Utrechts Nieuwsblad maandag 9 januari 1899

No 915 Maandag 9 Januari 1899 6e Jaargang Nieuws - en Advertentieblad voor UTRECHT en Omstreken ^ " VcnoliUat DAGELIJKS behalve Zon * «» Feeatdicen Pf'J » r " ""* m * i QeïUutteord 8tolTentiU4 t t t t o.ïO 9 Bund » ¦ i • l « l i i * • 4 r 1 i J i a ï « ö saw ptt poil i * * i»iii ii»i * Ï.BO Bureau Drift 23 U T II E C H T Uitgever JOH JDB LEEFDE Priji der Adrerteatien fan 1—ti regels r|0,«o Elke regel meer 10 Ceni Flaaüi mea dezelMe AdTertsatli 9 maJen dan wordt die ileobU fl Daleo bersien " Adtfiu-ntioprljlD AtiODDemenl by & DD regelt & eest bjj lUOO 4 cent en bij ïïüUJaVi oflnt per regel Dlemtaan biedingen eo aas « mged M Oent pat AdTcrtonÜe bij « oaraitbetaUag D/i nummer bestaat mi 2 btaaen Eerste Blad Een Centraal-Bureau voor sociale adviezen Een gowicliÜge vci-gaderiog van haag s » cioai belang is onlangs te Utrecht Tliouden Bob was die bijeengeroepen op iiet initia tkï « aai dr J G Eringaard uit Delft tea-«ade te komen tot de oprichting van cgd Centraal - Bureau voor Sodafe Adviezen Dooi " Eiedowetfeing van maTmeti van naam be-hcorende tot de meceb uitecnloopende rich tingen de Oranjebond van Orde was zoo-we.1 vOTt^enwoordigd als de Soc Dcmokï Arbedderspartij ia de Vereeniping „ Centr,-Boreani voor Sociaie Adviezen " opgericht Aam do hand vaa wat dr Eringaard de tuan die heb initiatief voor dezo zaak nam daarover schreef wensohen we hier doel en werking van dit Buieau in ' t kort uiteen te aettcn ¦ Heb doel za ] m hoofdzaak wezen werk liedüü oï WBrkliede£i'5ereeiiigingE:n en ook patroons bezield met den wensch een on-dewteuningsfonds een coöperatieve vereeni-png voor comsumtie of productie zieken en begrafeniafondem enz enz op te richten van advies te dienen „ Ifc atel mij voor " zoo schrijtb de heer E „ dat de belangstelling der leden in hot ge nootschap waartoe zij zullen behooren uiob weinig zal worden verhoogd indien dit evcq-ala da Vereeniging voor Staatshnishoudkimrfp en Statistiek ook van tijd tot tijd brochure prao-adviezen en sociale statistieken doet ver * schijnen welke bij het geven der adviecaa door de nieuwe instelling tevens als „ leer boeken " zouden kunnen dienen In do eerste plaats echter zal heb Bureau ik iierhaal het „ op bee telling " moeten werken " In Hew-York is men ons land met de in richting van zulk een Centraal-Bureau reeds voor geweest Hierover doet de heer J C van Marken indePabrieksbode ceuiee mededeelingen waaraan wij hot volgende ont-leencn waaruit de uitgebmdheid van den werkkring van zulk een sociaal Bureau kan blijken " Wij lozen daarin liet volgende om-tronii heb Bureai of Social Informa tion „ Het is ongeve^l * drie jajren gelede » dab do heer Van Markcu een schrijven ontving van den general agent administrateur der As|s ociaiti on for Improving the condition of the Poor veree nigini Armenzorg to New-York ivaor in werd medegedeeld dat deze veree niging een twecdaagsch congrey tot be spreking van heb woning vraag stuk had op ' b touw gezet en dat men er hoogen prijs op zou btellcn aJdaar ook mededeelingen Ie kunnen doen nu ta.bcl!eu plattegronden ea dergelijke te kannen vertoonen die een beeld konden goveu van het Agnctapaxk „ Aan dezen wenscb werd als gewoonlijk ffoldaan dooi ' de leezending van verschillen de gedrukte stukken terwijl wij voorts ver klaarden gaarne aan het verzeeït later ver achijoeode publicaties toe te zeiulen te zul len voldoen en ons cuzerajds vmr toezondiug van brochuiva en verslagen botrelfeude de Neiw-Yotker vereeniging aanbevalen „ Deze eereto briefwisseling beeft zich in Ve sedert v-erloopen jaren meermalen her IiaaJdi toen wij het olverea tec^t der Gist - fabriek hadden gevierd zonden wij den heer Tolman dit was de naam van den administra teur een exemplaar van ons feeaUlbum ea naamato brochures of andere mededeelin gen betreffende onze sociale mstclliagen ver sebenen of herdrukt werden deden wij hem een csejnplaar toekomen Ziinerzijda ver rijkte de heer Tolman onze bibliothock me * vcrscliil lende bfJangrijke werkjes wij uoer men bijv do destijds ook in dit blad vermel de zoo aardig geïllustreerde bot-kjes over de vacanliokolonies de naai - en kookacholcn de openbare bad - en waschinrie h tingen do landkolonies en verschillende andere versla gen betrefieude de werkzaamheid dev ver eeniging „ Hieruit blijkt reeds dab de heer Tolman een zeer ruime opvatting van zijn taak had en dat onder zijne leiding de vereeniging minder het altijd min of meer gebrekkig le nigen vao bestaand btoodsgebrek dïui wel heb voorkomen van de gevolgen die armoede in het gcain kan brengcfn op het oog bad De vSüCantie-koloaits hadden ten doel te voor komen dat de ongezonde lucht ia de bloppen van het ' s zomers zoo snikhcete Ncw-York do door onvoldoende verzorging tecb rteds zoo zwakke kindeiiichaampjcs gehecJ zou doen wegteren als do kinderco buiten waren geweest waren do levenskrachten althans weer zóó toogenomen dat zij den moeilijken strijd om heb bestaan weer een jaar vol konden honden De kook - en naaischolen dionden om juist bij beperkte middelen het eten oog zoo voedzaam de kl ceding en de kamer nog zoo knap mogelijk te honden opdat niet in een steeds ellendiger omgeving ' t weerstands vortoogen geliccJ zou verslappen en het ge zin willoos in den groeten poel van ellende eencr wereldstad zou doen verzinken De openbare bad - m waschiuriditingeD merkten geheel in donztltdeu geest óocb waarleo uo £ uitvoeriger uiteenzetten met boeveel tact en toewijding de hoer Tolman ziin taak die door zijn luitaaatscbap van gelijksoor tige commissies o.a der openbare gezond hei dsec mm is Ei e neg belangrijker werd op vatte „ Het kan ons dan ook niet verwonderen wanneer zulk een man het gebied der annen-zorg wat te eng wordt waouesr hi ] ge dwongen om in de eerste plaats rijn bemoei ingen to beperken tot de al Ier arm sten vcr hindeni werd zijn scbredcii Ie richten naar het ruimer terreia van do maaiseliappclijk misdoeldcn Daarbij kwam misschien nog dab hij niet altijd geheel z^jn ti^en weg kon gaan zonder de vereeniging do sympathie van sommige delhrbozittcrs te doea verlie zen Daaraan zal het althans wd ton deele moeten toegeschreven worden dat de heer Tolman in het afgoloojicn voorjaar aanled-ding vond den heer Van Marken te vragen of deze bereid zou zijn als coiTospomient van een door hem op te richten „ Bureau of Socio Inform i * ion " op te treden - „ Do heer Tohnan had nl horwd aan-vankclijl nog zijn werkkring in de Vereeni ging behoudend met twoo andero heereu een Bureau of Social economics " opgericht on der de firma Tolman Tabor & Dawp Dit bureau stelde rich vooral ook len doel door de pers op het publiek invloed te oefenen niet alleen toeb zouden aan partieulierea rapporten adviezen worden gegeven maar vooral wcnsclite men aan uitgevers van tijd schriften — tegen behoorlijk honoi-nrium na tuurlijk —' artikelen te leveren over coöpe ratie werkverschaffing door landkoionion so ciaal-godsdienstige homeciin^cn sociale \ Wt goving opiMili v liydëue Jicinecntolijkc po litiek opvoeding eu dergelijke onderwerpen Daarnaast stclda het Buiea.u d.i elk zijner leden zich beschikbaar tofc bet honden van lezingen of het organisei.ren van eongressen waarin do bedoelde ondTwcrpen behandeld werden Een Amerikaanw-he opvatting dus van den socialen ingenieur waar de heet Van Marken dezen in ¦ cdajCÏiLe laat optre den als advistiu van i / j de cir.litn zijns iijfh begrijpenden patroon draagt naar AmO rikaansdi begiip do pa ' oce den socialen in genieur ook do betrekking van chef der af-deeiing Belangen van i.^t pej-soneel op hij is niet mea " alleen consulting engi neer hij wordt ook bedrijfsingenieur „ Stond het doel heic dus reeds dadelijk klaar voor oogeu do erg^nisafio als firma wks nog slechts een voorloopige Enkele maandcu later althans vinden wij den lieer Tolman met tweo antkre hceren ab direc teuren van een League for Social Service " Bond voor Sociaal Dicustbctocnj hetwelk gevestigd ia in hotzelfdo gebouw waair de ver eeniging Arminzorg liaav zetel heeft United Charities Building gebouw der vcreenigdo liefdadigheidsvereenigingen Het beatuurvan dezen bond bestsat uit de drie airecteuren en acht leden en wordt terzdjde gestaan door een Raad van Advies waarin o.a een bis schop eenigo predikanten en een aantal par ticulieren zitting hebben Onder de laalstea merken wij ook op den heer John H Patter son den energiekcn djreeteur der Kalional Cash Register Company to Davton Ohio die dezen zomer het Agn.'t.ipark bezocht en omtrent wiens opmerkelijke sociale instel lingen wij reeds meermalen het een en ander in ons blad mededeelden Als corresponden ten in bet buitenland Ireifen wij do eerste aamen aan OM Öidmv Webb te Londen het Muséo Social te Parijs het parlementslid Horace Plunkett den stichter der blociondo lerscho landbouw coopei'ij Lie te Dublim Heb door den RoiiJ onderhouden „ Bu - op reau of information " val & ijn werkkn dezelfde wij - op ala dt - ¦ firma Tolman Tiibor & Dawe Doch daar naast verspreidt de Bond daartoe m staat gesteld door de eontributio zijner Ifdcn in grooto geiallen allpvloi kleine brorhiires moestal m smackvollcn vorm « itcevcerd waar in onderworpen van den dag worden hdian-deld Het is kenschetsend voor do Amerikaan scho toestandcu dal nien zich daarbij cok op godidienstig gehicit en bij voorkeur op dat der gemeentepolitiek beweegt Een der door den hoor Tolman geschriifven boekjes draagb bijv dcU titel Citizen's Manua.1 ^ handboek-ja voor den Staatsburger Het ia natuurlijk vooral met het oog op do eiseben die een goodfl behutlging van do belangen der minst bedeelden aan de gemeente-politiek stellen dat men zich in dezen strijd mmigt " Vat hei Centraal-Bureau rijn arbeid in dezen geeet op dan zal het zonder twijfel van grooten invloed kunnen zijn op de sociar Ie politiek van ons land Veel zal in desen afhangen van den te benoemen Dirccteur-Sceretari » Echter waar verscheidene mannen van groote bekwaaia-hcid zich voor deie zaak hebben ingespan nen zal het ook niet moetlijk vallen een liun-ncv te bewegen zich met die hoogst moeilijke doch tevens hoogst verdienstelijke en dank bare taak te belasten Uit het Biiiteuland Do nnn'f-OPeyïu » Toen Dreyfus veroordeeld vord geschied de dat vüjgens do algcmeeno ocwonngen van zijn recblers op een geheim dossier " De zakou zijn daarna ietwat gukee.d en het geheim dossier " moest wel ter tafel komen Toen bleek dab er eigenlijk geen geheim dos sier was Neen maar er was nog een ultra-geheim dossier Dat was het laatste waar aan Dreyfus ' besehuldigcrs ricb vastklamp ten En wat zegt nu een telegram uit Parijs Dit Men verzekert dab er geen „ ult/i geboim " dossier bestaiit Het eenigo werkelijk be staande geheime dossier is aan het Hof van cassatie medegedeeld maar er bestaat nocü eed brief van den Duitscben K';.'zer aan Dreyfus noch een brief van Droyfu9 aan dep Keizer Do minister-president de minister van oorlog en de minister van buitenland-ecbo zaken weten niet of dergelijke brieven die men als echt beschouwde maar die ver nietigd zouden rijn beafaan hebvn Wat zou men nu nog voor een dossier heb bcji Op die vraag echijai veeds een antwoord ta zijn Gedurende zijn verhoor door het Hof vaa Cassatie heeft BarUiou - naarde Temps blijk baar vanhemzelf vernomen heeft-ook mede deelingen verstrekt over een dossier van den aïgemeenen veiligheids dienst dat reeds ge vormd was voor bij minister van binnenland-scho zaken werd Mei ' 96—Juli ' 98 en dat betrekking heeft op do daden en handelin gen van Esterhazy en du Paty do Clam Aan de betrekkingen tusschen deze beido heeren ten tijde van de gesluierde dame enz oiad ' 97 en begin ' 98 behoefde niet meer getwijfeld to wordeu maar wel merkwaardig is do verklaring dab er aan het nunisterio van binnenlandsche zaken een dossier over dat tweetal gevormd was „ voordat " Bar-thou minister word dus voor Mei 1896 Dit draagt wederom oanzienlijk bij er verster king van veel dat tot nog toe alecbls bypo-thetisch gesteld was Do advocaat van Esterhazy au - Cabanes heeft president Locw den procureur-generaal Bertraad en den rechter van instructie Ber-fulus bezocht om een stellig antwoord to krijgen op do vraag van Esterhazy in boever re zijn individucele vrijheid gewaarborgd zal zijn als hij aan do oproeping Wi het Hol om als gotuigo te verschijnen voldoet Men weet niet wat het resultaat van dab onder houd is maar Cabanes heeft aan Ester hazy geschreven en verwacht van d^zen spoc dür antwoord Docr al die beweg'ngen over do Dreyfus-zaak is Frankrijk wem - een boud rijker gewor den de Liguo de I.-v Patrie fran^aise Heb doel van dezen bond blijkt uit de aankond ging van zijno opriclitiog „ Do endargoteekendon met leedwesen tfe moest noodlottige agitatie ziend © voortdurem co ve-ergeren overtuigd dab zij nieB langer kan voortduren zonder dat de levensbelangen van h c t Fran^che vaderland en voond die welke ïHordten bewaakt door het nationale leger cjodjlijk worden getroffen „ ovonoena overtu 1 gd dat zij door zulks fo zeggen de meening van Frankrijk hebben uit-gcep - oken „ hebben besiotea ¦ binnen do greaaen van hun beroepsplicb ¦ ten medo te werken tot handhaving van de everlcvenngan van het - Fransche vadcrlantl en dese in overeenstemming te brengen raeb den vooruitgang der o'cnkbcDlden en dor ze den ¦ „ zich te veroenigen mot crzijdeatelling van clktJi « ktcgetst om ïn deaen zin uut Ie aüeb-fen door woord gesclinfl en voorbeeld en deu geeob van solidariteit te versterken die dec-r aMe tijden been alle gcalachU-i ' " au volk moet veroenigen " Deae vrij bolle verklaring is gelixkeml door zeventig mannen van uaam vooraan staan 23 leden van de Académie bijka - di ¦ lie ' Ie inonarcbiatisclie greep dan volgen Mdiildei ^ beetdliouwers geneesheereu schjijx'ers ' ge leerden en advocaten Uit wat men zoo over don bond lecït moet mem do gevolgtrekking maken dat de Ixind onti-Dreyfusiaanach is He * is altluns opmer-keJijk dat cp de ledcntbjat mflemid voorkcraen van ben die op de lijst voor da weduwe van kolbnel Henry hebben g En men weet dat bij do intcekcnSig op deze Uy-t medelijden meb de weduwe niet hcell voorgCEc-tcn docb dat bedoelde lijst fiii/ljjk niets andci-s is dan een contra-demon-tratio eg'enover de sympaüue^bcluigiogen aan 2oIa > Dreyfus is ongerteli De dokter vu kolonie te Cayeuno is raar hem gaan zicu nn-¦dat hij reeds drie dagen lijdende i aan zwareo buikloop Men weet dat Eslcrhazy tegen 17 Januari als getuige is gedagvaard door bet Hof van Cadiatic Maar het is volstrekt niet zeker zelfs onwaaischijulijk dat bij aan die oproe ping gevolg zal ge^en Omtrent zijn verzook om een vrijgeicide is niets bcsli ea li > t-waarsdiijulijk zal daaraan niet woi'den vol daan Zi]a tweede verzoek om rechtcjlijken bijstand kan evemnin door bet Hof worden ingewilligd Inuncra hij is geen bc-ieliuldigde noch feitelijk belangbebbende paitij ai be weert hij tfat het Dreyfus-on der zeek niet ir-dera is dan de rewisüe vaj » zijn prociü voor een krijgsraad van 1898 — een reviiic van ten vrijspraak Hij heeft echter aan mr Saiivel ue bebar-(iging van rijn belangeo voor het Hoi " van Cassntie opgedragen en deze beeft mei mr Cabanes getracht voor den majoor een vnj-gelcidc te veikrijgen Zij zijn daartoe bij pre-rident Loew don procureur-generaal Bertrand en dien rechter van instmotie ^ Bcrtulus die het bevel tot inhcchtcnisncminj tegen Eitcr-bazy in zake de verduistering der golden van zijn neef heeft uitgevaardigd gcwees + Welko do uitelag van bun stappen is zeggcu zij niet zij hebben liet resultaat omniddellijl aan den majoor geseind De Londensche correspondent van een Kus-sisdi blad vertelt waarom Esterhazy zijn ver volging tegen de „ Obeerver " heeft cj^egevea Zooato men weet bad bij den heer Strong wegens laster aangfklaagd omdat dezo be weerd bad dat bij bob bordere had gt ' r ven De heer Strong bood aan het bewijs daar van te leveren on de rechter gelastte een on derzoek Bovendien had kolonel Von Schwartz-koppen aan de redactie vao de Observer " be loon als getuige to zullen verschijnen als da Engclscbe rechtbank hom opriep Toen Ester hazy vernam dat er een otuleffzock was gel^b ca hoorde dat Von Schwartzkoppcn zou spro ken verklaarde hij zijn klacht terug te nc-mea omdat bij de bealiffiiog van bet Hof van Cassatie op zijn verzoek om gehoord te wor den wJdo afwachten Ulf Honoarlje e » Ooalcnrfjk Do huidige toestand in Hongarije dien men niet onwettig maar wol biuteü.vettig kan noemen schijnt te sullen icieleu lot een af - FeMiliet@tu £ m Levensstrijd EERSTE GEDEELTE Tar dood varsordeeld En weendeb ^ j zoo haïd omdat die juffrouw bij u geweest isï Ja daamn alleen O - gij begrijpt niet p kunt niet begrijpen Ik heb dien winkelverlaten / onder aan iemand iets te zegeentil ik ben in dit ledijko huis komen wonen om er goed verborgen te zijn opdat zi - diomij kennen nooit zouden weten Nu ia al les uib en zal alles weldra bekemlaisjju En Gahriello begon op nieuw te weenen „ Wel wel " — daclib Solange — wat is het toeval mij giuibtig Daarvan kan ilo pai - - tij trekken " Ala dat zoo is mijn hartje — hernamaj zich tot het jonge meisje wondende — begrijp ik uw onaao gen amen toestand Lucie heeft mij wel beloofd dat zijaieta zoggen zou maar ik keu faaar zij zalloch haar mond niet kunnen houden Dat kon nol wezen En morgen zal zij alles aan de ande ren vertellen Dat geloof ik meb u En binnon een paar dagen sullen allowinkcljuffrouwen het weten en mij komeniMpocfieD om mij to bekijken » Ib een vreemd dier O dat is vetKhrikkelijk — jammcrele het jonge meisje Eu zij verborg haar gelaat in haar han den Solange gUmlacbte naderde Gabrielle vatte haar hand en zeide — Word niet moedeloos ca woes voorniemand bang want gij bobt ïd mij een oprechte vriendin die gonegen is om u to beschermen on o verdedigen Zeker zullenuwo oude vriendinnen bier komen doornieuwsgierigheid gedrewen of om uw ver nedering te zien maar stel U geruit gij zultnieb voor baar behoeven ta blozea noch op baar onbescheiden vragen behoeven te ant woorden maar baai ' spottende blikken en glindaclien kunnen trotscereö Heb jonge meisje hief bet boofd op liet haai * vochtige cogen op Solango rusten en seido Ala mijn vriendinnen konion zal ikwel genoodzaakt rijn haar to ontvangen Neen want zij zullen u hier niet via den Gabriello scbuddo bedroefd het hoofd en zuchtte Holaas waar kan ik dan heengaan Tkweet wel dat er hotels rijn waar ik be^er zou rijn dim hier maar overal moeb ik voor uib botalai e » Gij bebb geen geld meer.Zij knikte toestemmend Wat zijb gij tocb nog een kind ' — hernam Solange — Ben ik niet bij u Hebik nie * terstond belang in u gesteld Naida sympathie is do vricndseliap gekomen en nu heb ik u lief alsof gij mijn zilsfer waart ~ O gij rijt - oed dat weet ik en ik dank u van gansdicr Larie maar ik zou niet willen Wat zoudt gij niet willenl Eeo lastpost voor u worden Die teergevoeligheid van u mijn havb-ja doet mij war.rtijk leed Zeg ben ik niebuw vriend * Laat mij dan voor u doen wat ik reeds lang c^daan zou bebbcn als ik niet gevreesd bad u to zullen kwetsen Gij kunt thans nieb langer hier blijven dat staab vasb afge-acheiden nog van de onanngonaamliedoi ] dio « te wachten zouden staan eischt uw toe stand dat gij elders - gaat Gelijk ik u eergis teren Kcide ik acht a bier niet veilig Uw omgeving jaagt iiilj luüvcring aan Ik diu-f u niet geheel mijn gevoelen zeg^on over do Heden dio do kamers van dit slaapbuis be wonen maar rij hebben gezichten die mij volstrekt niet bevallen men zou zeggen dat bet ontsnapte gevangenisboeven zijn Ik ben verbaitsd dab hier om de acht dagen een ond^rzoe-i van wcgo do politie geschiedt Het jonge meisjo voelde een rilling over baar leden gaan Maar do politie kan ieder ooycnblilckomen — vervolgde Solango — oordeel inwalkoa toestand gij u dan zoudt bevinden.Zio ik ril bij do ^ celachtc dab gij zotidbkunnen worden verward met dieven ea an der slecht volk O gij jaagb mij vrees aan — mompel do Gabrielle Dat nieuwe ongeluk raag u niet overr komen — hernam Solange — gij moeb vol komen do rust terugvinden dio gij behoeft Ik herhaal u gij hebt slechts een middel om de nieuwe be-zoékiLgeo die u bedieigou te vermijden namelijk door zoo spoedig mo gelijk dit afsehmvelijk buis to verlaten Indien ik uw raad nieb volgde zou ikwel ondankbaar jegens u rijn — antwoord do Gabrielle — zeg mij waarheen ik gaanmoet Ongclokkigarwijzo heb ik jnisb giste ren de buur betaald en zal ik nu weder moe ten betalen voor do maand die ik juist beningegaan Gij weeb wel dat de geldkwestie u niotbezorgd behoeft te maken Maar ik krijgdaal ' plotseling een gedachte — een gedachte die ik uitmuntend vind Gelijk ik u gezegdheb sedert ik bet ongeluk bob gehad vanmijn man to verliezen loei ik alleen en zoeartcruggotrokken ik ben wel niet zeer rijk,maar ik heb een klein inkomen waarvan ikgoed kan loven Ieder jaar bremg ik denzomer buiten dooi " to Asniêrcs niet ver vanhier Ik huur daar een hitisjo met een tuiubjoHet buisje is een weinjg af^o'cgon van doaadero woningen ' tligb ve-r-e'i:oIen in de boo-moa on men kan bet van den weg nauwelijkazien als men er voorbijgaat Daar ik ' alleenwoon en nooit iemand ten mijnent ontvang ' zija er oogonbükken waarop ik mij door dovervoling voel bekruipen Dan ga ik om mij to ontspannen iomand zoeken die ongeï lukkig is en bjdb en steun behoeft Met watik persoonlijk bezit zon ik niet veel kunnen doen maar do voortreffelijke barones die naar ik u zoide zoo liefdadig is houdt aJ - tijd haar beurs op milde wijze voor mij ont sloten Welnu beve Gabrielle ziehier wab ik u voorstel kom met imj wouen io iiiijn huisje te Asnières Wat — riep bet jonge meisje uit — gij wilt Ja Gij zult uw kamertje hebben ilcbet mijne wij zullen te samen huishouden,koken en elkaar gecelschap houden Hebtuintje is klein maar men kan er io wan delen en in do schaduw zjttfn Er ziju bloe men in houdt gij van blotuicn ' f O zeer voel Maar neen dat is al temooi En dan ik zal voor u wcikdijk eenlaetpofit zijn Zeker niet mijn kind gij zult inte gendeel mijn eeiizaHmhcid komen o ]" oeiüjken Maar gij weet niot wie ik ben en gijkont mij ten a',iw er nood Gabrielle ik weet dat gij on^lukkigzijb moeb ik u nog meer kennen om ude sympathie e bewijzen die ik voor u bob!Wio gij zijt heeft do kiescliheid uwer ge-voolons mij dat niet reeds gezegd Zie iketat niet in den blik van uw zoo schoono enzachte oogon Gw oogen mijn liefje ojr dospiegels van uw ziel zij zegeren al uw ge dachten Waarlijk ik behoef u Di te kennen om u Ucf te bobben Later als gij het verlangt en gij mij uw vci trouwen waardig keurt zult gij mij uw leveu i ¦ ' e-denis kunnen vertellen Maar ik zc ^ het u nogmaals wat ik weet is mij voldoende * q ik ben zeker dab ik mijne genegenheid goed gtglautat beb v Wordt vervdgi 
' ÏPeden run den Minister-presided Banffy ' Jie daarop trouwens bij gelc^enlieid e«ner Kicuwjaars-receptie recda « inspeelde In wel onderrichte kringen te Budapest houdt men ' t aftreden van Baniïy voor da oplossing van de aisis Het geheel ministe rie wnartegen de oppoaitie » cb blijft verz^f ten zal aftreden on een der andere libenSff ieidors met de vonniug vaa een kabinet worden belaat Hut nieuwe min'stcrio zal traclilcn con overeenkomst aan fc ' saan met do aigesebcidcD liberal © partij groepen en daarvoor den leidere dier p-oepen graal Juhus Andratm eu graaf DesideriuE Pzilagyi een portefeuille aanbieden Oök in Oostenrijk worden plannen bö-faa id voor een overeenkomst tusaehen da Etrijdende partijen Van Czecliische zijda latcund door offidcuse Imngen een Vei'golijk gereedgemaakt doch dit stuit op tegenstand van da zijde der Duitoche groo-pen Dc-io nilleu van goen vergcüjk weten voordat d '.- tMivttarimogm ziin « pweheven Zij ^ e'oben beolüUn niet U>t liet hootólan van den wettigen toestand te zuil on mede-wei-l;en voorde dj op dit punt volkomen Voldoening Lobbon verkregen Het Onotenr-tiScaoTia miclofDrlgt T>g positie van liet Oostenriiksche minia-(trioThun die sedert oen paar daqen als gosch(At werd veroordeeld ia naar üo „ Vees Zfcg " uit Weenen vcmeemt even krachtig ala viocgea - De vrcts dat de Jong-Czeclüathe groep do parlementaire moerderhejd zon ver laten is onjuist gebleken He * vretfes-woorBttfl va » Rualeod'a Do iboboeracher aJJer Rnslanden werkt carj - gemeld wordt druk aan de voorberei ding voor de vrtrlesconfercntie Wet zijn raadsman on minister t^raai Motrawjef en een któnc cammiisi © uit den Eawi van 8t>to heeft de Cxaar dagelijks te Livadi ^ langdu rige en herhudde conferetoties over de voor-stcllcn en do resoluties die hij aan het con gres der afgevaardigden van do mogendheden vri ondorworpon Volgens den „ Daily Mail"-correspondent te Odrasa is de Czaar vooral hoogolijk ingenomen met de iusteminiog die sjjn voorstellen gsvondcn Lobben in Knge land Het ia des Keizers bedoeling een bre?J « itgewerkt voorstel mot do noodigo toelich tingen to bewerken hij hoopt dat dit zoo kan wordem ingericht dat het aannemelijk 19 voor alle erooto mogendheden en dat het aanleiding kan teven tot eai ingrijpcndo en vrnehtbaro disrassio Hieruit moet r.ict wonden afgeleid dat do Czaar een te optimistische opvatting beeft ^ nn de mogelijke resultaten van dt conferen tie Maar hij heeft het vaste vertrouwen dat d ^ vrtiehfen van zijn werk den orondslag zullen vormen van een algemeenc populaire beweging dooi gohed Europa en daardoor l«den zullen tot nanneming van de t'enkbed-den in zijn eerste oekase neergelegd De Csau koestert de verwachting dat ala de Tradesbeweging in Europa even levendig wordt ab zij reeds geworden is in het Vor-eenigdo Koninkrijk er weinia gevaar b» Btaat dat de conferentit tot niets leiden zal Integendeel beeft bij gronden om ta hopen dat het groot humanitaire baeJO&el in de Eii3sischo nota uiteengezet - ten slotte alpö-meen zal worden erkond en aangenomen # 00 zept ten minste de correspondent vaa den Daily Mail to Spanje^B trofontfin jajn m den oorlog met Amerika ver«peel3 tcoals mei weet ' Dientengevolga is er ook geen Miriiteï van Koloniën mcting voor 1899 van de ge aicente Gilzc ca waï £ 150 en op die vaa do gemeente Vcghel f 1000 uitgetrokken voor ^ ulwidie ten brfioeve van vrijwill^ers bij de nationale mditie Aan heide begrootingon word bij besluit van den 5n dezer door Go-deputeerdo Staten goedkeuring verleend Do Commisaariö der Koningin heeft zich ook van dtzc besluiten evenals van die vroeger ge nomen ten aanzen der gemeenten Helmrt en Tilburg bij H M de Koningin in hooger beroep voorzien VotkBaanatoris Het HoofdbeBtnur der Vercenigïng tot oprichting en exploitatie van Volkssanaloria voor borttJijders in Nederland heeft aan H M de Koningin-Moeder zijn diep gevoelden dank betnigd en zijn oprechte hulde aange boden dat het II H behaagd heeft het aaa H M door het Nederlandfiche valk aange boden hnldeblijk te bestemraen voor de op richting van het eerfite Nedrrlandache sana-torinm op het landgoed Oranje Nnssan's Oord v^Het Hoofdbeetnur mocht dnarop het vol gende antwoord ontvangen ' s-Graveohagc 24 Dec 1898 Gevolg gevende aan de bevelen van Hare ITajesteit de Koningin-Moeder heb ik de eer het Hoofdbeatnor der Veroeni^ing tot op richting en exploitatie van Volkssanatoria voor boraüijdeva in Nederland dank te zeggen voor zijn schrijven van 22 December 1.1 en liet Hoofdbestuur te berichten dat Hare ilajesteit met groote belangstelling den arbeid der Vereeniging volgt Het door Hare Majesteit op het landgoed Oranje Nassan'a Oord op te richten Saaa-torinin zal wel ala stichting van Hare Ma jesteit op zich zelve ttaan maar al mede werken tot hetzelfde doel door de Vereeni ging beoogd Het Hoofdbestnnr der Vereeniging zal derhalve geheel onhelemmcrd knnnen voort gaan op den tot nu toe gevolgden weg die naar Hare Majesteit van harte hoopt zal leiden tot het door de Vereeniging en door lloiisstdezelve eenstemmig gewenschle doel opdat de atichting op Oranje Nassau's Oord in Nederland wel het éérste doch stellig niet het éénige Volkssaualorinm blijve veeleer de stichting van Hare Majesteit eene aan sporing moge zijn om de Vereeniging tot oprichting en exploitatie van Volkasanaloria in Nederland krachtigen steun te verleenen De Iniendant van Art IJit'n van li 31 de Komi-gin-Mocder woj git S M 8 DE KANITZ Ongolukken en Misdaden orefttal Kaar heit Huis van bewaring te Zicrikzoe is overgebracht eon 52-jang persoon uit St Maartensdijk verdacht van dieistaj door middel van buiten - en binnenbraak aldaar Vard ronton Onder Xierikzee is opgeviseht ' icb lijk van een oobakend mausp^rsoon tussebea de 40 en 50 jaaj - laag i.70 vermoedelijk een va le usgezel • »* In Den Haag is gist eren ochtend het lijk van een lantaarnopsteker uit het water aao de Prnscsaegracht opgehaald Waarschijnlijk U de man tongovolge van bot mistige weer ia het water geraakt ' Verbrand Doordat do kinderen van A van de M te Valkcnswaard zc«^r opzicht warüu gelaten had een hunner een jongentje van 3 jaar het ongeluk roet vuur in aanraking te komen en te verbranden • »« Te Hoogorheiden is het 5-jarig dochtertje van den beer C Palings in een kotel met kokend water gevallen De kleine bekwam vrecselijke brandwonden on is na cenigo uren van verschrikkelijk lijden bez^vekcut Verduistering Te Winschoten is gearrestcord en naar de gevangenis overgebracht zekere Geert G van Meerland verdacht van verduistering of s-ervalsching van - verachillende stukken De vader van 7.eB kinderen Vermiat Sedert eenige dagen werd te Grwningeii vermist een zekere H kantoorbediende Naar wij thans uit goede bron vernemen was hij in Den Haag gelogeerd onder den naam Van der " Wal hij heoit zich zooals het gerucht luidt van het leven willen beroo-ven en ach levensgevr-ilijk met een pistool schot in de haitstreek verwond „ P G O Van dag tot dag Een tamboer en de kerk Te Hoogeveen waar bij gebrek aan een toren geen torenklok is bestaat de eigen aardige oude gewoonte dat o a de kerk gangera bij trommelalag ter kerke worden opgeroepen Thans heeft echter de fnnctio-narid de trom mei stokken neergelegd en wordt door kerkvoogden der Herv gemeente een tamboer gevraagd Of de sollicitanten ook vooraf een proefstuk moeten afleggen Te Leeuwarden zal Zaterdag 14 Januari a,8 verschijnen Arm Friesland Wf-ekblad veor de Arbeiderspartij onder redactie van de heeren G W Melcbera en mr P J Troelstra Hoofdagent is de hoer Jf van der Tempel te Leeuwarden Aan de kap van het Centraalstation te Utrecht worden groote rookborden aange bracht om den rook van de daaronder staande macliinee op te nemen Hleuwj*ar •- vchnrino To Weppol werd Dcaderdag naar aloude gewoonte de jaarlijksoho verluinng van schipporakncchtëin gehouden Was vroeger op dien dag vraag en aanbod groot thans ging ea - weinig om Het üchijnt dat do achippers reeds vroeger de knechten hnrem Voor flinke bevaren gezellen ivordt in de laatste jaren £ 200 k f'250 betaald an de kost ook al minder dan vroeger WerkvcrcohaMlRtil Uit Appelscha worÖt aan de Prov De Crt gemeld dat aldaar door den heer P W Janssen te Amsterdam pygingen wotden aan gewend tot bet koopen van ondergronden met het doel deee te ontginoen ten voordeel der arbeiders ÜTEECHT 7 Januari 1899 ABMENZO RG Wij ontvingen het achtste jaarverslag der vcröoniging tot Verbetering van Aimenzorg Wij ontloenon daaraau bet volgende In het vorige verslag werd bot toeu afge-looppn jaar een jaar van conceoiratie ea-noenvd en Uoj slotte de wcnscii ui'gesprokcn daii het volgende dank zij de •¦ ersuuxüge toewijding en offet^-aardighoid van velen een jaar van verruiming van arlt>eic»'-veld zou mogen boeten Hoewel er reden genoeg ia van tevredenheid over den steun die de Vereeniging weder bij vel on vond is do wensch zegt het bestuur niet v^ivuld De ontvangsten bleven niet onaanzien.ijh achter bij de uitgaven zoodat ook thane wcor be perking de leus blijft eent beperking die echtei nïot to ver kan gaan zonder de ver eeniging haar doel te doen missen In één opzicht zijn wij ongetwiifelc voor uitgegaan namelijk in vastheid van ovet tuiging omtrent de boste wijze waarop de vereen.pn ^ voor zoovoi-re zij onmiddellijke bestrijding der armoede tot doel heeft dat doel bot best kan bereiken Die overtuiging gobicdt het Bestuur zich bij voorkeur of bijna bij uitsluiting bezig te houden mot die cevallen waarin moedors met jeugdige kinderen gesteund kunnen worden in haren levensstrijd en waarin van e ene betere op voeding van ht>t jongere geslacht blijvendo vci'u'-tcriog voor de tookomst to wachten is Gaarne erkennend dat daarnaast voor den barmhairtigen Samaritaan nog een ruime werk kring open blijft meent het dtar die be perkte krachton zooveel mosehjk op cht streven te richten de grootst mogelijke uit komsten to zullen bereiken In verhand hier-mDö is het niet vreemd dat terwijl het aan tal gezinnen verminderde de uitgaven de zelfde blovon eu dat de uitgaven per ge zin nic 1 - onbelangrijk stegen Men heeft hetgeen men doed heber willen doen eu daarom was in ieder bijzonder ge va vermeerdering van uitgaven het onver mijdelijk gevolg In het bestuur kwam in zooverre veran dering als de heer Bronsveld Wefrens do tal-riikheid zijnei bccighoden voor hot lidmaatr schap van het bestuur en dat vaB de com missie van redactie van hot Maandblad be dankte Zijne plaats werd ingenomen door prof de Louter dio bereid gevonden werd nadat do redenen die hem vroeger hadden genoopt als voorzitter zijn ontslag W namen hadden opgehouden te bestaan weder als bestmnslid op to treden Ook de heier J Th Gerlings verliet do Vereeniging wegens zijn vertrek uit de stad In zijne plaats trad op de heer A S van Alphen da Veor vroe ger voomtter der Commissie van Huisbe zoek terwijl do heer mr S Muller Fz die aan do beurt van aftreding was - borkoMn werd en zijne herbenocnr'ng aanvaardde In do Ouderstounings-Commissio verving mej M E Nepven tot Ameijdo mej A Bees terwijl mej E M Fruin die om ge zondheidsredenen ais secretaresse der Huis bezoek-Commissie bodankte daardoor te vens ophield deel der Onderstouninns-Com-missie uit te maken Mej R M Karsten bedankte « Ia pr © aidento der Commissie van Bijstind aan zie ken Deze Commissie bestaat thanB uit de dames K van Meeriant on C M van der Hoeven Do Commissie toot de redactie van bet Maandblad bleef na het uittreden van do bet-ren Bronsveld en Gerlings alleen bestaan uit Mej Chr Doorman en dr J van der Vliet In do Work-Com missie bedankte om re denen van gezondheid Mej S Schober die opgevolgd werd door Mevr de Bruine — de Crane Ook de laatste legde om gelijke rede nen hare betrekking neder in welke vaca ture tob dusverro niet voorzien is Voor de mannen-afdeEling trad Mrt J Brooshooft ala werkend lid der Werk-Commisiic op De Commissi © voor Naai - en Breiwerk verloor den heer J Th Gerlingg als be stuurslid en Mej M E Nepvetu tot Ameijde ala lid van Sub-commissie A Haro plaitts word ingenomen door Mej W Coeterus Uit het uitvoerig verslag der Finandeele CommiEsia blijkt dat hot aantal leden op bet eind des vereentgingsjaara 6 bedroeg tegen 790 het vorige jaar dat de inkomsten f 11,993,48 beliepen d.i f254,32 meer dan in he * vorige jaar waaronder echter een e buitcngewoin bate van f500 als sajdo der administratiekas Daorte-^ouovoi stes-en de uit gaven dei Onderstenningskas tot f 13,508,99 ^ wolke som in het vorige jaar f U,787,204 beliep Terwijl de Administratie k -^ op een balans van f2639,93 een batig saldo van f 271,704 vertoont kemt de Onderste unings-kaa f1575,51 te kort Buitengewone baten violen haar dit jaar nog ton deel in eens som van f441,54 door den heer A O da Haart als opbrengst eener toon eeiuitvoering aan den penningmeester ter hand gesteld terwijl het Pal estri na-koor f229,09 aan de Vereeniging schonk De Liofdadi^heidsdag braeht f 1983,301 op of 1370 meer dan in heb vorige jaar Dr M A - N Rovers bedacht de Vereeniging met een legaat van f 1000 dat met erkentelijke waardeering van zijno nagedachtenis werd aanvaard Hot aantal aanbevelingen beliep 120 te gen 90 ' m het vorige jaa^r dat der informa tiën 244 tegen 165 De 120 aanbervolingen leidden tot de aanneming van 64 gezinnen waarvan vijf reeda vroeger door do Vereeni ging bezocht waren gewewst Het gsbeele aantal beizodibe gezinnen be droeg dit jaar 291 tegen 315 in het vorige jaar Do Huisbezoek-Commissie bestond te gen het eind doe jaars uit 80 leden Voor nadere bijzondeirhcdem omtrent de^e Commis sie en haren zoo hooest belanprijken werk kring raadplege men het uitvoerig verslag van de steeds met dezelfde toewijding werk zame prïsidente De Werk Commissi o bolecfdo dit jaar meer voldoening ' van haren vaalt moeilijken en ondankbron arbeid dan wel bii vorige ge legenheden het goval was Niet minder dan 233 aanvragen voor vrouwen kwamen in legen 165 in heb vorige jaar waarvan aan 119 togen € 9 kon worden voldaan Voor mannen kwamen in 48 tegen 33 aanvragen waarvan aan 30 tegen 14 kon « orden vol daan Neemt men in aanmerking dat het wat do mannen betrelt in den regel inva-liede werkkrachten zijn waarmee de Wcrk-Commissie te doen heeft dan is deze uitslag allerminst onbevredigend De Naai-Commissïe was ook dit jaar met ijver en vrucht werkzaam Hare begroeting liep over cone som van £ 3056,61 ^ Bebalva het extra naailoon word op 1950 naai - eu 200 breikaaj-teo voor een bedrag van f 1539 aan werk uitgereikt Het Maandblad verscheen goregeld en mocht van tijd tot tijd eenige bescheidene bhjken van bolangst elluig ook buiten den onm.ddel-lijke " kring van vrienden van Armenzorg " ondervindon In denlaatsteu jaargang kwamen behalve cenc reeks van kleinere mededeelin-gen voor artikelen onder de volgende titels Het rapport omtrent de pandjeshuizen van J Th Geding Een grief van A W Mees Verzekering tegen de ^ Mdijkc gevolgenvan werkeloosheid van J d'Aulnis de Bourouül Zotgen voor de toekomst van mevr v Bacrle — Bosch van Drakestein Een voor stol tot reorgaöisatio van do NcderJuitseh Hervormde Diaconie te Utrecht van J Th Gcrlings Overheidsarmcnzorg van A W Meee Iets over aibcKltvswoningea te Ko penhagen van mevr v Horwerdcn—Deen Armenzorg en de kinderen ais zij van school zijn van mevr Muller—Lulois De reor ganisatie van het Koomsch-Katholiek Amv bestuur te Utrecht van A W Mees Uit stel geen afstel van J v d Vliet In de laatste Algeaneene vergadering op 2fi Januari hl gehouden werden op voct - « tel van het Bestnur een recto Tm wijogi »- gen in het Algemeen Eeglemenb gebradi ^ grootóndeela Gtrckkendo tot verduidrJipdng ' en aanvulling dar redactie Van meeir ingrij penden aard waa de wijziging van art 3 waardoor hot mogelijk werd om het ovtflv echob dor Administratickas in de Ondor-eteunings-ka » over te brengen In verband met het rapport van do CoQV-raisgio tob ooderzoofc naar de verpanding door bchoeftigen werd door het Bcatuur bij den gemeenteraad ' een uitvoerig gemoüvetird adrea ingediend betreffend » deze aangeUgm-heid dab door versohillcndo adressen van andere voretnigingen hier ter etede bepaal delijk do Maatechappij tot Nut van het Al * gemeen de Maatschappij tot ' en de Handels ^ societeib werd gostennd In dit adres dab in rijn geheel i's opge nomen in het Maandblad van Maarl 189S werd in hooidzaak aangedrongen up baarheid van de tarieven en voorwaarden der pandjcöhuizcn en op heb verplichten van d « houders dier inrichtingen tot liet houden eenor administratio zoodanig ingericht dat de belanghebbende bij twijfel of hij oveff cenkomstig do geeteldo voorwaarden wordb behandeld in staat zij zich daaromtrent ze kerheid te verschaffen Bij het bestuur dor ' Vereeniging kwam ooc verzoek in van de Eubriek-Com missie voor Maartensdijk werk van de Tentoonstelling van vrcni won arbeid om zich te bo'asteo mei da organisatie van een congres o^er Armen zorg bij gelegenheid van de bedoelde 1 Ten toonstelling te ' s Grave nh age te houden Hoe wel verschillende loden van het bestuur in dividueel niet zonder sympathie waren vooa dit denkbeeld meende man toch dat eene locaal werkende vereeniging niet het ge schikte orgaan was tot het orgamseeron van eon congres te ' s Gvavcahage torwij ' daar enboven do tijd van voorbereiding te kort was met bet oog op do omvangrijke werk-r-aamhedon daaraan vorhondon zoodat men tot het besluit kwam doze opdracht niet te aanvaardou Do geflcliiodenis van dit mis lukte congres is verhaald in het Maandblad van Aug 1898 Het nut van een tarughlik als deze zegt het bestuur is vaak hierin gelegen dat de toestand alles bijeen genomen nuude ' onba vrodigoud blijkt dan mon in den dageJijk-schen strijd met aJIerloi telkens terugkeo rende luoeioliikhcden en eigen onvolmaakt heden geneigd is te vermoeden Het ia waar de uitgaven hobbon de in-komslcn overtroffen maar die inkomsten waren hooger dan in het voorafgaande jaar Do populariteit en de opbrengst ' an den Weldadigheidsdag noemt too Hot kapitaal hoe beadieideu ook werd grooter Do toe wijding van bezoekstcara en ftozoekora en de verschillende Commissieleden het geestelijk kapitaal der Vereeniging bleef trots alle wisselingen en eenige onvermijdelijke wrij vingen over bc(t geheel onverzwakt De Werk - Commissie arbeidde met meer vrucht En om ons heen zijn de teckenon des tijds niet ongunstig Het Roomscb-Katholiek Pa rochiaal Armbestuur reorganiseerde zich en aanvaardde het stel van zorgvuldig onder zeek en van talrijke onbezoldigde armbezoe kors Uit verschillende plaatsen Gouda,'sGra venhage Breda ontving het Bestuur aanvra gen onr toezending onzor Statuten en inlich tingen omtrent dt inrichting onzoi Vereeni ging In de pere waarin vroeger het woord Armenzorg scbaars we«l gevonden vindt het onderwerp steeds meer bespreking Eene nieuwe armenwet is in bewerking Olijven wij dus eindigt het boknopt verslag dua naast de praktische bmt-ijding der aamocdo hot vraagstuk met ijver besf',ideeran op dat wij wamneer het wetsontwep vfffschijnt zoo noodig gereed mogen zijn tot het nitbren-gen van oen advies dat steunt op kennia van zaken Wij bevelen het goheelo verslag reer aan voor aandachtige lezing Veor Ae arme ¦ chippersweduwe Ontvangen dbor mevr S P D ' Van R f6 — Van v AB fo — Door oii3 werd ontvangen f 1-25 met hel volgend rijmpje Wij brachten dit to zamen Op de verjaring van onze moedeï " Voor do arme schippersvrouw Machteltje Troost-En haar kroost Voor nood en rouw Moge do Albehoeder ' on verder sUnnen Amen G-ccoliecteerd ondei hot personeel der Jje-vensvei-zckcring Maatschappij ^ Utrecht " 1 Leidsche weg mot verzoek om o.a het vol-gando er bij op te nemen Jac 1 2T „ De zuivere en onbovlokte gods dienst voor God en den Vader is dez » wee zen en weduwen bezoeken in hunne veidruk-kiug en ziehzelven onbesmet bewaren vando wereld " ' 17 — Van de Kleine Nico 10,10 Briot van een Trekhond Mijnheer Dick 1 Voor ' ia pani ilagcn kreeg ' k vaa ujju baas 5en lekker stuif lever Lever is altijd bccl lekker tooi - jc-u perso nage als ik — maar dat was biiondcr lek ker zoo mooi donker van kleur zoo vettig zoo xacht aki toe hsel versch iue:f U zult zeggen Wat stel ik beiang in lever van oen trekhond — of lover vóar een trak-hond — want ik bon trekhoud — en wafc kan ' t me rohden of eer trokhond liüJf be dorven of bed verscho levea te ftt-W krijgt 1 ' Dat zou heel bi grijpelijk sijn als O dat xei — lioewel ik weet dat ü ' t niet d-j;n zult want U is iedescefi aret * — nam aieUï-min als u het oensi « i dan zou dal al heei onvorstfuidig '^ ijn Want dit stuk lever vaarde heei Dlek zat in eon stuk krant b zult zeggen Stukken lever zitt-^i bijna al tijd in eon krant — en daar hebt U gehis in Maar deze sat in een stii " 1-rant vaa Bosch - en dat is op sich zelf niote hizondc-rs maar in dit stuk krant stond fferiLolijk iats dat heel interessant was voor ons honden namelijk Toeiï ' k dan ook mijn aaudaelu gesebookeu ha/l aan den meeib mtiTessanten inhoud van ' t papier de lever heb ik ooi oens op m-'n gemak de reet hestudoerd En tot m'n onmtblaffeiijkc blijdschap laj iff bij ' t lieht vga mi eUUafltaa^itje dat mijnheer M G in Utrecht niet welwillende medewerking van de heeren van de krant van Bosch bezig zijn om ons ala trokdioren een betel leven te verschaffen dooi ' het op richten van oon anÜ-hondenwagen'ihond Zie mijnheer Dick nooit heb ' k ' t zoo be treurt dat Tc zelf niet schrijvon kan — deze brief schrijft ' t jongetje van m'n baas voor me — als na nu hot geldt een bewijs van adhacsie to schenken aan dit zoo del stru-ven Een edel atrovcn zeg ik Oa want wat is edeler dan do bescherm ijj van hot dier en vooral van den hond des mGnsdien trouwste gezel O ik weet zoo wel hoeveel wij waard zijn dat wil zoggen ' more © waard Als men ons verkoopt -- helaas dat ook dit nog niet afgeschaft is dan zijn we ia den regel niet veel waard Maar mored — en het moreele « alles 1 Mo reel i cok die beweging tegen h't gruwelijk mai^Jiverktuig dat de meuschen hondenkar-rco nocniËnl O als men ' t soms nog met weit er zijn tal van redenen to aver om ten spocdi^stb tot oprichting van zulk con bond fantasio rijkt nog niet hoog — Ik stel me al voor hoe voor ons do tocltom;c zsl zijn Zie daar verrijst voor mijn bondenhlik een hok een paleis van een hok met djden kus sens bekleed en met raampjes wairdoor bet uitzicht vrij is naar alle zijden Daar leggea we in ca we kijkeo over den weg Glimlachend mllen wo dan ho onze voor malige baas het vervloekte schepsel dat trekhond en-karreman heet nn zelf voor of achter ziju kar zal loopon 2io dien ouden man die gebogen vrouw eens hijgen Ja nu voelen ze eens boe ons leven voorheen geweest ia — al is het waar dat wij honden in don regel ous ' arood maar voor ' t eten hebben en zij niot w-.teu of ze heb wel vordicnen zullen Mi^r ik zeg met al die homjlc^vrienden mijnheer Diuk — wat komt het er op aan of zoon menscb zich afbeult voor < s & zwaarbö-laden wagen 1 Wat komt het er op aan — een monsch is immers geen bond ' En van menschenbescherming heb ik nog nooit sre-boord dat ia trouwens ook niet noodig want da menschen en vooral do eigonaars van trekhonden hebbeo ' t zoo Iwst dat z alle bescherming best missen kunnen En waaihjk als ik ' t wel bedenk dan ia Let i'u ' t belang ' van do menschen zeli ca van onze natuurgenooten do paarden dat men ons als trekhonden cp pensioen stelt Want kijk ' r Li aan — een paard is voor niets zoo bang ala voor een hend di-o voor ' u kar trekt Voor fietsen heeiemaal niet Voor automobielen — neen want hij begroet de automobielen met een blij gehinnik die üngeo zullen ooik haai ' l leven vergemakkelijken — hij gaat er goesn duimbreed voor opzij er komen heclemaal geen ongelukken van hcdcmaal niet Maar van do hondeakairen daArvan komen da ctngeluk - En vooral wanneer srooals dat dikwijls ge beurt die liondcnkar niet kan worden be stuurd En dat kan noot — sommige heeren van de Provinciale Staten hebbeu ebt onlangs in de wintervergadcring gezegd — als eon bestuurder er op zit Want natuurlijk die besluurdors van hond en wagons slecht volk zijn allemaal ziek of gebrekkig of lui en - zo verdraaien hot om van d'r wagen ai te gaan En dan gebruiken ze wol een stokje of een teentje waanneo we dan oon tikje krijgen om om wat rechte of links te sturen maar daar lufcteren we natuurlijk heelomaal niet naar Dat doo jo niet ala je een fatsoenlijke trekkend bentl Dan loop je altijd pardoes tecen oen paard aan en er komen natuurhjü a'.tijd ongelukken van M'n maafc Kees die zn heclc lange leven al ond'er een wagen heeft goloopen denkt ' r een beetje anders over en zei ' Ja maar waai moeten dan onze bazen die tooh ook allemaal geen rijkelui of sterke kerels zijn hun trek kracht van daan Imlen Moeten ze er dan zelf voor gaan loepen Nu ik ben zoo'n hond niet of voor dat argument voel ik wel wat En uu wou ' fc zeg gen mijnheer Dick en daarom schrijf ik tkib nou omdat u nogal in vuel vercemgingen Êt on zeker ook wou in don nieuwen bond — liz wou zeggen en c&t bob ik Kees ook gezegd Dio Leéren ca » danus van den Bond tegen haadeawagei ^ zullen aan al onze baasa wel hitten on paarde.i cadeau dcen of anders wel andere baantjes voor hen weten Wil u daarop cons de aandacht ve&tigenl Want verandering meet er komen dat i9 zeker Er leeft geen mensch op den geheelon aardbodem die ' n hond zoo mishandelen kan als de baas van een houdenkar - Zoo'n man voelt niks voor ' o bond — do houden voelen nog meer voor hem Bevraag van zooeven doe ' k dan ook alleen omdat ik geen kwsad net kwaad vergelden wil want dat past ecu fatsoenlijke trekhond niet De zaak is maar dat zo wat eten krij gen om te blijven leven want ik vei tang naar niemands dood on gun elk graag zdjn stukja brood I En met onze hulp bekwamen ae nog wel een goed ttukje Als men nu wat ik heel bd lijk vond ous honden cis trekhonden gaat a£ sthaffen dan kon ' t wel eens zijn dat de vooi ^ nuüige hondenbaken gebrek gingen lijden Maar enfin als ' t niet andere kan dau moeb heb maar zool Een mensch — eu ook een hond — is zichzelf het naaat Het moet er toe komen dat men algemeen wat meer gaat bagrijpen van de waarheid mij ner bewering dat het honden-welzijn ga^i boven ' t monseh en - welzijn Daartoe hoop ik dooc dit schrijven te bobben meegewerkt * Met hoogachting uw vriend Bella Tot mijo ileedwEEen ben ik niet on zal Ü8"cen lid ziicj van dan nieuwen boud " ^ DIOK 
TJit de spaarpot van Piet f0,10 Van Tradccantia eo Vogelenheir f 0,50 Voor al deze ruime giften onzen hartelijken dank namenfl da weduwe die als bet zoo voortgaat spoedig geholpen kan / ain Wij ontvingea thajis een totaal fedrag Vin ni8.6&i HOOSCSCHODL TTit 5 » „ Staartscotiraml " Wijkt dat op ójii VerïocJt eervol ontslagen i » als hoogleeraar aan de universittit te Utrecht prol dr H Snelleai onder dankbetuiging « ooi de door hem beweaeo dienstoL Dr SneJIe » werd 17 November 1877 be copmd tot hoogleetaar Hij was de opvolger van proi Donders Dit beiricht al dot * velen met leedwezen weiden vernomeo #•• Tïi beschikking van den - miaistar van bin Bcijlu^Jschfi zaken is voor het tijdvak vbji 6 Jan tot en met 31 Decembee 1899 benoemd tot Woide-aflBistönt voor de gynaeologic aan do rijks-univOTaitat ta utrecht C M Hartog Stot De kapt M J A Masthoff van het Ie reg vest.-art te TJtrech.t wordt 1 Februari ¦ weïl;7Aam gesteld ten bureele van den oom-muufBotj dw veating-axtilleiie te ' aGravsn - Wge • •« De kapt T C de Bordes is met 1 Febr op ïijn verzoek eervol ontheven uit zijne be trekking ten bnreele van den commandant der veating-artiUerie woidt aladan geplaatst bij het Ie reg vest.-art alhier • »> Bij bet korpa genietroepen zijn tot opzich ter b'j den vestingtelegraafdienst intyd vab ' oorlog benoemd de heeren H Hemmes en A Jonas commLzen der telegraphie te Giouiugen Hon-li-i « n Ir du«lrl « Door de Wed A J vaji EoekhoiTOn—Lcij-denroth ir aan B pn W kennis gegeven dit zij zich bij H - M de Koning'to in hoogea - be roep heeft voorzien van hunne beschikking vhd 37 December 1808 waarbij aan de rechb-verkrijgeoden van J van Boekhoven ter ver-yanging van de voorwaarde voorkomende sub 2 van de htm bij besluit van Burgemeester en Wcthoiufcre van 13 April 1880 no 58 Fabrieken verleende vergunning betreffende eene stoomdrukkerij in bet perceel kadastraal bekend gemeente " Otrecht sectie A no 2227 seoe nieuwe voorwaarde is opgelegd Tuinbouw en Pfanthuniïe Door d & aidooljng Utrecht on Omstreken pan de Ned maatachappij voor Tuinbouw eo Plantkunde zijn tot btsttuursBeden gekozen de heeren prol T A F C Went Lakerveid tuinbaaa es » J Denier « m der Gon opz ühter der plantEoecen alhier Llfl-Verzeke rf na-Tets nieuwe op veraekeriugs-gebied is < fe Ag - Lift-Verzefcmng " Het doel dezer vevzpkering is het sdiadelooa-et-ellen van den eigeuaar of huurder van eem gobouw waarin een lift gebmitt wordt we gens zijne wettelijke aansprakelijkheid tot be-taJing van vergoeding aan eeng met die lift vervoerd peraoon Ee gewond of gedood mocht worden door de '' ft ^ of hare inachincb mat - ïebehoorEBD of door een val of andere onge lukken in de lift-sohacht Bovendien neetnt de Verzekering Sfaatscbr.p pij op zich oiu op hare kosten elke aanklacht tf verdiedigen tegen den polis-houdoi ingesteld dcoL ' of ten behoeve van de verwoncfe per soren Ds liften wofden Soar de ve«ekeringinaab 6clie]ipij op gezette tijden gratis nagezicn door deskundigen door haar benoemd Deze Veractartog wordt ingevoerd i^jor de OcMUi Aocidenit & Guarantee Corporation Ltd waarvoor de firma van Koolbergen Jk Jol Vreeburg 26 alhiear da vertegonwoordi gin ^ beeft „ Wollen " Tfe Utreohtsche Rederijkerskamer „ Moli&re " betit het voornemen in ' t laatst dezer maand een Voordi^acbtcnavond te organiseeren welke gehouden zal worden io een der zaleai van Buiteuluat Als spreker zal optreden de be kende hear Bigot Cxontslor Naar vrij vernemen zal de UtrecMeche Too nee've'-eerjging Excelsior " opgericht 31 De cembtr 1893 hjar tweede buitengewone ver gadering n it seizoen houden op Zondag 32 Jan in een dw zalen van din heer 2oiner-dijk Buitcnlust Maliebaan met medewer king van damea Opgevr^erd zaï wordea een biijspel en sem klueïitspel met zang beide in een bedrijf gevelgd door comische duetten en ecu ] on Ka afloop hal onder leiding pan diri Loer fi Bions Muziek van der heer Oavelaar Fnll wMT^nten Faill C J Mulder meubelmaker alhier Üitd lijst is gedep ter Griffie van de Arr BechtLtauk Park Titfoli Zondag S Januari 1899 Och fend Con eert onder leiding v;in i'en lieer W Hutsclu'iiruij-ter Ainvong des lamiddag half drie ure l Ouverture van de Opera „ Lc Nozze di Figaro " W A Mozart 2 BailGÖnuzick uib de'Oiicra „ Parids e TrammaMuchsppIj Door de ütrechtsebe tram-ntaalaehappij wer dien in de maand December vervoerd 60569 personen mei eene opbier.grf van f 5096.22 Ugcn 60941 personen met £ 5198.64 ^ in De-otmber 1897 In 1898 wecdan veivoctd 835885 pereonefn met eene opbrengst voji f76416.59 legen £ 57293 perswieo met f 74101.49 in 1897 Rlae^lno en O « klei-o De coEccto ten behoeve van de comnL voor Kleoding en Dekking die Woensdag a.a zal worden gehouden beveifen we gaarne aan Er zijn veden die ddor de aorgen dezeir cont-mi^jp aan de allemoodigstc behoeften voor ligging en kleeding worden gelHdpen Men bedenke dat claartoe veel geld nouthg ia Obadja ' Naar wij vernemen ia alhier eea Chr Jeng Veroen onder cwn naajn „ Obadja " opgeridit Kerkberichien Had Her * Kerk Zondag 8 Jan 1899 zal de eerste bedie ning van het Heilig Avondmaal plaats hebben • »• In de Dom - Nicolai - en Jacobikerken zal Dinsdag 17 Jan 3,8 des voorm van 10 tot des tam 4 uren m des avonds van 9 uren de verkiezing plaats hebben van 32 gemachtigden voor het Kiescoilege der Ned üerv Gemaente Woensdag 18 Jaonari a.8 zal de stem opneming in de Kerkeraadskamer der Dom-terk aanvangen ««« De Ned Herv Kiesvereenigiog tof behoud der VaderL Kerk " zal Vrijdag 13 Jao a.a des avonds te 8 nur een upeubare vergade ring houden in het gebouw „ Nijverheid " Donkerstraat De heer dr de Lind van Wijngaarden zal als spreker optreden met het onderwerp „ De aj Kerkelijke verkieziDg 0 • •* Qaraf Kerii Het Heilig Avondmaal zal Zondag 22 Jan a.B in de Wester - en Bagyueukerk en Zondag 29 JuD io de Oosteikerk worden bediend - Bijecnkotnslan Iq Irene op Zondag 8 Jan a.8 te balt vier Openbare godsdienstige vergadering De zendeling B G Klingbeil zal als spreker optreden met het onderwerp Wat beteekent Babjion en waarin beataat haar val Opeub 14 1 8 In Irene op Dinsdag 10 Jan a.s te 8 nor Christ Hist Kiezershond Dr J.Th de Vufler lid der Tweede Kamer zal het ondeitrerp „ Ons Vereenigingapunt " behan delen Tot deze vergadering hebben ook niet-laden mits geïatrüdnwerd door leden toegasg tegen betaling van 10 cent de persoon In de Openbare Leeaeaal op Dinsdag 10 Jan a.a te 8 uur Voordracht van Prof mr D Simons In het Tehuis voor Militairen Wed op Dinsdag 30 Jan e.k te 7 uur Evangelieprediking De heer H Stam van Capelle zal hierbij voorgaan In Irene bovenzaal op Woensdag 11 Jan a.s te 8 uur Vergadering voor leden der Ned Herv Kerk van den Hhrist Nat Werkmansbond afd utrecht Dr A W Bronsveld zal als spreker optreden met het onderwerp „ Over eenige vermogena van den tnenach " Pr e ü i hbe nrian Zondag 8 Januari Gere f Kerken Oosterhtrk Zoadi'g v.m 10 u Ds Fernhont „ av 6 uur Ds v lüuuen Catechisicns Zondag 19 Wisttiktih Zondag v.m 10 a Ds v Minnen „ av 6 uur Ds Klaarhamer Catechismus Zondag 19 Bayyneleik Zondag v 10 0 Ds Klaarliamer Doopsbediening B av 6 uur Ds Fcrnhoal Catecldamns Zondag 19 Donderdagavond halt 8 aar - Da Fernhout Poopsbedieniag.) Cbn Ger Gemeente V.m 10 uur i)s van der Vegt ' sav Ö'/jUurrDe van der Vegt Woensdagavond Tj uur Ds v d Vegt Donderdagavond T'/i unT Ds H Jansen van Amsterdam Opwetkingsrede voor de Jonge Vereeaiging Latb Gemeente vju 10 nar - Ds J A Kust Fred te Groede '« Avouds O 1 / uur Ds J W Pont Doopsgez Gemeente v.m 10 uur S de Waard Engelse h-EpjBCOp Gem Slarnixzaal nam 2 uur Ocdsuienstoefening Voorganger Rev J Cliambcrs van Amsterdam — Ds J Quast Hzn is in plaats van Ds Veriioeff belast met het geven van gods dicnsLond^rwija aan de ftÏMrnix Sti'hting „ De "^ endroehl " Het U L T G dt Eendracht zal op Zon dag 15 deer zijn tweede builcii^wone ver gaderiii » hoxiden in dit bü-'.zo^p Opgevoerd a worden „ Stille Jan " tooneetepël in twee bedrijven en Een avond onder vroolijke jongens " blijspel in 2 bedrijven gevolgd door niouwe duetten Na afloop Bal in de ^ roote conrart-zaai onder leidiui van den heer Brons Muziek van den heer Davclaar Werkveracheffing Maandagavond vergadert het ^ omitè voor Werkverschaffing ia het Mü Logement SuuKveroaderingen Naar wij vernemen zal de afd Utrecht der Ned Middorn ach trending Ver dezen v.initj - fcveuab verleden jaar in de velschil lende wijken der atad weer samenkomsten houden met de bewoners der buurt ton einde ons volk to wijzen op de gevaren dia hunne kinderen omringen Dinsdagavond a.B S uur zal de *• ste de zer aamenkomsten in do Bethlehemkerk ge houden worden waarin de hoer H ïtap als spreker zal optreden met het on lerwcrp „ Werken der duisternis " Een kl-.n zang koor zal rijn medewerking verleenen Zwanp oaknaita ^ Vanmorgen te ongeveer half tien bemerfcte een boer die met rijn wa^eu over het Vree burg reed dat er ietr aan een der wielen ha>-perd * 1 Hij stapte daarom van den w^gon af ten eindo het wiel wee * in ordo te brengeo maar goraattfl daarbij met zijn arm er tus-schen brfmeld waiwoor dit lichnmsdoel zwaar goknous " word De boer van den Berg gelKuten werd door een ijlings cmtbeden ge neesheer behandeld waarna hij per wagen naar huis werd vervoerd Ean onoevnl Van morgen te 12 nur waren cp ' t Vree burg een paar boeren bezig met ' t afladen van zakken aardappelen van een aldnar staan den wagen toen plotecling een zware zak die zij niet meer konden houden een passee-rende vrouw op ' t lichaum viel De vrouw viel en was niet meer in staat op te staan Per rijtuig werd het arme mensch dat over hovigen pijn in de becnen klaagde naar haar woning op den Draaiweg ovugebracht Koe op kei Bij ' t Sterrenboscii ging vanmorgen onge veer 11 uur een koe op hol esa iüp in haar vaart een aldaar wandelende dair.e omver Tengevolge van den val bekwam die dame een bloedende hoofdwonde rerwijl haar mantel erg gehavend werd De « oe werd een eind verder gegrepen en tot ffaan ge bracht terwijl de dajne dio erp geschrok ken was door eeo paar hulpvaardige men ochim naar haar woning werd gebracht GEVONDEN op den openbaren weg en voor rechthebbenden terug te bebmieu aan het hoolMcotnmissariaat van politie Een witte rozenkrans eenige oude Fran-ache geschriften een stoffen kiüdersclioentjo eem pellcrirje van een kinderjasjo een nng met tweft aleuteiï een sleutel Uit de Provincie AMERSFOORT De miliair apotheker 2e klasse C T Leusden ^ van het militiir boa pilaai alhiei wordt met ingang van ' i dezer gedotacheerd bij het centraal-magazijn van genoe ^ middelen te Amsteidam — Burgerlijke Stand tot en met 4 Jan ' 99 Geboren Joliannes Alaiinus WÜIotb 8 van W Overhor^t en H A Heij Johanna d van A Poort en J Arler ilendrik Wil lem z van H W van der Weg en J Lands man Atnbrosius z van J - Hartman en G van Dijk Borend a van A H Staal en J van Aalten Gerardus Johannes s - van A van de Brug en G - Vonk Geertruida Johanna A van G Dunk en E PJaa Htllotjes d van W Boltonburg on J M Kloinjan Gerritjo d van J C F de aKadt en L O Willem sen Willem Frederk z vauN W van Wou ^ eub'Tg en G A Steoeci Ondertrouwd J W Wentzel en Q A Abraliainsen Overleden Maria Anna Esaer 73 j wed van W Z de Brieder Johannes van Keken GI j ecblg van H M Boe Salomon de Vries 78 j ongehuwd Margaxetha Wolte rink 59 j echtg van D Houtaager Gij^ber tus Hubéi-tus Graanana 3 m Ahjda WaJct 79 j wed van R EouendaJ Jacobus Lucas van do Wakker 3 j Gijsberta Hendrika de Bruijn 2 ra Johannes Kaata 27 j echtg van E Zijsvelt AHEIOE Aan het dezer dagen opge-rlelite fanfarekorpa alhier is door den Raad dezer gemeente het verzoek ingewilligd om de oefeningen in de gemeenteschool te mogen houden — In plaats van Wijlen den hr Mr J D.Tan dei 1 Poel is alhier tot beschermheer derZan gvereen iging „ Kuustliefde ea Vriend schap ^ benoemd de hr F J van den Berg,arts welke de henseming zich beeft latenwelgevallen BAAEN De ongelukkige rage der vltdte kaartjes met Nienujaar is ook vaardig geweest over Baarn tM zelfs dat op Oudejaarsdag tnssclien 9 en 2 uur de gehecle voorraad ceutspostzegels ten Postkautore was uitver-koclu Gelukkig — schrijft het Baarnsch Nbld — bracht de middajtrein nieuwen voorraad ' t Is maar wat men „ gelukkig " noemt LOOSDREC1IT Bij het geval van hek serij waarvan wij onlaaigs melding maakten zijn alhier uif het bed verschillende zaken ti voorschijn gekomen wat aanleiding gaf tot de volgeo'J ' li^lan^rijko mcdwleeling Onlangs kwain een kind dat betooverd was in heli an du 1 tog waarbij hot niet veel scheelde of de bezwering had geen doel meer gettoften Uit liet bed van het kind kwar men achteit>;n volgens vota den dag zes plankjes zijudc de doodkist^daarbij behoe rende schroeven j 4-wee plmnuen ^ oor do paarden van een lijkkocts vi ^ dragers Nu outbrrd — een aanspreker Wae dio ook uit het bed - i-koniiu dan was het geval hopelooe geweest Hoo men te welen ken komen dcor wie het beheksen is geschied T Daarvooi bestaat een eenvoudig middel Men laat dan maar een ketel water negen dagen achtereer koken en na verloop van dien tijd komt de hake zich zelf aanmelden Dezo is echter kogelvrij — tenzij men met zilver schiet Daarmedia wordt een heks altijd geraakt MAARSSEN B en W dezer gemeente b kond dat op Woensdag 11 Jan alhier gelegenheid zal zijn tot kostelooze vacci natie en nrvaccinaue van des voormiddags 8 — 9 u-^r ten huize van Dr J C Prillcvitz cu van d—10 uur ten huize van Dr H Vis ser Op Zondxg 8 Januari deo voorm ten 10 uur zal voor do afdoeling llaarssen ea onutreken van den Ned Protestantenbondoptreden Dr S Baart de la Faüie predi kant te Hoogwoud Naat wij vernomen zal het Ma«™4>»"idi Dameskoor op Maandag 9 Januari in hot hotel de Harmonie « in uitvoering jeven SOE^T Z66v*el mntaliEn in een Gemeente-seereïarii ' als in dit jcar alhier zijn voorga-komeu * téteu wel tot let zeldzame blijven behooren In den tijd van enkele maanden werd de Secretaris tevens benoeoid tot Ontvanger de Commies ter Secretarie aldaar werd Burge meester van tóontfoon en de Volontair ter Secretarie is Dondcrdn ^ benoemd tol Commirs-griflicr ter Secretarif te Amersloorl terwijl in de vacature van Commies is voorzien door benoeming als zoodanig van een onbezoldigd ambtenaar ter Secretarie van Heemstede VEENENDAAL De Industrie in deze gemeente zal wat nithrciden Door de Gebroe ders van Leeuwen zal eene machinale eajrt-fabriek en breierij worden opgericht in liet perceel aan het Verlaat alwaar tbana allee door handenarbeid wordt verrirht De ont werpen daartoe zullen door dea heer Tb Spencer Elce worden gemaakt — De heer Kroeger ingenieur bezochtdeze gemeente in verband met den aanlegvan den Iramweg Ede naar deze gemeente.Volgens de ouUverpltekeningen zal de lijnvan at de Bnnrlstetg scboin n;.ar het dorploopen eu zal vermoede lijk aan het Acbter-stvaatje of naby den Vendel het stationworden gebouwd terwijl zijlijnen aangelegdzullen worden naar de fabriek van de firmawed D S van Schappen en Zoon en naarde Veencndaahiche ito < pipinoerü « u weverij Gehuwd C v Hardeveld 20 j en J v Wijk 19 j Geboren CorneliB z v A HooUen en O v Koeten Gerritje A v G C » Doorn en G E v Zanten Roelof z v L Corneljsse en H Dijkbuisen Arend s r.J H Bleijenberg en J Schoeman Overleden Marinus Slotboom 1 jaar J v f'ïjk vrouw van J Gmeneveld fiP j H v Eennes weduwnaar v K v d Lust-graaf 75 j Hendrik Slotboom 4 j VIAKEN Maandagavond zal ten 7 '' ure door bet Depariemeat Vianea van do iJaat-ftthappij tot Nut van ' t AlgamftaQ eene bui tengewone Vergaderiiig gehouden worden in de aocietelt „ de Ecndiveht " Als spieker zal optreden de heer L M Smilh van Amaterdanv — D ^ gehouden innbestedin van betonderhoud dor gemeentewerken alhier hadden volgenden uitslag Ie perc laagste j'nachr J Rogeiidoorn voor f 813 2e perc laagste iuschr J Wit kamp voor f 500 ' èe perc laagste inschr J G v d Wolk voor f^ri " 4e perc laag ste inschr J D van Iperen voor t 120.98 5e perc laagste inschr J D van Iperen Voor f 127-53 - Alle perceelen werden gegund — Burgerlijke sUind van 30 Deo tot 6 Jan Geboren Gerrit z van T den Her tog en J den Hartog Overleden ondeitiouwd getrocwö geene — Predikbeurten op Zondag 8 Jannari Ned Herv Gem voorm half tien Pa Mourrees en ' e av half zes Da Steenbeek Woensdag II Jan ' s av 6 u Ds Hoorrces Geref Gem voorm half tien en ' aav 6 uur Leeskerk ZEIST 6 Januari Gisterenavond had een leerling der gymoastiekvereeni-ing Hercu-lea " alhier de aardigheid zijn kunsten op het ijzeren hek voor de Sociëteit te vcttoo-nen met het ongelukkig gevolg dat hij zich aan een der ijzeren pnnten aan een been zoodanig verwondde dat hij naar kais moest worden gedragen en geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Aan het personeel der brandweer wordtmedegedeeld dat de uitbeUUing bunner jaar-lijksche belooningen zal plaats iiebbcn opMaandag 9 dezer ten gemcentehoize bureauburgerlijke stand van des voorm 10 tot 1 o De markt was heden als volgt Biggen6 a 8 weken oud i 5 — a 7.50 per stuk.Vette varkens f 0.35 a 0.37 perK.G Aard appelen f 2.50 a f3.30 per H.L Boterfl.20 a 1.60 per K.G Eieren T'/i en 8 et p stok Naar wij vernemen is in den locstandvan mr Gevers Deynool directeur < an hetkabinet der Koningin die op deïj huizeWulperhorst alhier plotseling ernstig ongi>steld werd nog woinig verbetering te btvapeuren De toestand blijft ernstig Van een weder opvatten van zijn werk zaamheden zal voorloopig geen sprakt kun nen zijn — Burgeadijke Stand Gebor ^ 3 Jan.Maria Geertruida d van Coruehs Jan van.Scberpenzeel en Gijsbertha Pothoven — 4—Maria Wilhelmina d van Johannes Pouwen Maria Johanna van Schaik Ondertrouwd 5 Jan Hendrik Reinier Snapper 28 j on Evcrdina Bouwih.-il 28 j Overleden 4 Jan Gerritje '* vn Wija - bergeu 6 m Jkvr Susanna Cm-eiia Fre - derika van Romondt wed van Mr Willem Phoenix Vis 73 j " > — Predikbeurten Zondag 3 Jan " 99 Ned Herv gemeente voorm 10 uur Ds Couvóe bediening van het Avondmaal nam 6 viur Ds Nahuija Woensdag nam 7 uui bijbellezing Geref gemeente voorm 10 eu nam 5i uur Dr A G Honig Chr Gerei gemeente voorm 9J cu aam 5 uur do hoor Vermeer Evang broedergemeente voorm 10 uur Predigt Ds Jensen nam 7 uur Hei denliturgie — Ia het jaar 1898 zijn te Zeist geboren132 jongena on 136 meisjes te ar'ien 268 kinderen waarvan 266 wettig on '- '¦ aecht mtWii.tronder 6 tweo!inggi.-boorton Gehuwd 70 paren als 62 jonkmans on jongedochters 4 weduwnaars ' m Jeitgcdocn-teia en 4 weduwnaars en weduwei Ijcvenloos aangegeven 6 Idndpm van het mannelijk en 4 van hot viouwclij geslacht all on wettig Overleden 62 personen ¦-¦« n het manne lijk en 69 van het vrouwelijk geslacht samen 131 personen als ongehuwden 43 mannen 30 vrouwen gehuwden 14 roaa i.m en 19 vrouwen 5 weduwnaars en 19 weiuwen en 1 vrouw gescheiden van echt Predikbeurten op Zondag 8 ianuarl HILVEltSUÜ Ned Herv Kerk voorm 10 uur ds J Wietcn an Amsterdam en ' s avonds 5 uur ds Dijkstra Woensdagavond 7 nur da J H Gunning E.Bz van Namansdorp Evaugelisatielokaal „ Salem " Kleine Drift Vrijdagavond 8 uur Bijbellezing Evangeliaatie Albertoa Perkstraat voorm half 11 ds P Groote pred by de Evang Luth Gem te Amsterdam Dinsdagavond 3 nur /^ endingsavond Spre ker ds L E de Bloc ^ van SclieUinga v»n Haarlem Gercf kerk Havenstraat voorm half 10 ant en ' b avonds 5 uur d « Wagemaker Geref kerk Torenlaan voorm 10 unr en ' i avonds half 6 uur ds P C Koster van Maassluis Woensdagavond half 8 unr ds Tom Evangelisatie lokaal „ Beth El'.ZadelslTMl a/d Koningstraat voonn 10 uur en ' a avondl Buur de heer D Lokhorst " Woensdagavond 8 nur Bijbellezing BAARN Ned Herv kerk voorm 10 uur da kiQOlanbalt en ' s avonds half 7 uor ds Groote van Amsterdam Geref kerk voorm 10 uur en ' s avonds 6 uur dr A Knjper Jr beroepen pred te Ui im EEUNES BUTTEK Ned Herv Kerk voorm I alf 10 uur en ' a nam 2 uur ds A ten Have SOEST Nfd Herv kerk vofrrir i i m i.alf ¦ unr da Biana kerk voorm half lU uur en '« av lu'l i are de heer deBnig VÜUKSCHE Ned Herv Kerk voorm half 10 unr eu " sav 6 unr da Xiemeijer BUN30BOTSK Geref Kerk B voorm halt & uur uu nam 2 uur Dr van Goor Dondenlapnvond half 7 uur Dr van Goor « PAKENBÜBG Geref Kerk A voorm 9 ',' uur cu nam 2 nur fa Bakker Woensdagavond half 7 unr da Bakker ' s URAVELAND tieref Kerk voorm lialf 10 i\'tavonds lialf6 uar.deheerBijdcinast ODD-LOOSDBEOHT Ned Herv Kerk voorla bM 10 en nsun 2 ucr,de Stesenga Geief kerk voorm half 10 en namiddags 2 mr da Dijk KIEUW-LOOS DR ECHT Ned Heir kerk roora half 10 uur en nam 2 uur Dr Vellenga Woensdiigavond half 7 uur Dr Vellenga Geraf kerk voorm 10 uur en ' s avonds O i OodsdfenatoefeHlDS T1EXHÜVEN Ger Kerk voorm half 10 ui '^ nv hiöf 7nv Oodsdlenstoofeninp NEDEIiHOUST DEN BERG Ned Herv kerk roDrm half 10 uur onuaui halt 3 unr ilt - Vuiiihuijsen Ger Kerk voorm half 10 uui eu'eivvonds C aui I'j scklczen BUSSUM Geref Kerk voorm 10 unr e ^ ' s av 6 uur ds G van Scltcii Jr W 1 - lagavund half 8 uur dr van Goor van Bunschoten voor de J.-V Aanbestedingen Op 24 Dec is door den majoor tweede hoofd officer van het corps gouiet toepen aan besteed r J Het Icvcron en opstellen van den bo - venbouw van drie ijnven loodsen in het mp der intatltviti bij Hnrnkamp Laagste inschrijvet IL Aug Fluider te I01 ' voor f 4G50 2 Het leveren van materialen roer de in * riclitang van een sohirlkrunp der infanterie bij Harskamp ' Lae^rte tnschrijvtc H A Aveniijk te Wijhe vo&r 1'2100 Het leveren van meubel on on verdere ]¦.¦ " i Jen ten bolioove van het schict - kamp dïii iofMterie bij Har^karup Laagste r B C G Vooidum te Dtiecht voor f 5801,95 J 4 Het leveren van serviezen ent fen be hoeve van het sch;e!kamp der inf&ateda bij Hacskamp tdagstc in&chrijver Peveeel l O J Hutjons te Utrecht voor 2360 idem percod If J Oolmar G.Jzn te V voor f 1045 is door den Afimster van Oorlog goedgekeurd en aan de laagste inschrijvers toegewezen y ~ IVl fl fTkTbTb I O H T E H UTRECHT 7 Januari Op de weekmarkt waren heden 290 stuks vee aangebracht Do prijzen waren voor stieren f70 k 160 voor vaarzen f 70 A 150 voor pinkenf50A 100 voor melkkoeien f100 i 180 voor kalfkoeien f120 ft 200 voor vaarskoeieu f 80 i 160 voor vette koeien f 140 ft 200 voor magere kalveren f — ft — voor vette kalveren f — i — voor magere varkens f20 u 35 voor biggen f44 9 — Aangevoerd—waren 15 mud rnwarlge tarwe f 7.50 i 8.50 70 mud blanke tarwe f 6.25 ft 6775 20 mud rogge f4.25 d 5 — 30 mud gatst f6.50 A 6.25 65 mud haver f4 — ft 4.75 60 mud boekweit f 6.25 a 6.75 25 mud dulvenboonen f7.50 A 8 — — mud groene erwten f0 — A 0 — — witte hooncnfO — A 0 — — mud wikken f 0 ~ 4 0 — — mud koolzaad f 0 — A 0 — 120 mud aard-appelen f3 — A 3.30 50 mud appelen f4 — ft 8 — 50 mud peren 7 — 4 12 — 0 — manden prnimen f 0 — ft 0 — per mand boter natuur f 1,20 ft 1.40 eiereu f4 — ft 5 — rer 100 stuks kaas f0.20 4 f 0.30 da 5 hettogi Kalkoenen f 5.25 A 6.50 kippen f 0.60 ft 1 — eenden t 1 05 4 1.30 hazen f 2 — 4 2.40 duiven per paar f0.40 A L — ganzen f 1,25 ft 2 — konijnen f 0.30 4 1.10 patrij zen t 0 — 4 0 — faizanten f 1.50 4 1.80 watersnippen f 0.—4 0 — hontanippen f 0.80 4 1 — het paar piepk^ikena 11 — 4 1.30 kwartels f 0 — 4 0 — Burgerlijke Stand ONDERTROUWD 6 Jan P J Pcnniugs en E Boftsliardt J W de Kijk en J M v Oort A G Vermaak en G M v BciiHekom J Wilphorst en P A do Jong P v Bamc-vcM en J Katoen J Vlug en A Rcodvoets L Marbus en A A Hildcbrand J H da Bnnjn en C de Bont H v Kulphoi en A M Fdfliet J de Lang en J Mecrlcn 1 -- O W Honig en J Ogtaiep - G v d Brink on M Scliooncbimark C Droukcra en G C S Lahbé J v d Linden en A Bijwaart BEVALLEN 3 Jan J Rietveld goh Bor-man z — 4 — M Deenekamp gcb Kraak z C Damillier geb v Fulpen z J M v Unt gcb Verhoeven d — 5 — C J Jo-hanns geb Versijp z J C M Stam freb Soesbergen z J < fc Groot geb Kaldenho-ven z C Kraaikamp geb v Achthovcu d P Verkerk gcb v d Rijst cl A Houkes geb Krot d J L Meijer geb Klaarc 2 A M Geijteubcek geb I-oggca d — 6 — M J Flautua gcb Nesselaar z W E Verweij geb VenucuJen z OVERLEDEN 4 Jan Cornelia Wil wed R Piza 87 j WiDcm van den Broek 53 j — 5 — Josephina Thercse Steppe 12 m Wil-iemijntje v Amerongcn wed W J Lebbe 84 j Frederikus Gijsbertus Nkotm Nulm 5 m Antons Elzendóern 80 j Tounis Ruijs,6G j Johamaes Beeker 2 m Johanoea Hen-drikiia Anthonius Vendrik 12 m Maria Cor.nelia Verhaar 88 j — 6 — Jannetje Fiaj cina v Egmon ^ wel J - Tom 76 j 
H.H KI^EEHTMAKEItS Tegen 1 IVTaart a.g worden grevraag'd mi mmwm m \ umi te Z"*volle onder leiding van den Heer ZEGERS Franco brieven met opgave van adres bij v Üijnoii Tal>eling - Zwolle Groot © Opruiming IN HET — Oudegracht A 90 bij de Weesbrug van « I de voorradige WINT E BC o EO EREN beneden Fabriek « ip rijzen Dames rijpe Hakpaotoffeli van f 1.55 an f 1.35 Dames irype Pantoffels plat van f 1.20 na i 1.05 Dam » Cbevrooa HakpantofTels van fl.SO oa f 1.65 Dames Cuafroon Pantoffel » plat van fl 40 sn f 1.20 Dames Vilt Hakpantoffela van f 1.50 nn f 1.20 Dames Vilt HakpantoÖ'els van f 1.30 nn f 1.00 Vilte Knooplaarajes Einder van f 1.50 na 1.20 Vilte BiJglaarsjes van Na 21 tot en met No 24 van f 1.10 nn f0 90 Vilte Heeren Pantoffels leeren zool f 1.00 Hoeren Kaplaarzen dnbbele zool wateHicht f625Vetleeren Looplaarz » waterdicht f4.75 Dames Kalfsmat Enooplaarzen f4.50 Leeren Kinder Sehoollaarzsn van No 5 tot en root No 10 f 0.90Hoeren Rijgbottines vanaf f3.50 Heeren Holtèrs vanaf f 2.50 Gebloemde Heeren Pantoffels vanaf f 1.80Damev Molièn vaanf f2.25 De Goederen van de OPRUIMING worden niet opzicht ge ' zonden of mede gegeven Verdep alle Apt&elen tegen Concupreenende Ppijzen * Men ziet verder de Spotprijzen in de Uitstalkasten G J L U0 B E R $ Oudegracht A 90 bjj < Je Weesbrng - tfast Tarief van kleine Advertentie » VOOP DIENSTAANBIEDINGEN » DIENSTAANVHAGEIV WGK-en VERHUUR KOOP en VERKOOP van WONINGEN « na ft 35 « ent bij 3-malige plaatsing 50 cont Deze Advortentiën worden alleen geplaatst bij voomitbotaling Iroote loorjaars vau alle voovlian WfliS Llll ei MJffl Iraps Wm Beien ® | eene gi-oote partij Prima COCOSTAPIJT enz enz met 25 % Korting 46 OudkerMiof 46 Nachtegaalstvaat over Park Tivoli OPRUIMIN van alle Win ter-Artikelen voor zeep lage Ppijzen Nog eenige Tafelkleeden Spotgoedkoop Zie Etalage Stoomirnk vu JOS DE IJEFDS — Dtreeht Advertentièn Heden oatmit ik de tmtige tijiirg T»n het oï6rlijden van Bo^n innig geliefden Zoon JAGÖBÜS HENDRICÜS BOIJTEHHölS ii le7en Korp^a hij hal Ned-lnd Leger te Batavia Zijn dkphtdroefik M'/edir Zuster en Schooadodi'.fr Utbeout 6 Jan ' 9y Algemeeoe kennis ge vine De Heera Uw Heeimeester Ex 15 28 De Geloöfsraeenipg der volheid van Christus Utrecht OPEXBABE VERQlOEBI.fG D.V Op Zondag 8 Janoari '• moigsLu ten 10 are en des arondi ten 6 ure in het ter-gaderlokaal Oudesmvlit N » 173 bij de Zandbrog Kraateü worden oit^enoodigd dszo ver-faseringen bij te woaeu De Collecte ten behoeve der Commisaie tot verstrekking Ëtoof dzaUe-lijk van Kleeding en Dekking mz zal gthonden worden op Woensdag II Januari a.s laan » ' ie halzeu lezer Gemeente De CommiiflU verwacht door eens mime iDzamoüQg in ataat gesteld te Worden bon < deriFcu resinoen te belpeo en zoodoende v»lo Bukten ie klesien Velerlei zïja de cooden l Mocht oen beroep op don weldadigbeifozin harcr medo-ingezeteDea uiet te vergeefscli ttyo W A VAN RIJN Sr Voorzitter J BIJLEVELO lo SeoretarU J J VAN NIÜOWCASSTEEL Penoingffleeiter Vergadering — TAJJ DET — ITO op Ülanitdag 9 J^uuuri toeval ktlijii roor alle leden en Duoatenrn on 8 « re Militair Logement Langs Nienw ' straat Er worden geen persoonleken Con " VAOHiiobi^ettea rondgezonden N.-.H eas bet Beitaur C MOLL SCBNITZLEE la Seeretari » SSINSDfiG 10 Januari 1899aelitBor'eaTonds tfOORDRACHT ai Prof Mr D Slim Onderwer pi Bcreclitlnt © o b«Bc1ieriiilns Tan Jeugdige i>erHonen,neara»nleldlug * ii do bij de Tweeds Hamer aau-baDgige webtvoorstelien Alle Ledau hebben met eene dame vrijen toe^üï op vertoon van bnn bewijs vüb lid-¦uacbap Tocgasg voor het pnbl'fk tegen betaling ïsq 9 cent per peiaaon Paik Tivoli ZOKDAG 8 Januari 1899 Octentf-Ooncerl in abonnement in abonnement Aanvnne T'/j o »"©» Entree roor Treemdelingen A f 0.50 „ St",lgeuoolen niet-Ieden alleen des ZondsSB & i 0,5 « UTRECH7SCHE Scïiouwbupg-Maaf schappij Nerlerlandsche Opera Dlr die Cv d LINDEN MAANDAG 9 Januavi 1899 Roiüant Opsra in 3 bedrijven 4 t^fereelen van RICHARD WAGNER Diiiginl C v d LINDEN Regie KARL DIBBERN Aanvsng aebt anr Prljzoü der plafttseu B;,lccnf3 — Stalles f S.&O Ie Am^h th eu Ie /' ijloge f 2 — Bn'gn - en 2e Amphith f 1.50 Patterre f 1.50 3e Anphitb eu 2e Zij loge 1 — 4b Amthith f 0.75 en Gaan derij f 0.50 C03£MOi§AAL E^n Jongm z b b h b zoebt omtrek Tolsteegpoort Kost en Iswoiing liefst met nije zltkamtr fa5 p m uirt te bovea funde Bi fr n » 3820 bar v i VUd Utpcchtsche Schouwbupg-Maatecbappij VEBEEAIIGUË LE GRAS en HASPELS ZONDAG 8 JAMJAHÏ 1899 Optreden van Willem van Zuylen UEGElfOLGifANEENLEUSBN Blijspel is 4 bedrijven oit het Doitsch ran RODOLFH KNBISEL vsnull door JEA ^ Gevolgd door Manus de Snorder Tooueelipel in 1 bedrijf door ROSIER PAASSEN Orchast onder leiding van den Heer Kuiper Aanvang half 8 nnr Prijzen der plaateeu Baleon es Stalles f 1,25 Ie Aiapb ea leZulogefl — Baignoires en 2e Anpb f 0.75 Parterre f 0.50 3e Amph en 2e Zijloga f 0.40 ie Amph « b Gaanderij f 0.25 f 15 Canapé f 5 TE KOOP ain prachtige Oauapé met nog mooie zwarte trijp en een lief Hang-blokje voor 1.50 Adres Bekkeiatraat 87 Direcht In het GENEESKUWDIG GESTICHT voor KRANKZINNIGEN te Utncht « orden gevraagd loon t 130 — & f140.—ptr jaar klliDinende tot f 150 — i f 160 — per jaar Men vervoftge zlcb In persoonaan het genllcht < _^___ Gevraagd 1 Febrnarl a.i eene DIENSTBODE van F Q goede getnlgen voorrien Lange Viestraat C 19 zich aan te m.-lden ' i av«ndi voor 7 aar Grondig Kniplesl " Lange Jansstraat Sbts it bet bekende adres te utrecht waar men bet Knippen naar maat van Costume * bet Gsrneeten llant-!e en alle Kinder * cd Oader-bloederen in 45 letinreu c ondl leert zoadat men niet behoeft te panen Heer dan 80 dames bebben tot beden to Dtreeht van OodergsteekeDde les ontvangen la dit vak Leergeld f 10 < Begin van deo Car-su dagülijk » Aaaiiei graiii Aan bevelend A RICKERMN Coupeur Lange Jansstraat 3bis Utrecht VERLOREN op 3 Dacenbar « en fijne BOOT van een ketting met jnweelen steen Tegen bolooning terng te bezorgen hy aen Heer KODWEN HOVEN Vlentenich » weg Slaihoider De Goedkoope Mil Baüöer Sleopgitieiilel Klavepatpaat 54 Uirecht bij 4t Verknyde Gotdislraai levert in den kortst mogelijken tijd de fijnste soorten Caoutchouc-Stempels tegen de laagr-ste prijzen AaDbevtlead A C DAVIOS AIpmeeD JssBramie cd MEBistraiietenloor nn VAN KOOLBERGEN & Co Vreeburg 26 — CTBECHT Telef 466 Mmlm leseii Bfaipaar op AMSTEROAMSCHE BEURSPOUS deor Kedorlandiehe SlaalficbappUen HEERENHÜIZEN t 0 40 OU INBOEDELS daarin - 0.60 o/m Het v66rsfgemaakte taxatie ïö6 dat bij eventoeele rafflp de vollo vorzekorinQss^n wordt oitbetaaid eveneens le^eu NTEKK eoncureerende premie zonder taxatiekosten Wafelen Bij B r d LINDEN Kerkstraat « O zijn dagelijks bij bestelliag te bekomen Fijne BOTERWAFELS HOLLANDSCHE WAFELS KLEINE BKDSSELSCHE 7ot 5 85 A.Eb.TOl end B v d LINDEN Gebruikt Pain-Expeller t Er bestaat geen betep mid > del tegen Rheumatiek enz Üeor dan 25 jaren sneces PrUs t 1.25 75 ets en 50 et » de fl te Amsterdam bij ÜLOTH CLEBAN en VAN TOIJLL F AD Eicjiter & Co „ ist Üotterd 11 txx Mej W S van der Lee Planeet - so Qch»ikiiQ^ifc werkt met baar Bra^el-cbo ka&nen is te spreken van ' r morgeofi 9 oor tot ' eiromla 10 anr.ii ooö aan hais te entbic * dta Wio8i>laat9 roidien in Jo WaMeejr No 20 bij het Sptiugwg bij bet röksbospi-tnai Nnuaiboidje op de diar Am het iclfda adres iannniat aaofc^boden toot eeDJadroav siei rebrnib van ^ rije knnier KANARIKVOGELS TE KOOP 4 maonoo op volle nuf & f 3.25 per atokjoeeo koop 4 slake f 11.50 10 uit den HaiEgelaiparieeidebroed-puppen è f 0.85 per stok in een koop de 10 itnh f 7.50 Alle » in eeo koop f 18 — W A VAN LEEUWEN Zan'b'^cbestraat 40 Toün^lkijkerl Een pincbiig fflooio bijter in ivrart é.ni cog goiicd uienn tui oïername aaozebodeu ' nor fl 7.50 heefl gekost fl 18 50 Dezelve is te tien Er wordt gevraa^u een goed afgeriebte en naat * eame hood HareTstraat N " 9 DE ALLERHOOGSTE prija vaoi K^rer Lmd et Zink geeft H STRAATMAN Oade Gracht hö to öexlot^D Sieeo Er biedt zich aan met F brnati of eerder een fliake DieD«thode vour Meid Alleec of Tneede Moid vao goede gntoigen voorrieo Br fir no 3802 bar t d Mud TE HUUR eon Beuedeabnis en een Biten.buis nieaw gebouwd van alle gemakken voonieu Haarprijsbillijfe Te bijvtag«n Kievitstraat No 1 P bfc Met 1 F-brnari wordi bü een eenige Juffronw gevraagd een nette Dienstbode P O en van goede getnigeo vooreieo Bc tt undpr letter C aan C STEENBRINK agent van dit blad ie Maamee LOOPJONGEN gevraagd in het Pelterijen-Magasün Nobelstraat No 11 Zich aan te melden ' e morgens voor twaalf anr Er wordt gevraagd een ¦ Binke helderen Wtrk-vronw loon 3.60 per week Te bevragen des avonds toc-acben 7 en 0 uur Har er-elraaC No 9 Bij nette BiUgeiUedeo knn oen ComroBBsaala geplealet warden mei hnissl^Ii verkeer ook een vrije kamer met apaite alaapkamer goede bodieuing conditie billijk Adres Klaver atraot 25 bü daBekkeratraat Te Hnur ego Boveibnis Voorkamer met groote alcoof Keuken Aohtsr kamer met aiooof gabg Kasten Zolder en erdare gemakkeo Ta bevragen Jansveld No.46 benedeo Ë^D beer s.b.b b.b vraagt tegen 15 Janaarl e h Gemeubileerde Kamer met peneion ens - sender be waasching tegen f 30 p maaod Br Ü - ond oo 3821 bnr t d bl Gevraagd een falaoenlifk Dagmeisje P ^ Adres J VAN HERWAAR DEN SchoenenmagaiiJD HtmbnrgentTaat 34 GEVRAAGD te^en Febmari eene fatsoen lijke Dienstbode P O kan-ncode kukec en sindclijk wor-keo la eea net sesin wascb gcbe°l bttitSDihnis Briovsn fr co 3806 bmeao van dit blad Voor circa f 200 — terstond ter overname saoge-budeo een net fliot beklant aatkje in Kraidettie'-a - Qtal-ters - ei Oeldereobe Wareo op drokke itaod gesobikt voor een klein gesio floor van bet bnls f 3 — in de week Oadei ds overntmiDgssom begrepen inventans eo wiDkelgceloten Nadere iefomatie Samifrs-straat 14 bis Adrpa toi het overdoen en overcemoo vao takeo EEN HEER s b b b b vfEact esn net gemenb Kamer mot Slaap kamer en pension Früs + t 85 — per maaud in ' t een-truffl der itad Brieven franoo po 3810 bnr von di hlad Een Jungraensch 2noI;i ceoe bair^kkine een goeio band eoorijveDde en osoig timmerwerk kunnende verrichten Br franco onder eo -" 311 bar^n vin dit blad Een Bakkersknecht gevraagd van goedele LOOPJONGEN gevraagd niet boven de 16 jaar Adrfs G KOEEN A'lriaaDHtraat 25 Terstond gevraagd era Scnonnmaker^joDg ^ iefst oei i - e iritt mei bet vak ¦¦¦.¦' i ¦ Alren VsnlIpbes^kioNu,8 hij de Bnrpfltraat TE HUUR Benodeobais met 8 kamers beskso — gesloten veranda tuin & f 870 Bovenbais(6 kamers tmfeen blikcnken gesloten ve^nda solder vliering & f 240 Gebesl hais met 4 groolo kameis en 4 kleine kamers boiik'n eo tnio f 270 Raim TiitKicbt gexonde ligging Winkelbais 2 kam kon ken kelder eo plaaU f 275 por jaar Te bevragen by W PODW M A de Kuöteratraat 4 bü de Bieijeobnrckade Terstond gevraagd een net Dagmeisje 16 a 17 jaar « ad Brieven fre'jca nnder Da 3814 bareaa van dii blad Mej G.C Van der Vtn beroemdste FlaneetleEPres,werkt met baar ptaneetkondige boeken en AmerikaaDscbn we * rddkimteD enz Dagelijks te flpreieo.CansaltaOeent Wyon-plaata Ssgaliersteeg No 7 over de kleine Viaeecbbal op deLange Nieawstraat Ook aanhuls te ontbieden Wegona vertrek nair elders aaDgeboden EEN ZAAK ia KroideDim - es Oeldeijahe J L FE1JTEN Beverstraat 27 vraagt can netle Kleermakersjongon en Leerling grootweik Koat - en Inwoning aangeboden in bet midden der stad mei vrije Karaer en be-wassebiog tegen f 5 per week bij nette bnrgtrmaosohen Br fr no 3816 bar van dit bied lm - en ftrMarêaiitQQf * an DIENSTBODEN Er sijn te bekomea Fliuke Dieeatboden van de beste ge-tnigen vooiaien Er sijn be kwame Hoisboadaters tebeko * meo en kttonea oog Dienstba * den geplaatal worden raetgocdo getnigen door bet gebeele land Br kunnen bekwame Eeoken meiden goede dieneten beko men Flinke Boereomeiden kanoen beste diensten beko men Beu bekwame koetsier te bekomen van de besto ge > tuigen voorden Wed SMIT Neu do 37 alhier Te Hour een Boveohoia met vrijen op gang Kamer groote Keuken en ruime hescbntea Zildor vooreien van Waterleiding Hoorprijs f 1.50 per week Adrea M Schenk Oadwjj kerveldatraat 60 Tegen 1 Februari biedt cieb aan ca Bakkersknecht liefst daar waar Banket-bak-kerjj aan verbonden is van goede getnigen vooreien Br fr onder lette-s A K bö deWed.A.W.DELANGB Haven Soboonbnveo Een Verstetnaaister eenige dagen ' itpnribe heb bende tag die giarno beset Br fr ood no 3916 bqr v d hl Waschmeid T«ratond gevraagd eene Wasphraeid bö J r W VAN EflOOTBN Lelde.-b-:bada 79 Bakkersknecht gevraagd tegen lö Febrasri Prol Qodsd Adrea J SLOIJK Or sPJgatrBg Te Hnnr aangeboden eeoa nette Voorkamer met Slaapkamer naer vetkiaEing met of eender pension ean ruime Kamer mot alaoof ea eea Slaapkamer Eter geschikt voor twee beeren die enmen wenschen te Wonen direct ol later te aanvearden Billijke o^di'iën Adres A GALB SLOOT PotteraUimt 16 Een solieJ ontwikkeld persoon met pnm^relerentiga veel in ceoneotie komende met E.H Aaonetners en Bauwoa-dernemen boe wen^ebt agent Ie worden van eenBsDkiiistel ' ling Hypotbeken.Bonwcredie » Versekering tegen ougelnkken Brand enx ens Br fr osd no 3819 bnrean van dit blad Terstond gevraagd een net Loopmei ^ Adres Code Gracht Jacsbrng 41 Tcratüod gevraagd een Kleer maker sjongen Adres K Iaverslraat 19 NAAÏMACHINËST " To koop een goed onderbon den Singer Machine voor f 12 Eeo Trapmachine f 15 Een Kleermakers Uacbï&&f20 Eea Sckoenmakerg Machine f 20 Goedgiande Zilveren Ramon toir Horlogee f 6.60 Alles met 0 jaar acbriftelifke Garantie ^ alsmede een mab ronde Tafet Te bevragen Bioawstraat 51 bü de Nieuwe Watertoren AANGEBODEN ter oveinane een nette znak in Uanaftctnren en aanver wante artikelen goed geschikt ] voor jooggehnwdeo of Juf fronw Brieven franoo onder oo 3817 bnresa van dit blad 
ZONDAGSNUMMER VAIV HTST NIEU LAD BIJTOEOSEX Tan aoftudAg O Jaunnrl 180 » Uitgever JOU BE LIEFDE — l.r.clU »« JAABHANG Een vreemde inscriptie Uit de geschiedenis van een Engelschen tijgerjager Kapitein Jack Tracey wao na eene retk9 Van moeitevoUe jaren die bij in Indië had doorgebracht met ] ang verlof naar het va derland teruggekeerd Hij becat er slechts veinige vrianden en was een hardnekkig celibatair Op zekeren dag slenterde hij langs do « traat en daoht aan niets bijzonderE hoog-irtena aan het afschuwelijk weer en of in Bjn vaderiamd do zon nooit meer zou schij nen De droevigo vochtige dag werkte heel alechli op rijn humeur en bij was op het punt zich weer in bet heerlijke Oost*n terug te wenachen dat hij toch eena mot zooveel Treugdo den rug bad toegewend Een vroolijko lutroep wekte hom uit zijn droevige stemming - Jaek oude jongen ben jij het werkelijk " Toen hij zich haastig om wendde herkende hij in den spreker die in oen cab zat een oud boezemvriend dien hij eederfc jaren niet bad gezien Zij begroet ten elkaar met de hartelijkheid van ouda kameraden die langen tijd geseheiden zijn geweest „ Ik heb reeds heel wat over je avontuur met den tijgier gehoord " zeide Tracey na « enigen tijd „ Het rechte weet ik er echter nog niet van vertel mij toch een » hoe dat eigenlijk in zijn werk ia gegaan en boe ja het geivaar ajt ontkomen " „ Voor vragen en antwoorden heb ik thana | a weinig tijd " antwoordde Tom Hender son „ ik moet den eersten trein balen Breng mij evenwel zoo gauw mogelijk een fccBoefc oude jongen dan zal ik je bij eene vredespijp mijne geschiedenis vertellen Ik Bal dan tevens het genoegen hebben je mijne mronw voor te stellen want bij deze ge ^ bgenbedd aj je tevens medegedeeld voor inalige jajohtbróeder da * a ben ik ook maar ton kreupele kerel die geweer en spies ter lijde heeft gelogd ik toch c«n gelukkig Docnsoh ben geworden " „ Eefcen « r op dat ik op zdjn allerlaatst WW eene week bij je zal zijn Tom ik heb aanoog van da Btad en hare bezienswaaidig « oden Eenigo dagen op het land zullen mij at vennoeiae levensgeesten weer opfrisschen ËA mij weer verjongen AI ben ik ook geen STaawanhokl toch zal heb mij een bijzonJer janoegen rijn je Metn Sabib mijne hulde to brengen Naar ik hoop behoort zij nie * Bo6 go vervelende schepsels die de vroegere intieDie vrienden van haren man daarom met eohuine oogen aankijken omdat zij miaaohien deelgenoot zijn van menig haar onbekend geheim " „ Je behoeft je bij ons nergens bang voor te mak en oud onkruid Helene draagt het hairt op do rechte plaats Meer behoef ik je wd niet te zeggen Ik durf jo eene harte lijke ontvangst vanwege do heerecberes in mijn klein Eden voorspellen Adieu tot Treendens — Vooruit koetsier nu zal het « r op aankomen spoed te maken " „ En weg reed mijn luchthartige vriend — vertelt Jack Tracey — en liet mij staan met de onverwachte uitnoodismg Hoe do vrouw er wel mocht uitzien die Tom zich had uitverkoren Vroeger deugde hij absoluut niet voor hot huwelijk hij wata veel te egoïstisch verklaarde hij steeds om de vreugde van den bmselijken haard te genieten en ook een veel te groot lief hebber van do jacht Hij was evenals de meeste mannen die veel in bosch eu veld hebben vertoefd doorgaans wat schuchter en onhandig in het geselschap van damea en vermeed ze zooveel mogelijk Waar bad hij dus zijno vrouw uitgezocht Het zou mij niets verwonderen als bij bet met behulp van een Imweiijkbureau had gedaan " Eenige dagen later bevond zich Tracey op wag naar het vriendulijk landgoed dat Hendarsou bewoonde Reeds een uur vóór bij bet Iaa.t-?to spoorwegstation had betcikt verliet hij den train Hij had ^ een lust meer in die wanne coupé opgesloten te zitten oo gaf er do voorkeur aan op zijn flinke bee-neo de re«b te voet af te leggen Langzaam wandelde hij door de vrucht bare velden en groene weiden naar zijn doel Zoodra hij Tom's bezitting had bereikt zag hij hem terwijl hij kwam aanbinken ¦ hij scheen flink op zijn stok te steunen en lounde slechts vluchtig op den arm ecner dame ia wie Tratey de cebtgenoote ^ an zijn vriend vermoedde Zij naderden z<5ó langzaam dat de ander nog ruimschoots tijd vond de jonge vrouw goed op te ueman De „ monstering " viel zoor naar zijn genoegen uit „ Voor den drommel " dacht bij „ ik mocb trachten het adres van dat huwelijksbureau te weten te komen I " Nog eer de avond half voorbij was gloeide hij van geestdrift voor zijne «- astvrouw Heb zou hem moeilijk rijn gevallen te verklaren waarin haj-o schoonhend nu eigenlijk bo-stend elk oogenblik ontdekte hij evenwel nieuwe bekoorlijkheden aan baar Hij ge-voeldo zich tegenover bare opono sympa thieke natuur onmiddelliik tbiiis en de bar-telijko zorgvuldigheid welke zij haren eenigs aina bulpeloozcn echtgenoot betoonde was volstrekt niet opdringend maar deed inteken deel hoogst aangenaam aan Zii droeg een wit wollen eostuum en als eonig sieraad een halve maan van tijgorklauwcn in goud ge vat Jack was er volstrekt niet buitengewoon mede ingenomen toon zijn vriend hem mee nam naar de rookkamer Dit was een bebagelijk ingericht klem vertrek een werkelijk jcaÊr^ellenbcekjo De wanden waren bedekt met wapens en wan delstokken landkaarten en plannen en eene geheele batterij van pijpen in verschil lende aoorten van de ecnvoudigo houten pijp tot do mooie meerschuimen PbotogTaficen van militairen in vdrschiilende uniformen be dekten de kleine tafeltjes sportbladen cou ranten en tijdschriften waren overal verspreid en een groot tijgervel lag op bet tapijt Bo ven den schoorsteen hing eon goed uitge voerd schilderetnfc in olieverf ' t Stelde den kop van een brullimden tijger voor en droeg in gouden letters het zonderlinge onderschrift „ Mijn vriend do tijger " Die eigenaardig © inscriptie trok de op merkzaambeid van den kapitein „ Je hebt daar een raran vriend uitgraoebt " teide hij „ Dat lijkt alleen zoo voor oningewijden " antwoordde Tom „ Reeds velen zijn van hier weggegaan niet dezelfde opmerking en bob ben aoh het hoofd gebroken met de vraag wat toch wel dat eigenaardig devies zou bo-tookenen Je weet dat mij het hart nooit op de ton ^ heeft gelegon Maar jou wil ik do verkku-m ' niet / onthouden Jack Ik bob je beloofd dat ik jo mijn avontuur zou mede-deolen Ah je het eenmaal hebt geboord koan je misscluen evenals ik tob de overtui ging dat dio tijger die mij zoo vreesclijk heeft getuchtigd in werkelijkheid mijn beste vriend en weldoener is geweest en zul je mij vaalschijnlijk toestemmen dat het een gelukkig tosvad was dat mij met dezen ge-streepten mijnheer in betrekking bracht Des tijds zag ik nog niet veel van mijn geluk maar ik heb ïoolang met Mohammedanen verkeerd dat ik hunne leer heb aangenomen en evenals zjj in een Kismet * goloof Step je pijp oude jongen on terwijl ik mijn ver-haal voor ks ontrol rook boor en leer " „ Ik sten \ nn verlangen bet aan die schil derij verbonden verbaal te vernemen of schoon ik niet hot minste vomioc-den heb wat die micriplie te boduiden bec/t It vcr-«oek je dar.roan vriendebjk de muzelmannen en hun kismet te laten voor wat z-3 zijn en eenigen lijd te sproken als gewone men-ecben " „ Ik zal iJ-^cbten zoo duidelijk mogelijk ta zijn Li 1 '- ¦ ' tan maar „ Je weet dat ik een groot liefhebber was van de jaclil en met veel ijver do roofdieren van het knüengeslacbt nazat ^ zoodat ' k m-,-nigen praebtigen tijger bad neergeveld Dcor mijn vcortdorenden kamp met wilde dierm en omdat ik tofc nu toe altijd ongedeerd uit den strijd was teruggekeerd waa ik anüe-lijk zóó -¦ i^elooe guwordan dat ik er slechts g,r dan genosgea in vond wanneer ik dei ¦ t kon bekampen Ik versmaadJ ook de timeiijk zekere stelling in een how dak of een machan t „ Ongeveer een jaar geleden bevond ik mij op " mijn laatste tijgc-r-expeditie ' t Waa in de streek - vaar de Gograrivier van de Ne-pual-hergca in do vlakte valt Mijne kamo-radcii die geen lust balden wild na te zit ten hadden mij alleen acbtergc.Iate'a Ik was juist met Ik poetsen van mijn geweer bo zig toen een shikari ** mijne tent binnen stormde en vertelde dat in do nabijheid van bet na ' ' dorp zich een grooto tijger op hield Hij br.d reeds verscheiden stuks vee geroofd en de inwoners deden mij daarom dringend verzoeken hem op te zockon en den worger hunner kudden neeT te leggen Oüfrmtcn v.vanncde men hot kreupelhout had kuEn;:n dooraoekon waj-en er niet Ik stelde do flinkste mannen die ik voor deze ling noodig bad op wapende za met lange stofeken en deelde hun nauwkeurig mijne beaebn mede welke tij ook volkomen pn scbenen te l „ Zoodn-j Ie / Ui-s wat ik in ru'k '-' ii kortentijd ken rcgèwn gereed bad begon ik hetsnoor VOO den liiger lo zoeken D " dorps bewoners bc ¦ lijk zeer v el meed en ik nam Tiiij-iu maatregelen om hen zoo veel r ¦¦ ¦ " chermen lic s If ma • ¦ mij I of schoon il ¦ ¦ ' -.¦¦¦¦:¦..[' ii • bijmij bad gel d K ¦¦ na lat ¦¦ ij ¦¦¦ ¦ eki a wai-eu gegaan bemerkte ik dat cenige gisren mot moeite uit het gras aan liet eiode vanbet bosebje opvlogen Mijn eerste gedachtenwas dat daar een cadaver moest liggen,waaraan zij zich baddem te good godnan enik hoopte den tijger in ie nabijheid daar van aan te ¦¦ effen Waanahijnlijk had hij heel wat vleosch veraionden a \ was tonge-Tiolto daa'.v.-ui te lui om weg te loopen VoMïichtig opdat geen gebreken takjemij zou verraden kroop ik vooruit op OOgtn-blikkeliji bandelend optreden voorbereid den vingea aan don trekker Do flinl i den troep de shikari volgde ciij op dert voet met mijn tweedo geweer da ¦'-.¦.\\,- ri be\'onden zich in do achter hoed o Plotseling sprang du opgesclirikte tijger met een vrec solijk gobrul uit zijnen schuillioek to voor schijn ' cu snelde in rawnde vaart voort met een onkcbin blik had ik evenwel gezien dnt hot een pracblig dier was en bctz.dJde oogenblik had ik hem een kogel nagezeuden Hij Boheen ma^r al te goed gttroffen te zijn want met een verschrikkdijko kreet sprong hij m do hoogte en trok zich in het hosdije terug De wijze waamp bij zich vooribe-.oog deed mij vennocdeu dm zijl » nig^-errp-ai ge broken was ik hoopte bem derhalve hu/pe - looa en als oen gemakkelijken buit te vin den „ Ik was zooals ik je al va-telde onver antwoordelijk roekolooa en onvoorrichtig ge worden maar zou mij dat bitter beklagen Ik zocht do plek op waar ik wist dat hij moest bggen en zag hem ook terwijl zijne groene oo^cn van woedo fonkelden Roeke-looa en onvoorzichtig wierp ik hem met een steen en met een vreceelijk gebrul vloog hij op mij af Kalm bleef ik staan en « oud hem nog een kogol in do borst maar op het-zalfdo oogenblik bod bij mij in zijn doodstrijd met een paar spiongen bereikt Wij tuimel den beiden op den grond maar boe verschrikt ik ook was bohicld ik toch tegenwoordigheid van gecet genoeg om doodstil te blijven lig gon Ik wist toch maar al te goed dat bij bij do minste bowcging dio ik verder maakte mij naar do keel zou vliegen en dan was ' t gedaan Do shikari waren weggelbopen „ Hoo ' t mij in dio enkele minuten te moe de was kan ik je niet besebrijvon Het monster lag half over mij hoen en wist met zijne tanden nog in mijn been te knauwen Ik stond gruwelijke pijn uit maar toch ge voelde ik dat bij mij niet voel meer kon doen want dat het waarschijnlijk zijne laatr ste stuiptrekkingon waren Zijn afschuwe lijk stinkendo boete adem deed mij meer nog dan de pijn bijna bet bewustzijn ver-liozon Eindelijk voeldo ik een bevigen schok hij schonk lovenlooe ineen — met do tanden in mijn heup die zo later met een ijzer moes ten openbreken „ Moor dood dan levend dat kun je wel begrijpen droeg men mij op eene draagbaar naar hot dorp Ik bood oen erbarmelijk schouwspel mijno klcederan waren ver-scbourd met bloed van menscb en dier ge drenkt en ik kermde van pijn Langen tijd zwoofdo ik tusschen leven en dood en alleen mijn ijzersterk gestel maakte dat ik den ecbok kon doorstaan Gelukkig trof ik heb dM een uitstekende chirurgijn mij onder bobandoling nam nadat ik eerst aan de vrij primitieve hulp dor inboorlimren was over-gnlevcrd geweest Maar toch gingen er nog weken on maanden van duldcloos lijden voor bij tot ik eindelijk zoo ver was dat ik met verlof kon gaan — Daar nan jo voelen l;gt hot vel van mijn laatsten buit en daar bo ven den schoorsteen hangt de afbeelding van zijn kop " Jo avontuur ia zeker wel een der zeld zaamste waaraanf ooit Semand levend ig ootkomKB " antwoordde Jack „ maar 1 van de vriendschap van dat boer voor jou heb ik nog niet veel gemerkt ' t Komt mij zeer voor dat je met bet oog op jo hulcVh')*-venden toestand meer reden hebt hem alles-behalve in dierbaar aandenken te ho iden " voegde bij er seherteend bij „ Wacht even jongen ik ben er nog niet Trek nog geen oonolusies " „ Ik was dan " gin ^ Tom voort „ eindelijk zoover gekomen dab ik mij aan boord van een itoomschip kon laten brengen Daar be vond ik mij tusschen louter vreemden - Wel had ik een bepnxifden bediende bij m;j die mij zoo goed hij kon hielp maar dat waa per jlob van rekening tóch maar oen onhan dige > crpleger Do scbeepsdokter behandelde mijno wondon zorgvuldig maar do carbol en ander pijnlijk tuig dat hij aanwendde deed mij stamen van pijn en zijne komst ver vloeken „ Langen tijd bekommerden zich niemand om den hulpelooa.n kreupele Msa bracht mij dagelijks aan dct t en daar ik mij bijna niet kon bewegen was ik genoodzaakt al hoti declncanend gebabbel aan te hooren waar mede men mij lastig viel Wat bob ik die nieuwsgierige lui wel va-vloekt die mij tel kens wocr noodaaakton miin « wtmtnm - *- mijn avontuur te heikamven „ Op bet schip bcvofld zich ook een jong meisje Helene Eraser do dochter van een Indisch ievbtsgeleeildo dn naai - Engoland vertrok ' t W.l dolijk schepse dat er hovend ' n I uitzag en alleen door medelijdende blikken en een vriondolijken groet hare dcelaoming betoonde " „ Halloh " riep Jack „ ik bc^in lont i » ruiken " „ Stil toch jij tapir — Hoe belweet ik niet te zeggen maar juisl ¦ daeluoming trok mij oowei i haai - aan en einddijk waren wij geyelkaar Zij hield mij gezclso ' > en baar zachte banden hadden er lutstokeud den slag van nüjnc kussens w »< '¦¦ l lefren Ik vergat mijno pijnen in hi genwoordigheid en begon war op I i „ Spoedig deed ik da heerlijke onlddikn.g dat ik in liaro oogen een held wsmen hot bij oen jong meisje maar eenmaalzoover hoeft gebracht dan ia het oe n schuld wanneer men bij baar ge inniger gevoel weet op te wakken Bij mij was dit het geval Nog vóór wij in Eugeland waren aangekomen was Helene mijno ver loofde en thana ia zij mijne vrouw Nu ïio jo toch « oker wel in Jack dat do i vriend is geweest — de beste vncud dien ik heb gohad want zonder zijne i komst had ik haar niet loeren konnen en waa ik niet gelukkig geworden " „ Ik wou dat ik ook in do golegenlieid v'aa mijn been te breken oa dat dan zulk eetM uitnemondo verpleegster op mij verliefd ge raakte " was Jack's eenig antwoord Op hetzelfde oogenblik trad Helene bin nen om eens te komen vragen.of haar uian en zijn vriend ook oenigo verversching ver langden „ Hcwft bij o zijne geschiedenis verteld kapiteinJ " vroeg zij lachend „ Wees dan zoo goed on tracht hem tö oven-cJ.n dat bij eindelijk mijn wensch eens vervult en dio inscriptie laat veranderen Inplaats van „ Mijn vriend de tijger " mocet bij er van maken „ Onze gcnK-enschappvbjko vriend * " Noodlob t Een op een boom Opgericht platform *« Jager Varia ZOO ZIJN EK Ecoige peraonen zatten bij elkaar en vrar gen den knapste hunner „ wat is toch oea naamloozo vennootschap T Wel zoo iets maken ze op deze wijze:Willen Piet Gcrrits Hein en ik betaltai elkeen btiriver om een pijp on tabak te koopeu.We nomen ze raedo en don ga flt zitten fc«lerk de pijp aan en rook Nu ja maar vat doen wij Cfijf wel go zijt do aandivlboudcrs gijzit om mij heen en spuwt voor mij op den gro>nd Moeder Praat niet Jet ' Je moet hem¦menlitk en onbehoorlijk aangemoedigd heb ben anders wordt een man zoo jantiliaar met!Ik zou wel cona wiJlean tien dit iemand mijpoesje of * ngel coemdb Zii Zie eens 1 wa * ik daar meegebrachthebt Hij Ach hoe lief een bouquet van viool tjes voor mijn knoopsgat Zij Waa F denk je aan I dat is mija nieu we voorjaarshoed l De tweede prijs Bcbetejo uit het leven van een kunstenaar Bij was geen man van zaken Hij wa * « m echte kunstenaar Word hem een bouw-iwerk opgedragen dan schiep hij een kunst-gewrocht De voorbijgangers bleven met be wandering stilstaan voor zijne scheppingen • mnt allefl wat bij bouwde was origineel Jocn vaste stijl geec patroonwerk maar intereEaaut was alles soms een weinig in het baroque vervallend Hij had talrijke tegen-¦tanders voorail onder de vakmannen die » ich met angstige nauwgeïetbeid aan een be-pkalden stijl hielden over welkB grenzen hij mot vrijmoedigheid heensprong Nog bij geen zijner bomvwerken evenwel had bij schitterende zaken gemaakt Dili jrjjlB liep het met de begrooting ook duchtig mis an gingen zijne verdiensten voor bei poetste deel verloren zoodat hcon alleen da voldoening van zijn werk overbleef Hij bekommerde zich daar evenwel al heel weinig over want op het gebied van BiMtBchappelijkou welstand waren zijne ei Hfteo met boog Daar mj echter begreep < d«t hst verstandig was cm eek bier wat nwer op to letten bad hij eene vrouw ge - Natuurlijk arm maar mooi intereasant Zij zat thans ttgenorver hem aan de grooto Ineènntafd waarboven twee gasvlammen een holdetr bcht verspreidden Zij naaide een Uodeojurkje op da machine Ben blood lieftallig tweejarig meisje was ^ W*t.%&..aj « üe £ to « n vertrekje naast hunne woonkamer en fluisterde in dten slaap „ MaSraai —' Beiden hielden met bun werk op keken olkandeQ - lache-ud aan en knikten elkaar too „ Och boud aejebfieft op met die machine dat maakt me zenuwachtig " „ Moet je nog laug tcekenenl " „ Misschien wol maar ga jij maar slapen ' tis al twaalf uui ^ „ Jai waarlijk Wat gaat da tijd toch gauw Om Zou je morgen klaarkomen " „ Misschien vanavond nog wel Hoe be valt bet jet " „ tTitetekend Je moet dunkt mi^Jitmaai den prijs wel behalen Ecno mooiere kerk is er in de geheele wereld niet " „ En juist daarom zal zij niet gebouwd worden Let daar eens op lieve Maar dat ia niets Ik wil jo alleen maar eens laten zien wat ik kan en wil De tweede prijs valt mij zeker ten deel misschien ook wol de eerste maar dan tonder ds uitvoering omdat het werk amdei-s te kostbaar wordt " „ Onpractisch als altijd " zuchtte de kleine vrouw met bet smalle bleeke gezichtje waar in een paar onnatuurlijk grooto oogen schit terden Zorgvol moederlijk keek zij uaar den groeten man op wiens gestalte zich rekte en boog als hij zich uit zijn gebukte hou ding over de teekentafel ophief „ Hob jo niet eonige hartsterking t Wat wijn of cognac " Een vluchtig rood verfde baar bleek ge laat „ Niets Alleen koffie en dan nog Kneipp-koffia " „ Errl — Maar dat hindert niet want mijne keel is zoo droog als de SahaJ-ft " Hij ging weer aan het teekenen en zij bc gaf zich naar de keuken om op een gasfoe-rtel kofüie rareed Ie maken Terwijl het water kookte zocht zij geld uit haar porfemonnaio bijeen en telde Een diepe nicht ontsnapte daarbij aan hïtre borst „ En geen ctcdiet meer en bet duurt nog « ene maand eer de beslissing valt " Thang kookte bet water over en zij haastte zich koffie te zetteit Zij dronken te middernacht samen een kop koffie hij zielsvergcnoegd zij mot do bekommering van eene huismoeder „ De tweedo prijs bedraagt 5000 mark nietwaar " vroeg zij en borekendo in stilte „ Ja en daarvan kunnen we eeu jaar lo ven " „ Maar die schulden — die moeten toch eerefc betaald worden — morgen zal ik het eens uitrekenen Ons crediet ig niet groot meer " „ Bah zijn die ellendige kroidenierszie len nu al bang voor hunne onnoozelo mark of wa *?' „ Spreek toch niet zoo luide Boven ons slaapt immers die ambtenaar Die behoeft toch niet te weten dat wij schulden hebben " „ Mijnentwoeo mag do geheele wereld hot weten De toekomst is mijne schuld en ares mijno groote schuktenarefl zij zal mij mot millioenen betajJon Ik heb vertrouwen op haaï - pas op Marie tij zal woord houden " „ Als onze crediteuren ona nog maar willen borgen tot wij dien tweeden prijs in handen hebben " „ Anno Mar » Tracht « oo zaïinig motre - lijk te doen en ais we vier weken verder zijn leg ik 5000 mark aan uwe voeten En ga nu slapen ik werk vannacht door " Zij waa werkeiijk vermoeid en strekte zich op een chaise longue die in den hoek stond femakkelijk uit in stilte nog eens narekenend hoeveel schuld zij badden Zoo heel groot wag zo neg al niet maar een paar honderd mark Eindelijk fclicp zij in Uroo achtereen werkte hij ijverig voort Zij rilde in den slanp en ontwaakte „ Zeg ik droomdo dat jo werkelijk „ den tweeden " hadt gekregen " „ Zó-5 dus bet komt wel zoo uit slechts den tweeden " bromda hij „ O het was zoo mooi dat vele geid alles in goud en ik betaalde betaalde lachend al onzo sobuldoischors on die stonden te knip messen en te glimlachen en zich aan te be velen — ik was zoo trotsch en gelukkig —" „ Jo kunt het ook zijn " „ Ik bèn bet all " lachte zij en nam zijn hoofd tusschen hare banden „ Nu ophouden hoor ' t is 3 uur " „ Wel wel wat gaat de tijd toch gauw om maar ik ben opgeschoten — bèï En dat portaal met do vier evangelisten — nu do beeldhcmwers zullou verrukt zijn als zij dat werk mogen maken I " Hij fantaseerdo neg cenigen tijd tob bem de oogen van vermocJdiieid dichtvielen en mompelde nog in den slaap allerlei van to ren gaJerijen en twaalf zuilen met de twaalf apostelen De dag der prijsuitdeeling wae aangebro ken Meti eeno zegevierende uitdrukking trad hij aan de zijde zijnor vrouw do groote zaal binnen in welke do ontwerpen waren ten toongesteld Daar bingen kraöscn en lauwcnakken Er waren vijf prijzen Drio had hij er weds met vluchtigen blik opgenomen maar de eerste de tweede prijs — wel — „ Aha daar is de eerste — Natuurlijk dj » RijksbouwTiieeeterl " „ Do tweedo — daar daar " Verbleekend staBn beiden voor bet ont werp van een -"« der „ En jij niets steunde tij en hing zwaar aan zijn arm Hij beet zich de lippen aan bloeden Zijn groot belder kimstenaarsoog dwaalde van bet oeno bekroonde werk naar bet andere Hij wist dat rijn werk alles overtrof Thans werd ei ' eene hand op zijn schou der gelegd „ Ik hoor daar juist dat uw werk tot motto bad „ De Toekomst "." Jawel mijnheer do geheimraad " ant woordde hij „ Jammer Had ik dat maar jrewcteu Ge weet hoo welgezind ik n ben De tweede prijs — we aarzelden lang — tusschen o en den ander — ge hndt mo toch wc een klei nen wenk kunnen geven — niet te eerlük — niet al te eerlijk wezen Nu een arder maal Met een handdruk ging hij hoen een der BUU;htigsten „ Een ander maal " dacht hij en tij flui»-lorde „ O God — dio schulden die scbuMeoT 
Een luchtreisje Ge bfcbt wel gelijk mijnliecr zcidc de ko lonel in antwoord op eeno opmerkiii '- ^ an den jougdi^en Thompson Ik ben van mijn leven dikwijls in gevaar goweeat Een mensch doolfc geen vijftig of zeetig jaar in de we-teld r»üJ znndtr dat hem nu en dan heb vuuï cema tamelijk dicht aan de scheen en tornt Maar weet gij waar ik ook beo zoo lang ik maai - den vasten grond onder mijne voeten licb & a ik wij door allo moeilijkbeden heen Eerst aan boord van eon schip of in eeö luchLballon ben ik de kluta kwijt Ja ^ en van luchtballons gesproken — daar kan ik u ala ' tu niet vcrveeelt een avontuur van vertellen — van don eersten koer dat ik onnocstl ^^ nocg was om mijn corpus aan zulke inrichüngen too te vertrouwen Ge moet dan weten — op eon goedon dag bwam er aan mijn huis to Ne^vBerlinopolis-villo een kei _ el mot een aanbevelingsbrief van Sam Kendall die jaren lang pikeur wa « in den Colunjbia-circus vaarvan ik indertijd de eer had eigenaar on bestuurder te rijn Saiu was een patents man en bijgevolg was elke vriend van hem mij welkom Nu dan professor Montgomery — zoo heette die vriend van Sam — was can klein dapper uifeiend kereltje ^ dat in ' teerst op mij don indruk maakta van eenem bokser maar bij nadero konnismalon " een iuchtrei ziger bleek te zijn Hot is eigenaardig dat iedereen die beroepshalve naar boven gaat in een ballon zicb hot reebt aanmatigt den titel van professor te dragen Van dio eek heid was ook ik de dupe In Sam's brief atond namelijk niet dat professor Montgo mery een luchtreizigor was eQ daarom ver sleet ik hem aanvankelijk voor oen echten professor die zoo het air van oen bokser gekregen had door het geven van lessen in voetbal en andere mnnaBtiaohe spelen aan dp studenten En daarom toen hij miino uitnoodiging had aangenomen om te dince ren zond ik ook eerio invitatie aan mijnen ouden vriend professor Wagroaar den bo roomden sleetrietw Want dacht ik dio twoo geleorcle sntiitera zullen oikaar dan w aan du praat houden Nu wilde het geval dat Wagcnaar die be lang stelde in alles vrat maar wetensch ^ npef lijk en nuttig was biutengowoon veel bo lang tc!de in luchtreizen zoodat ' t liom dan ook almachtig veel plezieir deed in Montgo-meiv een hrchtvaarder van beroep te ont moetcu Dat viel dua bij slot van rekening nog mee En nu kunt ge golooven o [ niet ge looveh — maar ik verzeker a dat er den ganschen middag tuischen dio twee over niets andera gepraat werd dan van luchtballons en nog eens van luchtballons Wagenaar beweerde dat een hehoorlijk ingcriebte ballon wel een maand of een jaar achtereen in do booste moeot tomnen blijven en Montgomery verklaarde dab dib eenvoudig iets onmogelijks wast Zie eens hier zcide hij als uw ballon rijst en in dunnere ludit komt dan zet hetgas zich uib en onl^napt door den mond vaaden zak en zelfg al zoi ze zóó niet ontsnap pen dan ia er toch lek door de zijde of de taf Daarom kan men nooit Ibjiecct dan cmuur of wat boven blijven Dat iö zoo en dat sal nooit anders worden En als ik u m * een baillon maak dia OEinogclijk door lek eemg gas verliezen kan — wilt ge dan ecne luchtreis met mij onder nemen om het ding te besturen vroeg Wa gt-naar Zeker wel riep de ander Wel man daar zou een fortuin in steken in zoo'u bal lon Maar wat boeven wi » daarover to praten Het is nu eenmaal kort on goed ecno on me gelijkheid — zoo'n gasdicble bailon - Het einde van do zaak was dat Wagonaar aan hot werk toog en inderdaad een ballon vervaardigde die aan den gestelden cisch beantwoordde Dit ding was een groole bol van aluminium en bovenaan was daaraan met ecno zdfwerkenda klop verbonden eon zak of blaas van stevige gom-elastiek Heb denkbeeld kwam hierop neer dat dio bol juist genoog gas zou inhouden om den toe-atcl op cere hocgte van tweehonderd voeb zwevende te houden Verkoos nu de lucbt sebipper hooger te stijgen dan stak hij «- oa groote spiriUislamp aan dio het gas in den bol verwarmde en deed uitzetten Had het een zekeren graad van uitzetting bereikt dan vloeide hot in do gcon-elasticken blacs ea bet stijgvemiogen van hot toestel werd met ongeveer een dorde vermeerderd Na tuurlijk rees dan de ballon En wilde de luchtreiziger weer dalen dan had bij vol gens Wagenaar eenvoudig zijn spirituslamp uit te draaien Het was oen verbazend ver nuftig uitgedachte mndüne en Monfgome.v die eerst voor peen halven duit vertrouwen in den proleïsor had gehad kreeg er dadelijk Sin in Ongel ukkïg bad Wagenaar zich in Êjn hoofd r.'caet dat ik het eerste proefreeisjo zou medemaken Ik voor mij ik had daar al verduiveld weinig trek io — want de vaste bodem en de begano g'ond waren van kindsbeen ai mijn dementf geweest Maai om Wagenaar een oud vriend plezier te doen het ik mij ec eindelijk toe overhalen De opstijging zou plaats hebben uit mij » tuin waar wij buiten het gezicht waren van mevrouw Wagenaar en het publiek Des avonds iu h^t donker werd het toestel naar mijne woulug gebracht en dm volgenden morgen toen wij ons rcisvaaidig maakten wist geen sterveling iets van ons plan Het verbaasde mij hoe nauwkeurig Wa genaar do ' haagkrachb van rijn ballon hecij ford had Tot op een lood had hij alles uit gcrekeud Bij gevolg moesten wij alle drie gewogen worden en wij waren wel een paar uren bezig met eerst al wat overbodig waa uit onze zakken te doen en vervolgens weer met steentjes en zand ons gewicht zóó pas klaar te in-!;'.Ti dat wij juist op een hoogte van twge honderd voeb zouden Blijven zwe ven Hierna kwam het vullen van den bal lon mei zuiver waterstofgas op de plaata zelf ontwikkeld Onder al dca bedrijven was het vijf uren in den namiddag geworden voor wij instapten on do reis aanvaardden Do bailon roes zacht en langzaam en toen hij ongevoel ' de hoogte van de spits der kerk had bereikt bleef hij roerloos awevc-n — let terlijk alsof hij voor anker lag want er was geen zuchtje in de lucht Do professor wreef zich do handen en ook Montgomery gaf toe dat het mooi was maar toch h^d hij ook aajnef bc-donkmgou — Tró dusver gaat alles beat zeide hij;maar toch lal ik blij zijn als wij alle driegezond en wel boneden zijn Een ding in het bijzoador is mij niet duidelijk namelijk ihoo wfjj heb moeten aanleggen om weer te dalen — Ik geef toe antwoordde Wagenaar datik dat bij mijne constructie heeleanaal ver geten heb Maar — geen zorgen vóór dentijd Over bet dalen behoeven we nog niebte denken vóór wij goed en wel gestegen zijn De man wae met zijn uitvinding zoo blij als een kind met eon stuk speelgoed Dan etak hij de spirituslamp aan — en daar be gon inderdaad de ballon te rijzen volmaakt sooals hij bad voorspeld Wel wat zegt go er nu vaöï riep hij Allee heel mooi antwoordde Montgo mery — maar voor hot oogenblik zijn wo nual boog genoeg — en meteen bliefl hij delamp uib Wagenaar werd kwaad Waarom doet gs datl Waarom gaf de ander ben anbwoord.Wel dio lamp verbrandt spiritus nieb waar — en daardoor vermindert alweer ons ge wicht A.I " ^ o over boord belieft te zien danzult ge zien dat we nu al veel hooger zijn — en er ie geen menschelijke mogcJijkhoid totdalen Wagenaar en ik zagen over boord aa wij bemerken dat wij minstens al zee kerktorens boog waron Opeens schoot do ballon op-niouw naar bovon Wat is dat nu vroeg ik Dood eenvoudig aiuwoorddo Wage naar ik heb mijn valsdio tanden vorloren Alweer zooveel eewicht minder riep Montgomery Nu zullen we rijzen tot dat - de Montgomery Nu zullen we rijzen totdat davalsche tanden droegt dan zou ik mij nooitin dit ding hebben gewaagd Maar dat hebtgo van die mannen van de wetenschap Gekunt or nooit op aan Altijd zit er bij hen iets los Gelooft ge werkelijk zeide ik dat dezeballon na moest blijven stijgenï Er is maar éóne uitkomst antwoordde Montgomery en dat is een zware nachtdauwAls het goed wil dauwen dan kan daardoorhet evenwicht voor de verloren tanden vaaden professor en voor den verbranden spiri tus worden hersteld Andera aio ik er waar achtig geen uitkomst op Daar zaten wo nu met lange gezichten in ' t schuitje te wachten op den dauw Geluk kig blaêf die nieb uit Montgomery liet ons onzo jassen uittrekken en uitspreiden om ïooveel mogelijk van de nattigheid op te van gen en tegen acht uren bemerkten we dat wp inderdaad aan het dailen waUen Dib duurdo zoo voort hoewel heel langzaam Toen d morgen aanbrak zweefden wij ongeveer zeshonderd voet boven do aarde Maar New-Pcrlinopolisville was spoorloos uit heb ge zicht verdwenen Wagenaar begon zijn iae al nit te wrin gen en weer aan te t'ckken Daar deed hij opc«ns een geluid hooren dat machtig veel weg had van een vloek en meteen ging de ballon wcct * aan ' t rijzen Wab heefb die wetenjehappelijks idiootnu weer over boord laten vallen schreeuw de Montgomery Ik heb ongdutkig mijn portcraonnaiouit mijnen zak laten vallen ceidc Wagenaar,maar dat ' s voor u nog geen reden tot hetbezigen van zulke onparlementaire uitdruk kingen Nu zijn we naai 1 de Maan zueblte Montgomery Zoo aanstonds komt de zon,en dan gaab het gas uitzetten Kolonel,li»t spijt mo dat ge in dit schuitje zit Geluk kig dat ge geen vrouw met zeven kinderenachterlaat Het zag er inderdaad heel leelijk wit De zon verwarmde de mcUdem bel — en wij rezen met eene vaart ' oodat het geen tv-ij-fel leed of wij zouden tegen den middag ceue hoogte van tusscheo de twintig - en deitg-duiiend voet hcbbei bereikt Het eeni^'e middel tob dalen zou let Uitlaten van gas zijn geweest Dit kol ' echter bij gefciÉk aan eene klep niet « onUn toegepast — en bij gavolg leek onze toestand kortweg reddeloos Ter eere van den deo prijffssor en van Mcnt-gomeiy moet ik latuurbsn verklaren dat zij bidon zich dapper liielden Wagenaar tab doodbedaaxd zijne baromet e-blonden <- p te beekenen en de luchtreiziger van professie maakte kalm zijn nagels schoon echoon — hoowol zij wisten dat zij naar alle waar-Bchijnlijkheid zoo straks ecne tuimeling zou don doen van omtreub veertigduizend '¦ ret Wat mij zelf betrof — ik wilde natuurlijk in dapperheid voor mijne reisgenooteo riet onderdoen Maar plezierig gevoeido ik mij allesbehalve Wij rezen en rezen Hat door de zon ver warmde gas zwol aan en vulde cok de elas tieken blaas — en ' hierdoor verdubbelde zich nog onze vaart Om negen ure al had den wij de aarde uit het gezicht vGili.ren ei om elf ure word do atmosfeer zoo dun dat wij nog slechts met moeite koudta ade men Professor Wagenaar wiens lengen mot van do sterkste waren leed er heb meest ondetr doel niettemin kladde bij mt de grootstcn ijver zijne wetenschappelijke aan-teckeningeu neer Montgomery zat als we zenloos in de diepte te staren en ik zelf voelde als een wanhopige in al mijne zakken alsof daar mogelijk nog redding te vinden zou zijn Het betasten van mijnen revolver bracht mij conskla.ps op eenon inval Ziet eens hier Montgonicry ' riep ik,ik kan wel uit dien vcrwenschte balloo hebgas laten optsnappeu — maar op gevaar af,dat wij aan heb dalen zullen raaii met heelwat meer vaart dan waanaoo we nu rijzen.Wat denkt u er vanï Ik zou ' t er maar op wagen autwoorddo Montgomery Het is onze oenigo kans al ishet dan geen aangename £ 00 is or tenminsbe nog eeno mogelijkheid dab we er beb levenafbrengen Maar doen we Wb niot en iomt straks deze heele vervloekte machine Ie bar sten dan zijn we alle drie 200 dood als Julius Caesar Wat is uwo opinie professor vroeg ik;want ik wildo niet overijld haaideleo Best Probeer het maar zeide Wage naar Schiet maar toe kolonel hoewel ikliever zou wachten tot we eene hoogte had den bereikt vam veertigduizend voet Wantdan zouden we hooger zijn dan nog ooitiemand gewcost is Komaan wo zijn al hoog genoeg zei Ie Montgomery Ik zie niet in dat we een be zoek hoeven te gaan brengen aan de engelljesGeef maar vuur koloaeij — Daar gaat het riep ik m ik loste eenacbot op dan bol van aluminium Natuurlijk ging de kogel er doorheen als door pap '"?' aan den conon kant er in aan den acdcr'i kant er uit Dib liet aan het gas de keus tuescheai twee gaten an het koos ze allebei In het eerst daalden we zachtjes zoodat ik er al het beste van begon te hopen Doch Montgomery wisb wel beter De vaart werd al sneller en sneller De aarde kwam al heel gauw weer in het gezicht boomen en veideo schenen ons tegemoet té vliegen Er woei op deze hocgte oen stevige bries dio ons westelijk heendreef naar een tame lijk grooto watervlakto Als wa ' t maar kunnen uithouden tot dat wo boven dat water rijn dan kan het nog goed afloopen zoido Montgomery Kolonol wees zoo goed mi etn handiote helpen Alles wat niot n^gelvajt is moet over boord Meteen pakte hij alles wat maa!r ondor zijne vingera kwam ik deed hetzelfde — en eene minuut lang regende bet over de land atrook onder onzo vooten barometers tber-momotora en allerlei andere wetenschappo-lijka insü umonten — Jassen uib vesten uib laarzen nib 1 commandeerde Montgomery Nu de hoeden!Weg er mee Professor als ga nog méér losse tanden in uw mond hebt overboorddan ' Alle vrachtjes lichten Wol wij vonninderdon onzo kleedij tot een minimum en Wagenaar die belaas gc*n gebit moer te lossen had ontdeed rich lea slotte van rijn glazen oog Daarna gingen wij weer zitten en wachtten met gelatenheid den vorderen loop van zaken af Wij waren misschien nog maaï driehoB dord voet hoog toon wij over bet meer be gonnen te zweven Eecsklaps greep Monb-gemery den professor ondor de armen en smeet hem over boord zonder bam naar zijn goed vinden te vragen Tegelijkertijd schreenwde hij — Springen kolonel en aldus geschiedde het dat wij alle drie zoowat op hetaeifdo oogenblik in hot water ploften Ik schoot tot op den bodem die mij wel vijftigduizend vaam van de oppervlakte scheen te zijn — hoewel ik later hoorde dat het moei nergens diep^E dan eën veeitic vcet was Toen ik boven kwam zwommen Montgomery en de professor a naar den wal en ik verzuimde niet hun gced voor beeld te volgen De heele bevolkijg van da buurt bad den ballon zi^n naderen zoodat er hoopen mannen vrouwen en kinderen aan den oter op ons stonden te waehten Dat is nu toch onaangenaam zeide de professor Ik kan toch voor al die menseben niet veiïehijnen in mijn hemd en met maar éón cog en zonder banden Kolonel daar ginds drijft de ballon Ik gelooi dab wij beter doen met terug te zwommen en tob donker te wachten om aan wal te gaan Ik niet a zouden ook al de meisjes-koets^holtu van heel Illinois daar op denkanb staan De professor ¦ echter jag ar in z:jnon onttakelden toestand zoo ontoonbaar uit dat do meeste vrouwen en kinderen al vaa verre voor bem op de vluchb gingen Wij bereikten dus heelhuids den vas ^ wal en oen boer stak ons in droge klecrcn dia ons ongeveer zoo goed pasten als eon Fransch soldaat zijn unifoftn Vervolgens huurden wij oen rijburg on üetcn ons terug rijden naar Kcw-Berhiiopoüsville De professor was onderweg zoo opoowon-den afe cen schooljongen op dan eerste'n dag van do vacantie Hij deed nieta dan bluf fen op bet kolossale succes van zijne uitvin-dmg en verklaarde dat hij binnen veertien dagen een middel zou verzonnen hebben om zijn ballon even gemakkelijk te doen dalen ais rijzen Doch Montgomery beet niet meer toe Hj deed gö ^ mi)ai i op ^ tot in de stad en toon wendde bij zich naar den professor eu snauwde hom toe dat hij veel liever dan 001b nog een luclibreisjo to ondernemen m eone door een weUmscb appel ijk man uit gevonden ballon zijn zakkon opvulde met dynamiet en zich dan als een stokvisch liot beuken Hierop wenschbe hij mij goeden a,vond en Ikp de straat in bij zichsetf tie rende op een manier die zdch werkelijk niet leent tot oponbaarmafcing Ik beb van den man nooit moer iets geboord of gezien VERVALLEN GROOTHEID _ In mijn jeugd was ik secretaris bij de jachtvorpacbbingen van de domeinen in de Haute Mame Op een morgen dat een talrijk publiek aanwezig en do animo voor do verpacbUng buitengemeen groot was zag ü onder do biedenden ten man die door zijn vreemd en woest uiterlijk mijn aandarht brok _ Toen eons zijn bod heb hoogste was en ik zijn naam moest opteckenen antwoordde hij mij op de vraag hoe hij heette — Graaf De Nousarb-Cressole I Ik keek hem verbaasd aan ' Hij waa ge-kleed in een ruw werkmaaspak on zijn blouse was verkleurd on haveloos De penningmees ter vroeg hem Maar heet u werkelijk zoo Dat schijnt u te verwonderen I ant woordde do graaf Als u twijfelt aan mijnnaam dan kunt u aan deo opperLoubvcsternadere inlichtingen vragen Ik ken hem bevestigde bedoelde per ^ eoon Do graaf zette zijn hondfeckening op ha papier alsof hij nooit goed onderricht in heb schrijven had gehad Daarna verdween bij tusschen de menigte Mon vertelde me dat de man afstamde van een onnoemelijk rijk geslacht Tijdens de Revolutie echter waren zijn goederen ver beurd verklaard Lodowijk XVin gaf aan den vader van den graaf tweehonderd duizend l'rancs deze vestigde zich op een hofstede on ircuwde be neden rijn stand „ Dezo graaf gaat bij voorkeur om met ruwo mannen ja zelis bet gezelschap van stroopers wordt vaak door hem gezochb " Zoo huddoi het verhaal dat men mij deed Vijf jaren daarna was ik eons verdwaald in heb boseh Hot was zóó donker dat ik geen hand voor oogen kon zien Op eens hoorde ik bakken kraken en een stem vroeg me ~ Wat doe js hier Ik vertelde dat ik verdwaald was en een g^edhartigei doob groyp stem aatw«?dde me dat ik hem maar mceet volgen Wij liepen langs smaJIe paden gedurende tian minuten totdat we aan eau boerem huisje kwamen Bij het Jicht dab uib do kleine raampjai etraalde harkende ik den graaf De Nousart-Cressole — Het is hier wol gcèn paleis maar gt kunt hier gerust vannacht bbjvan I leide de graai Ik zag in de kleine kameir eeft vrouw rit ten met eeo knorrig uiterlijk Zij waa slor dig gekleed en scheen mijn komst niet aan genaam te vinden Breng wat eten riep do graaf op be velenden toon Meneer zal wel honger heb ben Waar ia Désiréeï Zij melkt de koe f Daar ben ik riep do stem en i'k zaf;een mooi jong mdsjo binnenkomen met eon lanliam in de hand Heb je de koe gemolken Maar watdrommel < m is geen werk voor bot kind riep do graal toornig Begrijp je dat dannieb Reine I Da vrouw die als Reine werd aangespro ken haaJda de schouders op Za weet immers nieb dat ze een her togin is bromde zo Hertogin of nieb ik wil niot hebben,dat Dcsirée in den stad komt riep do graaftoen Moeb i k dan al het werk doen ï vroesReine 5 Da graaf lachte spottend — Kom laat ons eten mompelde hij Hijkuste Désirée en liefkoosde haar zeer harte lijk Mot zon zooveel teorhartighoid niebachter zulk aan ruw uiterlijk hebben ge ïocht Reine keek hem aan met blikken vol haat — Hei ie da dochter van eeo ouden kame raad zeide de graaf Ik heb baar tot mijgenomen het geeft wab vroolijkbeid aan mijn eenzamen haard t Reina zette met zooveel kracht een schaal met soep op bafel dat het een harden bons gaf Kom je niet meeëfenï vroeg de graaf Dank je ik heb geen honger aot-woorddo Reine stug Er ontstond een pijnlijke stilte Ik bepm maar eens over de jacht te spreken _ ~- Tk heb ge«n jachtakte meer ik kan die niob meei bekoGtigon zeide de graaf met een melancholieken glimlach Maar daarom behoeft mijn tafel niet van wild verstoken te 3ajn ' Ik lach ze wat uit die spionnon Ik weet ze aardig te verschalken Het eind zal den last wel dragen waar schuwde Reine met dreigende stem Laat ons gaan slapen bromde de graafDen vodgenden morgen vroeg werd ik geroepen door mijn gasthoet Hij zeide — Ik moot naar bet bcsch ik kan u dusniet vergezellen Ma,-,i Désirée gaat toch do melk rondbrengen Zij zal u den wegwijzen — Ik vond dib gezelschap aardiger dan dat van mijn brommetlgen gaalheer en weiger moed stapten wo op weg Ik zag Reine niet weer eu wandelde naaet Déiirée voort — V hooit een goeden pleegvader zeideik Dcsirée laohte spottend Ik moet wel hier blijven t zeide ze Maar ik zou graag naar Parijs gaan Is dat ver van hier meneer Nu dat gaat nog al Er zou maar kalm pjes blijven waar ik was antwoordde ik.Het lovün daar is vrij wat harder dan hier Eeo ougeloovig lachje kwam over haar lippen — Nn hier js het waarlijk nieb amusant I Allo dagon bctaclfdo werk Meneer De Kou-sart wordb oud en hij is een echte koorre pot — En Reine is het afschuwelijkste schep sel dat er bestaat Mocht u soms hooren dat ergens in Parijs een bcirokking openkombwilt u mo dib don meldm vroeg ze terwijlhaar mooie oogen glinsterden bij ^ de gedach te aan zulk oen mogelijkheid Ik knikte toestommond Maar ik dacht Wat zou er van zoo'u jong en mooi schepsel tje mcb zulk een opvoeding in Parijs teicdib - Onze wtgm Echeidden zich Tk drukte haar con geldstuk in do hand en groette haar vrion delijk-Zij laehte me toe en verdween tusschen heb groen Ik benijdde het lot niet van den graaf die gedwongen was zijn ouden dag door te brengen io het gezelschap van eeo hnorrio-e jaloersche huishoticlstor en een jong levens lustig meisje dat niets liever wenschte dan don eneen kerker te ontvluchten In het volgend najaar leidde mijn weg me naar do woonplaats van den ouden graaf Ik was vergeceld van oen brigadier aan wien ik vroeg hoe de graaf De Nousartr Cressole het maakte — Hoe weet u niot wab er gebeurd is ftroeg do briEiidior verbaasd Het was anderaeen geval da * vrij wat opzien beeft verwekt Do oude man was aan heb stroopen en l>ij dio gelogonheid heeft een van de onzen hem een koge door bet Hif g^jaa^d Hij is kort daarop gestorven Tk meen zeker te weben dat Ttcino hem heeft verraden En DésirfcT vroeg Zo is spoorloos verdwenen op den och tend na Nousart's dood Arm kind wat zal haar lob zajnT Eerste ontmoeten door ALEX - G I ' t Ia koud - Donzig-sneeuwige vlokjee dwarrelen in de donker-neveïge lucht en bïtlekken de aarde met een w^t tapijt-Vlug spoeden zich de weinige wandelaars voort naar moeder of eebtgenoot waar him een vriandetijk onthaal vracht in gesellig-hui-selijken kraig bij een vroolijk haanivuur brandend in roodgouden ftikkerendon gloed Eu ginder in een hoekje gedoken zit treu-rig-peinzend een klein meisje alleen Haar bloote voetjes zijn rood van de kou en als bepareld met fraaie sncemvkrpta!l_-n bibberend hurkt zij neer vor van he * straat-gewoel slechts door lompen bedekt Zij heeft geen thuis aan den donkeren hemel harer armoede schittert geen ster van maeiïerlijkteedera Ëefcfe en toewijjmf rij || een wees Alleen alleen in deze koude ongavoeligi wereld verlaten door allou een noode geduld veattooten adieped „ Ach waarom zoo arm waarom bdo e«Bi « saam waa ik maar dood dood dan had ik geen zorgen dhn was ik gelukkig by mow der God neem mij bij D " m stil-biddend eiet zij op naar boven Zij wordt kalmer bet hoofdje geleund M * gen den koudon harden muur ahumert zij eaohtkens in eem vredg'geilukkigp gjümlaob om de bleeke lippen een rustige teek om hg/b magere uitgeteerde gezichtje IL Het is haar als ziet rij don hemel geopeau ^ haar moedor de armen uitgeaprad in Wia-kend-wit gewaad vaa eeuwige vrede „ Moeder " stamelt zij moeder kom hij mij neem mij tod » bij u moeder " En zij is gelukkig dat oogeatblik ziend * dö liare goede doode Altijd grootsoher schooner wordt Wat aj ziet een groote zon stralend in goudenglam overgietend de aaide met een mijaterisc&l licht dat der raahtvaardghcid zullende bo-echijnen da aarda a > deao voi liefde zonder amicede of vorlatanheid zijn zal en in dal lioht als een Eugel voorspeHead een h6eic « iijke toekomst haar moeder haar aegenend Opeens hoort rij een stem een rijver-heldert atam van haar moedarï „ Meisjeliof waarom ben je eoo dun geklaeij en zoc mager " Wati wia durft daar spotten met hafli * « fl-fcflde wie ï Zij ontwaakt Neen di?,b is haar moeder niet an spotten als dat wezen spotten kon wat zon dam de aarda zijn wat een vrceeelijk onheroonbaiU hol zonder medodoogen ea liefde hl Neen ' t is een lief-klein mewje i » bout Ai fluwöel aca eDgdacht ge verachijning op d^sen neveldag nu da wind giert door de straten voortdragend die vlokjes op vlugge wieken Vol verbazing zieb de arme haar aan zon er nog medelijden rijn hier ï Zou in dit jonga onschuldig © hart meer liefdte huizeni dSn in het binnenste van duizenden dje aicb toovHD b^fsa haar achten ï Dan met van aandoening stokkende stete fi gij rijt rijk gij weet niet hoe naar heO ¦^ arm te rijn " „ Maar waarom ga je niet naar je moeder ' t is hier 200 koud " „ Naar moeder ' k zou wel willen maar ' t is zoo ver kier vandaan de hemel " en met een treurig-ver langen de trek zag zij wear op QUI de met wolk-omfloerste lucht „ Heb je dan geen geld voor betere kleeren T „ Ik geld " „ Nu dan meisjelief hier heb je wrfho * ' t is nieb veel en ' k had - n.o vaeb beloofd ' < f er een pop voor U loepen maar jij hei * tul nootfig " Dau vlug-gejaagd zich vcortapoedend in 4b kromme besneeuwde straat verdwaan zij ai | het gericht Verbaasd gelukfc'g één en al varwsrrinf bleef de ander zitten met strakke Wik etm rem naar den hook waar rij heb rijkgekleedfe meisje uit het gezicht verloren bad Niet alleen - va ^ aj blij can het geld nëeaii haar vreugde had nog een oorzaak die reinw was haar was gebleken dat dö geheele w * rold nog niet verdorven waa en met zulke meO-Bchcn scheen haar dö tockopifit helderder hd leven zonniger tea IV D<3 zilver heldere maan waa iJoör hst urih feeuflocrs gehrokea en overgoot do aarde tw ^ foulastischon glans Door het venster van de slaapkamer 3611 kleine weldadige stooomden de liohtsta-alen binnen en verl.chttea haar bleek-sohoon go-zdohtjo dab als omkranwi waa met goud-blowlt lokken Moeder zat naa&t hot bedja on kuste herti voorhoofd van het meisje dat opeens m,e8 vragend-angsbigc etem vroeg „ Mooaje bent u heusch niet booe dat ild het gold heb wcggegevem " „ ïïoos weineen kindhaf " en mat een glini lach k-ek zij donkbaar-gelukkig op naar bm ven als Cod dank3r,d omdat Hij haar sulfc een lief meii / tot kind gegeven had Een enge daalde neer ujt den hemel ea epreidde beïcl^rmond zijne vleugelen uib ovendo têerc je't 1 '' rler kleine djo daar n^eseslag zal,g-|elukkig Alex G Varia Kom eciifl hier Marie Heeft die jong»man jp beneden io de gang voordat hij heen ging gekust f vroeg de bê]aardo dïtme « tor-wijl aij over haar brilleglazen keek naar hohaaiil ™.' iJieisje dai rij tot rich genomen had Ik raag geen onwaarheid spreken taata Maar sledit één enkele maal — Maar éóns Lievo hemel wat zijn di # jongelui va.iiiJ-'rd ainda ik zoo jomg waa Oplossteg Prijsraadsel De op!o?siig van het Prijaraadsel in om vorig Zondagsmnuuier isr HaiKScSsvereanïging By loting is de eerste prya een prachtig » plaat lichtdruk „ Liefde heelt alles " toe gewezen aan ÜARTHA HORDIJK Oosterstraat Utrecht en de tweede pvija eea keurige iaktkokej aan Mej KOK Borne o straat Utrecht H'mm PrijsraadsBl Vorm uit Ai volgende lettere een in deB laaUten tijd veel besproken zaak ogs Bi nooeanwtlsrepvt V6ór Woensdag 11 Jan verwachten wtf de ojiiossingen Op de envelop moet staan „ Prijaraaddel - meer is niet aoodig De op lossingen moeten Leesbaar geschreven ea van duidelijk adres voorzien zijn Oplossin gen die niet aan alle voorwaaideuvoLdoea komea uiet in aauuicikioff 
OPRUIMING Brandkasten tegen factuursprijzen vanaf f35.00 Contant G J BRUINSMA MiimWersiraat 17 Verdediglag ia Civiele-en Strafzaken voor alle Kantongaraahtau vooniaatng la da Voogdij met ioveatarieatie Requettan aan alle ADtorlteitea Koopakte Braikleen an Verbrnikleen Hnnreontractea en alle by de Wf-t geoorloofd ondcrhandietie acten Ontrnimicg van vroniigetj Incasieeriug van gelden langi miaiL en gerecht weg Hypotheken es Aunrantiën Optreden ia railliMementen voor gedeputeerden en Raad ran Staten Adrei BC8BBOEK pracUtijn Dtr.ckt WlUem8tr»»tl«,18jatiBepraktyk,me6i. malen aanbevolen in Dagbladen ©^ F " Eoaig adres Advertentièn PiiÉ_Mipii | Be ötrecHtscliG Mi m irnin iai op D«ad«rdsK 12 Jnnoarl 1899 tan ocar'K-'ii van den Denrwiarder HAVE-KOT^E pnbltek Vtrkoopem ^ btt Lokaal „ NIJVERHEID " Donkarsfpaaf 4e PANDEN billend io de maanden Octo ber No?«inb « « n Deseabsr 1897 Vóór de Verkoopiag tazfeHvan'iperfem » tot ll'/i « r « Aanvang d*r Verkoopinr u IS nre Verkocht zal worden Oondes en Zilveren Werken Jnwealen Naaioi^ohiiiei voor Kleermakvri en hniuel^k bedrijf Rijtrielen Seraphin-Orgrel Us-Qi - en Vronwen KleBdereB,MannractsroD cm eni TE KOOP een Sfelbzaak omzet 8 & 4 vaten par dag Br tr onder letter A aan den Boek-handelaar J H WITZEL Hilvannm te Te bivr a/b Aienraitla - en Bypotbeek-katoor van F J ST^RK « rltt^iraat 87 Assnrantlëa Hypotbaken Bnnw - en Ha-delacredieteu ParticuUer Kapitaal var-krügbaar InUchUngen gratia Poatzegel v anlw inglnituu MwafflefecliirtMs ® n « SchaverSy Zand - en Leervormers kuEaen d-irect vast werli bckomeü bg de Ütrechtsche IJzer gieterij en Macbinefabriek Firma A F SMULDERS Utrecht ar ParticuUer kapitaal en Dautkafitaal tot 70 pCt op Grootboekkapitaal belast met vruchtgebrnib met 2 loliede borgen enz Br ir onder lett B B bar van ditbi&d IgiMcMDeseERijwieM Joor IMistrie u Fmili^eltiii VaiidenSenwslecoiietrnctto voorzien N VLASVELD ' gCSo üinkenbupgstraal gQ - 8Esamr8ii.-lHiii!et DROG£RIJEH 1 Sööfil Eai He CÉps Motopia Haarwatsr voor Haargr ** Ijf.BiaUBljzeD&HËmiogliiilj Twljnstraat 4 Utrecht Goedkoopst Adres ^ net afgewerkte Portretten H voor slechts één Gulden V Oflvcr&udetlytft vergrooUngea aaai elk Portret tegen otufekentU lagen prijs 7 by A N M J FOCK Griftstraat 59 Utrecht SPBINGWEG hoak Haveratraat Bewaard « O V 1 » eu KILVEB H nannies voor 1 perceot ia de week U BERENDS ^| Bruine Teer Koolteer lS Parafin Vornis verkrijgbaar bij BUtsCrfUktj Vtrecbt Gevoerde \ Costuumrokken \ tn alle kluitren Ook Zwart vm af f2.60 JALB BURHS.I Lunmarkt 21 Wat is Raiticide SneUt en zekerst werkend middel tot Ter delgtng van muizen In doozen & 30 en 60 et aüeea echt met haadteekenicg Veikrijjbaar te Duech,t bij de dröRliten VAN KINKHÜIJZEN & HEEMINGHU1J-SEN Twijnitr i.LOBRY & PORTON Ondo-gracht F 22 en J C WOOETMAN NandeS Bureau voor Rechtzaken Import Oebr aOEDRART toiverasn van • aboQwen Singel 496 Amaterdam Utrecht Voor Koffie extra fijn Willemstraat 16 Moet ge bij KOSTER zijn Al ozuze Koffie ia prima zuiver van smaak eii billijk van prijs 30 35 10 45 50 65 ei 60 ctnl per pond Bij elk hall pond 1 BON Voor 20 bons 2 '^ ons Koffie Cadean KOSTER & Co Elisabeihatraat 36 Groote Jaarlijksche Opruiming ii ötmciiscii mmn mm - ei eimoeimugam Oudegracht bij de Viebrug H 87 ' Utrecht Evenals alle jaren Groote Opruiming teg-en Xïiilanspry zen S?j ^^^* Geen zoogenaamde uitverkoop waarvoor geen reden bestaat m^^Sr en men in den regel onde winkelgoederea of expres daarvoor AANGEKOCHTE ROMilEL koopt tegea veel te hooge prijzen maar « oliede Goederen en zoo goadkoop dat niemand daartegen Concurreeren kan —^ D§Z8 osfaiii ragl aai MaaMai 9 Jami ^— * n dnart alecbt ' O a 19 d tgon dns ioior haaste zicb Ësaige praten garen U een Overwicht van da bespoitelijk lage aoteerin^en i 240 vel bait Poetpipler gerait goed glad 4 29 ot 240 vel frima pri-na Postpapier in alle liniatnren A 60 et 120 vel nit»ieköi;d3 kwaliteit tegen 35 ceDt.SPOTPKUS Alles netjes verpakt geen oudbakken goed Hennipanreloppen gladde 100 itnki 11 tt per d os van 1000 4 f 1 - Witte Enveloppe 0 10 ta 13 cl pet hoad^rd Briofkaart-formnherea 13 cl pet koDderd Noia'aen Kwltinti ^ h 971 " öt P 9 r boadird Nit i^b ¦ ekje » net Kalenle S'/i eeat pir « tük p^r diiijo S6 cent heele dikke Boei j l 4 9 c at pst itak dio'-ea Po>tpipi3f 25 vel en 25 e ivfloppen h 14 cent Pritna Ukt & 2 1 / caiK por fltciu Polloodan 2 voor 1 ceut P^tloodsch rpera 2 ïtnka voor l ceat Ga'nmi 2 Hakt T.>or 1 c!at S:htolschriften zwart omal-'g,80 blid-zi.Hen primi papi?r & 6 c^nt Salio diibritten zwirt oaslag i 1 bUdsijdïn prima papier k i cent Scboo'schrif^n blanw omila oed papier 2 ceot per atok de honderd f 1 R0 Kaiito:.rboek"n ii aUo gaavei tejaii Spolprij^a Gi&iobje^ea 500 trio's goed papier 10.73 C.piin©da,g IO Jamitii-i 1899 ' s avonds te 8 ure in het gebonw „ Irene " Keistraat Spreker Dr J Th DE VISSER Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal Onderwerp Ons "^ ereenig-ingfepimt - M.B Aan de Uden worden geen afzoaderiyke convocaliebiliettea toegezonden G'edn - rende de Pauze zal de verkieting plaati hebben van drie laden veor het Centraal Beslnar Voor zoover de plaatstnimte dit toelaat hebben Nie^tdea toegang mitt door Uden aeintroduceerd tegen betaling van 10 cent de perioon BEI BES1UÜ & Das Bienenhaus Ib verschenen No 26 van de goedkoope populaire Piano-Muziek I>it niimmei - bevat Weet géj moeder wat ik dpoomde Das Bienenhaus Martha Wie SUss Walzerlied Deze vier stukken ingenaaid in omslag zijn a 2S cent verkrijgbaar aan ons Bureau Drift No 23 Utrecht Ook No 10 van de voorgaande Jaargang wordt in den laatston tijd veel gevraagd en bevat The Washington Post en Avondlied met Jtiollandscli © Tekst V en is eveneens aan ons Bureau in één omslag a 25 cent verkrijgbaar K nipoursiis T-oor I > a m e s Ui 0 ' ergeteakenje bericht bij deza dat door mij ia opgericht een enrani tot het leeren kulppeo ran Dames * en Klndereostnnma Sfnntela ens Moderat Coupe en Uetbude Na valloeade be&.niiglu ^ dtf cui:>ui « orden dlploma'a veratrakt Dagelüks gelegenheid tot inschrijving PatTonen voot Daffi^s-CoilninM naat taaU f l.OO B Maotnlt naar maat f 0.76 O P J BKESSER Jr Gediplomeerd Conpenr SpoorHtrast 19 Ftrecht Bij dan ondergeteekende vertchijnt ieieren AVoenadag ^ „ DE HOLLANDSCHE LELIE " Weekblad « oor-amea ONDER HOOFDREDACTIE VAB Mevr 8 M C VAN WE R MES KERKEN JUNIUS JoaiSNA VIS Woi'DB „ De Hollandsche Leila " is het eenige Weekblad In Nederland voor Damea uit de iioogste en beuliaafdst * kringen lat hierop voor uwe advertentldn Prils oer jaargang f 4.50 fr p p f 5 — ¦ — - Proofouminera graCla ¦ ¦¦ AMSTERDAM L 3 VEEN ** m * Twijnstraat 17 Tv/ijnstraat 17 SPECIALE INRICHTINQ VAN siii iipmlte öiisrpfiiBrBi ^ ifzeiien en JPuiermanóen AUe Goederen worden naar maat gemaakt en zeer net fgewerku De prijzen zijn zoo billijk mogelijk gesteld MÜLI/ER's zachte Oleïnezeep ia Tttlkomcu siilrer en geh'-H onnrliad^IJJk Wollen en Flariellen Goederp ^ daarmede gewaaiehea wordea aia nienw terwijl Liunuu Gocderea nimmer geel worden Hoewel oogemch'jrlijk dnurd^i ii dit in waarheid niet zoo on dat men met misdor lioevedheid bat beoogde Joel ber.ikt Wordt af^clevenl in fatten voorzien van nevenataand wettl | gedeponeerd abriekimerk Alleen dan wordt volkomen zaiverlieid gegarandeerd UTRECHT M MULLER HUISI^£OERS Gebruikt vooral TAX DEK LlXV ^ f aÜshoud-Boter voordeeligtt in ' t gebruik 40 es 30 els per S uu » Koter e 11 Ti a a & U a h cl e 1 P v d LELY Choorstraat 19 ^ [• Boter anti rtel I 39 99 UITSLUITEND VEIiKRIJOIUAR BIJ OTTO J VERKERK Oudkerkliof 5 Sti^htsche sisthanelel VAN DE firma VRIJLAND VAN DEN H00GEN & Co Schiedam H.H Bakkers zoowel in als buiten Utreclu raagt prijs en proef bij J ^ ^ GAPELLE lmMe2]iB8lIlra6toill3l > i Levering eeschledt franco tliuU 
i ^ Waar koopt men de Boter hét voordeeligst Bij KOSTER & Oc Elisabethstraat 36 OOR T ~ P'P^T T 7T^T TT ÖB Mum zijl i Si 2 fl 41 i ei Sö'cfiiil per | ii Voor I pond geven wij 3 ons lekkere Boter Wij houden geen loterijen en geven geen onnutte voorwerpen cadeau Ieder kooper van een pond boter krijgt een Bon ter waarde van 5 cent dat de prijzen bij onze concurrenten die 1 pond op 1 pond cadeau geven veel hooger zijn n.1 van 45 tot 100 cent per pond Ver>|}e3i|kt onze kwaliteiten met de hunne I Pakket HEUL Utrecht Aaugemoeiligl door het ganatig onthaal dat mijne pakkett « jaat op jitr moablen ndervindee beb \ v dit jaar vreierom een pakket Famengesteld van don volgeadfn inhoud Bij den OUgever JOH OlE X^lEfOE te Utrecht' zal rerschijnen De Banosling van het Duivelseiland Een historisch verhaal „ Ik ben onschuldig en eenmaal zal de dag komen dat de Fransohe natie fer vergoeding van dit vreeselijk uur het Legioen van Eer mij op de borst zal hechtenl * 1 AldQi loiJai ] de woorden did ie martelaar van bet Daiveliöilani iprak toen men hatu g«v«alL«lijk we^vaerde rtn vronw ea kiad AU da FrantcUe natie daarmede maar niet te laat komt en de eerberstiHiog pas plaat * Ueeft nadat Dreyfna den marteldood it geitorv«n op het oDlierbergzame Dak^elteilftod „ Dé waarheid i's in aanloeht tn nietg Utitrlijk nieta kan haar tegenhouden " heeft de nobele rerdedi;er van Oroyfui de groots fchrijver Ehilc Zor a voor de Fraoicbe rec^tbnok de recbtoTS es hoof dof fici eten fao den ^ meialen alai loegebnlderd en dstiljn woorden ws.-irheid betttw wie ii er die daaraan on nog iwijfelt DreyCna » onichntdlg ik cwast het Ik iu met mija leven met mija eer daMïoot borg Ik zweer het voor o hoeren gezworenen die de incarnatie zij't van het land voor geheel Frankrijk ja voor geheel de wereld zeer ik dat Dreyfoa ootchnldig ia Bij mijn veertig j ren van arbeid bij het gezag dat dege arbeid mij heeft knnnei geven zweer ik dat Dreyfna omobnldig ia Bij allei wat i ' bereiUt beb bij den naam dleo He mij bob gemaakt bij mijn werken die bebbea bijgedragen tot de verepreiding der Fraoaohe letteren zweer ik dat Dreyfai onacbnldlg ia Dat dit allee len gronde ga dat mijns werken veraietigd worden ali Dreyfna slet onichnldig la Zoo klonk het in gloedvolle taal den heeren rechtere gezworenen en hoofd officieren in de ooren en de woorden van den eminentoa tcbrijver maakten eea verplet-tereaden indruk op allen zij ' t dan ook dat de mannen in nniform dat achter een met moeite te voomhli'n geroepen glimlacb trachtten te verbergen Wat la er ainda al gebenrd Een der voornaamate beichaldi$era van Dreyfna heeft zicbxelf recht geftua Majoor Heory heeft zich met een echeermea da keel afgetnedent Eiterhazy da Paly de Clam zij achtten het geraden Frankrijk te verlaten Zij lekanden zich niet moer veilig in ban vaderland en waren mluohlen bevreesd dat zy ia de plaata conden woeien geiteld van den armen anachnldlg varoeTdaeUen kapitein Droyfna Ala een nobel strijder voer recht en tegen onrecht itaat da&r overate Picqaart iin allei trotaeett om bet recht te doen zeg«7ieien est de erbarmelijke ialltget tegen Dreyfna aan den dag te brengen De ^ iirij-or van dit historiach boekwerk heeft deze ontzettende gebearteniiien ineen aaogeoaam kleed gestoken Daarin komen aide veraehtikkelijke rampen voir die Dreyfna en zijn lieve gade treffen en treden do mannen die den kapitein met ban baat vervolgden voor het voetlicht naar ook zij die het opnamen voor den onschnllig veroordeelde Wij maken al dadelijk keonla met eenige intieme a.iDgelegenheden van Dreyfna die « en ontzetienlea Invloed hebben geoefend op zijn volgend leven Eaterhaiy overste Plcquart iUthien Dreyfna majoor Henry ear enz rij treden « ilea in dit bookwert op Wie een overzicht wil hebben een duidelijk beeld van deze droeve gebeurteniiien die vronwen doen icbreifln en mannen van verontwaardiging de vuisten doen ballen achafie zich dit werk am « a leze het met aandacht Alle gogevena omtrent de Dreyfus-zaak zijn daarbij gebruikt uitgebreide beacbrlj-vlogen van de Frauacha militaire gevangeüiissn zijn daarbij genadplsegd terwijl het slenograpbitob verslag van het prcces-Zola herhaaldelijk werd bestudeerd Het werk zal verach^nen ia 00 adereriasen ia kwarto form&atenzal geillaitreerd « ocdeu met fraaie s.t'heeMtQ!;?a en in pomeUea vaa hen die inde E&ik betrefelten ïijn Bovendien ontvangb elk iateekenaar als premie de bekende prachtige ptaat Hel Schrikbewind van 1789 groot 63 X 78 c M De ptija "'/ j cent per aflevering ia xeer matig geateld Fabi^'sOi en Magazijn VAN Oog - Genees - Natuur - en Heelkundige Instrumenten Crroote voorraaci van benoo digdheden voor Zieken-verpleging Verband-stoffeD Breukbanden Suspensolra paskamer aanwezig Scharen Scheer - en Zakmessen Thermometers Barometers Tooneel - enVerre kijkers Aanleg van Electriscbe Bellen Brillen Knijpbrillen en Lorgnetten Mieroscopiscbe be üoodigdheden Electro-Medicinische Apparaten UTRECHT Wlttevrouwtnstraat Teiephoonnuanmei * 432 S M miKJr PfliWfaati.B yM SC0AK Jr Probeert de Reclame-Cognac per Liter vanaf f 1.—Citroen en Rum-Punch per Liter vanaf » 0.90 per Flesch vanaf « 0.75 Echte Frlesehe Boerenjongens per Literpot f 1.30 en»1 — Prima Advokaat per flesch f 1.40 f 1.20 en 1.10 Brandewijn per Liter f0.95en»0.80 Echte Schiedammer Jenever ïeen Mlscbe p Lit f 80 en „ 0.70 Oranje-Bitter gestookt per Liter » 0.90 Geurig is de gestookte Citroen per Liter » 0.80 & f SLIJTERS RABKT •^ M Aanbevelend B V.A.1X SCHA.IH Jr AANLEG VAN Elecirïsche Schellenj Kusumer-borden Deun »- en Vetlïgheïds-Contacteni Huis - en Particuüere TeEefoonleidingen Prijsopgave gratis en franco binnen en buiten de stad Beste rcfereotiëa van groote aanüelegeu leidingen Ju Hotels Fabrieken Particnlifrpn Hnizen Viila'f enB HnU - en Parlicalioren Xclefoonleldlngen knnnen op anarraag beziebti^d en geprobeerd vrorden Ook te hnnr voor groete werken of auderen ver at'gilegen verbindingen —= ftsüleg m SpfEelfliiiizeD eu Büncmaficiöers ^— » u vexdey wat tot het ïab\an Eleciricifenbeboart Scherp Concurreerende Prijzen Aanbevelend UEd Dw - Dienaar W F EMMELOT Lange Jancaïraat Ho \ 2f Utrecht » Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek Direetenr H BDBÖERS — O — DEVENTER — O — HM Handelaren en Repara'eurs Aan^eriaa wij ces tban eok Bpaciaal « raan io»legsen op het Tervaardigen van Fittings Frames Wielen Danden Zadeli en £ tüz Koowe van R jwielen met ali zonder Ketting raden wij n tan zeeiste aan onze niterat lage Prijzen te vragen Tevani maken wij a er optnorfTzaani on dat do prijzen onzer Rijnielcu voor 1?99 belangrijk verlaagd zijo zoodat wij thani ichorp c o n c ur r o o r o n Waar niet verlefreriwonrdiffd worden IJverige Acenten ^ evrnn -.* in ' t bij zonder voor dfn verk^i-'P onwr ilatècie«,difi iedero eoll-de bandtla^r 1 - n bekomen Vraagt ouze Prljzcul Mttesitie Huismoeders leest dit met aaudacbfc en doe Uw voordeel er mede bij J SELDEMATB Bram * fcnl 3J Gele en groene Zeep per pon-i ö 1 /* et by 10 poiid 50 et gein en groene Zeyp beate per pond 7 et bij 10 pond 60 et Kroon-zeep ^ prlffia heflte per pnnd 8 v by 10 pond 70 et Oltïne Zt-ep Cnemiiali zihei per pond 9 et bij 5 pimd 40 r.t Gly-iorioe zeep per pond 9 et bij 5 [ ou l 40 ril Sid,-i grof en fijn 2 et per 5 p'.nd Bet ¦¦ l'ijf ael prachtig mooi uer pond 8 et bij 5 pond 37 l / j et KogMbUmw ptr poadllc " 13 fit 15 et f n 30 et j Ckloar p-r ffn-l 6 et bij 5 po)id27 / a ci Zef!ipo8diu-(prï.tia per poad 6'/i et bj 5 pond 30 Ct 10 p'n-l 55 et rrinti Biapolio p«r ü'^r 29 cl by 5 liter 26 et hij 10 liter 25ot - primi Bo'erolia p-r Üter 45 c bij 5 Iitor 40 e Verrti Terpolyti per ii:er 3j et S-iriias 22 c r per liter - Poiloo'i L^vtjeogluea Veaa'erglai Tonw in alle soorten Aanbevolefid J SELBEi^rifflTIS Eecteta Optreden voor alle Kantongerech ten inning van Vorderingen zoowel in der minne als in rechten Acten van Koop en Verlioop Bruikleen enz Opmaken van Reqnesten aan alle Autoriteiten Adres w WATTJES MakeBaar—PractfcEïjn CATHAalJHE KADE Bo il Geld verkrijgbar mot 2 horgen voor onbepaalde lijd tegen ^' h f ' h ' s jaar » Vaste ea Creditft Hj polbeek Eonwcrediet enz Levens verzekering « iet Tarpiicht BrteveQ francn cikUt oomtaet 1271 burean van dit blad Postzegel voor antwoord Geheel gUlvtlJi oufellbasr middel om het nitrallen der baren geheel te doen ophou den en nienwenbaargsoei bevordert Flacon met gebrnikBiaowijaJrjg f 1 — HaacdontwikhoUae«-tln « taur Zeer geschikt voor jocgelieden nier baard langzaam nitbomt Flacon met gebrniks aanwyzing 50 cent £ an PurJÜcaiion Vetvïijdoit Zouttcvlèkkcu Z'jm^npioetBn Hniduitslag en maakt de bnidsaebt en blank Flacon met gcbrcikeaannijaiii ^ f 0.50 Hoofdman de Colog;ae Tor oumiJdellijfce verniel/ging van levend boofdonrein Deze Hoofd-Ean de Cologne dcodt tot zelfs de onziebtbsatite kiem«n en maakt de booiMroos los Deze Hoofl-Ean de Cologne Iaat na tut gebrnik en beerlijk parfnm achter Als voorhtboedniiddel on misbaar in elk gezin Flacon melgebrnike aaawijEJDg f 0.25 Attesten van genezing tor inzage Zending onder Hembosrs 25 cant verhoosing Salon voor ScbeteaeaEaatknippen OntsmiUing »- middolen op de geroe.licbsppen toegepast Pp DE JOHG Utrecht Willeiustrnat IS bij het Vreeburg Filiaal van de Haar-Extracten gevestigd bg G DE JONG Teelingatraat 8 Kendags gealdfen m No 1 Een plaU getiteld KrnU der verzoening mijn rnstpnnt ïjjt Gy No 2 Een plut iet pendant Helpl elinnlor syt ^^ ïegend en een snJer tot segen Deze platen bebberi eane afmeting van 45 X 55 cM No 3 No 4 Ejd tekit groot 170 X 120 mtf Er blijft dan eeneraito over voor bet volk God » Een telist groot 170 X 120 mil Immerj ia mpn ziel stil tot God van Hem ii rayn beil No 5 Ne 6 Döze beide teksten zyn voorzien van glae en itandaar ^ Een bnndel liederen op mnziok No 7 Een bookwerk ia lionon praebtband met gonden titel 161 bis waarin de vol gende verhalen voorkomen Een geschenk van Jezai Het liai bij bet raam Do baren armband of de Beere hoort bet gebod Koe de Heero zorgt Bet P.iacehfe-at te Jerazalaa Door I(jd3n tot hoert ij kb ei ij Do macht der liefde Een bookwerk met grïllastreerd omslag 180 blz met 6 platen getiteld Een ïorstölijli gszin DU pakket wordt zoolang de voorraad strekt opjjernimd voor ff 1.10 dook die zoo'n pakket bttt«U latvausi eï n.ig by Mivrteau oaa boeiende ChiUtelyke SokenrbaSeniftr voor bet jaar 1899 die e^n haudelswaarde beeft van i 0.65 Zeult das spoedig « on poitcisael waarop ataat „ Bnitengewoon koopje " aan den EoeUbaaiMaar W ii SEUL ie Utrseht die U direct na oüivangit daarvan bat pakket franco * ei.d » 14 Februari a.s Trekking NBdsrlauisclie Vereeaiging ' ter be^ordsria ^ vaa Handel en Nijverheid Goedgekeurd l)ij Km Besluit ' an 2 December 189 No 25 G33i3M-?8r333liI mM ëmi oiiisr ArtÉiflsrs Miaato voir w ^ rp t r wiavdo van Eén Gulden Hooidprijzen Een zilver n Taief ijarnituur waarde f 10.000 of 9000 in ConUnterr Vüorts A nonbU ¦¦ - e i Puulao'a Jn^eelea Stel,Rijwielen,Horloges,ene T?*skting Jarasaafi a.s ts — ten orerstaan van Solaris Mr J F WERTHEIM te Amslerdam a / V.f *« d-eeleii zijn te verkrg'g^n aan bet Uoofd-Dep^t voor Ctreciit IVaeSiteg^uN Btr««t 49^3 sn b ' de Iiioren \ V BGaSRS Lai«8 Jaoiltpaat RADE MAKER SigaraimaKazoa Nachte.MUirair Ëfren VERHOESSN Sigaren mag-'ZÖi De Baö » CU ira'ritat E 25 To A LORENTZ Si^aroomagaïUn Lvomarkt 42 KATELBAND Sigafenmag^zijn Lijuaiarkt A VAN DER LA\KEM Sötvit » rwt W M HEUL Boekuaadela.ir Hambn'-gerBtraat 2i C W VAUOIS Si^.r-au gizga „ Trio " N>-a straat ANTON A KEMPE SigAream g iz js Liiinnvkt ea Goedestraat 55 boven T«S'-n toezending van postwlsiiel grooü f 9.05 iitn hel Pluofddepot voor H'ï'BEOHT Sachlegaal Htruat lUfits wordt het Aandeel iranco gezonden Trekking 14 Februari a.s "^ Ül lil koopt men het sterlssste het fifu^te en het goedkoopste ScIioenwer'Si tevens alle soorten Maatwerk en Reparatie tegen uiterst lagffe pftfxeti * lü het echt Noord-Brabandscb Schoeneu Magazijn bij Th QmS eiidstraat SB W H ARKES Expediteur Geregelde Stoombootdiensten zonder overtaiing op Amsterdam - Jlrnhem Deventer Doesburg Dokkum Franeker Qorkum Groningen Harlingen Helmond ' a Hertogeubosch Leeawarden Maas tricht Meppel Nijmegen Rhenen " WageniogeE Zutpheo enz Verhuizingen en Transporten door geheel Europa met de ] VXeu » belwag-ens van de Traasport-MaLiiscbappij „ HollaBfl " Kantoor Rijnkade vóór de Beurs Telephoon No 178 J W H Uytenbogaart Plompstorenyracht 4 Utrecht En g-ros ^ Export En détail Electro-tecliiiisch Teclinisch Bureau Alle benoodigde onderdeekn voor het aanleggen van electrisehe geleidingen Levering van alle mogelijke raachinen en werktuigen voor fabrieken en werkplaatsen Complete fahriek-installaties Galvanische nikkel-inrichtingen en slijperijen verguldingen enz eaz volgens de nieuwste constructiën Teleplioonnummer 432 > Stoomdiok vul JOH - DE U M D IU » ' nt — l " u * 
Nieuws - en Advertentieblad voor UTRECHT en Omstreken Maandag 9 Januari 1899 uitgever JOH DE LIEFDE 6de Jaargang OEROE BLAD M rim 61 m aitwoori Het Hclb " üiuving het volgende Bchrij yea Aan de ïïüdactio van Het Handelsblad Mag ik u vriendelijk veizoeken om em glitwoord te goven op een vraag Zij wordt door mij gedaan naar aanleiding Taii hc * advies vaü dan procureurgoneiraai hij bet gerechtsbod te Leeuwarden in wieua banden de roqwestcu gesteld waren om graf tie voor de gobroedcra Hogerhuis meege deeld door u in het niunmcr van gisteren - Wanneer de zaok Droyfiw gRiteld werd tei - bea-aehting in banden van den krijgeraad die hem indertijd gevonnisd liecit wal zoudb ge daarvan zeggen Hoogstwaarschijnlijk zondt gij Oie handel wijze ten sterkrte hebben veroordeeld Nu heeft men heizelldö gedaan m de zaak-Hogerbnia door baar te stellen in handea van hetzeJïde rechtscollege on van denioïf-den |> rocnrem"-gonQraaJ Welnu ik wou wel een a van u een ïntwoord hebben op do vraag wat ia hot onderscheid tmschen het « tellea vaa de zaak-Dreyfus in bandcu vaa denzelfden fcrijgaraad die hem ' veroordeeld * « n het stollen van de - voraoeken cm gratie voor de gebr Hogerhuis in handen van het rochtecollege da * hen vwoordec.d heeft Gij zalt mi en vele anderen vctplichten Hoor acQ antwoord op deae vraag Ik heb de eer te zijn Üwv medeburger P DOMELA NIEUWENHmS Amsterdam 5 Januari 1899 De redactie van bet - Handelsblad " spreokt tijn verwondering uit over do verwarring van denkbeelden en de onbekeidheid met d » bestaande wettelijke bepaüngen welke tiit dit briefje van den aud-afgevaandigde ter Tweede Kamer blijken Art 68 der Grondwet dat aan den Ko ning toekent „ het recht van gratie van straf-(an dooi rechterlijk vonnis opgelegd " — ¦ egt in de volgende alinea „ Hij de Koning oefent dat recht uit na het advies te hebbm ingewonnen van den rechter daartoe bij al-lattegel vaa beeUwi aaagowo - Die « Jgemeeno maatregel vaii bestyur ia vastgesteld bij kon besluit van 13 December 1887 „ Staaitobladf ' no 215 en daar ia ba-paaJd dat op elk verzoek om gratie „ alvo rens daarop wordt beschikt hot advies wordb ingewonnen van den rechter die de straf heeft opgelegd -" Alleen waarneer meer dan drie jaren zijn verloopen na den dag waarop do straf werd opgelegd moet het advies van de strafkamer van don Hoogea Raad worden ingewonnen Verder bepaalt het besluit dat de aangewezen rechter het verzoek onver wijld in handen sfelt van het Openbaar Mi-msterio ten einde hem daaoran verslag te doen Bij de behandeling van het verzoek om gratie ten behoeve der gebr Hoger huis ingediend is dns de woUelijho weg gevolgd en mocht geen andere weg gevolgd wc>rden De rogewing hetft het advies yo vraagd van het gcrochtshotf te Leeuwarden dat de strai bad opgelegd en dat Hof heeft Verslag gevraagd van den procureur-generaal Bij de vaet&teUiag dier bepalingen ia men ¦ uitgegaan van deze overweging dat bet rechtscollege dat de veroordceling heeft uit>-geeproken geacht moet worden het meest berkend te zijn met allo bijzonderheden van het geval en daarom ook het best in staafc te beoordeoleo of er termuu bestaan om kwijtschelding oï vermindering van straï te verkenen Men vergete daarbij niet dat de toepae sing van het recht van grafie beru&t op de ondeiratolling dat na het procoa do veroordee ling wettig ' 9 uitgeeproken doch dftt de bij-zondoro omstandigheden van bet goval of van den veiroordeelde kwijtecbelding of ver mindering van straf rechtvaardigen Geheel anders is ' 6 in geval van re v i s i e Dan wordt de juistheid dei ' veroordee iing aangetaet ea eon gehcol u'euwe be handeling der zaak uitgelokt - wc:kü alsdan aan een andoren rechter wordt opgedrar gen dan dio heb eeïste vonnis-hoeft gewezea Het gaat daarom niot aau do zaak-Drey fus met dio dei - gebr Hogerhuis te vergelij ken Van de eerste is een verzoek om re visie aanhangig niet een verzoek om gra tia — andersom was het bij de zaak-H ^ gorhuis Wanneer — wij hepfn binnen eökela maanden — het Wetboek van Stralvordering is aangevuld met het bekende vocrslel der vijf Kamerleden en derhaivo da gevallen van revisie werden nitgebread zal herzie ning van hot sfrafvonnis tegen do gebr Ho gcsrhui5 nilgespvoken kunnen worden aanpc vraagd bij dca Hoogen Raad gelijk zuife een verzoek nu omtrent Drtyius hij het Hof van Cassatie in behandeling is En als dan dit hoogste rechtscollege termen vindt tot oen nieuw onderzoek zal dat door een am deren rechter worden ingesteld dan dio de zaak oerst beeft behandeld Zoolang ech ter da bepalingen over revisie nog niet zijn gewijzigd moeten de bestaande wettelijke voorschriften worden toegepast die dan ook omtrent het verzoek om gratie gevolgd zijn Do beer Nieuwenhuis wart dag blijkbaar gratie en revisie dooreen - Hij spreekt ook van berechting " waai ' enkel sprake is van een advies over een verzoek om kwijteciiol ding van straf En vraagt meu ons nu afgescheiden hier van wat wij Kouden zeggen als vlo Di.-yfus 23ak oogmaaJü werd in handen gesteld van den ' krijgsraad die hem veroordeeld beeft — dan zouden wij antwoorden Wij nemen gaarne a.in dat de krijgsraad in 1894 te goeder trouw rij ' book na toepassing van onwettige middelen heeft veroordeeld en dat thrais na den zcUmoord van neurv en na ' t geen omtmit Esterhazy is bekend go Vtorde » diezelfde krijgsraad — werd de zaak opniouw en in hot openbaar voor hem gebraaht^^^en beklaagdfl Drcvlus met al-gemeene stommen zou vrijspreken «** Rechter filawkiiss De beer J T G.(rein de Londensebe cor respondent van hei „ ïïandolsblad " bespreekt in zijn jougstu eonespoudeufcie den bekenden pclitio-i-eelitcr Hawkins dio als zoodanig is ofg'itiwlcn Hij was volgens den heer G een flamboyante geest en wat hij zeide diceg — om etm dichterwoord te bezigen — bij tot vreugde der natie Hij was een van de oude ' goede soort van mannen dio op tachtig nog even frisch en werkzanm zijo iUs in do kracht des levens Voor veertien dagen nog zat sir Henry twaalf uur c/rhtei elkaar in den rechterstoel en was na afloop volstrekt niet te moe om con diner bij te wonen en een toost af te vuren En dit terwijl hij van het jaar na Waterloo — van 1816 — is Als men het in do boeken leest gelooft men het haast niet Hij wafl een groot rechter met een ont zagbjk verleden Als pleiter toen hij in de Ticbbome-zaak'naam geinaait had heeft hij menigeo boosdocuer van de galg gevrij waard later als rechter kreeg y.j den bij naam de „ hanging judge ' en was de boeman van al wat mpordt en - Uvlt Als advocaat wafl hij reeds gemengd in al do „ causes célèhree " van zijn tijd — en tal loos ziju de meedotcfi van zijn kwinkslagen en gcestigheden voor do balio Als rechter kooe men hem voor de uetciigste govaJieo want zijn achei-p veistand ontstak licht in de donkerste dooihoveu der verklaruureQ van getuigen - Dra na zijn dêbnt alp rechter vóór 22 jaar was er kabaal in de pers tegen lum waut men beweerde dat liij door zijn partijdige opsommingci der feiten drie per sonen in do beroemd ^ l-Viigc-vcrgiftigiogioc-keloos ter dood had li-.lpen vcroordeelen En één van do bcschuld'gdni do dienstmeid Alieo Rhodes word Jan ook spoedig na liet vonni op vrije voeten gesteM I aiter weid er ook vaak boweord dat sir ileury van ïijn ambt misbruik maakte om in plaats van do jury vOOT te licliton een vonnis op te dringen Maar hij nam geen notitie van al dat gcitdekavel om hera heen vreo stond met in rijn woordenboek luj deed rijn plicht en vonniste zonder aanzien des persoous en toen in do dagen van Fenian dio hij vaak levenslang naar het tuchtluus Kond politicteericht op rijn persoon noodig werd geacht spotte hij met dien voorzorg en wandelde doodbedaard met ^ ijn hood „ Jack " langs Heeren straten Dat hondeko in 1893 gestorven en met eero begraven wae de on afscheidelijke vriend van rijn meester en c r is ecu boekdeel te vullen met verhalen van zijn dceu en laten In ' tHof als moester zijn oordecleu velde lag het beestje als een sloof ouder zijn voeten tn blafte se-ms ten ontijde te midden van het pleidooi dtr advocaten Dan zei do rechter leuk Trrt-tut ' tis toch org dat de hceron van do bai lie hun hondjes niet kunnen thuis latenl " Tableau Sir Henry was twee keer petronwd — eens met een actrice mise Jane Reynolds van bet Haymarket die ecu veelïijdig ta* lent had eu even kuap w-s in Shakespcaro als in Sheridan later mot ziju huishoudster die door haar gastronoroisehe kunsten haar lieer en mcestoi ' baioov^rdc O als ik do mopjes vertellen mocht die do ronde doen over lady ' Awkiiis ï.J v - - is zwak ui het Tft-bniik van do letter H — ïo ziin oven tal loos als Eeestig maar het tintje van Rabo ais verbiedt dat ik ze in de krant vereeuwig Thans caat sir Henry rusten met Dju paar den mot zijn geweer — hij sehjet nog als een Teil — met zijn liefde voor buiten en zijn halve ton die eet dankhjro staat hem als jaarhiksch pcusioeu iookent Sotnst zal hij ook nog in do provinciSn — gratia en pro deo — het ambt van voorzitter der As aisea vorvullcn maar in loonden zullen wo hem niet meer hooren niet meer genieten van zijn prachtig Eugelsch en zijn scliittcrcad vernuft Wo zien hem uoodo traan want met liwn sluit weer een hoofdstuk dier „ early Vi torian ^ ia " dat haast een legende ge worden ia " UiT DE PERS Da Arnb 0 t melding makcudo van het artikel over do wak der gebroeders Hoger huis door den liooglrteraav mr D Simons voor het Jauuari-iimmner van Du G'ds ge-sJirevai sluit zich aan bij den wensch dat dit jaar zoo spoedig doenlijk de wctlcJnke i-egeling brengo welke revisie van die zaak mogelijk zal inakeu Bestaat er echter naar bdlijkhtid grond — \ Taa^t voider do Arnh - Ct — om in dezen eiü Tweede Kamer van obstructie Ie beschuldigen zooals o.a do heer Tak in de Kroniek gedaan heeft ea enkele bladen nabauwcn En tot antwoord schrijft het blad Het wtsvoorstel werd den 23pu Septem ber jnged'eud en op de 1c lijst der ontwer pen geplaatst die in do afdcolin^en werden onderzochl Het Voorloopig Verslag ver scheen den 23en November o-k al had dit vroeger kunnen ' t licht rien kan toch voor do Kamer daaruit geon verw jt worden gedistilleerd Reeda 10 December vtrigdo de Memorie van Antwoord maar jict een ge wijzigd wulavoörstel „ aan den wensch door vele leden kenbaar gemaakt " leest men daarin om den gebeden 18cn Titel door een nieuwen ta vervangen ia door de onder-g«leekonduï in het hictbijgaand gewijzigd vooi-stel van web govolg gegeven " Den I5oa Deoombov stelde de commis&io van rappor teurs aangezien hot voorstel belangrijk uit gebreid is waardoor „ nieuwe kwestiën ao » het oordeel der Kanicr worden onderworpen " een nieuw onderzook in do afdoelingou voor waarna den 21on December door do meer-derheïd der Kamer — wel is waar eeno kiwno meerderheid van 3 stemmen maar dan tocb eena meerderheid 1 — besloten werd on danks eeno lange afmattende zitting van 6 3 7 weken dat onderzoek nog te doen plaats hebben voordat rij op reces gmg op Zater dag 24 December No kan men klagen over do vertraging welko door het voorloopig onderzoek spocd-cischendo zaken ondergaan maar dan mag men daarva.n de Kamer geen ver.vijt maten omdat do Grondwot dat ondorzcek voorschrijft Ea dit op den voorgrond steileude zal ieder onpartijdige moeten erkennen dat ver geleken mot aJlo andero ontwerpen van eoni-ge beteekem ' het revisie-voorstel met spoed is bohandeJd Ware heb oorspronkelijk ont werp gehandhaafd en had zoo een tweede onderzoek ïn do afdoeliugen kunnen ach-tcrwcgo bliivcn het zou zeer waarschijaliik nog vóór Keretmis in openbare ritting be handeld rijn Dai dit niet kon is niet dn schuld der Kamer Toch schreef do hew Tak „ Tntusschen brengen do gebrowters Hogerhuis krachtens een vonnis waarvan do gronden afdoende in twijfel rijn cestcld hun Kerstdagen in de col door zonder dat hun recht kan ge schieden door een nieuw ondersoek voor een anderen rechter Ma.ir dn Kamer deert zoo iets niet " Dezo voorstelling 19 eenvoudig euwaar en den hoer Tnk onwaardig Want hij weet Z'-er goed dat een den 23en September inge-diesid golc^enbeidswetje tot uitbreiding der revisie in strafzaken nooit en nimmer zou hebben ten gevolge kunnen hebben dat do gc-br Hogerhuis reeds met Kerstmis de ge vangenis zoudon hebben verlaten Maar een groot deol rijner lepers weet dit niet en zoo vornnt aeh r.ndor he ^ volk de ïengen-achtigo legrndo der „ schandelijke cbslni'-ti »" en der „ koude gevoelloosheid " van de Kamer „ In den loop van dit jaar — lezen wij in de N C r o n C t — hoeft men in een paar Hollandscho bladen do opmerking kunnen vinden dat het met do eerlijkheïa in - nzo Pors niet zr-.n schitterend gestdet is als ens nationaal zelfbe^vustrijn ons wel zou wilton doen gclooven Men heeft er op gowceen dai ook ten «•¦ zent in bc-t rcdacliconeele gedeelte v in de bladen vooral van do provinciale biadco ajtikekjoe voorkwamen die 200 ze al tiet direct betaald werden toch geiuliii.'ii ¦ d wei-den door finanoicele ovenvcgic^.u Kr waicn menschen —¦ 200 zeido men — dl 1 riït of minder adveiiocn-n wanneer zij niet < vn » een aanbevelend of verwijzend woord in ' l re dactioneel gedeelte kregen Wij kuuufcu met tegensprekeu la * tx wel eens gevraagd wordt om zuike bci'ivhs jes Inderdaad worden zeer vele bladen ge dwongen om korte berichtjes ondel hun nieuws op to nemen die ingegeven ivoi-dfB door de viece dat anders niet of inin:Vr zal worden geadvei'teerd " Do N Gr on Ct deelt nu mode Inlo ten to hobben voor één jaaa - de proef te ne men en gedurende dien tijd gooneclei aan bevcJingou voor particuhero zaken in baa " redactioneel gedeelte i^p te nemen Onder particuliero zaken vorgt zij er b niot to verstaan openbare nitvoeringeji 1 ^ - rairo zaken of zaken van liefdadighad waar in rij de tet heden too gevolgde gedrae ' iij 2a blijven volgen latusacben zal tij voortaau zoo Boodig opnemen eon rubriek Reclames die duidi-Üjk ala zoodanig zal wordeu aaugewcsen c « voor den inhoud waarvan rij dus de vC-önt « oordelijkheid niet op zich zal netten H ¦"-- door zal men in de gelegenheid rijn een rc clamo binnen in de courant to plaatsen of naar oen advertentie te verwijzen Het Utr Dagblaid prijst dit beslui * van de N Gron Ct om het groote be ^ ginsel te handhaven waarop een goed blad moet steunen ol onafhank'.'lijkbeid UFlItich * dar Kapilnlialeo Naar aanleiding van hetgeen nuoistec pierson bij do begrootingsdobalte » om'rent Staatspensioneoring van arbeiders heeft ^ c a-gd waarbij hij onder meer do vrece te kennen gaf dat bij te zware bela:tiiiL ilo n-eervermogenden het land zouden vciïaton merkt do hoer Troclstra in Do Sociaal Democraat op Duidelijker had do minister niet kimnm aantoonen dat een betere veidecling van het maatschappelijk inkomen vai gecnemir - ' gerbjto partij is te wachten Wij aociaaldemokratdn denken ernigs-rins anders over do onmisbaarheid dir ka pitalisten Do buiejcGmelkers weg '/ AX.Iiin do gemeente is beter woningvorb uu rater da » rij De landhoeren buitenslands Welnu rij stonde » allang de volkswelvaart in den WCg gemeente staat of kooperaüe tro.itn ill Imn nc plaats Toen aan deel hond ere geer tcnt« niere meor Welnu 66k wannc-'i tij ill den vröemdo wonen zullen rij hun geld giiaïiie in Ncderlandscho ataatopapieren bfleg^cu Do Nederlandache ataat heeft krediet gciiocg om zelf het noodige kapitaal te kunnen cp nemen voor de cxploitaJae van die csu'ieruo mingen dio door het privaat-kapitaal in den abeek rijn gelaten Wij wenschen den hoeren dns ff)iAc rei » Waarsohijniijk zullen zij naai - Rusland Tur-fcijo of China moeten reizon om aan de nïn vallen van hot aoctaaldemokraüseh proleta riaat te ontkomen Vcol genoegen iu die stroken waai - rij toch oigcDlijk ook beter op hun plaats zijn dan in landen waar bcieha ving en humaniteit voor gehcol het volk zijn doorgedrongen Zelfs do hervormingen die van bufger'iijkfl rijdo gewenscht worden zijn in hel tjpifa lismo niet of niet goed te volvoeren Wio worikolijk ingrijpende sociale her vormingen wil belaadt onverbiddelijk bij d * soeiaaldemokiMio Brieven uit de Maasstad Rottcrdain 4 Jan CLxxm ' tOude in ' t nieuwe ia in Rotterdam mee-ev terd door don ex-majoor Eaterhasy eten oekeuden „ Uhlaau " uit do Dreyfua zaak Al een klöLUi ckcio weken loeft deze illustro militair in een derdoraBgs hotel op het imallo nauwe grachtje dat „ Steiger " heet Boven vei len - bevoorrecht — wilt ge een ander woord dan ia ' t mij óok goed — bob ik den majoor in zijn huiselijk doen een uurtje kunnen gade slaan Den geheelen dag rit bij op zijn kamer maar ' s avondï zoo legen elf uur komt bij van hoven en zet ach ' m de gttagkamer neer en drinkt er met den hotelier tevens kastellei » iu een café niet dani^bedicöing oen glae < f wat PilsoneO " Ik heb dezer d'ngen op een avond ' bet ge vaar van het krijjgett vam een £ leciiten naam bij kennissen dio mij toevallig zouden zien binnengaan getrotseerd en ik beu om half elf de kroeg beraeden Ea terhaz/s hotel binnengegaan om bij een ^ laa epuitwatcr on een ki-ant hot btfaamdo porso naatjie te aien Ik trcf " het hijzojidctr ïeter hazy kwam dien yvond al vroeg boacdou Dit viel mij aUereprèt op hij lijkt geen • aei op de portretten So ik in dé tijdÊehnf ten van liem heb goaien « sa TBJdig jvrart judas geaebt Heusch FM-^vbazy ziei er veel goedi ger uit üïn burg^thcei-tje • iah zwaar gebuo meld heeft eea oud-anibtenadrtjo dat Ihng in Indïë geweest ia on a^u een leverkwaal labo reert of eon huisvader 1 fio al tivinli ' j^ren voor eon dm"e vrouv '' en een hok met iougcais te zorgen heeft - of een winkelier wiens zuken fllecbt gaan en dia nu loopt te tobben hoe hij er nieuw leven in zal brengen 2üu ongeveen ' ziet Eitcrhazy er nit Hij loopt met een lichtelijk gekromden rug en ïlappo beenen moeiclijk v.'n voorwhlig Zijn oogim donker em dof gluren onder da dicMgeknepen oog-lcdeu w.t Hij is eenvou dig gekleed een zn-nrl eolberlcostuum en brui ne sihooutjea Ziehier zijn portret naar ' t leven goteo kond Wantrouwig zoo hot mij voorkwam koek hij naar mij met miju krant mindev erg-(ienkend naar een paar antk;-o klanten ihó met de kelnerinnen aan't stoeicti warcn.Hij Tep recht o.p den kastelein foe cüe al klaarzat bij een tafeltje oi giug dan met riju rug liaa mij toe met rijn hotelier zitten praten Hij sprak veel < m vlug gebroken Duit^ch en dronk een aantfli glazcwi biei ' die do kel nerin reetb gcdivsseerd hom op oju kort be velend tikjo bi-ongen kwam Terwijl ' fc gesprek even stokte nam hij een Nieuwsblad op en keek er in nnufcr bepaaitl icta to zoeken dan vroeg hij weer ineens wat en laoht © kort hikkend om bet antwoord van den kastcleiiL PlotsTlJug stond ' bij op stik den hoteliea-de hand too en ging weer naar de deur waar uit liij gekomen wa » mij uog even aauziendeen dan verdmjucud ^ Zoo heb ik Estcrïiazy gezien Dei hnteüer vertelde mij dat hcii do -¦ j.Li'idhf-Jd het uooib-lang.stil-kuuncn zitten in dezen gast het raeeat opviel Hij lijdt ecu eentonig saai leven Zel den of nooit krijgt iiij bewoek eenmaal heeft ecu heer uit Lotomn hem bezocht eenigo ma len heeft hij poUüebezoek ge-had maar liij schrijft en ontvangti icer veel brieven Soms aJs ' t mooi weer ip maar heel zel-dsn goal hij « vordag wel eens uit Dan wan-dieJl lüj oen paar uur langs onzo havens on drinkt een borrel in het Victoriarveatanrant aan het Weötpieiu Üuzc - stad vindt liii zeer nwoi vooral do Hvier en de havans > Vai onai bevolking beeft hij geen diroote last wat eemgs.-.i is te vcrwoiideren ] s Inj de nlgcmccije zeer grooto Dreyfus-sympnthie die ih Rolteniam bectaat en het icat dat hi > — naai ' eigen verklaring — herhaaldelijk op itraateain hetVktenii ^ itaui-ant herkend ia — Daar liob jo Estórhaay heeft hJj een paar malen adibeï ïich hcoren moTOpelcn ÏJoe de lui hem lurkend hebhen weet ik niet zooali ik zei hjki hij volstrekt met op rijn al gemeen vcrspruid portret Indirect viodt hii cciiter wel hewij^n van antipathie Hij krijgt leelijke bmtoh brieven vol bjleetligingeu ai dreigementen eas ïa cte vorige weck wenltu hem zelfs pakjps thuis-gestuurd meb eear scliccrmca er in en één mot een strop en een kcgtiï en tïen bdeedigande toekeoing Op do laatste zending berttemen rich l€(.3 ^ en water en brood met een bord dunn < slecht * soop ' sTniddags Do verhowon werden gevoerd op zeer onaangenamen toon als of hij W-klaagde inpiaats van veriicbte was Heb blijkt liiemit dat het nc ^ vcrkie ' f-kfv ia ' m Amsterdam voor den stekei dan n Keulen voor een of anderen booeTvioht ta worden aangeven ' tFlevarigsta is natWKftjfc aMebci mia te loopen 
EOLONISN NED OOST-INOliï Een proclstaatia vaa Tochoe Oemar Toukoo Oemar heeft de volgemk - orocii-Diatio lot de Atjebera gericht * ü " allen « üie i ^ Jtafin kwaadwilligen no© m^n maar die voert Allah de cei;iPFoedga zindem zijn in Atjebt kom ik hoop en troust io he * hart storten Veel waa door do Atjehera gezondigd twaar Jiecfb daarom de hes tra ff en de hond vaa dea Atariemde ons getroffen Maar nu 13 de boete aangeeuivïrd All.ib die de dapperheid dor ÏTollanders gebruikt heeïh om ons te kastijden laat beu du vkkx door hün domheid buhceródien ons is de verademing de hoop Wee hein die ^ elwijfeld heeft Roeda ia de maïe tot nrij pekorocu dat de nma dien wij vreezen als liet vlammend zwaajd wcgj,'erotpeii zal worden van Atjeh Allah bestiert alles naar zijn wil De gouvemour to Kota Radja dio wo© gar een boek heoffc geschreven ho « wij b« dwowfjen kunnön worden alsof dat moge hjk waz « do gtmvemcur dio zijn goechreven woord ook tot uitvot-nng ia beginnen te bren?eii en die oos de eoodgezinden terugdreef tot ver van onze landen en erven en die aldus deed pat lüj achreef in mjn sWht boek die gouverneur zai heen^ian van Kota Radja en van Atjeh oen qndea - zal hem komen bewijzen dat wat bij schreef en deed even woimg beteckanw hoeft als hetgeen Ko ning Eilaaog weleor tot stand bracht En evenola toen zullen wij weer kunnen te voorschijn komm nit onze vluchtoorden en don oortog hervatten met hoop met ver trouwen op voorspoed Wie zou er nog durven twijfelen aan de goede gegjndbeid vaB Allah wieos kinderen wij zijnï We6 tnir klewaog giek kogel ' oefent oot an hand Weldra lullen wij weer een ^ root chan docria stamat vieren want Allah is Allah en Mohammed is ojo profeet ] „ Bat N-wbL - Het wil ona voockoraeaj zegt do Tel " duf TMkoö Ocmar'a proclamatie die wij aan het „ Bat Nbh " ontlecnen ia opgeeteld in de redactie bureaaut vao genoemd blad en slechts dient om - oiting te eoven aan da vroea voor eone eventneele teaTigroepino ' van generaal Van Hcufa Een waarachuwing dus At]«h Aan eea van den gonvernetir van Atjeh en ondethoongheden ontvangen telegram wordt in de „ Java Ct " van 2 Dec het vol gende antleeud De ter Westkust ageerende colonne legt een we ^ aan van Melaboeh lanss den rech ter TÏvioroever naar de bovenstrekon welke weg thana tot Marit gereed ia waw het bi vak is opgetrieht Den 26sten November werd van daar uit eone verkenning gemaakt naar Aloor Tampai waar een vijandolijke benting e'enonien werd onzerzijds werden daarbij twee Amboineo-eche militairen gewond waaronder een le vensgevaarlijk terwijl do vijand twee dooden aehleriiet De wegaanl ^ wordt voortgezet De Eadjai van Tencm is uit zijn laad e* vlucht naar PoeJoe Baja De weersgesteldheid is slecht 3e gezond-hudiloestand bevredigend Ambolra De commissie die onder voonitterschap van den reeideot J van OldenWgh met zooveel zorg an beleid de gelden beheerd heeft ingezameld ten behoeve der noodlij denden en benadeelden ten gevolge van de aardbeving van 6 Januari te Amboina heeft daarvan in het openbaar rekening en verant woording en verslag uitgebracht Wij zien daaruit dat 140 menschen doot die ramp het leven variëren dat er 300 verwoud werden en dat voor een waarde va » f 994,000 aan huizen en inboedels verloren ging In het gclieol werd in Indie en in Nederland f 1^0,6154,54 opgebracht om dit hjdec zoo veel rangüiijk te verzachten en dank zij deze krachtdadige hulp mag de commissie thans coustatoeren dat allerwege nieuwe huizeai verrijzen en dat handel en nijverheid eer zijn tce - dan afgenomen Aan ambtenaren en offioeren werden eerst uitkeeringeu ow daan nadat de regecring g«weigo:d had ba ron dienaren in de gevolgen dezer ramp van hoogcr hand te gemoot te komea en dan nog slechts wanneer er noodgedrongen om gevraagd moest wolden De resultaten van bet beheer dat met veel kieschheid gerelateerd is moeen den leden der commissie tot heerlijke zeJIvoldoening strekken Zij zelvon toch waren even zwaar door de ramp getroffen als hunne mede-inge zetenen voor wier - tWangon zij zich vee tijd moeite en onbillijke critiek getroostten " „ Uit goede bron '* vemeeoit het „ Bat JJb ' dab de Regeering den directeur der hwgci'lïjko openbare werken heeft opgedra ^ gen de noodigo gegevens te verzamelen voor bet naaeteu van do bestaande intvrconimu-nale telephoonnotten Voorts zal de directeur hebben te advi geereu over do wenscholijkheid om ook de plaatselijke tclephoonnetten ten laete van den Staat over te uemen Solo-werker Üit Soerabaia wordt aan de Locomotief gelclefoneerd daV de ingeaiieur belast met de leiding « or worktn aas de Soio-rivier Pier-EPii eervol ontslag uit ' s lands dienst en een spoedige vervanging hoeft verzocht en dat de ingenieur von i&sen van Batavia na^r EodjoncgoT-o gaat ter bespreking en regeling van een en ander In de J,-B leest men in het maü-o ver zicht wti betrekking tot ds raijnvict oadsr meer her volgende „ Wij herbalen dat Aj bestaande voorechvif ten waan-aji men niet bemerkt dat zo tloor allen goed gekend worden voldoéndo zijn dat de belangen van het gouvernement en de rechtem der iugcaetener daarin betei - worde » beharagd dan in het ontwerp dat wil men den staat grootere ' oordeelen toewijzen dan oen EOaximum van 10 % van hot netto-provenu aJa thans maar mogelijk ia de voorechrifteu io <$ en 9a tc^iuMa wordea gewijaiüd m soo noodig eene progressie hn worden aangeno men zooaii de minLier BeTeana wilde en dm ctocc den lieer Mackaj als bet beste 13 lil En wij staan in doW meening nice alleen Immers ook al wordt het voorstoï eene wet dan is er zooveel veel te veel ' vol gens de meenten dat toch nadeire regeling behoeft on waarop do Stalen-Generaal fen toch geen mvl-ied hebbeu dat zij waarEj ' niet voor d " gevolgen tener verwerping bchoewen to vreezon wannacr duidelijk zal zijn uitge-tproken in weikan ge^st ' zij « Ie bestaande renelmg wil zien aangevuld Blijkt dan dat wa.twij entke men de inijnindusbrie een vlucht gaat nonen dan Paa de ervaring hiennoda verkregen leaden tot ' eene mijnwet die aaji geblekda behoeften voldoet en die niet ia als thans eene proefner-'ing a leap in the dark Wanneer de Tweede of anders de Eerste Ka mer oordeelt da ' de enkele maal dat zij gp-Kwpa 1 wordt v oor Indië wetten te makSi d;-i # ook goed moeten zijn en beier dan de zonder hare medewerking lot stand geko men regelingen dan zal zij zich niet ' neder-leggeo bij eci doordrijvein van dit voorateü nuftr het gracieusclijk afwijzen Ei ' zal niets mêe g^sdiaad ajn IrlegendèeL " Een nie^iw „ bei'oop " is door zekeren heer M te Solo uitgevonden het beataat hierin dat hij legen bi'Wing vreemde kiaderon er kent liet ia zoo schrijft de „ N Vorst -," te Solo vao algemeene bekendhod dat M meer dao één Javaanaoh kind Iweft erkend kt inder daad Let ojne niot ia ^ ji vele gevallen h-ad M met die erken ning niets kwaad » iu den zin Hij deed daar mede een ander oen geno-sgen en kreeg er een doiwourtje voor roim echter ward een Ja vaan erkend die aoidaat wild » worden HeS meerdere aan bandgeld dat hot Gouverne ment voor een l-Iuropeaan betaalt werd dan onder bcid?n verdeeld „ Men s&t de registerB van den burgerlijken stand eens na en zie dan de vele erkenningen door genoemden persoon gedaan Aan tal van kinderen f jongens en meisjes io leeftijd varieerende van twee tot twintig jaar werd zijn naam gegevetL „ Men zou zeggen dat de main er een be roep van maakt kinderen te erkennen Trou wens bij beroemt er zich op dat dat geen diefrtal is en dus geoorloofd Wij aauden over het bovenstaande niet geschreven hebben als we niet meenden uit een sociaal bcUiig tegen d:e valsebe erken ningen to moeien opkoiuen Wat toch i ^ hot geral Die erkenniugun werden meestal ge-d.iaji alleen om te voldoen aan een meiL?cho-hjke gvü en wol van personen dio rondinb giaegd niet in rtaat zijn de Europeaan ge-wanim Javannsca » kud'-reu behoorlijk op te voeden en ze als Enropeaau te wapenen tD don toeko-jistigen strijd om bet bestaan „ Deze daor de wet tof EuropeaaJi gepro moveerde Jnwanea zullen sleohto het aantal panpers ouder het Indo-EuropocsciiB ras var-grooten J?oor de een of andere goede zie ] meestal con Idnderlooze vrouw van een bedelaarster gekocht toen ze Mg in de luiers lagen - van kï^nsaf door de aangenomen moedar vertroe teld teen de tijd van schoolgaan aanbrak op clamJeotiene wijze tet Europeaan gepromo veerd gebrekkig opgevoed tot de jaren dfes on der schei ds gekomen nauwehjkB Hollandsci kunnende spi-eken sluiten zij zich gretig aan bij den Indo-Europeaan Van hot verkeerd denkbeeld uitgaande da * de staat hen hel pen moet in bun armoede doorgaans het ge ^ volg van eigen onbcholpenhend an ge makzu eat helpen zij dö ontavredenbtid onir de pau pers voortwoekeren „ Eu do ambtenaar van den burgerlijkeo etand die willens en wetens deae valscho aan giften regisizeert bevordert opzetteüjk dm treurigeo toeBtanet treurig omdat hij onnat-tuoriijk ia waar da landskiederen zich hoe langer hoe meer tbji het Gtpivemfiment ver Treemdsa " Ern wePBchriklcsIïjk * a*b«urlanïs Van een tragisch voorval maakt bet „ Soe rab Hdbl " melding Tijdens een onweer ergenu in het Soerabajaacbe schudde een In lander met zijn vrouw in een kldua goeboek die i?p plm 1 meter boven den grond op paaltjes was geboywd bonodea schoilden twee inlaud&che jonge meisjes allen waren bij bet ewgsten van djagoeng op de - sawab door het onweer overvaUen - Plotseling zag men een verblind*'id;n blik sem door een oorverdoov enden dunderslag gevolgd de bl'ksom had na de twee meu-jes ouder de goeboek doorgeslagen te heb ben zijn moordenden weg naar boven geno men en eischt » ook daar de inlandsche vrouw ~- die nog wel in blijde verwachting waö — als zijn offer op De inlander bleef wonder genoeg gespaard maar werd bewusteloos JB'jkomend was hij dus in gezelsc'nap van drie lijken hetgeen de arme drommel zich zoo aaütrok dat hij zijn verstand er bij inschoot Hij snelde naar de dessa om bulp en bleef daarna als door furiën achtervolgd rondloo-pon alhoewel geen Ucbajnehjk letsel zicht baar was gaf de ongelukkige man des mid dags van den daaropvolgend en dag den geest en werd ' s avonds naast zijn medeslachtol ¦¦ fers ter ruste gelegd Brtevonuit da Residentie * 6 Jan ' 99 Op ' t Binnenhof do zoete rust van men schen die eventjeï zijn heengegaan om kalmjes uit ie blazon na drukken srbdd Maar ' t ia ook naai eventj's want de Kamer at tot over het hoofd in de werkzaam heden voor het grootste deel vau zeer belangrijk gehalte Zoo komt natuurlijk zeer spoedig weer da mijnwet cp de proppen Of ' t waar is wai er naar aacloiding van d^t struikelblok vixii den minister ran Kolonian omtrent diens voor nemens in verschillen kringen verteld wordt 1 Als de heer Cremer zijn zin niet kreeg en de Kamer zich niet naar zijn wenschen zou voegen zou de heer Cremer heengaan Iets moet er in de lucht zitten De een dje't weten kan - zegt neen en noemt ' t een canard ^ andereu houden er beslist aan vast en weten zeker te vertellen dat de heer Cremer als gouverneur-generaal naar Nederlandsch-Indë zou wenschen te vertrekken Van een besliste tegenspraak meet ik mij onthouden doch ver schillende gegevecs zeggen mij voldoende dati hier ueüicült grove overdrijving in ' t ape3 ia Het beste is af te waoUt«a boa de heeren vaa ' t Binnenhof zullen beoliswo Wer de verlan gens des mimatetB - Vertrouwd mag ' t in ieder govaj wel wor den eiat d^e titularis in ' t Kabtoe)>Pierson bij evenhieeie bezwaren door do vertegenwoor oiging det volks tegen rijn wetsontwerp opge ^ worpen zich vrij wat krachtiger zal weten 10 gedragen als coÖega Eland bij zijn veating-plannen deed Mockt het werkelijk tot dia fcn-bities des ministers behooreo naar ÏJuilcnzorg te verhuizen heb moederland ' zou voor lang;-ren of korteren tijd een cminonte persoonlijk heid uit zijn middéai nen verdwijnen eso m-m die ündaniis zjjuo vele bekwaamhedicn meer aJa Kamerlid dao wel als minister der Krooo zijn grootite kracit kon ontwikkelen Of daaiv omtrent iets zou zijn uitgelekt op de eerste dor grooto hoffeesteai van dit seizoen Maan-(fcga\-ond gegeven t Indien otaie joumaÜsten-oorai eens zoovor tonden reiken Het eeniga waaromtrent wij zekerheid hebben is dat dfc - groote hoffeest tij uitstek aohitterend is geweest Het groote stadskwartier om het paleis in bet Noord Einde gelegen ia ho die - ivondurem natuurlijk het tooneel van groote < h-ukte door de langa rijen rijtiti^m die de genoodigdeo af - en aan voeren Velen die het wachtOT in de file wel v-at te v«l van hun geduld doet vergen ko men in bun schitterend gal^ooertuum uit het rijtuig te voorschijn tm onder InidrueMige bewcmderingeT ran te kijk-lcopende raenschen wandelonde bun entree in het s dutte rend ver lichte palei te maken Walk een overweldj-genden aanblik die chao9 ^ an amaakvolle da mes-toiletten waartusschen door de verschil lende digaitaris&en uit d ^ wereld der diple>-mat^e of pchriek op t'n pa.ischhest aangedaaa " hcenwandeien - Naar ik van een ooggetuige vernam moet de jonge souvereme werkelijk furore hebben gemaakt in ten Glitterend bal toilet waarover slechtE - één roep van bewon dering was Wien zai het voT^ondcrcn dat onze grooEe moci^nagaajuen en alles wat daarmede in ba trekking staat hot hof hefal veel van die fees ten ziet geven 1 En mi zal de Eocingin enge-twijfidd wel spe>edif ook Haar bezoek aan een opera en oomedlc hervatten In den Holbuid echen schouwburg hebben wij dezer dagoa Thomasvaer en P.Eternd weef op de planken zian komen om na de bob agrijkste gebeuii* niascu des jpars de revue te hebben laten pas aeeren aan het talrijk op-^?komeu publiek ge luk wenschen aan te bieden De veiTaardiger was ook dit jaar de bekende Nardua een be-bt«d verslaggever om zijn nnaakscht in - ea uitvaren ouder de oollega's geen onbekende 1 >> man die dag ftan dag gewrongen zit in het harnaa der objectiviteit heeft zich blijk baar niet kunnen weerhouden eens in het jaar op jolige wijze ook ojn subject Cf oordeel eüns tv doen gelden Als het Hsaspcha pu bliek er zich i » zijn vcrschilltmde go-iedingen nu maaj goed t'je leende zouöon W9 in Nardus wel den nan gevonden bebbcn die op den langen duur eena een pakkende revue tan tooneele zou kunnen voeren Iota wat voor de residentie altijd nog tot het „ nia dagc-weaene " kan worden gerekend Stof waa er dit jaar in overvloed hoowd de veelheid van stof de taak van den wensohdichter eer maeieKjker dan l.obter maakt En wat we voor deze stad in hoofdzaak ieder jaar herb ben te constateeren U de steeds toenemoTLde bevolking tcrvrijl d £ uitlegging den - & ted'_'lijke grenzen nog aitijd üiet tot staïid is gpknjacn ondanks bet grooU aautai onbewoonde hui zen De bouwwoede is nog niet br-koeld al zien we steotfe nieuwe duikeling'cn maken door nae rev oiutie-bou weitjes die mot de boowerij tonder veel moete da man " mecnen te wor ien Bovendien za die toename dar bevolking öoa voor ' a Gravenhage het onvermijdelijke gevolg hebben dat de verhoogiug van hert ste-deliik bu^et venswariug der lasten met ^ ivh zaJ brengen hetgeen al dadelijk noodig moet worden voor de uitvoering van groote wer ken die steeds nog niet tot uitvoering konden komen De hofstad ala welkome rustplaats voor renteniers die van hot groote-staddeven wonschea te genieten zonder dbor hooga be lastingen te worden geplaagd zag velen her waarts komeni Maar nu zal die toevoer wel minder gaan worden Ik besluit mot mijn le zers een gelukkig nieuwjaar te wsnschen een wensch waar ik eigenlijk we mode had moeten beginnen Deze zonde zij mij sergeven Ongelukken en Wisdarien Mcord Het Ilaarlemsch Dagblad deelt na het telegram overgenomen te hebben over den moord op den heer Cremer te Pare in Ke-diri gepleegd het volgende mede waaruit blijkt dat de naam niet is Cremei maar K rem er De in bovenstaand telegram van de N R Ct bedoelde is de heer D Th Krcmer de 21-jarige zoon vaai den heer A F Kremor te Haarlem Twee jaar geleden vertrok hij van hier naar Indië en was tijdelijk als ad-ministratcui werkzaam op de koffieplantage Notoredjo te Kediri Pare van de firma Mi-randolle Voutt k Co Do door dit noodlottig ongeval in zoo droe ven rouw gedompelde familie weet zelve om trent den moordaanslag nog geen nadere bij zonderheden Op Nieuwjaarsdag ontving zij telegrammen mol cd eel en de den dood van den heer K welke op telegrafisch ver zoek om nadere inlichtingen werlen gevolgd door de mededoeling dat een moordaansiJg de oorzaak van den dood was Deze moordaanslag heeft oen onfijdig ein de gemaakt aan het leven van oen flinken levenslustigen jongen man met eene goede toekomst daar hij weldra zou - optreden als beheerder eaner koffieplantage waarvan zijn vader mede-eigenaar is Woasle gewoonten To Meppcl waar het in vorige jaren op den eersten Donderdag in Januari oen uit-gaansdag van boerenknechten uit de omstre ken dikwijls woest toeging was die toe stand in den laatsten tijd vee betor Ho-den kwamen echter weer vechtpartijen voor waarbij naar gewoonte scheme messen dienst deden Een boeren knecht sommi gen zeggen een getrouwd man uit ÏJhorst Staphorst - ïerd zoo vrccselijk gesneden dat zijn leven in govaar is Hij ' s in hot ste delijk ziekenhuis opgenomen Do dader mede een boerenknecht is bekend Een Ireuriri ongeluk Donderdagavond geraakte te Sasatsnhcim eou paard gesprumen voor een wagen op hol aa kwam in aanraking met een telepboonpaal Het gevolg waa dat de ] andbouwe!r P uit Nooidwijkorbout uit den wagen sloeg en be wusteloos werd opgenomen Een inmiddels cntbooai genoeaheer constateerde achedel-breulc Oiefat&llen De bij den diefstal in den avond vaa 1 Jajx te ' sGravenhage ontvreemde gelden waren ongeveer f 11000 in munt - en bankbiljetten waaronder drie van f 1000 meerdere van f 300 f 200 f 100 f 60 f 40 en minder bedrag zoo-mede spec * Daaj-enboven 4 Bni^ebrbo loten en 2 Antwerpsoho groot 1O0 franca ieder de eerste gemerkt serie 72641 no 25 serie 72654 no 19 serie 72814 no 4 en aarie 89531 no 24 de laatste aerie 30832 no 12 en eerie 63883 no 10 Gisternacht ia en huize van een bewouffl * van Cautaloupejiburg te ' s Gravenhage diefstal me * braak gepleegd RecdS » gisterenodrteind vroeg is als venfaeht aan dit misdrijf iemand aangehouden op wien eeuige voorwerpen zijn gevonden wdke door den beatoleuo ais zijn eigendom zijn herkend De aangetekende brief die 2 Januari jl aan een boer iu het postkantoor te ' sGra^-venhagc blijkbaar ontrold is bieid in een Fransch banktriijet van 100 francs nr 496 E 2304 en 1 dito van 50 francs nr 274 W 1036 Da geadreaseerde is bereid een derde der 150 fr af te slaan aan dengene die aaa-wijzingen kaji doen welke tot ontdddrtng vao den dader teiden D * brand ie RotlerHein De vrouw van Joh Horsten en haar negen jarig dochtertje die den 28 December bij den brajnd op den Hofdijk te Rotterdam bcwuste-ioos geraakten en naar bet Kekenhuk werden gebracht zijo uit de inrichting herateld ontslagen iong bedocren Door den gemeen te-vdd wachter te UIrnm werd gisteren opgepakt een jongen van onge veer 10 af 12 jaar die zich altbar schuldig heeft gemaakt aan diefstal met brafik De jongen kwajn uit Friesland en liep met garen en baad - Bij de wed T Be juist afwezig was liep hij eenvoudig de kamer in brak do kast 3pen en haalde ei - eenig geld tut waar na hij tfih uit de voeten maakte Afrefltetlc var inbrekepa Door de politie Ce Maastricht zijn aange-bcuden twee personen aldaar verdacht van diefstal van dekens en bammen uit woningen waartoe zij zich toegang hebben weten te wit schaffen door middel van een tuimelraam 2ij z-jn ter beschikking der justitie gesteld Arbeïtte ps-anoeliifc Te Neclerffeert L is een boerenknecht bij het omkappen van een boom door verkeerd uit te wijken daaronder geraakt met hei * ge volg dat hij op de plaata dood bleeï Olaffatal io de kanerna De mücien-pontonnier V te Dordrecht is van de kazerne naar het politiebureau ver voerd om nader geconfronteerd te worden daar hij vardadrt wordt behalve van oen on langs gepleegden diefstal van geld in de kazerne nog verschillende kleinere diefstallen gepleegd te hebben Onderweg wist hij zidi van zijn gelede Ion te rukken en mettegenst.iande men hesn direct ' nazette is het niet mogen ge lukken hem te vangen Alle verdere pogingen om hem op te sporen zijn tot nog toe vruoit-tcüoos geweest Een Irearlge gang Te Haarlem is gisteren ter aarde besteld - die op N.euwjaAraj.acht dooi zijn axm godoodda wagaumaker Timpienrann Er wa een groo te toevloed vapa publiek De stoet ging o.m lanjja de fabrie'c van de hceren Beynes waar tij ploegbaas was Aan het graf sprak de heer 3 3 F Eeynea Do zoon was zoo onder dop indruk dab hij gesteund moe^rt wolden Cea huichelaep Een 4.0-jarige weduwe met 4 kindareu in de gemeente Smallingerland Fr eigenares van een boerderij en cenge houderden in ooai-tanten huwde drie maanden geleden een 27-jarigeo weduwnaar met één kind Hij was lid der christelijke gereformeerde kerk en dadelijk nerdeai al de kinderen in die kerk gedoopt Nu heeft de nienwe echtgenoot de echte lijke woning Verlaten bet vee heeft hij al reeds verkoclft weldra aal boeldag worden gehemden terwijl hij reeds een advertentie geplaatst heeft om zijne vrouw niet te bor gen of te leencn De vrouw staat als oppM send bekend Duidelijk blijkt dat de mam enkd de weduw » gehuwd heeft om haar be zittingen te gelde te maken waaraan zij nieta doen kac JI'b>ids>ongelulc Gisterenochtend ia te Amsterdam in de fabri^K van etherische eiiën der naaml veu-Ecotschnp „ Oranje " Woespemjde gemeente Onder-Amstol tea werkman dooi het vlitg-w.el gegrepen en een paar maal in het rond geslingerd Een zijner aimen werd afgerukt en een half uur later overleed tij De ongelukkige laat con weduwe en twee jonge kinderen achter Van dag tot dag Pwiatelle'a t In het „ Weetbl " van het Tijdsohr v Gen ^ hAgt een geneesheer een treurig tafereel op van een gezin waarin een lijder aan tuber culose wordt verpleegd door een sigarenma ker die dit handwerk in de ziekenkamer ut-oefent In deaeüda bedstede stierf onlanga de moedter van den patiënt aan bkiedspu-wing na maandenlang lijden o-a ^ aan niet behandeld wordende suppurcarendQ lymph-kliercn Evenals toen zijn vrouw moet de si-garemnaker nu zijn zoon in alles helpen en gaat dan tusschentijds weer voort zijn fijne panaieila's te fabriceeren voor een der groot ste fabrieken van ons iand Af en toe veegt hij dea vloer eens op waarbij hij dan ook db tabak die als dekblad enz moet dienen ea heel gewoon op don vloer ligt gaot ofirui - men Zouden vraa ^ de schrijver de üdaerke * bacillen en hun sporen wei allh onschadeli^B gemaakt wci-dwi door hun verblijf ia de droogt kamen der fabriek waarvoor deae mank werkt ilafisa's sigaren worden onder dergfl ' lijke omstandigboden gemaakt Oafpotiime Mem schrijft aaja de ^ mh Cfc " Is hot Icgenwoot^g reecb lastig cm aan dé er'echen e voldoen die voor eeno Staats - prw vinoiale - of gemeentelijke betrekking gesteld worden nog moeilijker zal liet worden alabeö voorbeeld dat in een groot Drentach dorp go-geven wordU mtvjlging mocht vinden Daar heei-scht - t-uaschen den burgemeester eo den notaris een minder aangename verstandhouii ding Een ambtenaar op dö socretarie kwam dikwijls bij den notaris aan huis hetgeen den burgemeester zeer veidicot Deze stelde zij nen ondergeschikte nu dan ensch om df voor do betrekking te bedanken óf jdjne beaoeken te staken Dit wüdo de ambtenaar niet doen en daarom werd kt onldagen hoewel de n * taris een zeer geacht persoon is Toen nu eeo nieuwe ambtcaaar werd aacgeeteH nerd heml ' bij cofltract door den burgemeester de ver plichting opgelegd den notaiis en dieina huil te schuwen ala een verpeste plaats daar hij andsrs onmiadi;llijk ook zijn ontslag zou krij gen - Het valt moeaïijk aan dergelijke staaltje » van d-^spoti&me te gelooveo maar het geval it keUa maar aj ie wsar In eene ook voor niet-Ieden toegankelyka vergadering van de Haagsche Kieavereeni-ging I>e ÖTondwet " in het loknal Dö Ver-eeaiging op Woensdag den iSen Januari 1699 des avonds te 8 anr zal de voorzitter mr S van Konteo een politieke rede hondeatw toelichting van het gewijrigde program Er zal geen debat zijn Or A H A Cfcfcert Vrijdag is te ' b Hage overleden dr A H A Eiker ood-rector van bet gynmasiöm te Kampen die zich op velerlei gebied ver dienstelijk Leeft gemaakt getaige zyne tal rijke artikelea io tijdschriften e ^ dagbladen Geboren te Vollenhove 18 September 1823 promoveerde hü te Dtrecht op 20 Haart 1849 was daarna aan het Ütrechtach Gym-D.tsiam praeceptor en van 1854 tot aan het einde van I8S8 rector te Kampen toen hem op de meest eervolle wjjze op zya verzoek ontslag werd verleend J H « an C*|ienen \ Vrijdag ia te's Hage ontslapen jbr J H van Capellea gcp'eusionneerd vicc-admiraal adjudauc generaal der marine en ondchef vau het Militaire Hnis van wijlen Z II den Koning die in dezen vlootvoogd een zyner troiuvste dienaren bezat Vepvafschts cBomo Over dit onderwerp schrijven Ar Vaa Hamel Boos & Harmens in bet „ Maandblad tegen de Vervalschingen " Wij onderzochten een paar soorten „ cacao " niet in verpakking verkocht welke op schr»-melijkc wijze vervalscht bleken te zijn ea vooral in het Noorden verkocht echuncn te worden Ze bleken eerstens vermengd te zijn met flinke hoeveelheden meel — het gewone verschijnsel indien mea zoo onverstandig U om onverpakte cacao te koopen — verder was ijzermenie toegevoegd een stof die ia het geheel niet ifl de maag thuis behoort en eindelijk was een te groote hoeveelheid waardelooze en onverteerbare cacaoschillen toegevoegd öb „ op den prijs " te kojmea komen Deze BcMÏIen worden tegenwoordig fooda-nig ragfijn gemalen dank zij speciaal daartoe dienstige molens dut zij voor den oningewijde niet van cacaopoeder te onderscheiden zijn Zooals men ziet — wordt het publiek dat goedkoope waar wU hier bedrogen met een waardeloos en bij voorldarend gebruik niet onschadelijk artikel zonder dat onze wetten het verhinderen Wy hebben voor eeaigen tijd zooals onze lezers zich zullen herinneren een beweging op tunw gezet tegen het geknoei met cacao en een adres aan de Tweede Kamer opge-eteld hetwelk door een groote meerderheid van cacaofabrikanten onderteekend is ge worden ec door ona is verzonden doch tot na toe niet in behandeling genomen is geworden Wij willen ona liever van critiek op do daden onzer Volksvertegenwoordiging ont houden — doch waai ' deze hare aandacht eerder aan lange theoretische beschouwingen meent te moeten wijden dan aan waarachtige volksbelangen die dringend een dadelijke behandeling vereischen in overweging geven zelf de hand aan d^n ploeg te slaan even als de importeurs van een ander belangrijk voedingsmiddel nï - meel gedaan Lebben om door een gezamenhjk optreden een krach tig verweermiddel te vormen tegen allerlei knoeicrijeu en vervalschingen welke ookd » goede waar zeer beslist in discrediei brengen en een oneerlijke t^nenrrentie in het levea roepen en bevorderen - o zclfaeerlyke fabri kanten op den danr zonden dwingen vanden goeden weg af te wijken ^ Zoude het niet •" enschelijk zijn dat d » Nederlcndsche cacaofabrikanten zich aan sloten tot eea Bond waarvan de leden zich zouden verbinden om uitsluitend onver-valachte waar in den handel te brengen eo daaraan de noodige publiciteit gaven Wij zijn vast overtuigd dat een dergelijke maatregel mits de deelneming algemeen ware don fabrikanten ten goede zonde komen terwijl het publiek dat maar al te veel den stelregel huldigt „ goedkoop ten koste vaa de qualitcit " gedwongen zoude worden 10 de goede riuhting mede te werken Oranfebealrijd-nu De poging door do Haagsche afdeelingea Van den Alg Ned Geheelonthoudersbond eavan de Ned Vereeoiging lot afschaffing vansterken drank beproefd om het volk totzicüite trekken door middd van do kunst magivrijwel geslaagd heetea Wol had men ia dazaal Diligentia JSerer nog meer mannem eavrouwen uit de volksklasse gcaen maar erwaren er ook vele leden van da bedde Haag}-scha vereen igHngaip met vrouwen en triuderein.In een kort opening'sweord logde de voorzittopvan den Haagschesn Onthcmdèrsbond mr Johi.J Belinfantè uit de bedoeüog met dezenavondt Ds P Heering droeg oen zijner Overi^aeï-sche vertellingen „ Vader Engel " voor etft lM tegen hot drankgebnuk 
Een alEttun * Kort E^ledtD ontring naar bot Dagbl V Go«cf.T " meldt een laodbouwer in zekere gem.vcttte van den Krimponer^'.i.-.^d van den veearts een geneesmiddel netjes ingepakt vooy een zieke koa Toen de man met rijn vrouw liet pakje Opemnaakten ew zij bemorfrten dat het htmt-krultcn bevatte werd er ernstig gedelibe reerd hoe men nu de koe die krullen tem toe dienen zoo als ze daar warau óf gekookt ^ óf op een andere wijze toebereid Daar men het toch al te gek vond om een web dier krullen in la geven werd het pakje opgeborfreu en besloot mm de komst vaai den veearts af te wachten Toen doae kwan » en van dio vreemde geneesmiddelen boorde wa ^ ziJAe eerste vraag of hij die krullen eens zien TD«;i»t En zie voor de oogen van het ^ Oïtiiaede paaï kwam uit de houtwol krul len zooata ziï die noemden de pot mot Smeeisol te voorschijn die hunne koe had Slaaretton Zija sigïvetten schsdalijkt De Amerikaan-echo fceeidocter Mitchell heeft onlangs in een voordracht do rookeiB gerust gesteld Vol^ona zijn waamemingen komt meestal de rook niet verder dan het strottenhoofd en du 1 niet in de diepere ademhal in gswerktui-gai — mits men dan rook niet inelikt Oolc van bet papier dat voor sigaretten gebruikt wordt feeefi hij geen schadelijke gevolgen waaVge««nen een rlifco Tui-te Men Belirüft uit Den Haag aan „ DeMaafl - boile " Onder de vele schitterende toiletten welke op het jongste Hofbal te bewonderen vielen trok \ o»ta \ de aandacht dat vau Gravin Czal-kowski echtgeneote vao den eerste-secretaris der Tnrksche legatie In ' t byzonder warea Let de kostbare edelgesteenten en de paarlen tt-aannede het was versierd die de algemeene brwondering gaande maakten En dat bij de TurkBChe legatie zal menig een zeggen die wel eens gehoord heeft dat de Saltan nn juist niet gewoon is rijkelijk te betalen Maar deze diplomaat wiena Turk-sche naam Eechid Bey is kan het desnoods wei zonder toelage uit Konstantinopel stellen Zijn ochtgenoote toeh ia een kleindochter van den Amerikaanachen nillionaiT v ö Bilt Dat het paar geen krimp lydt kan ook uit het volgende blijken Eechid Bey graaf Czai-kowski buurdft ala woaing het geheele vroe gere hotol de 1 ' Europe ia de Lange Hout straat RECHTSZAKEM Voor de rechtbank te Haarlem etend Don der dag terecht Simon Hen te Xaandana In lAugustus sloeg hij zijn vronw Woedende won den met een riem m September pooide hij liaar op den grond en trapte oaar op buik en borst op 1 October overleed de vrouw Op den dag der begrafenia richtte hij in do kamer waar het lijk lag een feestmaal aan werd dronten en koste het lijk Op 17 No vember verkocht bij alles ook de Hoertjes dei kinderen Twee der kinderen liet hij achter in de leege woning en een nam hij mee naar Amsterdam vaar hij bet echter aan ean steiger staan liet Po officier van juatitio eisdifce tegen dm^a onverlaat twee jaar gevangenisstraf en ont zetting van de vaderlijke macht Voor den Amsteidamscbm rechter ver schonen dezer dagen een jonge gclmge en ïen jonge beklaagde tegenover alkander Zij waren beiden tusschen do zestien en zetven tien de getuige was een kantoorlil erk met een korte broek maax eeo hoogm boord en een znnr gesiebt de beklaagde een c'eugniet e-;u dief en zakkenrollor Hij had den kantoocfclerfc die voor een sigarenwinkel in de Kalverstraat stond te kijlcen een flinken duw gegeven hem zijn horloge uit den zak genomen en met eetn ruk van den ketting getrokken en wae daarmee hard weggeloopen Een kwartier hter haa hij lift op den Achterborgwal bij eon oude vrouw die een „ huis van varkoop oiet reoht op ¦ T-edermkoop " houdt beleend voor f 3.5U Hol is het horloge vao den jongenboer aa do oude vrouw herkent in dan bekli.agde den jongen die bet beleend hoeft Rechter Hoe kwam je aan dat horloge Beklaagde Ik had bot op den AcMerbmjj wal van een heer gekregen om hit voor hem te belconen R Vond je hot niet vreemd drt die beer je ïoo maar zijn horloge in handen gaf ter wijl hij liet immers even goed a';If bij do p^r.M-^houdster bad kunaeu btei^ftul B Ja ik vond hot wei vreemd maar ik zag er geen kwaad in Ik heb hem het geld met het briefje gebracht JR En wat kroeg je tot belooningt B Ik wilde geen belooning aannemen E Hoe oud was dio heer B - Zoowat dertig jaar oud H Wat voor hoed had hij op * B Een fantasie-hoed E Droeg bij een baard B Neen alleen een snot K Welke kleur had zijn haarï B Pikzwart E Hoo was hij geklcedl B In oen demi-saisoo De jongen was up geen aaneling te ba * tJappen R Toen je gearresteerd werd is er noj al wat geld bij je gevonden ruim zes guldaa hof kwam je daaraan B R B stad E B Ik werk sinds vier woken bij een groen teuboer dien ik met zijn kar voorlhalp ï Hoo boet dio groenten boer ï Bat weet ik niet I liet een groentenboer van buitenl Neen een groentenman hier uit de Waar vindt je hem dan als jo hem '«• "" j^an helpen B ' s Morgens vroeg op de groenten markt Alweer geen woord mia Do president kreeg geen vat op den slimmen rekel Maar de pandjesvrouw en de kantoorklerk her kenden hem aan zijn gezicht en aan zijn greenen fluwoeJcn pet tue hem ronduit nc-Rgd lang niet kwaad stond op zijn blonden trocakop Het O M cischte giMtrengolijk een vol jaar gevangenisstraf tegen don jongen deug-niat Vr(>or>aproken De Haarlem se he rechtbank heeft overeen-komsiig de conclasie van den verdediger mv F A Bijvoet vrygeaproken van het hem ten laste gelegde misdrijf van brand-slicliting in den korenberg van zijn patroon den boereoarbeider Dirk ten Maat uit Haar lemmermeer Rcehtbank t « lll«astrichU Voor de arrondissements.rechtbank te Maastricht stonden Woensdag terecht drie personen ïit die stad van welke twee be schuldigd van diefstal van klompenzolen en do derde van heling Tegen de beiden van diefstal beaclmldigdeu werd een gevangenis straf van 1 jaar en tegen den van heling verdachte 3 jaren gevangenisstraf geëiacht Voorts stond terecht een arbeider aldaar wegens poging tot zware mishandeling door een revolverschot op iemand te lossen waar door niet deze maar een ander persoon licht verwond werd Het O Jf eischte tegen dezen beklaagde eeae gevangenisstraf van 18 maanden en ayne onmiddellijke gevangenisneming De rechtbank beval dit laatste en bepaalde de uitspraak in deze en de vorige zaak op 17 Januaii a.u K«o pjiwlelhweatle Voor de Amsterdamscbfi rechtbank beeft gisterem de advocaat mr H B Gtoudfimit be toogd dat de rechter de Amsterdamache rij-wielverordeang niet verbindend bebootrt te verkJaren omdat daarin aan B en W be-voegdteid tert regeling en wdening is gegevem van een publiek belang niet genoemd in art 179 dar gemeentewet Aan B en W ia bet namelijk door den gemeientenad overge laten vast te stellen op welke wegen Wel en op welke niet met een rijwiel gereden zaJ mogen worden Op grond van de artiko-!eo 134 en 135 dar grtmdiwet en van art 179 der gemeentewet aohito mr Goudsmit den gemeenteraad onbevoegd deze regeling aan Burg en Wcth op te dragen De advocaat trad ia eigen zaaJr op gedagvaard wegens het berijden "^ Q den Heil genweg in verbodm richting Het O St decH zijne aenswij^t niet en » eischte een gulden boetev Verspreide Berichten Cao condorllnoa weldoenar Op hoogst origineele wijze is voor korten tjjd een aantal eenvoudige faaodwerkHfamilieg in Brooklyn in liet bezit van een klein fotluln gekomen Tot de nalatenschap vao een rijken ouden zonderling die in het laatat der vorige maund was overleden behoorden 171 broeken nauwelijks gedragen Nog meer echter verwonderde men zich toen deze klee-dmgstukken in het begin van ' t testament reeds genoemd werden zy moesten n.l bij opbod verkocht worden aan eenvoudige hand werkslieden en de opbrengst daarvan voor een vierde deel aan de armen toevallen Een merkwaardige bepaling zegt bovendien dat niïmaud op meer dan een der broeken biedea mocht De zaak wekte echter geen verden king ofschoon de erfgenamen een weinig ontgoocheld werden daar zij een veel grootar vermogen aan baar geld verwacht hadden Dien kan zich nu hun spijt voorstellen toen het na eenige weken bekend werd dat met de verkochte broeken het zoo smartelijk vermiste deel der achtergelaten rijkdommen in vreemde handen gevallen was Een der werklieden bad nd toevallig in den band van den hem toegeslagen pantalon een bui deltje met 10 honderd-dollars banknoten ont-delrt en in de eerste vreugde overal van de gelukige vondst gesproken Deze mededeeling verspreidde zich met verrassende snelheid en weldra hadden alle overige koopers na direct voorgenomen onderzoek deze zelfde aangename uutdekking gedaan Twee aanbouütr-ocn Te Ajaccio a do gendarmerie er ia get-sl;ia.gd ten bandiet te grijpen in geheel CÜr-sica berucht Jcaii Capvegiiooi 52 jaar oudi joeg reeds gedurende zes jafen den gebeelen omtrek sclirik aan In 1392 doodde C o.a tweo gendarmen vp het stemburaau te Guaguo en strekte hij een anderen bandiet met wien iuj twist bad dood ' aan ¦¦ ijuo ' ot-lcn uit sneed hem den baard af en maakte daarvan een horlogeket ling De gendarmerie te Saint Pons arresteerde een zeer geheimziiinic pciraonage dragende bet Kleed van eeo monnik dio reeds gedu-rende een aantal janjo als heicmiet ieefdb in een hol in de ucuvoicn var Eives Naar zijne idenLitsat ondervraagd gaf hij op ge naamd te ffijn Joseph Carbon geboren te Pamia en te behoorftn tot do Spaansche ordo van Jen H Augustinus Het packet eohter geloofd veel eer zïoh te bevindön iu tegenwoordigheid van een Spaanscb beddaar die in de ocnianmbeid van de heuvelen van Eives onstraf baarbed voor een bedreven misdaad is komen ïoekan Men zal don man althans maar in verze kerde bewaring houden totdat men goed a ingelicht omtrent de plaats van waar hij ge komen is en wat nij daar gedaan heeft Toen de man in ziju cel wa £ opgeslokm heeft hij don gehcclen dag niets gedaan < fej > bidefcn en weigerde hij ook maai - het minste voedacl te gebruiken De Fransotie beul Op Nieuwjaar is ingegaan het ontslag van „ Monsienr de Paris * 1 den beul Deibier Hjj heeft zijn bedrijf 23 jaren uitgeoefend en dit gaat thans als ware liet een erfelijke waardigheid op zlju 35-jarigcü zoon over die zyn rader al jaren lang als helper heeft ter zyde gestaan De onde beu is bijna 76 jaar Zijn vronw twee jaar geleden ge storven was de dochter van zyn Algier-scben collega Jack Sh « Ripper—de iong Er is te Weencn op Kerstnacht een moord op een geproïtitueerde vrouw gepleegd op do wijze van Jack the Ripper De politie dio naar den onbekenden moordenaar zoekt brudt het niet voor onmogelijk dat deze de welbekende De Jong ia Schneider te Londen die onlangs een bakkersgezel doodsloeg en zy » l^jk in een vurigen oven wierp is ter dood veroordeeld De minirter van binnen an dsche zaken wei gert gratie te bepleiten eu na zal de beul Pilkington bijgtstann door riju zoon di « zijn vader voortaan als helper zal ter zyde staan hem Dinsdag ophangen De divv&tibende van Meuflly aan wier hoofd zekora Koch staat en die tal van leden telt heeft te Parija twecht gestaan Er heerschfe veel belangstelling telfs was do zoon van den Shab van Perzie bij de zit ting teg-rnwooniig terwijl een twintigUl advocaten bet verljoor-^olgde Men had grooto voorzorgsmaatrcgelet ge nomen Op de eerste-bank dar beschuldigden zaten Koch en zeven zijner gvellfln be waakt door iwgeti Parijsdie gardee op de tweede bonk negen bescholdigdon « n ze « Parijscho gardes op de derde bank dertien beechuldigdea bewaakt door drie Panjsche gardea Het voorlezen der acte van beschuldiging duurde twee en con half uur - Koch schijnt een avontuurlijk feven te hebban geleid Hij buisde overdag in vor-laten hutten en in sloten en droge kuilen in do nabijheid van fortificatiën Des nachts ging bij er op uit aan het hoofd der bende — dat wil zegjfen de president van het Hof van Assises beweerde dat Kooh het hoofd was maar deie laatste was het daarmee nog lang niet eens „ Bewijs mij maar dat ik dat ben Heb ik ooit iet » bevolen aan iemand wie daa ookï " „ Maar de bende bestaat toch " merkte - V president op „ Zij had haar zetel t « Neuillv ea oefende een waai schrikbowind ia de omgeving uit Toen gjj bij de bende kwaamt waa deze aog maar alleen specialiteit in het plunderen van dronken personen * faar lang zamerhand breidde zij haar werkkring uit 2ij had zclfe oen wachtwoord „ Lipoa "." „ Dat wachtwoord is maar eenmaal ge bruikt " viel Koch hierop in Men regt dat ik hsÈ hoofd ben maar ik geef u da verze kering dat ik drie kwart van de liedeUj die hier op do banken ritten niet ken " „ Gij hebt n nog aj veel om de toekomst bekommerd Gij kwecttet zelfs icerlinwen " „ Mijnheer ds president die bekwaamheid mag ik mij nie * toekennen " „ Men liet jongens de uitotaüingen be stelen en leerde hen bodclen H«t optreden van uw bende is zeer eenvoudig gij violt de reiagers aan plnndordet beo uii en wierp hen dan in de kuilen bij de fortificaties Gij viell zelfs vrouwen aan die een geleide had den " De opleiding dar knapen acheen echter hoofdzakelijk het werk te rijn geweest van zekeren Colombin aan wien niet miDdwr dan zeven en dertig nacbteliike ovarvoJlcn ten laste worden gelegd waarvaa tien in een enkelen nacht m Juli 1897 Deze is met Koch en zekeren Prieur ge vangen genomen toen rij in oon kuil bij ean der fortificaiücn laeen te slapen Toen de lii-oren ontwaakten waren rij reeds door do politio geboeid die hen daar overvallen had Do beschuldigddn bonden rich echter uiterst onnooeel.-Sj ajn zich van geen kwaad bewust en hebben ook nooit kwaad gedaan ofschoon de meeston reeds gevangenisstraf hebben ondergaan Zoo bij voorbeeld de twee en twintigjarige Jacquee Gauthier „ Gij zijt al eens veroordeeldT „ Ja " „ Voor welke feiten r „ Voor niets " „ Hebt gji dan zeg maftndeo gtkregen omdat gij niets gedaan hebtf " „ Ja " Aan bmtaliteit ontbreekt het hun ook niet Toen de president aan Auguate Michaud vroc ^ „ Gij waart een dor hoofden - Ier bender aTttwowrddo deae „ Ia bdj dio Vocde dan iedoreeo het hoofd " De oosphuldtgste ü aeker do huisschilder Charles Giboulat iEo volgeaiB de beschuldi ging den slachtoffers der bende zelff de laar-zon uittrok „ Ik heb nooit een sterveling kwaad gedaan mijnheer de president Ifc heb nooit een verboden wapen gedra^on Ik ontken alles Ik ontken mijn onschuld gelach in do zaal Ik ben eoa onschuldige dien men ten verdervo wil brengen " Toen de zitting Woensdag om half ze » gesloten werd moestan er nog 17 bceiiul-digdem verhoord worden De IVanvtlttfriscbe « pofleweg De Russische regeering heeft bekend ge maakt dat met ingang van I December bob eerste deeJ van den transBiberiaeben spoor weg tusschen Moscou en Tomsk officieel ia exploitatie genomen is Tob heden too reed er sloebta één trein per week m elk » richting doch voonaan zal de dienst op definitieve wijze zijn gerogeld en zal eiken dag een trein vertrekken Bovendien is de ganiddelde snel heid op die lijn vermeerderd zoodat het ge-hoolo traject — 3933 kilometer — in onge veer 75 uren zal doodoopan worden Hoe wel do exploitatie dor nieuwe lijnen met groote moeiolijkheden gepaard gaai zal do gemiddelde snelheid voor het goederenver voer zestig kilometer per uur bedragen Tus schen Riagosk en Penza rijdt de trein 13 uur achtereen door zonder starions te ont moeten en met geen ander oponthoud dan het wisselfla van machine vordert Dit is het grootste traject van do Oude en Nieuwe Wereld dat zonder stations doorloopen wordt Zooaia mem reeds uit verschiÜonde om-standighedon kan opmaken zal van de nieuwe lijn een druk gebruik wonden gemaakt-reeds tweehonderd duizend Eu^sische f^-rniliea hebben aangevraagd voor de vermin derde vrachtprijzen te mogen roizen welke van emigranten worden genroïdard Ean middel t*Ben zenuwachtisbeid Te Parija ia een zeer eenvoudig middel tegen zonuwachtigheid in gebruik gekomen n.l onafgebroken rust in bed Dr Mangin do directeur van het krankrinnigenge«tichï St Anna is de eerste geweest die het heeft toegepast en eigenlijk door een toeval ont dekt - heeft welke goede rceultaten men er door verkreeg Toen hij namdijk ajn voor ganger verving waren er een aantal patiën ten die uren lang in warmo badon moesten vertoeven Hij vond dit een ware kwelling voor do krankzinnigen en schroef derhalve voor dat zo in bed moeeten blijven Weldra bleek het van welk groot nut dit eenvoudig en practisoh middel was en dr Latour aar zelde niet hert eveneons in rijn kliniek in toepassing te brengen Nu ia het te Parjja algemeen in de mode on men verhaalt van een generaal die tengevolge der Dreyfus -" lijdende aan sonuwacbüghaid was geworden en door een onafgebroken mst in bed van vior wrifca geheel herstelde Die lange gedwongp.-a rusttijd wa » volstieht reen kwelling voor dsn generaal want hij mocht roeken zijn vrienden ontvangen lezen schrij ven eten drinken kortom al die T-iken doen welke hij zou gedaan hebben als hij niet in bed ware gower-st allooi niet opstaan Van do 24 uren sliep hij er minsten ' 14 en ten gevolge van deze kuur gevoelde hij aich buitengewoon gesterkt Vooral ondur dv dames is hel nieuwe mid del zeer iu do modo Zooals van zelf spreekt zijn er ook bijzondere toiletten voor uitge dacht om gezelschap te ontvangen terwijl men te bed ligt Hot lurpert er nu nog maar aan dat men tol de erkentenis van dec ood-FranscheB iMrcgel komt hoe voornamer men ia hoe langer men te bed blijft ' Onder Lodewijk XIV brarhten de voomamo lie den een groot gedeelte van den dag op bed door en men had daarom de slaopvertrek kca bijionder weelderig ingaricht Men maak te muziek men las men ontving vrienden en kennissen alles terwijl men neg te bed lag De koninj stond gewoonlijk eerst tegen dea middagmnaltijd diu te 1 uur plaats had op doch reeds te 8 uur ontving bij zijn hofliocren bij zich die het recht van petiteo entrees " hadden Oe nadat ' fii«tarisoh « boom lor wereld bevindt zich op Ceylon Omtrent dezen reus die ot de fafoHii ier ujgeiooman behoort en welks wotcn^chappelijkc naam „ Ficus EeJigi osa " is wordt verliaald on met bescheiden geateafd dat hij io het jaar 25 voor Christus door Sanghamitfa dochter van dan Bocdd histis^Jien koning Asoka geplant wtrd Zijn onderdoffl ïi dus 2143 jaar Het takje dftt de koningsdochter met den wenseh dai bet eeuwig zou tJijvon grecieo en bloeien in den grond zette was a/kemstg % an den Bo-boom den boom der wijsheid staande in de nabij heid van Bohd-Gaya bij Raygir aan èen oever van do NaivanjuM waaronder Boeddha „ de verli'htrf ' werd en de goddelijke opcnbaruig ontving De boom wordt met die meeste nanw-letfendheid verzorgd Tuaschenbcide wordt do grond om den stam verhoogd zoodat hij nieuwe sappen krijgen kan ook üoor de stam men die — gelijk bij allo vijgeboomen — van de takken omlaag groeien Verder wor den de te zware takken oudtersteund er in het droge jaargetijde begiet mon don grond waarin hij staat berhaaWelijk Dit is werkelijk de oudste dor bekende hoo rnen waar de apenbroodboomen van Senegal de eukalyptushoomen van Taaman K de dra kenbloedboom en van Orotawa ^ do Wellington-boomeu van Califomië en de kastaDjeboom van de Etn » jongttjee tri zijn Oe swsrto typhus Ie Berlijn Eeo geval van zwarten typhus is geconsta teerd aan het apoorwegstatton te liuhlebcn in de oraniddelüjke nabijheid van Beriijn Aan dit station komen alle Russische land verhuizers aan die Duitscfcland doortrokken op weg naar Amerika De lyphuslijJer is het kmd van een Kussiscb echtpaar dat op raia was naar Bremen om van daar naar de Ver eenigde Staten ovar te steken Het kind is naar bet riekenhuia te Chariot ten burg over gebracht waar het in strenge afzondering ' n een barak wordt behandeld OndefwQo in Pruisen Dat in Pruisen hot volksonderwijs aog veel e weischon Iaat blijkt aat uit de statistdok van 189G die leert dat voor 92.000 achool-klasOTi slechts 78.431 lokalen aanwezig waren Er rijn dus 13.600 te weinig nog 3000 meer dan in 18S6 In Posen ontbreekt meer den J der noodïge lokaian Het gevolg ia dan ook dat er ten aantal scholen rijn vooral in dor pen waar do jeugd slechts een halven tfag oo-derwija krijgt daar de kindoren bij 1 beurten op aohool komen Con paniek Em vreewlijke paniek outslond de vorigb week aan het Wcsterstation te Varviere toon de sneltrein uit Parijs was aangekomen Ëonige goederen moesten uit den trein wor den overgedragen in dien voor Keulen ojl een groote kist waarvan onder het overbren gen da bodem losraakte zoodat de inhoud een hoop stroo eai dekens op het perron viel Daaruil verb even zich echter terstoud vier — alaiigenkoppon en weldra cvenzoo vele licliamon Men kan zich den schrik voorstel len die zich ¦ wn ce talrijke mrigeis meester maakte - Alles vluchtte in do waggons en de wachtkamera Alleen een jonge schoone waad de - ach bij de slangen — riep cu floot — en de monsters ' twamon gewillig naar haar tee en lieten dch kalmpjes weder inpakken Zij bebüoren aan do jonge skngenlte^.wecrster die op reas naai Keulen gtog waar zij voorstellin gen zal geven en die vermoedelijk zeer go - d'end is met deze reclame Naar aanloidhg van eeo onlangs vermeld procos dat te Berlijn is gevoen ovor de vraag of de dood van een leerling aan een tuchti ging op school waa te te schrijven is in de Duitrfic bladen veel gcsciircvcn ov ^ cto schooJUraffen Er werd daarbij o.aL beweerd dat meaüjcs veel gevoeliger zijn voor oen mo-reële dan voor lichamelijke straf die m Duitsddand op school mag worden toegepaet dua bv meer voor het zitten op een straf-bankjp dan voor een paar klappen op de vlak keliaud Een onderwijzer die vele dicuTtjaron heeft deelt hjeroratre/it ut zijn ervaring liet vol gende mede „ Twee meisjes bidden een af keuring beloopen Ik bemerkte dat de eena baar huunpenaje iets influisterde en vroeg do ze wat Anna gezegd had Het antwoord wafl Anna zei d^t geen honderd afkeuringen haar wat schelen Inmi.cn omdat hare ouders het rapport toch met mrien Ik bet Anna vooi de klas komen en vorklwda dat na ' t gpen zij Sf'zegd had rij een tuchtiging moest heb ben en gaf Iiaar een paar klappen op de vlakke hand Dit kind ware stellig voor het straf-bankje evai onvorsch llig geweest als vooreono efkeuring Het andere iueLsje begon te huilen en aeide „ Meester ik heb liever tien klap pen dan ecne afkeuring " Bt had medehjdem mot het arme kind dat blijkbaar knappe oudora had die op schoolstraffan wèl letten en zeide daarom „ De afkeuring blijft staan maar afe je in de eerste 14 dagen geen reden tot ontevredenheid gcoft wordt düs uitge veegd " En het meisje was niet aUeon ' b Se 14 dagen nmr acdert altijd oppassend Hier uit blijkt dab men bij ineiajes evenmin als bij jongens een rogel kan « tellen ontfranfe d * dnehnarighcii van de een of ajjdire atr »/ Elk kind moet maar natr zijn eigen aard wor den behandeld " Een xondopfing eohouwopol was onlange t » Warschau te uen Op eem tot * een paard be^panoaa boerenwagen atond e«n geopende doodkist wa>arin e^n oude grijao man lag E/jn jonge boer wJiijnha&r aan da diepste neerslachtigheid ten prooi getadde het paard bij den tmgel Wrwijl een grooto menigte uienwsgiarigen ziob om de kar ver drong - Een politje-agent vood het zaak den bestuurder aan te sproken en hem d ^ reden to vragen van deze zonderlinge wijze om oaa oud man e vervou\ai Heel kalm voikiaardo de man dat hij rijn ouden vader ven het zio-konhui naar zijn woning overbracht on dab hij onder weg alvast oen doodkist had gekocht Daar Let den ouden man toch onverachillig was waar hij lag had hij hem m de kist g»-legri Het spreekt van zelf dat de rieke op velr-langcn van rlon politieman ean mdero lig»-plaats bekwam Onvrijotlllipo seffmoord ^ Ta Paiijg heeft zich oen slagersjoogien in den winkel van ojn poirooD voor liet hoofd geachoteu Het geval droeg zach ala voJgt toe De jongen had bot met eenige kamera den over zelfmoord „ Hij zou " zeide hij ziab het liefst met een revojveractiot van kant mar kon Men houdt den revolver Ugcn hul hoofd haalt de haan over en klaar is hot ' Om rijn voorstelling zoo aaoacbouwelijk mogelijk te maken ha.ildt hij con ouden revolver van zijn patroon uit de hide en deed alsof hii ziob daarmede voor het hoofd schoot tot groote pret van zijn kameraden Plotatiing ging hot schot af en v.el de knaap op deo grond Ean kogel die zich nog op het wapen bevondt ft-ong zijn mond binnen ra kwam bij hot linkeroor weer uit In bowusteloozcn toestand bracht men hom naai " het Ziekenhuis waar man vtoeet - voor rijn behood Enn man in vrouwonkieeron door een polStleagont d'Od&eoohoton Zondagmcn-gen te ongeveer half vijf uur bevond zich een agent van politie genaamd Bc4tie r met een zijner collega's op straat te Algiers Zij waren beiden iu burgerkleechng en onteioetton twe » jonge mannen die naar het - ichcen een woceten nacht hadden mede gemaakt Een hunner eon Jctterzetter zqb en twintig jaar oud had zich in een Spoedig wareo er nu eenige uieuw^jiori-gen toc^c^choten on had dt agent het kwaad te vorduren Memgo trap en stoot werd ham toogebrachL De man werd vorvolgens in heet > tenia genurjion on oen onderzoek zal aan het lioht moeten brengen of hij uit zelfverdedi ging heelt geliandald In dat grval zal de zaak voor hem zeker geen örnst^go gevolgen hol>-bea Aan Jen feellner Otto Barlhd in het hotd Bellovuo te Chemnitz werkzaam is vergun-""e e ^ cve Q im bij gelegaaheid v^n Ke-feer Wjihehus vürjaaofe ^ op feu hoftafcl een buste dta Keizers io plaatsen uit gevouwen servetten samengesteld Ter gelegenheid van den Nlenwjaaredag heeft presidect Fame aan 647 veroordeelde militairen vermiodering van straf toegestaan ^ In den nacht van drie op vier Jannari zijn te Pronthelm tien huizen in de asch gelegd Vier personen zijn in do vlammen omgokomenj driehonderd hebben geen onder dak In GCrz zyn 45 Italianen tot het pro - testautierae overgegaan omdat de vorst-aartsbisschop Mjgaa in den Landdag met de Slovenen Ueeft gestemd De pest is te Tamatave Madagascar aaD het afnemen als con gevolg van de zware regens Uit het Schwarzwald komen berichten van zware sneeuwstormen De sneeuw Ugt hiel " en daar etn Meter hoog De Amcrikaansche staat Kansas heeft besloten dat alle premica van huitculnadsthe verzeker!ngniaatschappijen met een belasting van 4 pc zullen bezwaard worden Morhtberiottlcn Schiedam 6 Januari Noteering van de Makelaars Moutwiju per Ned vat en - tonder fust f ll _ Jenever per Ned vat en f ** zonder fust f ] 5,_r de Anisl proef per Ned vaten \ belasting zonder fust f 16.50 ' Spoeling Commissie per ketel f 1.20 Noteering van den Brandersbond Moutwija f IO 3 / i '/ i P - keet et zonder fust en zunder belasting Styomvaartlijne u „ Ameterdarti " van Amsterdam naar Hew-york vertrok 6 Jan des morgens 7 u 40 m van Boulogne-Sor-Mer „ Juno " vertrok 5 Jan van Smirna naai Amsterdam „ König " arriveerde 4 Jan van nambarg en Amsterdam te Delagoa-Baai „ Minerva " van Nenfahrwasser naar Aai-sterdam paseeerde 6 Jan Skagen „ Oranje Nasaan " verirok 5 Jan van Now-york naar " West-Indië 
V R 0 O ül ' s Scheenen-lliagazijn UTRECHT Bakkerstraat 13 Gedurende 14 dagen © roote Opruiming van Wintergnederen tegen veel vermiiiclevde Prijzen Gedurende de OPRUIMING worden alle Goederen tegen verlaagde Prijzen aangeboden doch niet op zicht gezonden Men zie de Prijzen in de uitstalkast Advertentiên en Abonnementen voor dit blad worden behalve aan het Burean ook aangenomen bij den Boekh W 31 HEUL Xlamfeurg er straat 24 ftÉÉis al Mwi Dinsdag 10 Januari en volgende dagen telkens des voormiddags lO uiu % zal wegens vertrek in het openbaar worden verkocht een zeer nette — eo — Soiiede Inboedel Waarbij BnfFetten Bahud Nolenb Bnffetftaitje zeer practiicho Cylinder Sulirjjf ' bnreaa Linnen - Penant - en andere Katteo Tafels Stoelen Canaép '» Fatenils Ledikan ten Wasch - en Nacbttaiels Bedden,Dekeu Uatrauen Vloerkleeden naaronder leer fraaie Splegeii Schilderijen w o van be * kende meeiieri Pendalei Ornamenten Oaikronen Speelklok Brandkast Fornnü Eaeheli direrie kleine doedaren eea par tijtje Usdera « n Likenreu Qoadea en Zil veren Voorwerpen enz Veorti negens liquidatie ran een Groote Collectie W • Fraaie Salon - en Kamer-Am»ob!e menten Linnen - en Penantkaiten Tafels Stoelen Canapé'i Cylinder Sehryfbnroanx Bnreaniteelen Voltaire » Nacht en Waich-tafeli met marmeren bladen Spiegele ecnlge honderde meters Tapijtgood per meter Kar * pettea enz Alsmede eenige Te zien Slaautlag O Jauuarl Tan 10—4 anr RICHARD BRESSER MM ep F Bypllieei legen lage Re Vorkr^fibaar by W Kalkman ^ uifenstraat 8 AssaruutJe-HttiiCoor Commensaals Bij eene nette Weduwe kunnen faïaocvilijbe CoromeTisaals geplaatst worden Adres Heerenweg 24 COMMENSAAL Kost en Inwoning gevraagd jonge ling tegen einde Januari Utrecht liefat omtrek Lijnmarkt Fr Br met prijsopg per maand bij den Boekh A DEKKER Hazerswonde Er biedt zich aan tegen half Febr * een BAKKERSKNECHT 22 jaar P.G van goede getnigen voorzien Br fr onder lette » H bij den Boekh Ö JURLINÖ Kampen Een Juffs'ouw P G alleen wonenda wentcaC tot gez&UJgbeid en hniaeii^k vetkeat bij haar aen Juffronir om aamen te wonen togen eenigo vötgoedint Fr br onder lettere 3 K bij den Booki W M HEUL HambnrgeritraRt 24 B4 Kue Royale BmsRel Kapitaal Fr X0,00©.000 — Üesetvea ±„ ftOO.OOO — Bevealt zich aan voor lie nitvoering van EffocMnordew op de Belgische Benizen en da incaueerlng van in België betaalbare Conpont en Wisrele ditconteert handolipapier es belait zich rerder met alle bankzaken De corrsspondentie kan deiverlnngdiode fitUMdjicbe taa ' gevoerd wordeo b:r,euk:z:ail.;f \ Volstrekt geen Breuk meerit Door Pastoor MARTIN BECK's Brenkcnlf wordt ia heel korten tijd zonder Operatic en eouder pijsi Tolkoaien genezing gessnuideerd mits de ulf goed tolgeni ds vootsehriften wotdt gebruikt Ook verkrijgbaar Pastoor JU BECHM aaagdrappels tot doirerre het eenigste middel dat mat gnostlg resultaat werkt tegen « Ike Itfaagknaal Hen vrage dns gratis gebrniksaanwijzlDg met honderden dankbe ligingen van Breobsalf of Bftsgdrappels bti Jf RBIMANNS 0enBraa/-agent y 8a(/fiuissiraatJ2 y Haar/em •¦ hij VAN RIHKHOIJZEN & HEBMINaaDIJSEN Drogiiten.Twijnilraat A 4enT.P T d BERGH & Za - Drogisten Hoiligsweg D 83 te ütrscbt W SPIEKUAN Winko-Uer.Jntfaas M VAN LEEOWEN Wlakeller Ho aten O BROUWER Winieiier Lin-schoten J VAN OEiJL Jr Drogist Dsora B DB HAAN Winkelitr Driebergen F Alberdingk en Zn Amsterdam Stoom-Patentoliefabrikanten en Oliekokers Alïeea-Verkoopers voor Nederland en de Eolontëa van de Firma A 0EHLB1CH & Co te Kiga voor hare 13 assise he OaUuïii RJiiEGi-ïiol-OIiëo waaronder Ijvige blanke Machine-Olie van af 13 — « 100 Eg donkere Cilimlei-Olie van af 10 — in licht groene „ van af 12 — « ifi«««i ««¦ Voorts Fabrikanten van plantaardige Mnohine-Olie van " rarbifie » en Ceatrifiig-OSeie DBonsfeps ter beschikking i % uit de Victoria-Bron te Oberlahnstein bij Ems — van liet — Koninklijke Huis der Keferlandan l'èK&lïi i^^SS^X^ICMJ^O Ö Linnen - en Damastweverij ^ i van ROBt CARLIER te Nunen ® K Specialiteit in Lïsiüten en TafsS^sad S M Levering direct aan Particulieren Vraag de Stalen R MpieeiieFriescIisLeïeiisTerzgieriiiiEi Gevestigd te LEEUWARDEN Aan belangbebbenden wordt bericht dat de Hesr 3 TEN HAVE Zasdbofschestraat No 53 eervol ontslng " heeft aange-vi*aagKranten

Ga naar