeg aanmerkelijk Hot was geen wonder dat de avond uit stekend sbagde en niet de minste wanorde-lljlihcid de hetrecbeude goede stemming be-diert En db cosiuumB Wy kunnen niet anders zegg-en dan dat vele zeer iraai wartn ea ook zeer - aanlig gekozen Wij zagen een waarzegster met groote - zwarte vrangtee beu B op den rolt Spatmscho ridders dfe „ Tmnpeter von Sak kingen " met zijn wogen bij zich waarop bijden geheeion avond door vrooüjke melo dieën blies hoüiteb akkers eene belletje saam e een Jockey met partner die ieders bewon deriug - trokiien n a t ivzvtr een vloeimms ook dltr kustauiu viel in den smaak eene Jigulache spoorwachtai es wandalende re clame voor de PhoenixbiiM-brouwpvii te Amerslüort nentegpnivoordjgde den beer f F EnkcUtroth enz Twei - pci^^u byddeu ioder afzonderlijk bij wijze van jas een grooten ton om het buvenlijf met de arnisafen op zij Eenige ïcj;q1 & achten op hun iue ut lie ver op hun ion wcRen aan wat ze voor stelden Trouwens raon behoefde niet verte zoeken om het te raden Ook de Java cacaolahrielt was vertegenv.oürdigd B0V2Q allen atak evenwel uit „ de Baüjpt van Lombok " om zijoebniteijsporigc lengte die werkelijk iraponeenie Wie wij evenwel bijna Kouden lieKben ver geten to noemen is - „ August den Domme " Het den aan zijn groectijd Iierinucrcndftr janetcKmRts op zijn eicwittifcke LUelins en liet bordje aan een lange lat bevestigd waarop zijn kwaliteit stond vermeld deed hij wc eeuigszics vooral met het oog op den muts don stndent vermoeden rntUËdcJien waa het zoo zoetjes aan twaalf nnr geworden en nauwelijks had de dom het iniddernachtolijk uiu - aangekondigd of handgeklap en demasqué Wie wij ook achter hat master van August den Domme gezocht haddea „ Jan Erom " den bekenden koflsier die rdtijd met de atndeuten rijdt allerminst Luid - wei-der gelachen om den „ goochemert " zooals r^a hem noemde Want dom is „ Jau ' aUes behalve Nadat met de muziek voorop een tournee - door de saai was gemaaid eib do clowns en acrobaten voor de zoovcalste maal hnnne „ tonre de force " hadden vertoond begon het gecomlrincerdé bal waaraan vfi'ien Tot ikat in den nacht dnurde de prefvoort De heer Burgerhoudt kan met voldoening op dezen avond terngzien Posterijen en Telsorafiie * Tegen 16 Februari wordt de commies S M Hogerzeil van bet telegraafkantoor to Amsterdam en de opzichter der Telegrafie Ie kl P J IL de Jager van Leeuwarden naar hier overgeplaatst Eervol ontslag ia verleend aan den Opzich ter dor Telegrafie Ie kl SI J van Gnlik alhier HODfiESCHOOL 14 Febr Aan de Hcoge^chool alhior weid hodea bevorderd tot Doctor in de Geneas-kunde de hoor P C D Schaap arfg gebo ren te Hnlst op-proefschrifb Do Ctajidiilae Genitale Accessonae van het konijn voor en ngj castratie en icsecfcio der Vasa Dele KBDtM „ ffeotil en Sillfïhheiifu Onder denen imain bestaat alhier cm zi » kenfunda waarin blijkt-ii achterstaande an-nouco nog nieuwe leden kunnen worden op genomen Park Tivoll Woensdag 15 Fobruari Avond-Coorert on der leiding van den heer W Hutechenruijbet des avonds haaf acht 1 Ouverture van de Opera „ Die Ventaof to Eraut " Fr Smetataa 2 a ^ Air de Danse Varié voor Strijkinstrumenten G Dittcr b FïnaJe uit een Strijkkwartet C Dittervon Dittersdorf * 3 In bet Wond F E A Eceberg Symphonif^h gedicht manus cript ¦' 4 Pastoraio Aiidante F E A Ko&-bsrg Voor Uaq Orkest met Hofto-SoVo deheer J Vink 5 Symphcmic Fastoraile No VI Op 68 F-gr L v Beethoven m Br wachen hciterer Empfindungen bei der An-kunnft aaif dem Lande Allegro ma noo trop-po b Scène am Bach Andante moltc moto c Lustiges Zusammen sein der Landleute Al legro d Gewifcter Stunn All^ro © Hir tengesamg frohc und dankbare Gefiiibe oach dam Stunn Allegretto 6 Voorspel tot de Operai „ Dio Meistersiogcr von Nürnberg",R WagneT * Eerste uitvoering ondeL ' leiding van den Componist „ Harmonia " Da openbare vergadering van bet disbrict Utrecht van de Spiritische Vcrecnigiag „ Broe derbond Harmoniai " cp Doadcrdag a,a kaa door ziekte niet doorgaan Cen kranEtzinnioe Het stiüon van de SS werd giste-renmid-dag half vier bij aankomst van den trein uit Leiden in opsdmdding gebracht duoc een persoon die bestemd was om hier naar het krankzümi gen gesticht te worden oveige-bracht Dit ging ovonwel niet zonder hevig profest van den kant van don betrokken per soon die eenmaal in het rijtuig eczoten da * hem naat het gesticht moest brengen dé ruiten verbrijzelde en bet publiek dat in groeten gettaJe waa komen kijkon bezwoer dat hij in ' t geheel niet krankzinnig was dat men hem maar krankzinnig had verklaard Ja zelfs wist hij te ontsnappen maar spoe dig had men hem weer gepakt en om te zorgen dat bij niet meer lastig zou kunnen wezen deed men hom een dwangbuis aan waarna ' de gestoorde tocht kon worden hen-vat Nsoillotlige ROV'-Iflcn Dezer dagen werd het 13-jarig zoontje van den Heer van Zeeland op de lange Nienw-straat aan het hoofd getroffen door een steen die door een jongen werd geworpen Aam-vankelijk gaf het de knaap slechts wat hoofdpijn Gisterenavond nam de pijn zoo toe dat de ongelukkige knaap binnen een paar uur overleed De ontboden geneesheer oonatateerde hersenschudding Een onqetnh daf covtl afliep bad hcdeooditend half twaalf hij de WiUe-vrouwen brug plaats Op den Smgel reed de zoon van den heer v H iiandslaar in grint enz mot aan wa gen waarvoor een paard gespannen was dat blijkbaar nog al levendig - an aard ia Al thans nadat Ii&t dter ecr^t een zijsprong op het troitoir bad gemaakt naar ' inks keerde liet vervolgens den kop naar rechts en Sep op deu waterkant aan De bestuurder sprong or cogen Wikkelijk af juj^t bijtijd.i om niet mei paard on wagen in liet natte domonb terecht te kruien Een dei - strengen brak terwijl men om het paard op liet droge ^ te kunnei krijgen de andere mtest door.^n'jdim waarbij bet c'dts caa won de aan de -/.- opHep liet gaard kwam onder do btig cioor on kon diard^or aan de andere zijde gemnkkcüjlitr cp he * droge worden ge 1 - biviclit waarop in-.n het naai de Veeartsenij school hiddc - Met vee moc.te gciukte heb daanirr ook den wagen die nog al niet be ackadig-i werd up den wal ie krijg.eu Saw treupig ïaoc-ftitjc Op do^Biltïti-arit nabij de R K begraaf plaats wcïÜ boden middag bij twaalven ZC-fcoi-e v d L uii Dri^berge ' m rlln » keime-lijken steal op rija met twer lunden bespan nen wagen Kittende Den arrestatn lie veel minder dan zijn honden l-egrcep wat ei mei hom gebeurde naar het wachtkiüjc op bafe Hoogclaod bron - 1 gen was een onüiogdijkbeid Dan maar naaf de WitteiTouwcn Erg ljeii!jM:ii;v.-.'rr.Ii _ vonden wij c.p dat oogenbü < te functie v.m jj..l ' a^ent au juist niet Den 111,-ui op ck kar te zetten was heb work van een oogenblik Aan umroGgüaagen ontbrak het aok meb hetgeen eenigf oo^hLlll^kon daarnn bk-«k toen hoüdercku neEman „ het otüilctje " volgde _ Dat het aa » cp - en aanr.icrkingen van do ajde van het publiek niet ontbrak behoeft geen betoog Ovsmtfen Een meisje van v B uit de Bergst:aat werd hedenmorgen door een rijtuig op hot Vreeburg oven-eden Het kind wd van Khrik ea pijn b^wiytelooa do.or ije edirden - de moeder opgenomen en huiswaarts ^ e-brachb VccMrartij Gisterenavond had aan de Zandbrug cen vechtpartij plaats tusschen oenige opgescho ten jongens waarbij eeu himnor ïekere v iB met cen mes aan het golaat en aan de handen venvond werd GEVONDEN ' op den openbaren weg en voor rechthebbenden terug te bekomou aan het hooidaimmjasariaat van pcÜtie Eitd kruiwagen een kwartje een peUerine vao een jongeusjaajo een sleuteltje inCEZONOE » STUKKE ^ Dnilir verontmordi!ijkheid der Red Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoek ik UEd plaatsing en 200 mogelijk eenige inlichtingen op ondtirstaande Voor korten tijd werd ar dooi on » vroede vaderen te dezer stede tot twoe maal toe een wijkbode bcnMnad en voor tenige dagen een w ij km e es t e 1 in plaats van den onlangs overleden hoer Campagne Tot mijn groote verwocdarine heb ik rer-gens ecuige oproeping van sollicitanten ge zien Zoudt UEd mij misschion weten te zeggon waar hiervoor een oproeping van sol licitanten beeft gestaan T ' t Zijn toch stadsbetre kiringen waarm mijns inziens iedere stadgenoot ' t recht heeft te sol iicitceien maar ' t schijnt wel dat darnelijko bctrHüdngen door de stad maar weggegeven worden aan wien men het best genden is Zou hierin geen verandering to brengen zijn UEd dankende voor de vurleendo plaats ruimte Uw abon né X Utrecht Fobruari 1899 De inzender vergist ach waar hij gchnjfb dat ense vroede vaderen Genu-enteraad wijHj&d ™ en wijkmoesters benoemden De Gemeenteraaii doet dit niet maar beeft dit Sian B en W overgelaten Dit is ook volstrekt niet onrechtmatig Hij de Raad benoemt en ontslaat alle ambtenaren en bo diendeu wier benoeming niet bij de-ze wet of do plaatselijke verordeningen aan adderen is opgedragen Hier nu bestaat eeno verordening re ^ geleuda de benoeming den rang het getal en de bezoldiging van ambtenaren en beambten in dienst der gemeente " Deze verordering wordt wel dcor den Raad vastgesteld en zoo coodig herzien tnaav de benoemingen ge schieden door B en W Dat er geen publieke oproppingen van sollicilanten plaatehebben is voor velen wel niet bijzander nangonaam maar hot 13 niettemm begrijpelijk waar het funotien geldt als die van wijkboden on wijk mecstere waarvoor altijd sollicitataten bij tientallen aanwezig zip B on W zouden het terecht geld we^f worpen achten indien daarvoor nog adver tentie ' werden geplaatst Welken weg ds sollicitanten dan moeten inslaan We kunnen aan hen die een doigo-Eiko betrekking verlangen geen beteren raad govan dan dezen Schrijf aan B en W dat go voor ' t gevaj er een vacature in die of die betre^tlring komt gaarne vooi Iwnoeming in aanmerking zoudf komen Eu komt er dan een vacature — komt er een aiibtenaar te ovoriiiden dan wonde men zich opmenw tot B en W en tot die raadsleden dio u kennen en u zullen willen aaubevoien Want het is verkeerd maaj piptlemin waan do protectie speelt bij ruikt btmoemin-gen een groots rol Eed üit de Proyincie AJIEESFOOST Bij de Zondag ondanks den hevigen wind gehouden voelbalwed Btrijden epuelde het tweede elftal vau „ Quick " uit Amersfoort op het terrein aan den Lensderweg tegen het tweede elftal van „ Uu echt " een onbesliste partij j heiden maak ten 1 goal liet eerste elftal van „ Quick " ver loor op het zeer drageige sportterrein te utrecht tegen het eerste elftal van „ Utrecht 1 ' de einduitslag daar was 1 tegen 2 In den onderdom van 57 jaren ia teKopenhagen waar hij herstel had gezochtvoor de kwaal welke hem ondermijnde Zater-dag 4 dezer overleden de boer N J H.Sehelffiout Ontvanger der Rijks directebelasiingen invoerrechten en accijnsen hierter stede Bij het 5e regiment infanterie zijnbevorderd tot korporaal de soldaten W.H.A van der Üerscfy C E A EUeman J.F A Knoop J M Feuerstein F C Feuer-Btein W H Terateegh J C A de Kort J P J G - van biarkom F Vob en tam boer G Bergman - EREUKELEN ST PIETEE Was in de eendenkooi van den beer J v H deeon wmr ter de vangst schraal onder de taiunu een den die ails lokvogeb dienst doen beerschto do vorige weck een angstige gejaagdheid waaadour het vangen nog meer werd bemoei lijkt Bij nader onderzoek ia gebleken dat ïich eoa otter in de kooi ophoudt Tot nu toe is het den cageoau niet gelukt het dier ons.-hadüliik te makan » BAAKN Woensdag den 15en Februari zal de gemeenteraad alhier vergaderen ter b 1 i-jiiug van de volgende punten 1 Medcdeelingen 2 - Beuoeraing onderwij zer vasaAura den hcor P A v Merkostiju 3 Behandeling roqueet van den heer P liurg gi-aaf 4 Missive van h.h Ged St betref fende advies voor vcrKosing fractement ge raeenle-ontvauger 5 Request van de bewo ners der Sallstraat om verharding en ver lichtiug f > Periodioko verhooging van on der wij zercj aai - wedden 7 Wijziging verorde ning l.'Hr alien de het heffen van eene re cognitie voor het loosen van overtollig water in dir rioiceriug HILVERSUM Gisterennacht brak een brand uit in den tapijH'inkel van den heer Vcrn:eiüea Koaingsstroat liook Nouweg Om IiclU twaalf intgobroken door het om vallen van oen petroleumlamp werd hij met behulp van eenige emmara water door de politie gebluscht Om één uur echter moest deze ww assistentie verleonen daar de brand opnieuw was uitgebroken Na weder bedwon gen te aijn brak hij cindoliik to drie uur voorgoed uit en ging alles in de vlanuncn op Dê inbo;dlel is Qvqnajs het huig toebehoo - j rende aan den heer C Yennis vei^ekar *- NIEUWERSLUIS Bij don ailuer Mhou-den voetbalwedstrijd tusschen Quick S " nit BusBiun on de V V V alhior voor de eerste met 3-2 voor ha!&time was do stand 2-1 in het voordeel van V V V LOENER SLOOT Bevallen C Lm - golaar geb v Dijl 3 LOENEN - In December w^rd op bHb postkantoor ingelegd f 7194,52 en uitbetaald £ 4669,64 OüD-WAARSSEVEEN Enkrfo wildd e-ven gingen onlangs zoo ver dat zij hunne strooptochten nitstreikten tot in den pülder de Bcüiuno " waarvoor rij dan ook hun ' el verdimde straf ontvingen Thans wordt op verschillende plaatsen ti^-publicccrd dat de toegang tot den polder ie verboden MAARSSEN Et bestaan plannen om de afdecling van hot N O G op te heffen we gens gebrek aan belangstelling MIJDRECHT Bij het waterschap „ De eerste bedijking dor Mijdrechtsche droogma kerij " is de betrekking van aocretaris-penning meester vacant Aanmelding voor of op 22 Fobruari bij deïi voorzitter NICHTEVECHT Overleden Piot Winter 4 w JUTFAAS 13 Febr Na-bij de Lieebescb word uit don Vurtocfaen Rijn opgehaald bet lijk van een onbekenden man Op het hjk werd bohaive horloge cen bedrag vac f7 gevonden Nadat het geschouwd was wtrd het naar bat lijkenimis overgebracht RUWIEL Bevallen M.v Ooetsrom geb Bode d TIENTIOVEN Dr - plassen in den omtrek dezor gemeente die do vorigo weck met cen ijskorst bedukfc waren zoodat enkele vig-scbar » met dai w^en op Isvensgevaar ai bun bedrijf uitc^fenden liggen na weder geheel open Dw schipper die des Zaterdags eon faar keer do waren per as moest vervoeren kon ook nu wedst per schuit de stad UiredU be reiken TUL ES T WA ALL In de afgeloopen week had hier een treung engovai plaats dat veel deelneming verwekt Het 14-jarig doch tertje van de B wouondp to Amstvrdam wna eenigen tiji bij hare ismdifi alhier gelogeerd Zich eeoit;oo tijd jplroudende op het erf van haar greotvader de molenaft » de B werd zij onverwachts door oen der wieken van Oe mo len getrolfön lawerdig zwaai verwond op genomen co vervoerd werd zi ten huize van haren oom do aannemer H v d B - ^ hier door twee aanstondt ontboden gcnoe&hceren behandeld liiiiHiHiiiiiiilni gunstig gevolg.Eccds den ïolgendeu morgen - orerlecd het slaoht-offer VRRF.LAND Op 15 Februari te haii 8 zal in het hotel „ De Nederlajiden " een joh tieko rede gehouden worden door den hoor J Oversteeg van Amsterdam — Bevallen G Kooy geb Blokbuis,d W H Ktrtol geb Dieron 2 VIANEN Door de zalmzegenvi^dieri „ Je Overschot ' en door de particuliere vis sellers alhier werd m den nacht van Zondag op Maandag niet gevischt uit hevfde van het te ruwe weder Ook vorige dagen werd geen zalm gevan gen De afgeloopen weck was de vangst van wTb visoh zeer sloofat terwijl paling zoo goed als met gevangen werd Pafcig geliB van 40 tot 60 ot hot pond — Gisteren a vono "^ word door „ St Jozef ' - d-liier in haar iUnk vojajJcrlokaal den loden donateurs en genoodigdim een gezellige avond aangeboden Velen hadden hion-nn gebruik gemaakt en de zaal was dan ook meer dan gevuld De opgevoerde tooneol stukjes hebben naar wo vtrnomcn 2ter goeö voldaan terwijl mnatk de gezelligheid nog verhoogde Konden gis teren alleen de mannen van deze uitvoering gebruik maken heden wordt cen zelf de avond gegoven voor het amkke geslacht waartoe cen zeep groot aantal kaarten zijn uitge reikt ZEÏS-T Op Dinsdag 21 Februari zal alhier in de Kerk der Broedergemeente een concert worden gegeven Een 5U-Lal dames on heeren zullen onder dimetic van den heer J N W C A Riü^rok uitvoftren Heilig ia God " van Ds E Woiss Fragmenten uit „ Paubis " en „ Kliae " van Uondelw»lm on het Oratori um „ Seiie atu Guade " van A Becker Me juffrouw Lucie Coenen sopraan uit Utrecht Jonkvr J M E - v d P p^nc en Jhr P v E - bas uit Xcist hebben welwillend hunne medewerking toegezegd De netto opbrengst van bet Concert ea van do oollecte welke sal worden gehouden is ton baie van de groote zondmgsïdiuld die bei Zendingsgenootschap der Broedergcincsnte drukt Miwchien willen 1 ook de Zeadingsv r riendeu buiten Zeist wal icte voor dit doel afstaan Giften nullen gaar ne üutvangew wordera door Ds E We » te Zeist en in de Berichten uit de noidcn-We-rold worden vcrantn'oori — Door den heer L W Uockheer onlaogg te Middelburg overieden ia aan liet Enlsch Buitonlandscl ' Bi jMgenootschap gelegateerd de som van drie honderd gulden vrij vaa CL-i::crechten RECHTSZAKEN De Rixldbiok veroordeel ^ gisteren J v d B huisvr van A B te Bameveld betJ van oplichting voor eene hoevoelhead knuticuicrswaren ten bedrage van f2.50 ten nadeele van A v V aldaar op 6 December j gepiep veiroordeeltl tob drio maanden gevang C B te IJgaeLtcin bekl van vernieling van eenige glasruiten in de woning van B d W te IJsselstein op 11 Dec jl g^plec^d veroordeeld tot 6 dagen gev II J te Amsterdam bekl van diefstal van vier pttroleumvaten ten nadeele van J V te Utrecht in den nacht van 16 op 17 Dea fX gepie*wd p vcmord tot i jaar gev K A G te Utrecht bekl van diefstal van eeno iuoveeÜieid lettei-spede ten na.d'icle van de firma v d W aldaar in April jl gepl veioord tot 3 maanden gev H v L alsvoren tot 3 maanden A B te Nieuwkoop bekl van aiishanda iing van G v K aldaar op 25 Dea jL ge p|letwd f vei-oord tot f 0.50 boete euba l dag J V M te Üsai'Kc-n bekl van mj^iande - ling v«n " H T v H - tS&vt op 2T Decemba » jl gepleegd vBTooid - tot f 0.50 boete eube 1 dbg hecht W H te Bunschoten bekl van mishan ling van H H aldaar op 24 Dea jt gepleegd veroord tot 4 d gev J v d H ta Utrecht beU van misiiaa-doling van W d H vr van J B - aldaar op 2S Dec jk gepleegd veroori tot f 1 boot » « uba 3 dagen hecht P L en D E befden te Amersfoort bold van wederkoerige mishwuwlftig aldaar op 16 Dea jl g-^pkegd veroord ieder tot f 1 boete « Om 2 d hecht G M en A t L ' beiden te AmerefooiU no 1 gedetineerd uit anderen hoofde bekl van didJ.---tnl van een dooa mot oen corset teo nadeelo van mej G aldaar op 14 Dea jl gp plcegd vc-roord d « lo tot 2 maanden do 2d tot I maand gtv Verspreide Berichten Eene lenloonstelltna in België Tb Cent do hoofdstad van Belgisch Vlaan deren zal n 1899 eene provinciale tentoon-atelliog gehouden wordon Deze tentoonstel ling staat ondfir da Imogo bescherming van ptins Albert van België en is ingoricht mell de ondersteuning van den Öte«t van de pro vincie Oost-Vlaanderen on van do atad Gent Do ton toonstelling ia geopend voor de pro ducten van al de nijvoTheicb - en handelshui zen der provincio ahook voor déze der huizen van gan^ch België en van den vreemde welke hl O ost-V laander on eenen vertegenwoordiger hebben - De toetreders zijn uterst talrijk en allee laat voorsten dat aan de ondemommg een levendige bijval te waxihten staat Do ten to on st tilling zal vier maanden dit-reu van den len Juni tot 30 September Tij dens de tentoonatelüng zullen talrijke schit terende feestelijkheden pUais hebben Er wordt onder andere cen bcatcndig festival in gericht voor harmonie - fanfaren - en sangmaat-achappijen Er zullen 10.000 francs prenyeo te winuon zijn Gedurende do tentoonstelling zullen ver-echeidene congressen geboudon worden onder andere een coagreo van redding met inter-nattooale tcntooubtelïng van redding^iuigen een congres van voeding met intornationalo tontoons'.elling van voedingsproducten en een congres van gezondheidsleer met intemar litraale lentoonslelling van vcortbreugselen tot bevordering dor gezondheidsleer De atad Gent bezit merk waardige kungt * sdiatten en vele bouw - en oudheidekundigfl aclioonhtden welk ^ de bezoeker der tentoon-atelling hel grooUte belang zulltn inixx-zer meo Men kan al do noodige int'cbUngm bcko-men bij de ocnsuLi en de consulaire agenten van Beljit - alsook bij het BoBtuur dei Pro vinciale Ttntooiuïti-'liiDg Lco|*)idboulcvard 47 te Geut - België De ondoriiandolingen u^icn Scrvi8en Turkije omtrent het sluiten van cen voor-loopig tolverbond hotten ceu bevredigendresultaat opgekwerd D te AleKandrië gearresteerdo Ifaliaan-aohe anarchisten zullen uitsiuitead wegena „ am e o spanning tot onvrctt^ge doeleinden",vervolgd worden daar do voorgenomen aau-akig op Keizer ^' ühchn ujut ^ Lewozen kanworden De tioooste « ehooreteen In Ameriira ifl te Denver-Colorado Deze behoort tot do Omaha en Grautamelterij en dient om do giftago dampen on gassen af te voeren dia bij het smelten van kostbaar erts ontstaan De hoogte bedraagt boven de lundoonng 352 voet on 7inch de oppervlakte van do basia 13 00 vierkante vodt bij den top 23 inch van binnen ia de bolto lt > voet in lia-meter Er zijn in do gcfanle wereld maar ¦ 1 schoorsteenon hoogcr namelijk die te Hat-te in yalisen met 4(J0 voet tvfov te Glasgow 454 en $ 89 voet ea eene te Bolton in Eugo land 367 ^ voet Kerk - en Schoolieieuws Ned Herv Kerk De bcor J van Dijk Mzn te Doefinchem ontviog dezo week voor een mcuw dak vooi de Lukaistidtting van een ¦'- 0-jarige f 100Ö van ecu auaer voor datzelfde dool f 1000 en voor de nieuwe ochool te W.tU-^riuk f500 Te Sdi^rmerhorn mm nndl ISSS de Herv Gem zond-v pi.'dikant is kmmn bij den ker-koraad ic voordel m om pogingen to doen tot het beroepen an een orthoduven predikant Do vorgo predikanten warea sllen van do moderne richting Over dat voorstel staakten de stemmen Toen besloot de kerkoraad de gemeenLeiedcn over de vraag te latem beslis sen mot gesloten stcmbiljoUcn Do uitslag waa dat zich 72 etemmon voor het beroepen van een orlhodoxen en 10 voor dat van een modernen predikant verklaarden Gercf Kerken Beroepen te Slecn en te Baambrugge J D Jitvi\.ink cand te Kampon AIb een merkwaardig tecken des tij(fc wijst het „ Soc Wkbl " er op dat de voorzitter dor Sodaai-Deniocratisobe Studentc 11 ¦ Propaganda Club met gnmte mcerderiieid tot pijuuuil van den Senaat van ' t Delfbcb Studentenkorpa gokozen is Burgerlijke Stand BEVALI.EN r 10 Febr G M H Schel-lart geb llai-ms z p H Perks geb v Straaten z H M Boer geb HooUt-u d F W v Doornik geb Hom d — Il _ C Ofïstvoöii goh Verheul z G E Bnetar gtb Schreuder z J v d Teems geb v K.ri - z E Kime geb v d - Hoek d W H tei - geb v Oorti z J C v Edelen geb Bonomeij-.r d — 12 — J Pappelendam geb ^ leleman 3 E M van BofiMclwten gob HorEten d R Stoktr geb Ockdoen A H M Brantenaar geb Borgsteiu d G Vor-meulen geb Broak z J Maar^haikerwccrd goh Wcij.mbor ^ d H Winkol geb do Broei d — 13 — C do Groot geb Knot d OVERLEDEN 11 Febr Johanna Cor nelia Hemdrica van Wijk I m Alberta da Haan 3 m iïagdalcna de Ruiter 5 m Pe trus Jcèannes Com-adi 28 j — 12 — Johan na van Wezel wed C Hastriclt 69 jj Gose-wiena van Druten 14 j Margarotha Bfcrroni 12 m Johannes Wilderbeek 2S i 13 ^ Jodwana Groen 69 ^ 
DE Eerste Utrechtsohe Wielerschool IS TQA\S VEBPI.AAXST van Biltstraat 97 naar Viestraat 8 J J OOETTSCH Tarieren gratis en franco — Teleph 88 N.B Ecvige nieuwe en gebruikts RIJWIELEN worden tegen billijken prijs ÏJitverlfoelit Bij den ondergeteekende verschijnt ieleren Woensdag M HOLLANDSCHE LELIE " Weekblad woor?iomee ONDER HOOFDEEDACTIE na Mevr S K C VAN WERMESKEK^EN-JtTNIUS JeHiNNA VAU WoüDB „ De Hollandsohe Lelie " Is tiet eenlge Weekblad Ifl Nederland voor Dames uit de hoog ste on beschaafdste kringen let hierop voor uwe advertentiên PrÜs oer iaargang f 4.50 tr p p t 5 — Froefnaimuera ftretta AMSTERDAM L J VEEN ^^ X5XÖXXXXMirZ7ZZZZZ7ZZZZ3 # ¥ a3t Tarief van klems Advertentiên voor ÜIENSTAANBIEDINGSN DIENSTAAKVRAGER « ÖÜR-eH VERHUUR KOOP en VERKOOP raa WONINQEN anz è 25 - oeut bij S-malige plaatsing ÖO oent Doze Advertentiên worden alleen geplaatst bij vooruitbetaling BON De ondei'geteekeiuh verlangt 1 Ex Nieuw Geïllustreerd Stuiversblad a SO Ct fi-anoo per p«>st " O Ot IlSS^Ï^M^Ï **®©®!**^ 1 ^*'^^^**© Stoo^dtsk van JOH DE LIEFDE — UtKoht ' Uitsluitend voor de Abonné's van ons blad Zoo laag de voorraad strekt wordt legen betaling van 50 et voor de Abonné's verkrijgbaar gesteld een compleeten Jaargang van het Hitüw GeiMmrt StoiTErslilal 1888 keu ig ingenaaid Dit boekdeel bevat 832 bladzijden en is voorzien van ruim 1000 Illustraties Zij die de Gottrant per post ontvangen ïende met bet oog op de vraebt eenpost wiasel vin TO et DE UITGEVER Advertentiên Nat Cl » Geli il immm Afd BAABN OPENBARE SAMENKOMST op Vrijdag 17 Februari IB ' t gebouw In d * Weterinsatraat dei avonds 7 '/» oor Voorslfilliiig m eroote LICBTEEELDEÜ looi middel ran eea Soioptrcoa dool den Heer KEUZER v » Amiterdam Alleen voer volwassenen Toepa'g Vrij I f m De OPENBARE rEBGADEBUTO T»Q ' t District Utrecht vao de Spiritische Vereenfging „ Brtfederbond Uurtnonl »'* op DONDERDAG a.B tio do^p rlett » van dett Spreker MET DOORUAAN Het BEStonR Wegens faDiilieoiDstaiidigheaeD,in Jeze week im CaieclisaüB Ds GRAVEMEIJER Utrechtaohe Sohouv7bui*Q-Maaf schappij »)*(»-~ Gperette-Gezelschap van iiat SaJon des Variétés t « Amiterdam DlrccUo S P B A N K DONDERDAG 16 Febrnar 1899 Sen sokele Opvoorioff TM DESLOra^ANGÖfflEmiE Opwette in 4 taferaalen Hadek van ROBERT PLANQnETTB Regis AUG T C KIEHL Orkestdlrectenr ARNOLD DE LEEOW ** rl]7en der « laalucn BalcmC 1 75 Stallea m Ie Atc^tLf 1.50 Ie Z^loget 1-^5 Baieniolrf ¦ en 2e Ampb i 1 — Parterre 0.75 3e Amphilh u 8fl Zijloge f 0.50 ie Ampb en Gatiüday f 0.30 Prantnbefiprektng Woensdag on Dtn-derdag vao 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur TE KOOP Tomr de haWc prijs een complsat Intmterie Scïiaderfj Fnirorm van fijn Uien slcc^li öQttrle malen fetoajen Te beiich-rigen Korte Itlnrebroederitraat 11 Hl leiMatóaiili Een Wlakcllier to een stad met itrobke smgovlDg wemcht aan Kijn Zsaï te sor-biH'-ien een Henbelirlokel Zij dje op nader over een te komoD roomaarden Eaken weoschen te dien geliere hon opgave ia te racden met fr br onder lett A K bureau v A blad Agent gevraaefd Voor Hilversnm wordt voor de bezorging Tan dit Wad een Agent gevraagd Zij die kinderen hebben die met de bezorging bebu'pzaain kannen zjjn en borg kunnen storten komen in aanmerking Br fr motto Hilversum " bur v d blad Er biedt zich aan een Tweede-Bakkersktiecht P Ö van goede get voorzien Nuil Fr br B 40 boekh ANTH JAN BKiniMELEN Barneveld In het Geneeskundig gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht wordt gevraagd een ongehnwde inwonende op een tracteraent groot f 15 — per maand Men vervoege zich ïn persoon in het gesticht EemenasDörlBeFiiiiitair zoekt zoj spoedig mogelijk een BETBEB-KING onverschilliff van welken aard Br fr oodor ne 4053 bar f d blad Oevraacd terstond een flloke Behangersjongen bij het rak gow-jeit eijnde llefaf R C Zich te vervoegea des ' l middags toiBobm half twee en balf drlo bij A HILGEN Kanaal ¦ traat 49biB Terstond GEVEAAGD Een Bakkersleerling of eene die iets In bet vak g^vord^rd is Liefst Tin bnilen Adm F J MOESMAN Voorstraat 11 Gevraagd tegen 1 Maart een n»t Meisje P G nlft beceden 16 jaren Tan half 8 tot 3 nar Zich a-n ie melden ' s afonds tDUchen 6 en 7 nnr Dondercstraat 21 In het GENEESKUNDIG GESTICHT Toor KRANKZINNIGEN te Utrscht wordea gevraagd looi f 130 — A f140 - p*rjair,klinimende tot f 150 — A f 160 — per jaar tfen T«rro"ge zich in persuon In hef £« atJeht een net Burger Daemelejo boven de 16 jaar van goede geraigee voi rzien Zich te rervflegen ' a avonds na 8 nor Siartt-strHat 27bti TertopraeiflISö tegen 1 of 3 maaDdel'tjkacbe afbetaling flooge rente Zekerheid gewaarborgd Br fr onder no 4058 bnr v d blad Attentie Een " Jnffmnw nog - enige nren per week dispoDibel hebï rri d '' wenscht die te beste den door hef ^ evan Tan Glans - en Strplessen Brlevea franca ondw metto p 3lrykl « f 0 bnreaa van dit blad Dames en Heeren door aankoop eeoer groote partij Ie kl Simplex tegen veel verminderde prija Ook inruilen Te zien bij A KLUIT Wagenstraat 20 Onderr^fpelrende beveelt xtcb mincaam aan tot bet Aanlegden en OF9an oog drie kioderen van 15 13 en 8 jaren ten sijsen leete wenscht inkennis Ie komen mr ' eenbar gei vranw of weduwe om naai goedvinden een buwetyk aaste gaan Brieven franco ondermetto gRoweljjk 1 aan het bnrean van dit blad Een Nette Jongen gevraagd 15 ot 16 jaar om fleeichei te spoelen Van Alpheaplein Ne 2 Naaimachines Te koop ean uosd ondaf bouden verbeterde Singer Ua cbine voor den eputprjjs van f12 een beste KIe rraakors Machine f20 een gewoon TrapmaehiHe f 15 — on twee beste jjtereo ledikanten root 1 en 2 peieonen ceer civiel alles met garanta Adres Ri onwstraat 61 bij de Nieuwe Watertoren GEPRAAGP tegen lo Mal Eene Dienstbode als Meiii-Alleen goed kunnende koken en werken en v^n g^ede getnigeti voorsieD Z ch aan maldea niet tn^stbeu 2 en 6 nar Bargalraat OG Net Burg er bestaan In een der volkrijkste bnnr teu van ütreoht ter overnama aangeboden ren beklante taak i " Kroideniers - en Geldereche Waren en saken van dage lijbsche behoeften mat volle dige inientaTie overoesaings ' som circa f 250 sec inbegrip van de aanweBiga winkelgoe-derfln Hnur van bet buis boek hnis t 3 — ¦ de week Iftlichtingea Su matras traat 14 bia Kantoor tot bet over doen van aakan Mej C.C Van der Ven beroemdste PlacentleEeïfiB werftt met haar planeetkundigo boeken en AmerikaaD°che we reldkaarten enz Dagelijks te erreken.Consultao cent Woon pkats Reguliml^ee No 7 over de klein - Vlaescblnl op de Lange Nionwstratf Ook aan baia te ontbieden Te buur gevraagd een Wiokolbnis of een huis geachiltt daarvoor,ineen volk-lüko hourt Br franco onder no 4055 bnr van dit blad LOOPJONGEN gevraagd Ondegm-ht bij de Gaarderag 40 MUZIEK Heeren die eesi^ssios een houten of koperen iuetrninent kannen bespelen en lid wen eoben tevioiden vdld md eenigs ^ eins gevorderde Uasiekveree * ciging kannen sich daartoe aauiPblden W ij q e Dooien Net 29 alhier Een Flinke Dagmeid gevraacd Loon f7t^rmaand Adrps Kapelatreat 70 Een Hais te Huur met vele gemakketi Haatprija t 2,25 per week Lttowerecht Terstond gevraagd aene nette Dienstbode van goede getuigen voorsien Adres Spritgweg 40 Er wordt gevraagd een baltwae Uoubelmnker die bet Biljaidvak It de Kioïri wil leeren bQ H v d MEIJDEN Springweg 116 boven Tegen 1 Maart gevraagd een flinke burger Dienstbode Zonder goede ge tni^sn onnoodig zMi aan te meldsD Adres Wcaterkade IS bia FORNUIS Wegene plaatsgebrek Ie koop aangeboden een gegoten For-nnie net koperen heetwster reservoir plaatoppervlakte 1.10 X 0.65 Mater 
Nieuws - en Advertentieblad voor ÜTHECHT en Omstreken Woensdag 15 Februari 1899 Uitgever JOH DE LIEFDE 6de Jaargang TWEEDE BLAD UIT DE PERS HoartandB « pauwenhospit«al i * Amoy „ De Nedterl " bevat een brief van mevr dr Otto — Phdps waarin beb-i.gwekken de hi] zo«(derli».l«D wordeai meegedeeld onjtrtut de inwijding van Neerlanda Vrouwen hospitaal te Aoioy Ctana ^ Wij ontieecen aan dezen brief gedateerd 11 November het volgeudti Twee vlaggtiTi wapperden beden vroolijli m plaats vara één zooals tot duöver De Amen-kaansche sterren - en strepen barter bij frte tcSjko gelegenheden boven bet maiiiienho6pi-toal gebee;hwn leek ai niet Holland is in de gedachten en m het lïart geweest van velg loyale en sympatkeeerende vrienden over de geheds wereld waar men dacht aam de paa gekroonde schoone jeugdige Koningin en ook wij aJa Amcrikaneifc ge voelden in ous een opweiling van vreugde on trots waar wij daditen aan onze Hollaudsche voorvaderen en heiden hebben wij ona zelfa tpnieuw één gevoeld met den Hollaiidsoherj Mam toen wij het nieuwe Vrouwen hospitaal ' inwijdden dat Neerlanda Hospüiial heet daar het gebouwd werd door gold dat wij op onze ma in Holland inzamelden en onderhouden wl worden door de zorg van eetii Comité op onze uitnoodiging in Holland opgetreden Het Nêerlandsch Vrouwen-iïotvpitaal IS bijzonder gunstig gelegen aAn twee wjden wordt het terrein bcspoeld door eb ers vloed tweemaal daags waardoor de fnschbedd en drainage ten zeerste bevorderd wvrdt Een booge muur echeidt bet af van heb maionen-hoapitaaJI in heb voorjaar geopend Wij zoeken ChÏBeesohe vrcruwen en wol ge huwde Chrisfiimen met eenigen aanleg op te ledden tot verpleegsters en assistenten want vij verwachten des te meer vrouwelijke paK tiënten naarmate nj meer door vrouwelijke hulp geholpen kuimeni worden Een paar dagen geleden nu zonden wij 1 mt noodigingen tot all © damee bohnorendê tct de kmigen der z»nding en der autoriteiten in Amoy om op den dag der opening van bet Vrouwen-Hospitaal dit te komen bezichtigen Het regende op dtoen dag aoo hard dat wij vreesden dat maar weinigen zouden kunnen komen maar tegen den bepaalden tijd drie uur ' a namiddags helderde het weer wat op en er kwamen toch e«a groot aautal der ge-noodigde dames en w^e niet konden komeni zenden ona eeta schriftelijfc bericlit Wij begonnen met een kop thee met een gebakje te gebruiken in da zaaJ die voor eet-zaaJt bestemd is Vlak daarnaast dua oot be neden is een zaal die bestemd ia voor de vele halpelooze en verminkte schepeeltjea wier voe ten of beeoen rijn aangedaan met verschrik kelijke zweren welke bij de arme bevolking zoo welig voortvreten door do slechte voeding DiehL daarbij ia een bijna geheel donkere kamer die de „ BI ndenzaar heet daar zijn nu reeda verai-heidenc - viouwou in met een of heide oogen in een verband ' want - ook do oognoktcn behooren luer tot do veelvuldig voorkomende kwalbn De keuken en binnenplaats njn dicht bij den ingang maaj - worden met veel zorg zeer ïindehjk gohoudeü hetgeen ia Cliiua geen weelde en ook geen gemakkeiijke iaat is met een badkamer en een grooto zitkamer voor de patfcnten die uit bed i!W>geu komen on een veranda ia de benedenverdieping nu compleet Nu gingen we de trap op waarbij de dar mes opmerkten dat in de boeken bij do trap Toetaohrappcrs on voet borstels waren geplaatst en er dus nu goe voivntsehnldiging me*a zou ïdjn voor vuile vooten Dit is zeer op prijs te stellen in een hri I zoo vuil ai - China Op deae verdieping nu h de groote zaal een apotluok ¦ h w-i-^chcidoMe kleinere ka mers voor ziek ' ii die afzonderlijk moeUai lig gen Wij hebben het geluk gehad ala hoofdver pleegster eau zeer j^otde en geti'cmwe viouw to v.iideu m-i aacm mevr EJ^-Siaj ge be grijpt hoe veel er afbangt va.n Ixl strikt opvol gen der ordera van den dokter en daarbij wijao takt ao riet dezo vrouw i ^ i¦^l,^nd die „ denkt " en dat iri iets dat nog mnaj zoor weinige van onze Chineesche zuaterp hob beü geleerd ook onder onzo Cliine<&i.ho rrouwelijke studenten zouken wij in do eer ste plaats naar de zoodanigen IndJ.ai eeu maal de vrouwun van China lueuen te oor declen voor 7-ich zelf ea do vemiogena Ie ge bruiken die God hun toch ook hi.-^-ft gogovau mB 31 " dio nu nog bij hen Bluimareo da-u mo gen we nieuwe toestanden in hel Oosten ver wachten Een aardig er uitziend vrouwtje fungeert aJs koelie Zij kwam tot ons vragende of wij geen werk voor haar hadden en toen bo den wij haar deae taak aan hoewel zij eigon lijk wol wat boven de klasse der koelies ver-heven is nam zij het toch gaarne aan Mervr Eing-Sin de verpleegster deet nog meer dan het ingeven der medicdinen an heb toezicht houden op de zaal zij m OMoeliik « co goede Qmabm en ver - zamolL de potienten op geratte rund zich om hen te doen luiBteren naai het Evangelie maar buitendien hoorden wij haar ook vaak een getrouw en goed woord zeggen Bovendien bezoeken ook velo da mes dio tot de zending bchooren het hospi taal meermalen per weet en spreken tot de rieken want wij achten de genezing der ziel van nog veel grooter gewicht dan die van het lichaoon en zoo hooren onza pitiënton tel kens van den Hemelsehen Modicijnmc st ¦ - r Ik moot niet vergoten te spreken van den windmolen die het water opvoert voor do beide hoepitalen dit is iete geheel nieuws nog pas zeer kort is het tweede toestel van dien aard in geheel Cbinaj geplaatst bot voert het water op in een reeervoir van waar uit het dan door buizen door bet huis loopt zoodat men raaao een kraan heeft te openi-n om frisch water te krijgen net zooals bij u met de rtedelijko waterleiding maar hier is het zoo iets ongehoords maar tevens van zoo onuitsprekelijk gemak dat wij one niet meer kunnen terugdenken in den tijd toen iedere emmer water door een arme koellu moest worden meegedragen aan etn landen stok over rijn schouder met aan ieder uitein de een emmertje wij zouden zekc-r aJloon twee koelies extra noodig gehad hebben om twoo hospitalen natuurlijk in zoo grootc hoe veelheden noodig hebben on dab vaak van een grooten afstand zou moeten worden ge haald Deze wind-watermolon is bekostigd uit een extra gift van een dame De drukla - openingsdag is nu voorbij maar wij achten ouzo morito meer dan be loond als wij denken aan de belangstelling goivoold en uitgesproken door onzo beaoek-sters van dezen middag Do bedden waarop de zioken liggen rijn 1 van ijzer en in Nc-w-Tork gekocht zien er zeer net uit en aan het voeteneinde keurig opgevouwen tierren de di.-kcns mot overtnk-ken ons uit Holland gezonden Eij ieder bed staat een kas ' je waarup allee staat wat voor do behandeling noodig is terwijl zij in een lado hun eig'ndommen kunnen berden en alles op do zalen ia zuinig maar keurig in or de ingericht En nu terwijl de heldero zonnrEchijn al lee beatraaJt en de gedven beneden met hun zacht geklots spreken van verzachting van lijden verlaten wij het hospitaal weder met zijn menigte van kostbare zielen voor het schrijven van dezen brief aan onze vrien den in Holland en roepen hun toa wij kun nen hier ons deel van den arbeid niet doen tenzij gij onzo handen op houdt want ziet do medische zendingsar beid hier in Amoy ia ons al het water aan te dragon dat wij in do een hoerlijk begin helpt gij nu dezen arbeid voortzetten 3s rcwij Tigde ongewallenwet De Tij d geeft een overzicht van de ge-wijzigdo ongevallenwet en knoopt daar ecaige beschou wingen aan vast Hel schoono van do zaak vindt zij voor den werkman het ontvangen van schade loosstollingai on prciniën zondor daarbij van de müdhmd en goedo gezindheid van '' en workgv-vcr afhankeUjk Ie rijn en jonvler ecnig risico wat do uitbetaling betreft Bezwaarlijk echter acht het blad het dab de regeoring niet meedeelt hooveel do werk gever ais opeent op het loon zal hebben te betalen Hot valt echter niet te ontkennen — zegt de Tijd — dat door de invordering der verzokenupsp rennen een nieuwe en niet ge ringe druk wordt gelegd op do nijverlidd Niets natuurlijker dan dat in de Aide^lin gen de bczomlheid werd te kennen gegeven of de Nedvrlandseho industrie dezen last wel zou kunnen dragen en dat gevraagd werd of riet een gedoolte aJthans van de premiebetaling ten laste behoorde te kooien van den werkman Maar het blad wijst er op ¦ Üat het ten slotte onverschillig is of patroon of werk man de premie zal moeten betalen „ Elko verzokeringspiemio heeft tot resultaat ^ er hooging van prodnetiekoslen en het zal als de wet eenigen tijd gewerkt heeft in eten regel wel de consument wezen die deze ver-hoooging betaalt " De T ij d is het volkaman eens met de rogeering dat hier geen staatcbijdrage in do koeten past De industrie behoort de geldelijke gevol gen der ongevallen welke van aibeid en bedrijf onafscheidelijk rijn zelve te dragen Men vej^ete echter niet — zoo besluit zij — dat tegenover allo nieuwe verphehting-n verplichtingen van geldelijken aard en andere zooals dit ontwerp door do veelvuldige for maliteiten welke het vordert den werkge vers oplegt dezen in steeds hooogeire mrte het recht hebben van den Nederlandirhen staat te verlangen dat hij met de hem ten dienHte slaande middelen met hunne belan gen zal rekening houden Waaj dit niet ge schiedt en steeds nieuwo lasten worden op gelegd zal don werkgevers do ooncurre>tie met andere staten steeds moeilijkar en ten slotte onmogelijk worden gemaakt Een elsch « an biUQkheiil „ Do Maa^bixle " acht het een uitstekenden maa.tregeil dat de regcenng do patroons in tal vaü bedrijven wil gaan verplichten hun vicrkücdeu tegen ongelukken te verzekeren Maar het komt ons onbegrijpelijk voor schrijft het blad dat do regeering toelaat dat eene firma werkende voor rekening van de regoeaiug hare arbeiders onverzekerd laat Den 13en J^nuan viel een werkman bezig bij d«a aanbouw van den nieuwen oorlogs-kruiser „ Noord-Br^bant " dood Do directie dar Kon Mij - „ De Scheldef heeft do weduwe nu uitgekeiad 500 gulden „ schoon do arbeiders aan genoemde maat schappij niet verzekerd jajn " Maar illustreert dit geval niet eene stnk-tv noodzakelijkhedd ï Deee nl dat in af wachting van de wet op de vea-plichte verzo-ktring de rogeerin ^ in do bestekken vwl alle aanbestedingen of in de cahiers van allo bo-strlliugi-n van rijkswerken do voorwaarde stelle dat de aannemer het werkvolk tegen ongelukken verzefeereï Wij rijn er warroo voorstandeïs van dat d " bouw oczer oorlogacbopfn worde opge dragen aan de binnealandsche nijverheid Maar bet is ook een edsd van billijkh.'id dat die nijverheid ten opzichte der uitvoe ring waarborgen geve welke ' ook aan do Oud-Ncdcrlandscho deugden van rechtvaar-di^heidszin en naaetenliefde recht doen we»-dervaren Een vreemde wereld Geen lamp geeft thans meer bcht genoeg Geen brandkast ia meer dicht genoeg Geen woning is moer mooi genoeg Geen kellner krijgt moer fooi genoeg Geen spoortrein gant meer gauw genoog Geen taillo is meer nauw genoeg Geen geldbours is mear vol genoeg Geen uitgaansdag meer dol gej«fr verwelkomd Prins Carnaval ia tot zijn spijt dit jaar niet meegekomen,'maar do heer Til man verheugde zich in de wedergeboorte dar Oeteldonkscho Club die in drie weken tijds ' t gerei weer op orde kreeg Mot de woonfeu „ Oeteldonk gaat nooit verloren " dab door het talrijke publiek meegezongen werd bealoot hij zijne toespraak De hurgervaojer gaf in zijn antwoord een overzicht van het geheele jaar het plan-Cttolen de dronkenschap met Nieuwjaar de Toyobee^ereeniging de paar-denlraza de eigen oangifte in den hoofdelij-fcen omslag van alfes kwam ter sprake in heb aardige boerendialect dat echter voor Treem-delingen vrij onverstaanbaar aoms ia Op straat was het pvibliek geheel in d © carravalstemming gekomen een zorgelooze pret waarvoor dikwijls tijden lang gespaard is of van allerlei naar de bank van leening gebracht Er zijn veel vreemdelingen in de ttad die vannacht door extra-trams voor een gedwlte weer naar hunne dorpen terug zuflen gevoerd worden In alle Itcofdstraten was bet vol maar nergens ïóó aJs bij de Bodeg » vxa den hoor Goulmy waar de meeste deelnemers aan den optocht veredujjien ea waar ta de zalen en gangen geen plaatsje oobeoeti blijft De muziek van het sdvdeiijk mVH-iekoarps op de markt laat rich lustig huoren daar tussoben en daarna klonken a wonderlijk con trast do zware ernstige tonen van do St Janaklokken die acbeiuen uit te gjlmcii ijdel-beid der ijdelhedbu alles ia ijdelheid I Zij riepen da geloovig«i tot vrome gebeden en gepeinzen - Het Ontataan en het Weien van het Carnaval Van allo schepselen op aarde heefr de mensch ailoen do gave van het latli-n Do mensch beaft van nature eoa neiging lot lachen zoowel do beechaafdo ala de onbe schaafde zoowel de geleerde als de domiLe Bij allo beechaafde volken teont rieli naast deze neiging ook de lust tot spotten en schertsen do behoefte om den ernst en do ocntooniglieid des levens door oenige eest dagen to onderbreken waarop men iiaar hartelust kan jubelen en juichen Deze om slandigherlon zijn de eenvoudigste en ' iK^.st natuurlijko o'>rzaken geweesl voor liet ert slaan van een algemeen narren - eoa spotiust dat wij thans onder den naam „ oarnc-al " kennen Reeds bij de oudo Grieken gaven in bet bijzonder de bacehan alien gelegeniitid lot uitgcJatan f eet-t vertoon jai zelfs bot vcrklee dingen^en maskarades Welke god kon cok moer dem overmoed en de scherlfc beeuiü li gen dan Bacchus do vroobjko god van de druiven ea van de wijn De oudo Grieken gedroegen zich uitgrlaien"bij deze Bacchnsf eesten Met klimop cn.-'ijn rauken met ki-ansen en bloemen i id danste rondom don vroolijk ladic dun Ifac-chus een uitgelaten schaar dionkei jnanneo in vrouwonkleedere n Zij stelden d nimlen voor wdke volgens de sage \ Bacclius toen hij uc ^ een kind was hadden opgevoed An dere besebonkeuen waren als gehoornd ' far ters of sirenen verkleed Üij drö igi n uie renvollon en spotmaekors en stelden do oor jpronkcSijke woudmens oh en of nomaden ^ our die den god beschaafd hadden Hior treft men dus reeds do maskers en vcTklecdingen aan Een horinnerin ^ aan de hoorns der Gricfcebe saters njn do punlen van onze moderne narren kappen De schel len dio eT aan bengelden eoldon vroeger voor een middel om booze geesten te ^ er drijven Onder do bij do baochnnaliën gebruike 1 - ke vermaken wordt in hoofdzaak de slnngen dans aangehaald waarbij man op een ïiten dausttrid over oeai opgeblazen en met olie gevulde slang moest springen Velen gleden daarbij natuurlijk uit tot grooto vreugde defl " beschouwers Bij dit spel herinnert men zich onwillekurig ons zakloopon en stioop hapj>en U'b dezo voorstel iingrn en vermaken ter eere van Bacchus ontwikkddö zich mottCF tijd do Grieksche tracudio Tragedie ont leent haar n.aaju aan tragos den brk den prijs die vooor mot elkaar wedijverend '- dich ters werd uitgeloofd on de komedie van k^mos do fcestmenigte Van do Grieken kmunen de bai-^liau alien bij do Romeinen en werden bij deaon met zulk een lust en uitgelatenheid " evierd dat de Senaat ze later motst verbicdon M.-iardo Rowcinen Ixsatcn cok van ïidoelf do-ge-lljke feesten in de eerste plaats de s-;(,urnaf lien aJa welker voortzetting heb carneval geldt De saiumaliën waren oorspronkelijk «" n-terfeesten en worden in December gegierd Zij waren gewijd aan don god Öatumns dm beschermer van dm landbouw en do bi-stha> ving en golden als algemecne dank - ejö vrcu^dr¦f'est en waarbij vrijheid en l.ijdi-fiiko geüjklidd van stand de grondtrek was Ge durende detse feesten waren alle winkels eo scholen gesloten overal boerschte vreugde en uitgelatenheid Aan den vooravond \ sn df feesten liep men met brandende wa^ich ten door de straten en riep lo Saturnalia I Daarbij haalde men allerlei grappen uit men hep met zwartgemaakto gezichten en droeg in plaats van gebniikeiijke toga kas tanjekleurige kleedoreni of kappen de voor-Icopora der tegenwoordige domino's Als grondtoon van de feesten beerseble bet beginsel van de verkeerd © werdd AJb htriunering aan de paradijsadjtige to o stan-den der grijze oudhdd zaten de slaven met hun mseetera aan tafel en mochten ouge etraft alles zeggen Allo rijken hielden open tafel Na den maaltijd gaf men zich aan het anders verboden dobbelspel over Bij den maaltijd zat een door de dobbdsteenen aau geweaen koning voor die tot algeraettoe vroolijkhdd dikwijls de dolste bevelen gaf Dikwijls werden bij hot dessert koeken toiid gcdeeld waarin een bijzonder tecken was ^ o-bakkon Wie het stuk met heb teckeu kreeg waö koning Behalvo de satumaliën konden do Romei nen nog de lupercaliën die deo berdersgod Pan of Lupercus waren gewijd Zij werden in Februari gevierd Het feeat heette vsn-wego do dwase gebruiken ook wd festa stoï-tomm of feest dor dyfszen Dan bad mco nog da hilariën en do liberaliën Bij al oeze feesten sprak rieh het verlangen naai e<-Q ongebonden leven uit Al dezo feesten nam do katholieke kerk over om oa te vereeoiigeav tot het tegenvioor-diga cameval De tijd van hot ieest ia ïe hi-uari als he * m Italië leute is terwijl hïtr te lande au in DuiUt-Lland nog ^ ajÜC lueomr en ija het cameval louiun Do carnevalsvermaken de heho's Amc Onek sehe bachamaliOn co der Romein-^he aalur-naliën berfikon hun iioogsten b;o«i in da cwde door de Romennoi aan deo Rijn « i de Maas gestichte Htedem als MaaaU-iftM Nijj megen Kcden Duseeldon Mane « u Cot - Het « oord ewmevri woordt gE+.«A te be-teekenen cameval [ Vleesch va.n-wal Do katholieken mogen namelijk van Ascfawo'ns-dag af in langen lijd geen vleewcd « t **- ten andone verklaring leidt het woov«l at van oania levtunen d.i mcb aan vloncfa te ^ ccd doen " inndat meji zich di.-n da voor de groou - Vmten nog - mf rijkelijk asa T oxpsditiën dio in den afgdoopon zo mer dcu Frans-Joecf aren p 1 aangedaan bob ben ' lanr geen spoor van dr ' '/ w Ischo rei-zigors konden vindon cvrnmin als juidi-ée'avroegere reisgenoot Stadling die pas hebnoorden-van Biberië heeft doorkruist Men zou uit het tdcgi'am dat ïïeuter ona gisternacht seinde kunnen apmaki n dat do reizigers — wellicht door de koud - bovang»n — in hot schuitje van den ballon omgeko-mon zijn kort na do opstijging en ia elkgeval vóór do landing verdere on - dorstellingtn rijn nutteloos zoolang men niet over uitvoeriger berichten bt^cbikt Reuter seint mt Maimo Andr^e's broeder heeft aan een redacteur van Malmo Tidningon gezegd dat bij het be richt uit Kraenojarsk over het vinden van den ballon en do drio lïjki n niet gelooft Dei streek waar men ze gevonden zmi hebben ia bewoond en dus — redeneert hij — ton men moeilijk aannemen dat do drie lijkon en do ballon anderhalf jaar lang daar gelegen zouden bobben zoudesr ontdekt te rijn en in dien er een ongotak tengevolge vnn storm go-beurd wae zouden de drie lijkeu ni «* op de zelfde plaats gevonden riju — Ne-w-York hoeft wederom ie lijden ge had van een zwaren sneewwetonn gevolgddoor een scherpo koude Hel is er volslagenw'uter Op ^ ommigo plaateen is zelfa het ver^fceor moeilijk gewordêm Ook uit Frankrijk komen wederom beridï ten van zeer onstuimig wcer V'k I^igdand eveneens Uit het graf van Caprivi rijn in tteilnacht na do begrafenis de gunden kivasteo enfranjes van do kranseai dio de Keizer enanderen gezonden hadden gestolen Een mislukte maagdenroof is dezerdagen te New Haven V S beproefd Tenatadhuize word door de militie een bal gege ven en duizend studenten poogden er binnetïte dringen om do dansende meisjes te echafiken De drieduizend milidena en burgers ecbnter door de politie bijgestaan sloegen dezanieuwerwdecbe Sabijnen af na een verwoedgOTedit van twee uw waarbij tai van atudei »' ten gekwetet wei'dea 
Voorschotten worden tot ieder bedrag tegen g-e malfkelijUe aflossing-a v oorwaar tien verstrekt ook aan H.H A,in.l>tenaren © ix Ofïioieren Br fr onder no 4036 bureau van dit Blad Eerste Groote Bureau voor Rechtzaken Willemstraat 16 — Utrecht Verdediging in Civiele-en Strafzaken voor alle Kantongerecbten vooriieiing ia de Voogdij met inventarisatie Reqneiten aan alle Autoriteiten Koopakte Bruikleen en Verbruik leen Hnnrconlracten en allo bij de Wet gtoorfóofd » oaderbandiobe actea Ontmimiug vaa woalngen Incaaieering van gelden langs mlnu en gerecht weg Hypotheken en Annr^atiön Optreden ia failliescmcnteB voor gedeputeerden en Baad van Stal«D Adrei BrSaiUOEfcC practizijn utrecht WHIemHlrBatl»,A,8-jarig6prakti i jk,ni6»T malen aanbevolen in Dagbladen 5B^r Eenig adreg Advertentièn yeDflÉiisJHreelmri Morgen WOENSDAG 10 unr Toortzetting der Verkooping Tan RICHARD BRESSER MÈm i ïreelmri Bij de " Wekelijksche Verkooping Tan Vrijdag a.s zal worden verkocht een soliede Brandkast RICHARD BRESSER fiDÉi Éi al yr eelmrg Hoogst belangrijke Donderdag 16 Febraavi desvoor middags 11 en dea avonds 7 uur ïal in het Tendnhuw a|h Vreeburg in het openbaar worden verkocht eene aatizia^-ijke partij extra fijne Bordeaux - Bourgogne - Bijn - Moesel - en andere Wyn W O St E^tspkft St Juliëfl Pvauklw CftBten&c Li toto Ladoa Oiatemerte Lecaville Niersielaftr Hochbeimer Uarco brniiaer Hadeiheimcr Liebtranmilcb Sel-tioger PiRportar Rme ïtbaler Br«.nDeiBbeTf er Ha.Dte Sj-uterne Maic&at Oliampagne en kadere bekende toornen VttorU eine ffTiole païtlj Eiqiisa Roode • n Witte Port Madera Sliony MaïTodapliné Gti'ïksa'ie Partwyn eat Orde ei C » fifflü ran ten VertM De bilis ' goedo W^jn eu Likenren die we^ena likwidatie van een zser gerenom meerd » zaait tegen alle prijion v;rkoc>it moeten worden zijn te bezichtiTfin en te ktnren op Wo6»B»ïag IS Tebrnivrl V«n lO — 4 onr en zal er alzdan aan be-Unghabbende ftelejtcabeid w<»tdfa gfgevcn tot bet trekken ran monsloröAfteken nit de partyen Da verkoop g«ichiedt per fleect met de kenr VanzoevceldeiiohenalsdaarTaoaanwedf zyn Commhiiëa worden ga*.rne Waarganomea door de bedienden van borengonofind TendnhaU Voor verdere InlichtlnteTi zich te veryofl^enten kantore van iUCHAUD BRESSEa Venduhuls alb Vreeburg t De driemaandelijksche Verkooping Van Meubilaire Goederen vangt aan op Dinsdag 21 Februari Hierbij te voegen Goederen worden lederen dag in ontvangst genomen of 1 afgehaald RICHARD BRESSER Verkooping van De gewone jaarlijksche Verkooping van BoomBtammen Rijshout enz ten behoeve der stad Utrecht zal gehouden worden op Woensdag S3 Febmiari des voormiddags lO Tiwr in het Café „ Be Gel dersche Bloem " aan de Tolsteeg Barrière alhier Informatlo'i en Billetteu te bekomen ten kantore van liet Yendnbais a/h Vreeburg RICHAKD BRESSER Venduhuis a ^ Vreeburg Belangrijke Sigaren Veiling ¦ WOENSDAG 22 en DONDERDAG 23 FEBRUARI tflkem doe avondaTonr tdi wbgeaB likvii^a^e worden verkocht EEN AANZIENLIJKE PARTIJ m fijie mui w o de allerbeite merken Breodw b'y biljeUea eaaohreven en ia ti,»&u)Uei wnidea alleen na oultaogii van postwiis«l ad 95 cent of geluk beilrog in posttegela verEeodea VetkriJKbaat te ÜUeciit b\j T P VA ^ DEïl BERQH Heilige weg 83 LOBBY & PORTON Oude Gracht 22 J C WOOBTMAN Neudc 3 HERMAN MIS3ET Vredenburg 35 1 ^ WAARIII koopt men het sterkste het fijnste en het g-oedlfoopsto Sclioen^verU tevens alle soorten Maatwerk en Reparatie tegen tiiterst laa e prijzen * In het echt Noord-Brabandsch Schoenen Magazijn bij Aanleg van Electrische Schellen i Htimtnepbörden Deur - en VeiUgheids-Contactees Huis - en Particuliere TeJefoonleic£i»gen > Prijsopgave gratis en franco binnen en buiten de stad Baato refBrantiën vaa groote aan^eltigcn leiiicgea InHjUla Fabrieken Particnlitren Hniien Villa '* enz Huls - en Partlcallercu TelcfoonleidlaReu knnnnu ep amvnif beiicbti^i tn geprobeutd wordeu Uofe te hnur Toor groete worken of suderei ver afgelegen verbiuJingea —^ kn\ii Bi Ssrfelliira ea Blitsemaiclicrs ^— CU verder wat lot liet vak van Eleclriclën belioort * Scherp Concürresrende Prijzen Aanbevelend UEd Dw Dienaar W F EMMELOT Lange Jansstraat f9a 12 Utrecht NAAIMACHINEN 3 ^" Onder de luteekennressen op den XLIIiten Jaargang vaa BE BAZAR DAME3SIODEGID3 worden gedurende üea loopenden jaargang een AAMTAL HAAIHIACHIMEN verloot [ Vibrating Shuttle no 3 gewone inkoopprijs t 57.50 nit de wereldberoemde fabriek der « IMGEït « IANUFACTDKISG CCMPASY ] Zij die op dea XLII«teu Jaarsane Nr * 37—48 zijn mgeteekeod of alsnog daarop taCiekeoea ontv^agen bij No 44 IcoHteloos eea geuum meril Premtebewya reehtgeveadetot ileelaemiagin eea VERLOTING van TWEE PRACHTIGE KAAIiWACHINEN all bovea omschrevou De verloting xeichiedt tan overstaan van den Heer D H SKtitToii notaris te ' h OruTeaha^e oa de verachijniag van na 48 de nitslag der verloting zal o a ia DE BAZAB worden bekend gemaakt DE BAZAR is volgen » de cedactrltie van de RaUandscht Lelie „ een Hodebiad dat zij altijd met genoegen ontTangt ^ PRIIS PER 12 NUMMERS met 3 supplementen geteekende isijpattonea en 3 geknipte patronen ieder Raamgeitold nit venchi!lende gedeelten Ie Uitgave f 1.25 per post f 1.40 — PROSPECTUS en PROEFNUMMER atiim verkrijgbaar Naar plattelaadsgemeenten per poit aa onUangit vaa postwisael ia te zenden aan het Hoofibareel vaa DE BAZAB Wagenstraat 100—102 De » Haao ÖSg£SSggS^3^3SSS3BS2^S3^SSSS2 ^£< VAN UITSLUITEND Huishoudelijke Artikelen En Mir « a if mr lima li tien inlimi aaogezien deze OIPHXJIMUVG - slechts enkele dagen doart CITY-MAGAZIJN Nobelsipaat 24 Twijnstraat 17 Twijnstraat 17 SPECIALE INEICHTING VAN sIé imBltii fliiiiirpiiilBrfiii ^ ÜiizetÏBn an J&uiermanóen Alle Goederen worden naar maat gemaakt en zeer net afgewerkt " De prijzea zijn zoo billijk mogelijk gesteld IfS nipeitr-sus voor I > a m e s Dj O-^ergeteskende bericht bij deze dat door mij Is opgericht een onrUOJ tot hit Eeeren hnippen van Sfrumy »- en Hindercostnaui « Wantel * ens Hodorot Coupe en Keihode Na rolioo&dB beëiaü^in der caraoi worden diploma ' ventrokt Dag^elüks gelegenheid tot inBohritving Conditiën 11 " «" "^ ïïiS »" m,Ml Falron voor DaraeS'Costnums naar maat •¦• t 1.00 B „ Mintels BSST maat • ff O.TS O P J BEïKSSEK Jr dedlplomoerd Conpear Spoorstraat ivrtrechf Pakket HEUL Utrecht Aangemoedigl doer het gunatig onthaal dat iaijne pakketten jaar op jaar moahte ^ ondervioden heb ik die j/Hts veioro'n eia pakket eamsngeiteld van dea volgenien Inhoa j No 1 Eïn pVa^t getitoid i Krai » der verzooning mijn rnaCpant zyt Gij No 2 Ken plaat tet a'uiant H^ip elkiniar sijt geze^eud ea een ander tot zegoa Daze platïa liabhBn egae aftaetiag va.n 45 X 55 cÜ No 3 E*n tekit groot 170 X 120 mH Er blijft daa eene raete over voor hetvolk Godi No 4 Eea taktt groot 170 X 120 mil Immera il mija ziel itit tot God f»o Hwo II raya heil Decs beiie tekqtea rijn voorzien van glas ea ataadaard Ne 5 Een handel liedtven op musieV Ne 6 Een boswerk ii linuen prachtband met jonden titel 161 blr waar in do V»t - geade verhal^a voürtoman - Eea geachoak van Jeta » Het liei by het ra&n Do haren armband of de Heare hnort het gebed Hoe de Heere zorgt Het P^aochfent te Jerasalea Dior lijiea tot heerlijkheid De macht der Uef'".e No 7 Bm boskwirk mn goïU^streerd oraslig 180 blz met 6 platen getiteld Een geziu Dit pakket wordt zioiatig de fwonmtl atrekE opgeruimd voor t 1.10 doch die eoo'a pakket biitolt ontvaagt er n^g bij Oatleau eea boeiende ChrUtelljke SckenrkaUnder Voor het jaar 1899 dia een handehwairdo heeft vaa f 0,65 Zenit Ait spoedig « M pottwisiet waarop staat „ Buitengewoon koopje * 1 tan dei B^flkhaideUar W 11 3EIJL teÜHieht dis U direct o » oatvangst dMftaa tet pakket franco zendt voor ISOd Prijs 15 Cent Uitgaaf vars KEMINK & ZOOM over d8 Domkerk Daae 17Jale jaaigang bevat bohalva Kilco.ler alle Markten Poit TaWgTafie BMca ea Sïhippera Walsrgetijden Raadsela Unnatjes öickt atstjtt Djoltof Tlrtnitw allerlei beproefde en goedkoope Bfiddeltjei Riadgariugen « ver Honden Kijipio Kauarieg en lïniven Ook nog een en ander nit het Beitnar ea verJete Inrlebtingea der gpBiesnto Utrecht o a namsn Gam'.entibeitanr ïtv-drleden Secretan v WijkmeeiterB Stadidckten Gemeeatewtrkea Btarktwaxea B«UittBgeu t Uscbtbank Politie Dfassa enz esz — allee zooveel mogelijk met opgaaf grootte jaarneddea en eindelijk voom^irUten in acht te nemen hij Aangifte Bsrvlkingiregltter Terhnuing bioaen da gemeente Sneeuw an IJzel op de atrateu Straatpolitie Komm ' Karline Komm ' Is verschenen No 41 van de Goedkoope Populaire Piano-Muzlek Dïi nummer beval twee Muziekftiukkent Km ' Mm Kern ' ea ArliirMarscli Tevens vestig ik de aandacht op onderstaande nummers die ook zeer in den smaak vallen No 28 Bevattende drie Muziekstukken en wel Dieerstelie^e(Walzer B'hnt dich Öott mein Mch was eiland Posadouskï-AValzer No 31 Bevattende twee Muziekstukken Ach nur ein einziges MaL Balüerinneringen Walzer Potpourri No 40 Bevattende drie Muziekstukken Die schone Mullerine Excelsior Marsch Terpitz-Mazurka Elk dezer nnmmers zgn ingenaaid in omalag aan ons Bnreaa DRIFT No 23 Utrecht a S5 cent verkrijgbaar Stoomdruk van JOH DE LIEFDE — ütrooht -