Utrechts Nieuwsblad donderdag 7 november 1895

No 162 Donderdag 7 November 1896 3de Jaargang inn Nieuws - en Advertentieblad voor ÜTRECKT en Omstreken ' VerEcüunt DAGELIJKS behalve Zou - ea Feestdagen Prlji per week met OeQlmtreerd Stnivenblai ï i t i t t i f 0.10 8 maanden « j.tittïitiMJïli » 1>SS Fraaeo per port ¦«¦••• itlltltStlita 1.50 Bureau Oudegracht B 65 UTRECHT Uitgever JOH DE LIEFDE Priji der Advertentie fan 1—6 regeli t 0,45 Elke regel meer T'/i ©•¦» Plaatit men eenzelfde Advertentie 3 malen dan wordt die tlechtj 2 malen berekend Advertentiepryi In Abonnement by 600 regeU 5 cent bij 1000 4 cent en bij 2000 3 cent per regel Dienstaanbiodingen « o aan vragen iWS Cent per Advertentie bü vooinitbetaliLg Uitsluitend voor de abonné's van het „ Nieuwsbiad " Bij den Uitgever dezer Conrant is de intee - beniug opengesteld op Een Serie van 12 muziekstuk ken voor piano Vaandelykt zal een nnmmer vergclijjnen Binnen enkele dagen zal het eente nnmmer Stettiner Kreuz-Polka Tan S SCHLICHTING het licht zien Voor de abonné's op het „ Nieuweblad " ia de prijs vastgesteld op 5 cent per num mer franco per post 8 ceut Om adminiatratiekoaten te voorkomen ge-ichiedt de betaling bjj de vei'scbijning van elk nnmmer ilea verbindt zich voor een jaargang van 12 unmmers De meeste mnziekstnkken hebben een han delswaarde van 60 et tot f 1 — Men gelieve achterstaand inteekenblljet ngevnld van naam en woonplaats aan den ooper af te geven of aan het Bureau der Courant te doen bezorgen De UOgever Job DE LIEFDE * a * Een avonluunlijko reis Indertijd hebban wjj melding ' gemaakt van de zonderlinge weddingschap ^ oor den doof-¦temmen AmBterdamschen wiei '> r Sntber-land Royaarda aanvaard om i üder één cent o zak mede W nemen de wereld rond te reizen Het „ Nienwi * prtlieeert thana een schrijven van den heer Êoyaards aan den heer D Zniderboek Amsterdam's filiaal van Burger's rijwielen waaraan wij een en ander ont-leenen Uit dit icbrijvea blijkt dat de reis van den heer Sutherland Royaarda nn niet in allen deele een pleiziertocht is al valt hem zooals wij vroeger meldden in menige plaats een zeer hartelijke ontvangst ten deel „ Zooals a weet bezocht ik " — schrift de reiziger — na Amsterdam verlaten te hebben den beer Burgers te Deventer en ging ik daarna over Oldenzaal Rbeine LiJbne naar Eanover Hier bleef ik 8 dagen sn ging daarop inééns door naar Hamburg Van Oldenzaal naar Hanover is de tocht vermoeiend vooral bij Bentheim daar ' t steeds bergop gaat en ik verplicht was naast de tnacbine te loopen Van Hanover naar Ham burg over Ehlerehaosen Celle Soltan Bucb holz Harbnrg Wilhelmsburg is de weg zeer goed Tot Hamburg toe had ik al dien tijd dns van Amsterdam af den wind in den rug In Hamburg bleef ik 10 dagen daar ik niet eerder de doofstommen verzamelen kon Daar de „ Hamburger Coorier " van 20 Aug ' 95 en de „ Hamburger Naehriehten " van 29 Ang r«eda over mij geschreven badden wist heel Hamburg dat ' t „ der daubsinmmen Weltradfübrer HollandB " was ala ik in mijn sportcostuum dat mij door den beer J de Gooyer te TJtrecht geleverd was door da straten liep en moest overal een glas bier aannamen want ieder tracteerde mij Sak-kerlootl ik heb bier leeren drinken hoorl " Want waar ik in Heiland aan 2 glazen mijn bekomst bad kan ik thans met gemak een klein dozijn naar ' t ondemaansche bevor deren " ' De heer S S roemt vooral de ontvangst te Berlijn „ In Berlyn was de ontvangst door de doof stommen en het publiek schitterend en zoo bleef ik dan 14 dagen abiaar plakken en woonde ik ook behalve biljart - kegel - turn en kaartavonden der doofstommen een voor stelling by van de doofstommen Theatre-vereeuiging in de prachtige saai van bet Albambra En ik heb er ray geamuseerd ik was er steeds omgeven door een groepje dat mijn sporCcostnum en mijne medailles bewonderde terwijl ik heuschl moeite had mij los te maken van de betoeverende kracht van een dozijn paar prachtige meisjesoogen " Op zyn tocht van Dresden naar Breslau die wegens den slechten weg 471 dag duurde had hij minder aangename avonturen „ Derg op berg af te voet in piasregens en bij hevigen tegenwind Het weer was zóó dat ik vaak niet voort kon en in bet stadje Lanbaa veel te lijden had Tweemaal overnachtte ik in het gebergte onder kreu-peltoat ia een plaaregen naaat mijn brave fiets met mijn wapens gereed want mijne geldmiddelen waren door den langen tocht zeer gedimd De regenjas des heeren J do Gooyer Jr tt utrecht bewees mij uitste kende diensten De tweeae maal dat Ik onder den blooten hemel moest overnachten brak tegen 1 uur ' s nachts de maan door de wolken en daar ik bibberend en verstijfd vau koude het raad zamer vond mij te bewegen zette ik dien nacht mijn tocht voort Naawolyka warm geworden ontmoette ik twee verdacht uit ziende havelooze kerels welke nit een boschja kwamen en daar een paar dagen te voren in den omtrek een leeraar uit een nabnrig dorp vermoord was zonder dat men de moor denaars te pakken wist was ik op mijn hoede Ik hield stil posteerde mij zóó dat ze mij Vóór voorbij moeaten en hield mijn revolver gereed vast besloten er mij van te bedienen en de por betaald te zetten welke ik in het gebergte bij Döbeln had opgeloopen De kerela hielden bij mij stil en spraken tot mij waarop ik Hink nit zeide dat komt ona erg verdacht voor Jted dat [ ik hen niet verstond en doof was zoodat wy verder niet met elkaar te doen hadden en tevens liet ik mijn ponjaard en mijn revolver in het maan licht blinken Dat Welp want na met elkan der gesproken te hebben verlieten de kerels my Doodmoede kwam ik in Brealan aan ' s avonds 5 uur en na in een hotel luchtig gedineerd te hebben lag ik om 6 nor te bed met doorloopeu voeten " Ook over de ontvangst in Brealan heeft de heer Sutherland Eoyaards niets dan lof maar erg ontevreden is hij over de reia in Rusland „ Van Breslan reed ik naar Ostrowo en van daar naar Kalisch waar ik gedacht gevisi teerd werd door de Baasiscbe douanen Wij-selyk had ik myne wapens verborgen overal werd ïk door Russische soldaten met geladen geweren aaugehonden en ik was blij over Opatowek Sieradt Lask LoJz te Warschau te komen Wie Rusland bezoekt en geen pas heeft is een verloren man en mijn pas welken ik nog te Breslau door den Russischen cobsuI voor gezien liet teekenen bewees en bewijst mij onschatbare diensten " „ De wegen zyn hier onberijdbaar alles peperduur en ge kunt niets doen of laten of de politie is er bij In mijn kamer in het hotel heb ik reeds 2 maal bezoek van de justitie gehad " Toch had hij ook In Rniland nog een aan * gename ontmoeting „ In Opatowek hielden twee heeren mij hnn handen toe e » weaachten mij een „ All EMU " ik beantwoordde den groet en zei uit Holland te komen en geen Russisch of Poolsch te kennen Een dier heeren vroeg mij daarop in zuiver Hollandsch „ Zijt n uit Holland •* Mijne verbazing was groot Hij stelde my zich voor als de beer Cor nells Essers nit Leiden directeur der laken-fabriek te Opatowek en toen moeat ik met hem en zyn vriend op zijn kamer een glas wijn drinken Ter herioneriog sekreet hfj ook iets in myn reisboek en verzocht mij zyne groeten aan de AmsteriamBche wielrijdera over tö brengen wat ik bij dezen doe ïk vertrek dra van hier want ' t bevalt mij nie's Steun ontvang ik niet en bovendien ia't hier geducht kond " Ten slotte zij vermeld dat verachillenda Dnitscho bladen artikelen aan den sloutmoe-digen wlelryder en zijn reis wyddeu BUITENLAND Het nienwe Frnnsclie radicnle IMini^terie Konrgoi » heeft zich aan de Kamers voorgesteld met eene „ verklaring " die zekerlijk aan breedvoerigheid niets te wenschen overlaat Zij vangt aan mat de belofte dat aan het besluit de Kamer om de omkooperij-kweatio nanwkeorig te doen onderzoeken en alles wat dienaangaande bekend wordt openbaar te maken zal worden voldaan Een wets ontwerp zal worden ingediend waarbij a-iu leden der Vertegenwoordiffing verboden wordt zitting te nemen in besturen van maatsenap pijen dia in betrekking zijn tot dea Stn t Wie aan syndicateo van uitgifte deelueemt verliest daardoor zijn mandaat Eo dan volgt een zeer lange lijst van be loften en verlangens die zekerlijk gemak kelijker op te stellen dan nit ta voeren zal wezen Het viel blijkbaar in zeer goede aarde zoowel bij de radicalen en socialisten als bij de leden der RetUtersijde die telkena door toejuichingen interrnmpeerden terwijl de gematigde Republikeinen het stilzwijgen Pe socialist Jourde riep aan het slot „ Bravo Dat is eerst de taal van een Repu blikein 1 * En door eenaantal Afgevaardigden werden de Ministers gelukgeweuscht met dit bun eerste optreden dat algemeen zeer is medegevallen De „ Riforma " meent te weten dat de ministerieele crisis in Frankrijk den paus zeer onaangenaam heeft getroffen Bijzonder onaangenaam moet het den Heiligen Vader zyn dat het kabiuet-Ribot waarmede hij op zeer gooden voet atond vervai ^ n is door een radicaal ministerie Da „ Riforma " ver wacht dat onder het nieuwe ministerie de betrekkingen tusicben Frankrijk en den Paus minder hartelijk zullen worden Het eraf Tan President Carnotia het „ Pantheon " te Parijs ia op Allerzielen-dag door vele b elan gate Lie nden bezocht President Fanre kwam er vroeg in den morgen na hem kwamen vele politieke per sonen en toen volgde de menigte wier défilé versebeidene uren dnnrde n Er is iets troostends in " zegt Ie Journal des Dibals „ te constateeren dat byna 28 maanden na bet drsma van Lyon een volk dat nogal eens wordt beschuldigd van spoedig vergeten een zoo levendige herinnering heeft behouden aan den braven man die zes jaren lang bet hoofdbestuur des lacds In handen had eu dat het hem een zoo treffende hulde bewijst " Maandagmorgen hebben bijna alle zot ter » te Ueut plotseling den arbeid ge staakt hij de patrooua die niet wilden vol doen aan hun eischen ocstrent loon enz ZonSag wae nog door de patioons aan den Gentschen Boekdrukkersboud medegedeeld dat zij genegen waren de verschillende grieven te onderzoeken met een commissie vau vijf werklieden Dit voorstel werd Zondagavond verworpen eu daarop volgde Maandagmorgen een staking op de zetteryeo van do volgende bladen de „ Gasette van Gent " de „ Flandre Liberale " het „ Vader land " het „ Volksblad " het „ Foudsenblad " en da „ Gentenaar " Van deze bladen verschijnen „ Vaderland " „ Flandre Liberale " en „ Volksblad " niet het Katholieke „ Fondsenblad " kan nog uit komen de „ Gazette van Gent " verschyut maar half want er zijn nog tw«e meeeter knechts en er stond nog zetsel Op de zetterijen waar gewerkt wordt van het „ Journal de tïand " de „ Bien pu blic " bet „ Volk " en van Vooruit " hebben de patroons groote concessiën moeten toe staan Te Const antinopel beweert meaweer berichten te hebben ontvangen omtrent Ar meniseke stoutigbeden in Klein Azië Te Zection arrondissement Tarth in het Villajet Diarbekir zouden Armeniërs een aanval hebben gedaan op de moskee Daar aan het garuizoen 400 man sterk last was gegeven — wonderlijke zachtzinnigheid I — om geen gebruik te maken van de vuurwapenen werd slechts met losse patronen geschoten maar de Armeniërs liepen toen weg met niet minder dan 120 kisten met scherpe en plun derden vervolgens de huizen der Tnrken vrouwen en kinderen doodend Aan de Eoropeesche gezanten is van een en ander dat meer van verdichting dan van waarheid heeft kennia gegeven AU men bet „ Berl Tagablatt " mag ga-looven is de positie der Armeniërs wr niet beter op geworden sedert de mogendheden zieh hun lot hebben aangetrokken Wellicht worden ze lichamelijk wat minder gemarteld eu gepijnigd maar de Turken weten nog wel een andere manier om d e cbriatenen het leven zunr te maken Ër is een wacht woord uitgegeven Koopt niets by de Arme niërs en daaraan wordt zoo streng de hand gehouden dat bet Tnrksche dagblad „ Sabah " waarvan de eigenaar een Armeniër is in enkele dagen zijn oplage beeft zien vermin deren van 20.000 op 3000 exemplaren Den Armenischen ambtenaren die in het paleis eeu betrekking hadden is aangezegd dat rij niet behoefden terug te komen den Ar menischen hoflaveranciers heeft man doan weten dat men hun diensten niet mearnoo dig had Zoo is bijv de winkelier Hadschik Ëfeodl wiens voorvaderen sedert bouderd vijftig jaren leverden aan het paleis ver vangen door een Turk Te Milaan ia Zondag eeu Btnndbeeld voer Oaribaldi on 1 huid De Afgevaar digde Cavalotti hield de feestrede bij de plechtigheid Er werd een groote optocht van democratische en arbeideravereeniglngei gehouden Koning Umberto bad een paai bronzen kranten gezonden De • psland op Cuba kost Spanje heel wat geld Bij het begin van den strijd waren er 485,000 Cubaansche hypothecaire obligatiën in omloop Thans is het aantal der in omloop zijnde obligatiën tot 1.125,000 gestegen zoodat er tot dusver tijdens den oorlog reeds 640,000 aandeelen zijn uitge geven vertegenwoordigende een waarde van 64.000,000 pesetas De bevelhebber van het Cubaansche fort Vigia dat deer vrijwilligers in SpaaBscheo dienst wordt verdedigd heeft zich zouder slag of stoot asn de opitandelingen overge geven omdat de aanvoerder der Cubanen van hem geld had te vorderen De rebellen hebben do stoomboot „ Sole-dad " overvallen en de reizigers geplunderd Twee expedities van fibastiers zijn er in geslaagd nabij Cienfugos aan land te gaan Maarschalk Campos heeft strenge orders gegeven voor het bewaken der spoorwegen Op een afstand van een paar honderd meter langs da lijn moeten da bosschen struiken en hutten worden opgeruimd omdat de in-surgenten weer aanvallen hebben gedaan op treinen bruggen met dynamiet hebben ver nield en een vcetrein hebben doan ontsporen bij Sancti Spiritus De rebelion concentreeren hunne strijd krachten in de provinciën Santa Clara eu Matanzas De plantages etaan steeds meer aan plundering bloot Het eiland Cuba dat tegenwoordig den Spanjaarden zooveel hoofdbrekens koet om het in hun bezit te houden is van alle West-Indische eilanden bet grootste en rijkste en beeft eene oppervlakte van 112,000 vierkante kilometers Het zuid-oostelijk|deel er van is met bergen bedekt die zich tot bijna 2000 meters hoogte verheffen Het grootste ge deelte van het binnenland bestaat uit eene hoogvlakte waar een gezond klimsat heerscht een tropische luchtgesteldheid bestaat alleen aan de kusten en daar heerschen dikwyls koortsen en andere ziekten Men vindt er uitgestrekte bosschen Bijna 8 millioen hec taren land liggen nog onbebouwd en bijna 4 miilioen hectaren zijn met ongerepte won den bedekt Het voornaamste voortbrengsel van dit eiland is het suikerriet voorheen werd er ook zeer veel koffie uitgevoerd De tabak is hier inbeemsch en gelijk bekend is van de baste qualiteit Volgens de tolling van I8S7 was de be volking 1,681,687 zielen sterk en tien jaren tevoren slechts l,521,G8i bet laatste tien tal jaren toonde dus eene toename aan van nagenoeg 7 pCt Onder de inwoners waren 492,2114 negera en 43,811 Chiueezan De volksontwikkeling ataat er op zeer lagen trap 76 pCt der inwoners kannen lezen noch schrijven Geen der kleurlingen kan zich op het bezit dezer bekwaamheden beroemen maar onder de blanken zijn ook 64.89 pCt ongeletterden hoewel er eeno school is op elke 2105 Inwoners De Japansche Itegeering Beeft aan de mogendheden de volgende verklaring gezonden over hetgeen 2ij voernemens is ten opzichte van Korea „ De Japansche troepen in Korea dienen om da rnst te verzekeren onze legatie consulaten en onderdanen te beschermen en ook om de onmisbare verbinding in stand te houden met ons leger dat het schiereiland Liao-Tnng nog bezet houdt De noodzake lijkheid om troepen tn Korea tt houden Feuilleton - Eel iéim tea Gaiier Vertelling van John C WARDT 18 Hy bezat geld en dat was ook hem ge noeg Do Mammon had hen allen omgescha pen De koelheid die de zoon welke weer in zee was gegaan jegens zyne moeder aan den dag bleef leggen waa nog de eeniga herinnering aan vorige dagen en wellicht een glimp van vergelding voor vroegere ge heime gebeurtenisaen nil het leven der eena zoo noracbe vrouw In bet oude hnia wae byna alles veranderd Eet zilverwerk het porcelein en de meubelen hadden het geheel verjongd en Semen bad vrienden genoeg om het te prijzen Maar da oude gevel van het huls verried nieU van die inwendige pracht Wel stonden de woorden Pshkb Dolk iir Deogebuëk in gouden inters boven de deur maar de luifel hing nog altijd even zwaarmoedig over de stoep en de Gaper staarde ai -\ zyn groote lachende I « ojea a«g even dxuk voor ticb heen als te | Toren Semens geest had nog altijd min of meer den indruk behouden van de langdu rige verschijning van den Gaper en die in druk werd nog versterkt onder het beschrij ven van dit voorval Wij vonden er menig blijk van in de papieren die bij — want hij ia jong gestorven — aan ons beeft na gelaten met de bede om de gebeurtenissen nit zijn leven niet verborgen te houden Hij durfde inderdaad — ' t moge zonderling schijnen — den luifel niet wegnemen noch den gevel veranderen zoolang als de Gaper bestond Hy meende dat hij hem dit had beloofd en hy koesterde een geheime ta melijk bygeloovige vrees Op zekeren somberen herfstmorgen zat Semen met zijn vrouw aan de ontbijttafel H(j had jniat zijn geraspte broodjes genut tigd en den laatsten kop chocolade uilge-dronken dien zy hem zorgvuldig bad gereed gemaakt en hy vergeleek in een nieuwsblad den prijs der effecten toen eensklaps een verward geschreeuw op de straat beiden verschrikt deed opzien Een menigte voor bijgangers en buren verdrongen zich op één hoop als stonden zy rond een dronkaard die verbysterd was neergevallen te midden van de straat „ Wat is er » Wat U «¦?" riepen eenigo Item men „ Een man oveneden Een man overre-ienr wa » bet antwoord „ Er was jniat een hooiwagen den winket langzaam voorbij gereden „ Goede hemell " riep een vrouw „ Als ' t mijn man eens was Mijn broodwicner MenBchen laat my door Ik moet hem zien " „ Was ' t mijn man maar " tneesmnilde een andere vrouw die alle dagen honger leed en slagen kreeg „ Wat is er Is daar iemand wat over tomen " vroeg Semen wien een angstig voorgevoel op de atoep had gedreven De kring opende zich aanstonds voor den rjjken drogist Sommigen namen zelfs de hoeden af Inderdaad er lag een man met een verbrijzeld hoofd te midden op de straat de oogen en de mond stonden nog wyd open maar van hersenen of hleed was geen spoor te zien Het was de oude Gaper aan wiens bestaan een zoo onverwacht als nood lottig einde was gekomen Een slaperige knecht had hem even op de straat gezet terwijl de luifel werd schoon gemaakt en de hooiwagen of liever de voerman van de hooiwagen had den enden heer niet gezien Semen had niet heviger kunnen ontroeren indien hy een wezen van vleesch van vleesch en bloed vermorzeld voor zich had zien liggen Hij keerde zich schielijk om en wierp een blik op den gevel van het huis om te zien of niet da gouden letters van rUn naam tegelijk verdwenen waren met zyn beschermgeest Met een kloppend hart gaf hy zijn knecht bevel om de overblijf selen te verzamelen en in huis te brengen 2elf hield tij nauwkeurig toezicht en met de grootste anstvalligbeid waakte hy er voor dat de overblijfselen van den ouden Gaper niet oneerbiepig of met ruwheid werden behandeld En toen alles binnen was ging bij in eigen persoon met een schop in zijn tuin en op een open plaats werd door den rijken drogist eigenhandig een graf gedolven waarin hij de overblyf-aeleu van den Gaper voor altijd verborg En zeker had bij op dit graf een marmeren steen laten plaatsen hadde de nagedachtenis van den Gaper die zulk een vroolijk oud beer was en de hoop dat de oude man den drogist nog wel eens op nieuw een bezoek zou kunnen brengen waarbij zulk een zware steen lastig kon zijn hem van dit plan niet ternggehooden Is bloemengeur gevaarlijk Freiligrath heeft in zijn beerlijk gedicht „ De wraak der bloemen " geschilderd boe een jong meisje aan den geur der bloemen sterft en Zola laat in een zyuer romans insgelyka eene jonge vrouw zich vergifiigen met bloemen die zy ophoopt in een kamer waarin zij gaat elapen De vraag is nn gedaan sterft men van den genr der bloemen of volgt do dood door bat koolzuur dat de planten uitade men Waarheid is het dat vele meuschen den geur van rozen viooltjes of lelies niet kun nen verdragen Een geval is bekend gewor den dat een soldaat zelfs in onmacht viel bij het ruiken van een pioenroos Maar dr Mackenzie de Amerikaanscbe arts heeft eens een proef genomen Hij had eene patiënt die bij den genr van eene roos in onmacht viel en zennwtoevallen kreeg Eens toen zijne patiënte bijna hersteld was bracht dr Mackenzie haar eene roos die volstrekt geen genr gaf ondanks dat viel de dame onder hevige hartkloppingen terstond in onmacht En die mooie bloem was eigenlijk in het geheel geen bloem maar eene uabaotaing in porselein Daaruit volgt dat bloemen al ruiken ze nog zoo sterk eigenlijk heel / onschuldig zijn en dat ze eerst gevaarlijk worden door do riekelijke verbeelding van meuschen die geen bloemengeor knnnea Yeidiag«a 
zal echter ophoaden te beitaan,als Liao-Tanj is üDirmmd De Japausche regeering hoopt dat hot der Koreaamcho regeering na zij den vfog der bervoriDlugen i » ingeslagen zal gelakken de orde te bandhavea en de vree indelingea te hcBchermen ook als oaze troepen er niet meer zijn Japan heeft geen andere plannen en wenscht de Japansche troepen niet langer in Korea te honden hefc zal zelfs zeer verhengd ziju als hetvafl die verpliehting ie ontheven In onze be trekkingen tot Korea volgen wij een politiek van Diet-tnsschenheiden-komea " Verspreide Berichten Frankrijk Eergiatei ign in het procea KayveteBoarges Se xeUiigen 4 decharge ffehoord Daarna lae de verderliger Terklaringen voor van de doctoren Jlottet en Broaardel over het berbaaldetük voorkomen van zotfmooiden bjj kinderen en Dr Oarnier hield daarop eea be langwekkende voordrauht over dat onderwerp Volgens hem gaat eea kind met verbazend veel gemak lot zelfmoord over Ingevolge die con-clnsién zon bet daa niet onmogelijk aijn dat de jonge Menaldo die eich steeds zeer ongelnkiig voelde zelfmoord heeft gepleegd Gisteren kwam het Openbaar lüaiet^tie aan het ivoord voor zjjn requisitoir Een amusante geschiedenis verhaalt men te Var ij 3 van een heer dia met zijne vrienden een gezellig nvondjo doorgebmbt Hjj keeide per flets naar hnis terug en was 100 onfortninlijk onderweg verscheidene malen met de straat-steenen kennis te maken Niet gelolikig was hg toen bü zjjne woninc bereikte liij vorgiste zich in de Étage waar bij zqne ksmers had en klopte herhaBldeljik aan de dear eener admi raakwednwe die op dat oogeublik uit de stad was Toen hy geen antwoord kreeg brak htf ten slotte de dear open en terwijl hjj ia de duisternis naar lucifers zocht liep bij alle aan wezige meubelen om en struikelde over een paar kostbare Sévres-porceleinen vozen die natamlük deze hebandeling niet overleefden Ten laatste bereikte hij de slaapkamer on tnimelde vermoeid ¦ van bet wiolrijden en zgae nachtelijke wandeling door de kamer gekleed te bed waar Morpheas zich weldra over hem eatfetmde Zijn outwatea was fchter laug niet aangenaam want toon h|j na hevig geschud te zijn de oogen opende zag hij voor bet bed zijn concierge staan geflan keerd door twee politiemannen die hem vroegao wat hij ia de kamer der admiro.alawed'iwe deed Men liet hem opstaan en leidde bem door de vertrekken die hg met het zoeken naar lucifers had doorkruist on waar zich aan zijn benevelde oogen een verwoesting vertoonde looali een geweldige orkaan etechte kaa veroorzaken De conciërge echter deed een goed woordje voor den onfortdialyken fietarjjdor zoodat de politie manueu die aan een iubraik ceducht hadJen genoegen namen met zjjne beloften om de schade te veïiïoedea ca aftrokken De held van dit avontuur is een Engelschman en naar meneegt lid van verncheïdoue maH'ifheidsgenootachappöDi doch deze laatste eigenschap kan hem slechts met eeuig voorbehoud worden toegeschreven Vok-ens meJedeeling van het patent-bureau Va.ii Otto Wolf to Drrsdeu heeft de Patijzeaaaï Qe.è patent genomen op een machine welke boterhammen met vlcesch klaarmaakt De sneden brood zi.m ia cil'mdervormiKe bakken op elkaar gestapeld telkens komen twee sneden ait de bakken te voorschija es wordeu dan tasttehea rollen doorgeschoveu waardoor de uaar elkaar toegekeerde zijden met boter worden besmeerd Een derde hak bevat de scbijveo vleescb waar-Van telkens ééne door de machine tusschca de Budaö wordtgebiacbt De»ldas „ gemeaheleeide " of „ aan gekleed de " botorhommea verlaten de machius kaut en klaar Eeoigen tjjd geleden vertrok een visïeherMehoit uit ee » Fransche bavenplaat » Op het strand stond een prachtige New-Foandlandscbe bond die het schip met do oogen volgdo Het arme dier gaf zjju smart op oodubhelainaige wjjze te hennen on zgn geheeld hoadiag verried angsiige gejaagdheid Eindelijk eproig bet dier dat zich niet langer scueen te kannen bedwiagen^uKee zwom naar bet schip en volgde het Aan boord bevond zich de jonge meester van het dier een Engdsche scheensjongen die van den schipper geen verloE had kunnen krijgen om zgn trouwen hond aan boord te nemen De hond volgdehet achip gedurende verscheidoae mijlen voor de oogen van de geüeele equipage die met het lot Van het dier begaan was den wanhopige scheeps jongen en den ongevoeligen schipper die slechts toesioi.d dat men bet dier eeDigescheepsheschni teu toewierp Dea gebeelen dag en den daarop volgenden nacht zwom de hond voort en toen da dag aanbrak zag men hem uitgeput weg drijven toen eerst bad de schipper medelijden Een boot werd uitgezet waarin men den bond die tjeen tecksaen vaa leveo meer gaf aaa boord bracht Dank zjj de goede Borden van zijn meester en de humaniteit van de overige opva renden herstelde bet arme dier na eeuigen tjjd van de geleden vermoeienissen Eenige weken later op twee mijlea afsUad van Loadea waet men wilde binnenloopen werd bet schip door een storm overvallen en verging Alle opva renden kwamen om behalve de jeugdige scbeeps jougen die door een bond bewusteloos op het strand werd gesleept Daaigekomen legde het trouwe dier een poot op het beweginglooze lichaam en begon nit alle macht te hnilen Eonige visschers snelden toe en verleenden den drenke ling de eerste hulp De hond liet hen begaan doch volgde al hun bewegingEQ met wantrouwen Eerst toen zjjn meester de oogen opsloeg en bijkwam sproag het trouwe dier verhengd in't rond en lekte hunne handen waarna bet zich uitgeput van vermoeienis aan de voeten van tga meester neervlijde Da „ TUvae Scientifiiine " bevat eeniga vct-nnkelijke bijzonderheden over een chitapansee in den dierentuin te filanchester Het dier be dient zich al lang van mes en vork hg zjjn maaltijden en gehrnik na bet eten heel netjes eea aetvet om zicb de handen af te vegen Blaar ook bladert het graag ia een boek over natuurlijke historie Wanneer bij achter daarin een prentje ziet dat een aap voorste gooit hjj het boek boos op den grond en trapD op Let pteotje VenBoedelijfc is de afbeelding van zijn natuurgenoot niet jnist genoeg Een andere prent die de drie Uratiën voorstelt is echter zeer naar zijn smaak die bekijkt hg altijd een heelen tijd Men heeft geprobeerd of de chim panaee ook gevoel voor niuziek had en eea paar muaiekgezêlsohappen uitgenoodigd een concert voor hem te geven bjj iedere uitvoering ging de aap blijkbaar zeer onaaagenaam aangedaan op den loop Maar misschien was dit juist wel een bewijs vaa zeel goeden saiaak ' Ta Estries nabij Montreni speelde een tien jarig jongske mot een geweer waarvan hij niet wist dat het geladen was Schertsend legde hjj aan op zjjn broertje trok dea haan over eu schJot het arme wicht dood Te Dieppe is een in deze badplaats zeer ge zien gepensioaaeerd kapitein der gendarmes ïidder van het Legioen van Eer in hechtenis genomen die zicb vergrepen had aan een veer tienjarig meisje dat hij eerst had dronken ge maakt De kapitein is reeds over de zeventig en heeft een zoon die te Havre wnbfenaat is « a diia dochtei » Ouiischland Begin der vorige week had het volgende voor val te Ealdenkitcben plaats Sen ambtenaar dor behaiiugen luitenant « it in « go kosthuis heel gemoedelijk op de cacapé Een spoorweg-amhteaatir die eveneens in het huis kustgaoget Is komt in en wil plaats nemen aan bet andere einde van do canapé welke echter ingenomen is door den bond van den eerste De spoorweg ambtenaar verzocht den hond te doen opstaan « B toen hier geen gevolg aan gegeven werd pakt hjj het dier eeuvoudig bjj den kraag en zet het op den vloer Hierover ontstond een bevigen woordentwist waarbij do spoorweg-ambtenaar zich de woorden liet ontvallen „ Ü achijat weïng opvoeding genoten te hebbeu " Dat was te erg Do luitetant voelde zich daar door heleedigd en eea formeele uitco&dising tot een duel op het pistool was het gevolg Gelukkig heeft de spoort ^ amhetenaar nietdeo rang van luitenant in ' tiet-er behaaM maar zich moeten vergenoegen met den rang van ondenl er officier anders waren een duel onver mijdelijk geweest Thans heeft de gedaagde eenvoodig den nit daeier en zijn getuigen hij de politie aangeklaagd wegens uitdaging tot een dnel Te Reinickendorf is een geheel gezin onder cholera-achtige verfichg'Dseten zwaar ziek ge worden zoodat onmiddellijk de hulp van een geneesheer moest worden ingeroepeu Deze coaatateerde eene veigUti^iog doot het gebruik van schapenvleescb dat van een onbekenden slachter van buiten in een der markthallen te Berljjn was gekocht Van bet vleescb was niets meer over^ebleveB zoodat eeu nader onderzoek onmogelijk bleok Hel vergiftigde geziu ia dat van den laudhonwer Blanke nit de Jiesidenz strosae no 16 De zieken zijn nog ouder doctorale behandeling doch het gevaar is thans geweken De bekende Daitsehe benl Eeiudel heeft de vorige week een iudividn terdood gebracht dat wegens moord terdood en tot 15 jaar dwang arbeid veroordeeld waa Die 15 jaar dwangar beid houd de man te goedl Het gerechtshof van Ooerlitc sprak dezer dai;en het doodvonnis uit tegen een wever die zijn oom vermoord had De straf werd nog verzwaard door den maa voor eenwig hot burgerrecht te ontzeggen.I In do branderij van bot Poseusche riddergood Ssciuc.ya hij Camht'T is deietda^ea een ernstig ougeluK gebeurd Gedurende het stooioen van aardappelen in eeu stoomkooktoestef sprong plotseling de veiligheidsklep vau den ketel at waardoor de inhoud van het toestel do gloeiende awdappeleapap met geweld uaar buiten bïuUte en den directeur der branderij Scliuiter geheel overdekte Aan het hoofd en over hel geheele lichaam kreeg hij znlke ernsiit:e braudwonden dat hij eenige oo^enblikkon later dengeestgaf De branderij die eemge dairea ïdör hetoagdak haur nieuwe campagne bad geuptad werd on middellijk gealoteu In den diereatnin te Berlijn is dezer dsgen eea j;irr.tfe geboren Het diertje is echter-4 uur na de geboorte den hongerdood gestorven De moeder zag in het geheel niet naar baar kind om en duldde niet dat men het diertje liet zui gen Men heeft het toeu met kosmeik be proefd doch het jojJg weigerde dit voedsel tot zich te nemen De overheid ts FarnhaD heeft uitgemaakt dat eeu met een ptetoleammotoi voorUewn^uu voertuigje een „ locomotfef is en das alleen mag bereden warden wanneer lo tea minste 2 personen gebroikt woidcn om deze machina voort te bewegen 2o een man met eon rooden vlag vooruitloopt on 3o ds snelheid Wvtea niet grooter is dan + mijlen in het uur en in da stad dan 2 niijlsn Het loopeu zal dus zoodoende beter en vooi-deeligor worden Oosfcnrijk Do Oostenrijksche graaf Jeremias Abrinui had zicb « eniffe dagen geleden voor Je rechtbank te Dresden wegens diefstal te verantwoorden Een jaar geleden ongeveer bad de heer graaf onder den vaUchen naam „ graaf Jlondemto " metzijae „ gemalin " die later eeae gewezen chantensö bleek te zgn in een der Sjoste hotels te Dresden gewoond en daar meer ' lan 50 stuks / i'veren tafelKereedschap ontvreemd hetgeen hem niet moeilijk was gevallen daar het nobele paai ateeds op zijne kamers dineerde De graaf had behMva het Uielnlver ook zelfs de veereu uit da bedden „ gemoerd " Door een toeval gelakte het den waard dea vreemdsoor-tigen edeliaaa in Augustus van dit jaar te Glauchan aan te trefl'en waarop hij hem aan do justitie overleverde De rechtbank veroor deelde dea graaf tot zes maauien gevangenis - üit Roraa schrijft men het volgende dat een eigenaardig licht werpt op de Italia-Aüsche toe et an den Twee beruchte bandieten de gebroeders Frat taroto legden dezer dagen een onverwacht be zoek af bij een rijk edelman op zijn buiten te Vico Güïcanico bjj Poggia De onwillige gast heer stond jnist gereed om te vertrekken ea zijn paard was gezadeld zoodat de komst der bandieten hem niet zeer verheugde Hij hield zich echter goed daar bjj hen niet durfde be leeSigen Zij spraken hem echter zeer beleefd aan en verzochten hem niet hang voor hen te ziju omdat zij naar zij beweerden in niets van andere gewone rasoschen Verschilden Nadat bg met de bandieteo een tweede ontbjjt had gebruikt an hnn sigaren had aangeboden wilde de gastheer bun nog eene banknoot van 100 lire geveu Dit aanbod sloegen zij echter af want zeiden zij „ wg zijn geen roovors doch zwerven alleen maar het land door ten einde gelegenheid te vinden om wraak te nemen op onze vijanden " Toen da gastheer later te paatd steeg en wilde vertrekken boden zij aan hem eeu eind weegs weg te brengen en deden dit ook op hunne mnileaels gezeten Het speet den heer evenwel in het geheel niet t el ijk men zich gemakkelijk kan voorstellen toeu hij hea voot het laatst gezien bad Dezer dagen keerde de hertog Van Castelnccia ' s avonds huiswaarts naar Portici toen hg op den heirweg door twee mannen werd aangehouden die met de wapenen in de baud hem bevolen alles '¦'¦¦ t te geven wat hjj van waarde bjj zich had De hertog gaf hun zijn beurs en gouden horloge en was op het punt van verder te gaan toen da dieven hem opnieuw grepen enhemzijn hemd deden uittrekken dat nieuw was Daarop kon bij gaan AEkomst van Europeesche vornien Eeu Fransch blad maakt de opmerking dat do Enropeescbe regeerende vorsten voor het grootste gedeelte Duitschers of vaa Duitsohe afkomst zija Tea eerste aatawtlük segt het blad zijn alle koningen vorsten piinsen en prinsessen vaa bet Duifscha rijk Duitschers Bijna alle ledea van het Sngetscbe vorstelijk buis hebbeu Daitsch bloed in ' Ie aderen evenals de koning vau Zweden wiens seheale familie van Daitsehe afkomst is Duitschers zjjn de keizer van Oostenrijk alle vorsten van het Spaansche buig de koningen en vorsten van Servië Bulgarije Griekenland en Rumenie Hetzelfde geldt voor den koning van Denamaihen den honing van België en de Koningin-Regentes der Nederlan den die allen min of meer direct van Dnitsche afkomst zijn Alleen de kooiiigen vaa Purtagal en Italië en de sultau zgn afkomstig vau de landen die zij rogeersn BINNENLAND Uit de Ktuat»courant Bij kon besluit if H P J baron van Heemstra beauemd tot burgemeester der gemeente Har-meien en Veldbniztn is F H fioels benoemd tot burgemeester det gemeente Bieuwe-Pekel-A is J C vaader Have benoemd tot burgemeester der gitaaeato Oostctlond is benoemd tot burgemeester der gemeente Nederborst den Berg F Heiermnn secretaris dier gemeente zijn benoemd tot leden der commissie die van 1 Aaga^tas 1895 tot 1 Augustus IS'JS te Amsteï-dam belast is met het afnemen van de prac-tische esamens van arts dr J W R Tilanas oud-hoogleeraar dr H Hertz hoogleeraar Jac Pulak apotheker en dr M A Ifecdes daDeon privaat-do cent allen teA 1 ¦ crdam,tbaas plaats vervangende leden dier cMiunissie alsmede T Ed Stampff arts dr A E Vermey en dr O C Njjhoff allen te Amsterdam > goedgekenrd dat aan E H van Gennip burgemeester der gemeente fiestel en Ulaartbein op zgn [ verzoek eervol ontslag is verleend als aeeretatis dier gemeente zün de volgende pensioenen verleend aan D ' C Claut,'commies bij het deptrtemeüt van finan ciën f 1643 aan mr H.P de Gavere ontvanger van het buitengewoon zegel te Amsterdam 1 8623 is ia raag aacieauiteit overgeplaatst hij Uet wapen der kon mam'haus'iee hjj de Ie divisie de Ie Init J ö C Vermeulen van bat 3e reg veld-artillerie De heer Reit * Naar men verneemt Idat de gezondheida-toeaUnd van den heer F W Seitz presi-deut van de » Oranje Vrijstaat Bilids zijn terngkeef te Bloemionteia weder veel te wenschcn Is de omgeving van den presi dent betwijtelt men ernstig of hij nog een maal zal herstellen OpBtüag Pransche grenzen Dat de opening der Fianscha grenzen voor ree uit Nederland op de markt te Hottordam vaa grootcn invloed was blijkt hieruit dat ^ én koopBVAQ 64 kalf koeien 280 vaavzea en 230 pinken kocht Orchidophilenclub De Nederiandsclie Orchidophilenclnb hield Zaterdag hare jaarvergadering in eene der zalen vaa het Genootsctiap „ Nainra Artis Magietra ^ te Amsterdam Zij wffl-d by af wezigheid van Mr Van Lansberge gepre-aideerd door dfta jüder-voomUer den heer D E H Boxman De Becretaria dsed eenige msdeleelingeu a&iigaande de in Mei jl ta Utrecht gebonden late nationale Orchidee én-tentoonstelling deze is goed geslaagd de rekening en ver antwoording voor die tentooustellicg werd nagezien en goedgekeard Tot beslnnrslid in de plaats van 5Ir Van Laosherge die bedankt had werd benoemd Mr V C baron vaa Boetstdaer Mr Van Lanbb&rge werd faeB&emd tot eeielïd Armenzorg De heer J v?.n Hobokeit stndeat in de rechten aan de rijks-aaivetsiteit te Leiden vervulde zooals bekend is bij de in den afgeloopeU zomer gebonden maskarade de hoofdrol en stelde als zuodaLig Prins llanrits voor bij dicna intocht binnen Bergen op Zoom Na de vacantie in de gemeente teruggekeerd overliaadtgde de heer van H naar aan d « „ Haaii Ct " wordt gtmeld in verband met het bovenstaande den bnrge meester de aaimealijke gift vau f 1000 tea behoeve van de algemeeue armen der gem Leiden Antwerpen en Rstterdam De Antwerpsche Matin maakt een verge lijking tnsschea de scÊepen in Antwerpen en Ttotterdam binnengekomen in dit jaar en het vorige „ De schepen die in October onze haven zijn binuengekomen 1 * schrijft iiij „ zijn 415 in getal en hadden eon inhoud van 427,686 ton hetgeen gemiddeld per schip aitraaakl 1139 tea - in October 1894 ziiahiöneageke-men 416 schepen metende 4(33,329 ton of 1111 ton per achlp roodat de toanemaat blijft toenemen De voornitgang van Ant werpen ia dit jaar merkbaarder dan die van on^e mededingera want in toanemaat hebben wij gewonnen 200,000 ton niettegenitaande eon gedeeltelijke stremming van de scheep vaart in Febrnari Van 1 Januari af zijn onze haven binnengekomen 3911 schepen metende 4,450,603 ton tegen 3925 schepen meteade 4,234,287 ton ia hetzelfde tijdsver loop in 1894 „ Laten we na zien hoe het met de scheep vaartbeweging in Rotterdam in die tijden staat In October zijn die haven binnenge komen 471 schepen metende 375,024 ton tc^en 479 schepen metende 370.166 ton in 1894 Van 1 Januari af zijn den Nieuwen " Waterweg binaengekomen 4487 schepen me tende 3,404,100 registerton tegen 4494 sche pen metende 3,407,496 registerton in het zelfde tijdsverloop van 1894 „ Antwerpen gaat dns zeer merkbaarvoorait ea Rotterdam kan niet eens de plaats hand haven welke het als haven innam Het is eenige dGizenden tonnen achternitgegaan " Een kogelvrij pantser * De heer I J van Straten te Amsterdam heeft een kogelvrij pantser uitgevonden dat als schild op de borat gedragen kan worden In dien vorm heeft het pantser een zwaarte van i'jt Kilo en een dikte ïan 3 e ¥ Gister middag werden in het „ Paleis voor Volka-vlijt u proefnemingen daarmee genomen De heer Van Straten bevestigde hetpant-Bfeï met ïiemea op zija horat en giog in eeaigszius voorover gebogen bonding staan om den schok van den kogel te kannen weerstaan Op zes Meter afatanda schoot de bekende schatter BedonSet meteenAme-rikaansche karabijn 400 Meter draagkracht kogels van 13 mM in dit pantser zelfs eenmaal schoot hij in het gaatje door dea vorigeu kogel gemaakt De Icogeis werden geheel plat te voor schijn gebaald en hadden het pantser vol strekt niet doorboord Voor de geweren der infanterie die 2000 Meter dragen moet volgens dan heet Van Straten het pantser tweemaal zoo zwaar worden gemaakt Daar dan het achild door de zwaarte niet meer van practisch nat zou wezen heeft de uil-vinder aan den min van oorlog verzocht om het pantser by gedekte steiliBgen voor ti-raillenn dieast te laten doen als borstwe ringen natnurlijk in vergrooten vorm Waaruit het achild is aameagesteld weten wij niet dat io het geheim vaa den uitvin - der bet voelde « chter niet aan of het nit een oï acder metaal bestaat % ehgraaf P«radtjs«ogel « Aan deu Minister van Koloniën is een rennest gezonden met het verzoek op Ne-derlandsch Nieuw Gninea de poradijsvogels te beschermen welke aldaar op barbaarsche wijze door Earopeeaehe veelalNederlandeche en Amerikaansche jagers worden uitgemoord om de vogelhoiden ter markt te kunnen brengen met dit gevolg dat de koning van alle vogels weldra gehe&l zal verdwijnen van den aardbodem Voor de oroithologen zoo dit reeds eea beklagenswaardig feit zijn mair hoeveel te meer voor do bewoners vau Nienw-Gaiuea die reeds na al de nadeelen ondervinden van het uitsterven van de even nuttige ala fraaie vogels en daar-Nederland zichten taak stelt om onder de volkeren van den Indiachen Archipel zooveel mogelijk beschaving te bren gen gaat ' t niet aan toe te staan dat onze eigen landgenootan op onverantwoordelijke wijze hun nilgestrekt gebied blootatellea aan bel gevaar dat gebrek aan vogels overal en altijd meebrengt Het ttqüest was oadetteekeud nameua het bestuur van den Vugelenbond door do preeideate Mevrouw Goekoop geb De Jong van Beek en Donk en door de aecretaresse Mevr Diepenbreek geb De Jong van Beek en Donk namens de redactie van „ Andro-cles " door Mevr Van der Hi:cbt geb Kerk hoven en namens het bestuur der Vcreeni-ging „ Ornia " door den president den heer J II Beekman Bakkersgezellen-ziekenfonda ^ Van de te Delft geboudea vergadering waarin tot oprichting van de Alg Bakkers eezelien-ziekeafonds ia besloten geeft „ de Fabriekebode " van de Delftecbe Giat - en Bpirilnstabriek bet volgerde verslag Woensdagmiddag had ia De Gemeenscliap eene vergadering van de afgevaardigden van een 25-tal bak keragezellen-vereen igiugen plaats ter heepreking vaa het rapport door de op 12 Augnstaa te Amsterdam benoemde commiaaie opgemaakt Deze commiseie had zooals men zicb herinnert de opdracht te onderzoeken welk soort onderatenningefoBds het meest door de Nederlandsche bakkers-gezellen gewonacht werd üit het rapport bleek dat de commissie hare taak zeer breed had opgevat en ia tal van plaatsen vergaderingen had belegd om de zaak te bespreken Set waa gebleken dat eene groote meerderheid vooï een natio naal bakkersgezellen ziekenfonds was als gevolg daatvan mecade de commiaaie daa ook te mogen voorstellen de door onze fabriek beschikbaar gestelde aom van f 10.000 als grondslag daarvoor te bestemmen en had zy alvaat statuten voor zulk een fonds ontworpen De vergadering ging met over-groote roerderheid inet het voorstel der commisaie mede en keurde calangdungehe-spreking de oatwerpatataten met « abele wuzigingOT good Wm dese dag dna voor ds Nederlandsche b?,kkerEgezeUea vs-a hooge beteekoaia oob voor onze ondcruemin zat zij in herinnering blijven Des middags ometreeks 5 uur toch had een plechtigheid plaat die allen die haar bijwoonden zeker lang ia het geheugen zal blijven Daartoe uitgenoodigd verechenen ter vergadering da Dfrectte ea mevrouw van Marken het dagelijkfch beBtuar der Kern en de vaandeldrager en hulp-vaandeldrager » met het fabrieksv&aadol Vexvolgeas naïa de voorzitter der vergadering de iieer Mol het woord om ia eeu flinke toespraak er op te wyzen welke baad op dezen dag tusschen oase oaderaeming en de Nederlandsche hak-ker»{rezel!en was gelegd een band die naar spr vertrouwde onvergankelijk zou Mijvea bestaan Zich tot den heer van Marken wendende verzocht spr dezen als blijk van erkentelijkheid voor den ateun die de gezellen bij het lot atand brengen van het fonds van hem ondexvoaden eeae herinnering daaïaaa te willen aanvaarden - Onder luide toe-juichin<;eu bood de hesr Mol deu heer van Marken daarby het portret van de commiasie-ledeu aan De heer van Marken betuigde zijn dank voor dit geschenk dat hij gaarne aanvaar den wilde en nitte de beste wenachen voor het nieaw gestichte foada Vervolgens kreeg de heer van der " Wal voorzitter dor bak kersgezellen-vereeni ging „ Oue GaDoegoa " te Amsterdam bet woord om namens deze onze onderaeming een gouden eerekroia aan te bieden Op verzoek det Comnaiasie hechtte mevrouw van Marken dit onder daverenden bijval van alle aanwezigen aan het vaandel terwijl de heer van Marken uit naam van het geheele personeel zijn dank betuigde voor deze onderscheiding die zeker ook door ona peraonecl op hoogen prijs gesteld zal worden Het eerekrnis dat thana in de vaandel-kaat op hel vaandel hangt ia een meester-slnk van goadsmeedkunst en is aan da voorzijde met het AmBtetdamache wapen ea een krooo aan de achterzijde met een toe passelijk inschrift versierd Het werd ver vaardigd door den heer Gerritsen goodamid te Amsterdam Ongelukken en misdaden Ontspoord De trein die gistereuochead te 11 n 52 min te Nijkerk moest aankomen is ontspoord Een bagagewagen is omgevallen Persoonlijke on gelukken kwamen daarbij niet voor Vast gevaren Ta dea mond van het Panueideasche kanetd is eergisteren een opvarende sleepboot met eenige ledige sche[>eu vastgevareo Het vaarwater wordt weet zeer klein Geschoratl De gemeente-veldwachter v d K te Emmen ia voor den tijd van 30 dagen in zijn betrekking geschorst Deze schorsing moet naar meu aan de As » Cl mededeelt in verband staan met bet eigenmachtig heffen van maiktgeld Aanranding Door wee veldwachters nit Steenwijk werd eergiater-middag gevanhelijk naar Heerenveea vervoerd zekere A Ors^l nil Havellerveld die 20 October eenige dames in deKalleokoterallée nanritndde Hij wordt thans opnieuw vaa aan randing beschuldigd maar nu van ernstiger aard Hij heeft nl eau psar uren na bovenbedoelde aanranding opnieuw eea meisje op lage wijze mishaudeld ea haar tet tweemaal toe met een mes hedreigd Het meisje ii:eeg waarscbijalijk van schrik een hloedspuwiog die zicb een paar dagen later betlmlde BRANDEN Brand te Made E or gis ter-avond omstreeks 11 nor brak to Mall S.-B bjj den landbouwer fleert Zegeren een telle brand uit In een oogwenk breidden de vlammen zich zoodanig nit dat er aan redden niet rial te denken zoodat zelfs de bewonen mot groote moeite oatkwameu De geheele boerderij werd een prooi der vlam - meo ook bet vee kwam in de vlammen om Da oorzaak ia oabekead alles was veaeketd ••• Brand te Oudendijk Te Oudendijk N.-E is Zondagnacht het woonhuis van J Swart een prooi der vlammen geworden De doorrpedstal vaa J Brand » werd mede door het vaar aangetast Beide ge boawen zijn tot den grond afgebrand Er werd zoo goed als niets gered Alles was tegen bnodsohade verzekerd doch laag De oorzaak van den brand is onbekend Wegens den nog al verren afstand kwam de brandweer der gemeente te laat om hel oabeil tegen te gaan • • Geweldige brand Ie Rotterdam * Mea meldt ait Rolleïdam dato 5 Nov - liedenavoud om ongeveer half tes brak een zw.tra brand nit in eene fabriek aan de Oost-Koasdijk te Oud-Delfsharen Nabij de Westzeedijk staan aldaar 3 aan elkaar gebouwJe pandeu ^ an diie veidiepinge » ge deellelijk vru van andere pcrceelen terVjjl zich achter de hetreflende perceelen eea opslagplaats vaa olie bevindt die aan het water grenst de „ Midden koau " genaamd alwaar verscheidene zeischepen in lepaTHlie oi in bewaiiiig liggen In een der perceelen dienende tot her^plaata van olievaten au vetwaren werd de brand ont dekt die in weinige oogeublikken een koioasaien omraog aannam liet oliepathais behooreude aan de firma B l.ï Schelling stond ia lichte laaie terwijl de olievaten sprotgen en de vlam men met hunne vurige tongen de naaat het brandeude perceel staande fabriek „ Aurora " Hoïlaadsohe fabriek van baotarien-vrije melk prodnclen directenr de heer A van Dorp aan staken Hemelhoog sloegen thana de vlamnien vookea met zich meejageade uit het flinko fabrieksgebouw dat aan alle zijdeu in brand stond terwijl van redding geen sprake was De braniweer die met alle macht was aan gerukt moest zich reeds direct bepalen tot het werpen van overvloedige massa's water op de brandende fnbrieksgebonwea en het nathouden van eea party ledige olievaten Nog steeds behield het vnur de overhand de brandende olie trok door de geschaarde buitea arniea van het oliopakkais liep over het wateï der „ Middenkous " en stak de houten Iteliaaa acbe driemaster „ Kipole " liggende in winteda * ding ann den IVaaldök in brand Dank zij het kranige optreden dar brandweer en de fi'iake commaado's die gegeven werdea stoomde een drijvende stoombrandspuit naar de piek des onheus Intnsschen stond de boeg reeds in brand de vlammen gingen steeds hooger en staken nok de voormast en een gedeelte van het tuig in brand hier was het vurr ecbterweldra gebluscbt en daarop riebtten alle aanwezige stoombrandspniten ten getale van 5 en een lOtol Imndbiandspaiten hunne staalpijpca op de vuar maasa der fabrieksgebouwen die togen aoht nar al zoo ver geminderd waren dat toen de braad vrijwel onder de knie was Voortdurend stortten een gedeelte der muren in zonder persoonlijke ongelukken te veroor zaken Zoowel het nliejiakhnis nis de fnbviek „ Aurora " » ijn geheel verwoest Vooral dese fabriek dii naaï alle « ieoheU d&s tijds ingericht \ a ea ovei kostbare miohinerieëa besohikt heetthet moetBU ontgalden Vau de tailooze üesschen melk met da bekende bengelsluiting bleef natunrlijk niet en gespaard De perceelen behootea aan de fimo H de Hoog aan den Waaldijk en zgn Voldoende verzekerd bjj da firma Bleker Caarten & Obreen alhier en enkele andere assuradeurs Verschillando autoriteiten waren geruimen tijd ter plaatse Tan dag tot dag Diamantbewerkei ** Het volgend manifest ia gist eren-morgen verspreid De comoiifïie van 24 leden benoendicgevoige WK 15 van het ooöceiit-bsmiddalingasontraci kennis genomen hebbende van de aanhangigo loongeschiileo tu^chen de heeren Tabakspinder en Loopuit H J Kudelsbeim en S Monnikendam en hnaue respectieve werknemers oveiwegeüde dat de bestaande loonea bij deze Werkgevers wijziging behoeven heeft besloten in hare zitting van Blaaadag 4 November do staking bjj genoemde werk gevers op te heffen ouder bepaling dat on middellijk een sub-commissie nit haar raidden sal worden benoemd met opdracht biuuea 9 dogen aan de commissie van 21 leden gewüzigda loontarieven voor te stellen voor de soorten diamant welke gemelde werkgevers doen ba * werken Voor de commisaie van 24 leden voornoemd B D DE MET2 [ Faamemend Voors B M WOLFF Secretaris De bedoelde commissie van 24 leden is do arbeidsraad sanieogesield voor de helft nit werkgevers voor de andere helft uit wetknemeH Sigarenmakep * De atsking Oer sigarenmakers e AmsterdaU is geëindigd Op de meeste fabrieken zijn da weiiiiibiien sisteien-ochtend wedet met dan arbeid aangevangan op anders beginnen zg heden-echteud Er zullen ongeveer een honderd man buiten werk blijven daar de fabrikanten contracten buiten de stad hebhen afgesloten tjjden » de staking en deze na niet meer hunnen veranderen Een zonderlinge reehtakwesfie zal Doniietdog door den kantonrechter te Terbarg moetea worden beslist Tusschen twee gerechtig-deu tot het laten grazen van koeien op de zooge-naamden markegroud het Hambnrgerbroek te Deutichem ia n.1 verschil van gevoelen ontstaan over het bezit vau eena koe Beide partijen maken aanspraak op eene en dezelfde koe terwijl beiden weder hnn eigendomsrecht op de overschietende koe ontkennen Daar de eene paltij thans de koe thuis gehaald heeft is door de andere eau eiach tut achadebmteUing in * gesteld Raar Breda De gedeUueerde ox-bnrgemeester van Oude * Pekela TL E Dik is naar Breda getransporteerd om aldaar zijn straf te ondergaan De brug over de Linge bg Ochten op den weg naar bet station Kestereo die voor omstreek ^ '¦ iei maanden word aanbesteed voor pi m fOO'JO is gereed en voor het verkeer geopend Uil den Gemeenteraad van Veendam Den post kuflie ea thee voor de ambtenaren ter secretarie A f 100 vond de commissie van beooideeling wel wat hoog Da >"!¦ Smith achtte hem nog al rekbaar Da nmrsittel merkte op dat ieder ambtenaaï in het jaar ' s morgens één kop koffie en ' s namid dags êén kop thee had gehad Dat had f75 gekost Veel rekbaars vond sur hier liet in 
cf ntea mocht de koflte en thee b.T « m den anderen dag wiilea toedieatn De heer vegter verdedigde Bterk denpoat.dia ju ' t Tuigend jaar op zÏJd Tersoek op de begroo * tiiig was gebracht en en ook bleef gehandhaafd ElhendeP mialcopen Tien Torigen Zondag werd « in de Ned hpy berk te Monster gaen godsdienfltoelenine gehun den omdat « aleohta ten - vieital toe boor Mb verscheaen Zondag j.1 deed sich bet eigen * aardig geval voer dat vele toehoordera gekomen om de goJsdienetoefeniDg bg te wonen tel tir gesUld k-iuüeu vwtiekkea d&u it ptedikuat niet verscheea Oud-strijdera Het aantiï nng in le?en » ijn3e ond-strijders vfiu 1830 ia wedar met een vernvinlerd De Metftlen-KtnisridJerJ Oostenrijk ^-| jsionoeerd rpnambtenaar is deeer da^eu ' e Leiden over \ i-iü \\ en zal morgen naar sgnlaatsteroslplaals worden gebracht Nagenoeg tot aan ignen dood was de heer Ouatenriik een zeer kras man op zjjn S3e jivar toch knn hij nog nren lang wanflelen en een geuofgen waa bet naar deu slefh opgewekten onden man te laisteren waaneer Lij verhaalde van de kr-jgsveniebtingen in 1830 SPORT » W i e 1 r ij d e n T>e Autwerpscbe Malin schrijft Eenige weken geloden hebben we al gemeld rtiu Jaap Erlea het plan had om tot de beroeps-rijdera OFfti te gaan Dit blijkt thans jniat te lijn De beroemde Hollandacbe amalear het uilroepteeken is van hec Belgieohe blad heeft eer contract onderteekend met een hnia in piifiimatica en « ün voornemen te kennen gegeven naar Parijs te gaan e » daar zes weken te racen StadsnieuwSg UTRECHT 6 November 1895 O * •• >< Gemeenteraadsvepkiecing In de gisteravond gebonden vergadering der TJtrechtache kiezersvereeniging is tot caudiflaat vonï het Ulniaat^chap van den gemeenteraad ge koaen de heer & Ribbias Peletier ter voome ning in de vacature ontataan door bet b f danken als gemeeuteraa'lslid van den beer Fupera Een Liefdadi^tiGids-concerl Hej F Dermout violiste te Utrecht de dames A Vlieger en W Raat con eert-zangeressen te Amsterdam en mej Aoni Bekker pianiste te Kfmiien zullen op 13 Nov e k te Nijmegen een concert geven waarvan de opbrengst zal strekken ten behoeve van eene barak voor besmetttl'jke kieken bij het „ Wilhelnrina-Ziekeuhuis 1 * aldaar Werklieden der Gsmeentereinïging Bij dan boekhandelaar J Q van Terveen eu Zoon zijn tegen 10 cents rerltrijgbaar gesteld do afdrukken van het adres van eenige werk lieden der Gem eest ereiniging nachtdiensO ilaarbq varzoekeudej dat verandering zat vordengebraeh in de wijze van berekening van hun loon en dat hun een vaat salaris zal worden toegekend — en van het door B en W aandenGe -] ten aanzien van dit adres ingediend prae-advie a.d 18 Ooi 1895 Onze HoogsBchool viert heden feest wel in stilte maar ' tie dan tocli een iK-ngelüke gedenkdag Het ia bedeu SO jaar geleden dat de Universi teit nn onder Franache overheerflebing bgnaten ondergegaan te züu opnienw vanuit haar verval werd opgericht Bij kon beslaitvanS Aug 1815 werd benoemd tot Prestdentrenrstor dehaerW E de Porponcher de Sedlnitsky heer van Wolf pbaariadijk tot curaforeii de bh Ph Ram W de Beaufort baron J F W van Spaen tot Biljoen jbr W van Heeckeren van Brandaeubiirg ea D J van Ewijck secretaris Van de boogleei'aren werden emeritus verklaard de hb S Ran M van Geuns en J Tb Roasnu Bevestigd werden in het hoogleeraarsambt de l'.h H Roijaards J Heringa Es en O van OoiiU in de godgeleerdheid C W de Kboer en H Arntzenius in de rechtsgeleerd beid J Bleuland ia de geaeesknnde N C deFremery eu G iloll in de wis - en natuurkunde P d van Hausdo D Huisman en J H Parean,inde w.i.i.-jcegeerie en letteren Tot nieuwe bougleerarea werden benoemd de hb J - R - de Breuys in de recbtageleerdheid B F Suerman in de geneeskunde J F L Schroder en Jan Kops La de wia - en natuur kunde A van Goudoever ea P Weiland in dewijsbegeerte en letteren De beor Weiland had wegens boogen leeft-jl touc de benoeming bedankt terwijl in de facul teit der geneesknade eea hoogleeraarsplaatsnog onvervuld bleef Rector magnificus was de heer J Heringa Zondega vóór de feeatelijkbeid hield prol Q van Oordt in de Janskerk de eerste academische leerrede naar 1 Kon VlU 56a 57,58a Büna elie pvofessoreu waren in de kerk De fees lei ijkheid der inwijding had plaats ia de Pomksrk waarvaa een gedeelte afgeseboten wa « vour curatoren boogleeraren stndcj.i^u aut^nteïten en dames enz terwtfl daar buiten de plaatsen viS waren Eea orkest was ter « ijde van het orgel ge plaiist Voor den aanvan der plechligbeid des morgens vö&r 10 uur waren curatoren profes soren en studenten in de seiiaatkamer bijeen en gingen van daar in statigen optoebt door eenige straten naar de Domkerk waar zij ontvangen werden met fraaie muziek soa Tan het orgel al ^ van het orkest Da voorzitter van curatoren hield eene rede en nam den hoogleerarén do gevorderde eeden af Onder het uitvoeren von eenige nommers door het orebest betrad de Keotor Mngniücn » dea hai'se om de feestrede uit te spieken die wat destijds eene uitzondering was ia de Neder-lar.uscbe taal gehouden werd De - etoet ging in dezelfde volgorde terug terwijl te 3 uur In een der zalen van het voor-maüij Paleis door de stada-regeering aan de itodenten een maaltijd werd aangeboden Vanwege curatoren werd een maaltijd ge geven in bet buis van de fundatie der Vrouwe van Kenswoude waaraan de professoren en de voornaamste autoriteiten deelnamen Toon de maaltijd ten einde liep werd men verrast met oen serenade btf fakkellicht van de studenten Aizoo werd deze gedenkwaardige dag gevierd Prof M i Cramer f Taf van belangstellenden w o ook eenige piolessoieu woofiian gisterenmiddag op de al-gemeeue begraafplaats de aanbiediag vaa een monument op het graf van Prof U J Cramer De conimis-de die de gelden voor het monument bijftcubrncbt bestond uit de heereni R Bennink Bolt J J van den Broek P P Convret C F M Deeleman J Dommisse H J André Donwes G van dor Gieseu G J A Jonker P J Kromaigt W Lamets ^ eïvetaiisl f A C vaa Leeuwen F J j Loeff(liacus G [ dansvelt P J Jloller voorzitter E J W Kistbumua Meöea C Kille Ris Lambers V B ' '- A J A Vermeer en C L Vooihoeve ist do voorzitter prof Maller oudhooglee-raar van wege de Ned Herv gemeente door rerblijf in ' t buitenland zelf verhinderd was de tkciitigbeid te leiden had de secietatia,deUeor W Li'.siers predikaat te Böawfi of zteb ge - somes bet inonument mb de tamilie over t * dragen Onze dankbaarheid jegens professor Cramer aldus aeide Spr zou zicb wei liefst verschuilen in de binnenkamer des harten maar sij schaamt zich ook niet op te tredeu ia het openbaar Van daae dankbaarheid « preke dit eenvoudige grafteokea Het getuigt van ianigo grnote warme dunk-barheid aan professor Cramer voor wat hij voor ons is gewees » een goed leermeester een trouw vriend een man van een edel karakter Helaas het werk vaa dezes nitnemeiiden hoogleereAr is niet voltooid De blanke « nil vaa zijn leven is afgebroken Maar zij is niet ruw atgeknot zij ifl bijgewerkt zü is glad gepolijst nj is bijna schoon geworden La dat niet « en beeld vaa zijn tevea en van xjjn sterven Wat wjj — oud-leerlingen — eeren in prof Cramer is vooral dit Blank als dit marmer was « Uu ziel Daariu was geen iilaata voor onwaarheid ook niet op weteanclnppeliJK terrein De vakken die hem waren toevertrouwd geven in onzen Hjd meer dan andere aanleHiug tot botsing met het geloof der gemeente ^ Prof Cramer hetfD de waarheid gediend zooals zij zich aan hem openbaarde zonder aanzien des pereoons Wat voor de reobtbaak van het denken oEbennepelijk ziju pleit had verloren bij gaf bet prijs al werd bij er ook om gesmaad Al bad prof Cramer niets anders gedaan dan dit ééne voor goed voor altijd in ons hart de godiwhte vast leggen „ het is niet raadzaam ieü te doen tegen uw wetec^cbappelijk geweien " dan zelfs zouden wij goed recht hebhen voor hem een gedenkteeken te bouwen en het eere-ealsat ouzar Aanvaard dan Mevrouw dit gralleeben dat n eerbiedig wordt aant;cbuJen door oud-leeflingen van awen ofitalapOD echtgeu^ot Het ia wel ge-maakt vaa dooden steen maar in dit grafteeben vetscbuilt zich de levende dankbaarheid met haar juichend Qode zij dauk voor dezen Laer mteraier De oudste zoon van den overledene dr J A Cramer predikant te Alkmaar autwoordde met een woord van innigen dank uit naam van de weduwe eu hv.rft kinderen voor wie dithievioii diep weemoedig maar tevens rijk aan vertroos ting waa omdat bet getuigde van de liefde die den ontslapeu leermetiter duor zijne leerJinijen werd toegedragen Hiermede was de stille plechtigheid die bij allen een diepen indruk achter liet afgeloopen Hervopimnssilag Naar wij vernemen zal de leerrede door ds K Fernbout pred bij de Geref Gem Zondag ochtend in de Pagijnekerk naar aanleiding van den Hervormingsdag gehoailen eerstdaags in druk verschijnen Een prïeBter-juhüeum Wij hebben reeds gemelii iiat het Donderdag 21 Nov a.s 25 jaar geleden is dat de Aarts bisschop der Ond Katb mgr G.GnL tot priester werd gewijd De volgende ieveusbizondethedeu mogen hier eea plaats vindeu Den 26 October 1847 te Esmond aan Zee geboren werd hij deu 21 November M Amster dam tot priester gewijd en deu 30 AuüUalna van het volgend jaar als pastoor Ie Zaandam aaugesteld welke belioiu'iig hi aldaar bleef vervullen tot 24 Juni 1802 toen hij naar deze gemeente werd verplaatst ia de Jaco makerk buiten de Weerd waar hij werkiaatn bleef lot AU ' natns 1885 toen bij werd becjütind tot boog leeraar in de theologie am het seminarinm te Amerötooct welke betrekking hij den 12 Septeat-1886 weder verwisselde toen bij weder werd be noemd tot pastoor te Hilvoraum in de kerk der gemeente van den b Vitus Zijne Hoogwoardigheid werd ia Sept 1690 gekozen tot h 1 vauhet metropolitaauscbkapitW vaa bet aarisoiailom van Utrecht ea dea 23 Februari 1092 door bet kapittel gekozea tot aaitabisachop van Utrecht waartoa hij den tl Mei 1892 te Hilversum gewijd werd en hij zich ia Augustus 1892 alhier vestigde Het zal dea waariligen man op zijn zilveren feest aau bewijzen vau belaugnteüiag zeker niet ontbreken „ Oe Sc hooi wereld >" De beeren F Gelihiug te ' s-Öraveahage en Alb Labberton te Uaattricht zijn uit de redactie van De Schoolmreld getreden zoodat allten de heer M J Koenen te Maastricht van 3e ende redactie is overgebicea Jlet deze treden thans als redacteuren op de heeren H Scheepstra te Groningen W Walstra te Arnhem en P H Mulder te Utrecht Leger * Bj nader \ r < het StaatiNad te plaatsen kon be^Uiit is h'-t „ anleeiiadelicbÜD^der aatinnüe miii:ie voorJlSSÖ door de provincie Utrecht te drag«n bepaald op 513 man De Eenier Verein „ Kollanri 1 * hondt 13 Nov ten ^ ezeüi^c bgeenkomst mei dames in het lokaal „ de Postpaarden " Janaveld ' a avonds te 9 aur Een Congres In Recht vour Allen wordt medegedeeld dat op 1 December a s door het atbeids-aecretarjaat in Nederland '~ ea congres zal worden uitgeschreven te Utrecht waarop alle organisaties in Nederland zullen worden uitgenoodigd om de vraag te bespreken Hoe zal het mogelijk zyn de georganiseerde Ne-derlandsche arbeidere zoo talrijk nmgelijk op het congres te Londea ifl lB9f > vertegen-weordigd te krijgeu Laurens Coster Door de Tooneelvereeniging „ LiureusCosfer " onderafdeeliug der Typ vereeniging „ Nut en Oeaoeg^i " zal Zondag 1Ü Nov a,s eene nit voeriag gegeven worden in Buitenlnst Maliebaan Opgevoerd zal worden „ Tono of de wraak van een Zigeuner " en „ Vier nieuwe Pakken " In de panze zullen door den hekenden heer Hernun Brons populaire voordrachten met zang worden gehouden Het bal wordt geleid door den heer Voorbeijtel fiUtreolitsclie Soiree en Sportclub 1 * Deze in den korten tyd van haar bestaan reeds foo gunstig bekende Vereeniging geeft Zondag 10 November a s der avooda 8 nren weder eene gezellige bijeenkomst gevolgd door Bal aan ge uoodigde vrienden eu kenniasea ia een der zalen vaa dea Heer J H Sandman Domplein alhier Zij die zich de vorige Soïreé-Varieé nog kunnen berinaeren zullen zeker niet verzuimen om weer eens eenige reebt genoegelijke nren te midden dezer Vereeniging door te brengen Openbare Leeszaal * De reeks der voordrachten in dit lokaal wer den gisterenavond geopend met het optreden vaa dt H Zwaardemaker die zau aprekea over de „ doofstoumheid " Prof Moleagraalï riep namens hetbestanrop deze la Dinsdagavond-bijeenkomst allea een haitalijk welkom toe Een 18 tal stadgeauoten hebben zicb weder bereid verklaard eenspreek beott te vervnllen Velen van deze sprekura bebbea echter den weasch te kennen gegeven niet eer te behoeven optreden dan nal Januari 1838 Dien weasch moeet bet besluiir eerbiedi - gen ea vandaar de reden dat de rooi drachten dit jaar later beginnen dau gewoonlijk het ge val was Spr gaf thans het woord aan dr Zwaarde-tnaker die met laid applaus werd begroet Dr Zwaardeuiaker begon met er op te wijten dat ia den Inatstea tjd aan het onderwijs aan doofstommea een andere richting is gegeven en wel door de doof-tommen meer toe te leggen op het spreken De doofitoomheid is een ziekte van het gehoor n.L het al ot niet aanwezig zijn van bet g^uoor Een monnik is de eerste persoon geweest die er ia geslaagd is een persoon het sprekea te leereu Doofstombeid is een ziekte die alleen ia de ooren aanwezig is Is die ziekte ia de oorea genezen dan kaa de doototumme weder spreken Ia het laatst der vorige etnw u in bet doof-stommenonderwija tot dien tijd en ook beilen nog gebaceaspel sen gr ote verandering geko men Tal vaa geneeahoeren hebben zicb toege legd op bet onderwijs in apreken en de verras sendste resulta'.en zjjn daarvan reeds het gevolg geweest Verschillende peraonen die vroeger doofstom waren zijn door deze methode later personen geworilen gesebikt voor de samenle ving Ook hier te lacde wordt deze methode thans grootendeels gevolgd Men leert den doofstommen het spreken met gebruik vaa de lippea en tong Hot aantal doo fa torn in en op de lOO.IlilO per sonen bedraagt in ons laad 34 en in Zwitser land 245 Nelertand is van Europa het land waar de dtrateu af verplaatst te worden ia de beerJoke beigstrekea van Zwit serland Wie oas te^euwerpt dat ' t toch allebei natuur Is heeft volbomen geltfk maar wij voor ons vinden meer bebugeu in de groene door de zon beschenen bergen dan in de eigen modder poelen onzer dierbare sUd Het grooüebe het verhevene trekt den ineusch botenmale aan en in Zwitserland vinden we dat verhevene in alle schuilhaeken der aatnnr terug ' t Zij we den Rijn en zijn val bij Schufhausea beschouweu ' t zij we blikken op de mere » of klauteren op de bergen ' t zij we stoomeu door tunnels en vaten op de groote watera)iie,'el3 door hemel hoege bergen omsloten ' t Is alles even grootscb eveo schoon Aantrekkelijk zija ook de paaorama's der verschillende steden Lnzeni Ziiricb Brunnen Flnelen eto Prachtig eu grootsch vooral zijn de gletschers entaagiijke eneenw en ijsmassa's van zoo groote vastheid dat zo langzamerhand bergen op de bergen geworden zijn De ijigrot in deGrindel Wftldydetscher schijnt een tafereel uit de „ Duizend en e;n Nacht " zoo schitterend van ijakriatullen Maar wie er alles van weten wil dient zelf te gaan zien — bet achnone van al die gezichten kan in eeazookort bestek niet voldoende wordeu besebreïen Daarom zij een besoek aanbevolen Onze Wekeiijksche Verloting Eet Hickel Inktstet is afgehaald doof Jlej C J OROBSE Amterfonmhe Sirastwcg 90 „ Milo " De GymDa^tlek-¦\'ereo ^ „ Milo " viert 19 Nov * a li ¦.¦ ^- jarig bcatu.a Et bestaan plannen oor ecu feestalijke vieriug jiEens gezindheid " Men bericht ons dat bet nieuwe vereenigings-gebunw J«r Metaalbewerkera-Vereeniging „ do Eeua^ezindbeid " in de St Aumstraat Znterdag-avond zal worden ia geüroik geaomen De beer Jacob Dayvis bescbenubecr zal de Openingsrede houdea „ Toonhunst ** houdt Vrijdagavond in het Geb voor K en W repetitie voor dames van balf acht tol 9 voor heeren vaa 9 tot half 11 aur Op de Sta de concerten xnllen in dea a e winter de volgende solisten Optreden 14 December de heer Willy Burmeister en mej Helene Jordan 13 Jnouari de heer Raimond von Zurmdblen en mej Clotllde Kleeberg 8 FeVrnari de beer Jos Joachim 6 Maart de heer Ernest Consolo en mej Jettka Finkenatciu 21 Maart de heer Joh Wolft Toegewezen Ten behoeve van de militaire bakkerij albter is duor den minister van oorlog toegewezen de levering van 45000 kg harde tarwe aan H H van Waveren te Hiltegem te^en den prgs van f6.73 de 100 kilogram eu 15000 kg zachte tarwe aan T E Haan te Groningen tcgea dea prijs vaa * 6,35 de 100 kg Het gewicht dier tarweaoorten moet per hecto liter respeolievelijk minstens 78 ea 76 kilogram aija Een trein ontspoord De trein die te 1.35 nit Utrecht te Zwolle moest aankomen is gisteren teNijkerk even vöór het station ontspoord Een bagagewagon ligt om terwyl twee rytuigen uit de rails zijn geraakt Verwijderd GiatereLmiddagumatreeks i.alf twee werden door drie p-ditieagenten en een hoofdagent een vijftal polderwerkera die zich op bevel vanden aannemer van het terrein aan de Oanstraat waar men thans bezig is met deu boaw van bet hulpbnis van bewaring niet wilden verwijderea van deze plaata afgezet nOOOESCItOOL i Nov Tweede Natnnrkundig es F.Sikkema 6 Nov Oeprnmoveerd tol doctor indeöeneas honde met lof de heer A vaa Dorsten arts officier van gezondheid 2e klasse geboren te Ctrecht na verdediging vaa een proefschrift getiteld „ Hel oatsiaan van AnorganiecheHart-geruischen " Gevonden op den openbaren weg en Toor leohtbebbeuden terug te hekomenaan het hoofd commisaariaat van politie Drie paar witte maBcbeften eenige iwarte veters eea verguld eleatoltje Park Tivoli Vrijdag 8 November Concert ouder leiding van dea heer Itntachenrnijter 1 Onverture van de opera Zampa L J P Hérold 2 Voorspel van do opera Cavalleria rnalioana P Mascagni 2 Hymne è St Cécile Cb Gonnod Viop aolo door denheerA Troost wijk'i i Saite uit het Bsllet OoppËÜK L D6libea 5 Ouvertnrre van de opera Rieuzi der letzte der Tribunen E Wagner 6 Gruasansder Ferné Intermezzo Joh J.H.Vorbuist 7 Eutr'acte Gavotte E Gillet S Eosen ans den Sdden wals J Stranss 9 Ouverture vaa de opera Raymond on Ie Secret de la Reine A Thomas Uit de Provincie Amersfoort Blijkens aanBcbriJving van dea Geuerail-Majoor Iu.'.p?ctenr der Infanterie is de 2de J,uiteuanï H Bierman van het 5den Reg laf overgeplaatst hö het Instructie Batal jon op den late December a.s — Door den Itupecteur der Infanterie zijnde navolgende korporaals van bet Iustin:lie-Bataljon overgeplautst bij het 5de Reg lof - E K A Van Oosterse J H Ia ' t Veld P Smit en H Oütz vaa der Vet De hoipornala J J Bijl 3 Wolf M C.Eobiju A H K^aau M J P de Wilde L J,E E M Hooneil en F L Kevtell hebben vol daan aaa het examen voor 3?rg.!aut eu fuurier De sergeant titulair A Ortmeijer al-medede korporsol L F G Veeger ziin door denKolonel Commandant van bet 5Je RegimentInfnuterie aangesteld tot sergeaat Bij Kon besl is een jaarlijks^h pensioen toegekend aan deti lergMDt A L Scboppenhauor van f 198 den UoiporaBl j F Veeren van ï 125 den soldaat A Schnnring van f 200 allen van het 5e Regiment lafanterie Kamerik De voordracht voor Hoofd der school bestond uit 1 A v d Lsaa te Ter Aa 2 B van Dijken te Haarlem 3 G de Beste te Schiebroek Deze voordracht is eerst aa de benoeming bekend ¦ v.naabt No 2 is benoemd Ruwiel Ds IduaburtT te Ter Aa heett een beroep ontvangen naar de Herv Gem te Ter Aar HilverBum Den 15 den dezer zal bet nieuwe politie bureau aan het begin van de Langestroat in tehraib w.jrlen ge;ioinen Het oude bureau onder het Gemeeotebuia wordt dan deels kantoor voor den getnceüte-ontvancer deels een politie posl welke laatste evenals do post aan dea Tronireoberg met het hoofdbureau telefonisch verbonden zal bjju Harmelen Tot burgemeester vau Harinelea en Veldhuizen is benoemd de heer H.P,J.baton vaa Heemstra Langbroek Gisteravond werd alhier door dee heer Hasselraan Rijks!andhonwieeraar voor de prov Utrecht de aangekondigde voordracht gehouden Na eene uitvoerige vergelijking tus-scben stalmest eu kunstmest werd meer in'tbi-zjader gesproken over de bemesti 1 vau ji>nge eu oudere boomgaarden Hen talrijk pnbüek luisterde aandachtig naar ' t gesprokene terwijl door enkele annwezigen gebruik werd gemaakt van de gelegenheid om den heer Hasselman naar aanleiding van het gesprokene eenige inlichtingen te vragen fóaarssen In den naobt van Ziterdtig op Zo d.ig heeft alhier een droevig ongeluk plaats gebad De nachiwaebt da Man en nogeeneako persoon z^geu in de Vecht drijven een maaa-p ars o ou worstelende met den d^jod Bdden haastten zich om een lange stok te halen ten einde den drenkeling naar dea kaal te kalen doch de pulhaak van deu éaa zoowel als hot bmgnetje van den ander bleken te kort tecqn en inmiddels verdween do drenkeling juist voor de deur van bet Oude-Vroawenhuij op de Lange Gracht ia de diepte Op het balpgeroep vaa di a oaoUwaekt vewcbeeu zijn collega ö Kla-r abeek en nog eenige personeo die spoedig • en paar dreggea bij de baad hadden en Jaar-i i dea drenkeling trscbtea op te halen doch ook d^ze wateu te kort Eerst nadat Klaraobeek vüegenssnet een boot had gehaald mocht het hem na een paar vergeefsebe pogingen geluk ken dea ongelukkige op te halen die thans bleek te zijn de twintigjarige knecht van den hovenier Groeneveld Arie de Krnif genaamd Terstond werden de vooröcbriften tol het bebond van drenkelingen met juistheid op hem toege past duch de inmiddels ontboden geueeiheer dr Visser moest na laagdnrigea arbeid ver klaren dat de jongeling niet meer was te red den Per draagbaar werd hij naar deZiekea-in-mbtiugvervoetd on later van d&aï naar tyu ouderlijk bais aaa het Zaadpad alhier Hederhorat den Berg De heerF Heier maa gemeente-secretaris is benoemd tot bur gemeester dezer Gemeente Wijk bij Duurstede Door de goede zorgen vaa het gemeentebestuur ia tot algemeeae vol doening bij bet aanhoudend vallen van het water waardoor de stadsgrachten en vele pompon leeg geloopen zgn in dea watersnood voorzien en bestaat er geen vrees meer voor watergebrek Het gemeeLtebeslunx beeft nl in strijd met de algemeen beeracbeade meeaing bevonden dat op het sebouwgebied van Lek en dijk en den waterstaat eene opbooping van puin eu grond was ontstaan waardoor het buitenwater van den Rijn of Lek wèl ia de Duikersluis onder den d$k kwam maar door genoemde opbooging niet lossen kon in den Krommen Eijo Die ophooping wordt nu weg gewerkt eu er ia water 1 De beencbende raeeoing was dat de drempel vac de Duikeralnis M te hoog lag öf aan de bailenziide verzand waa Intusscbeu is het voor de gemeente een dure tijd geweest want tij beeft aan de innadatie-aluis der genie die zorgde voor water naar Utrecht eeae aan zienlijke bijdrage voor buitengewoon werk te betalen l Correspondentie Correspondent te Langbrotk Vriendelijk dank maar is niet noodig RECHTSZAKEN Gevaar voor personen en goederen t lu de zaak tegen Nicolaaa Walraven die ge poogd had een kist met patronen op een schip van dea Westindischen maildienst in de lucht te doen vliegen werd gisteren nog eea geinige de beer de Broyne kapitein ter zee geboord Deze bad als commaudaat vaa de „ AHunaar " mede te deelen dat aan boord van dien bodem een party kisten met patronen ontvangen waren onder welke een die beschadigd was van welke omstandigheid door den dienatdoendea olöcier pro^ca-verbaal werd opgemaakt Hierop vroeg bet O M waargenomen door mr Eegout wederom schorsing dar taak thans voor onbepaalden tijd De hooidgetnige kapt Niemaa gezagvoerder der „ Oranje Nasaao " komt hoogstWHareebijnlijk halt December ia bet vaderland terug zciodat de zaak over een maand ongeveer weder zou hunnen worden aangebracht De verdediger mr Lamberts Hurrelbriock vroeg opnieuw de onmiddellijke invrijheidateiling van dea beklaagde Na eenigea tijd ja de raadkamer vergaderd te zijn geweest besliste de rechtbank dat de zaak voor onbepaalden tijd zoawordea geschorst doch gelastte tevens de oamiddellijke iBvrijheid steiling van den beklaagde Venten Op 4 Nov stond voor bet kantongerecht ta Wageningen terecht M van Gelder uil Amen vus bet te Venendaal sa zonsonder * gang Inidkeels veulen met bet socialistkck weekblad „ Voorwaarts " waarvoor hij reeda vroeger in hooger heroep was veroordeeld Ditmml werden 8 pro cessen verb aal te galgk tegen bem behaadeld De beklaagde was niet versohenea De eisi-b was S maal t3 ot 8 maal 1 dagga Taugeuisstraf Mishandeling Keerfaosoh I Ia de laak der misbaadeling van deu jonget Eobhemoud op Neerhoscb beelt de ArnlnTUs.-ho uitspraak gedaan en het viertal « chul * digeuondHn-cbeidenlijk veroordeeld tot een maand ü 7 en 7 dagen gevangenisstrat Verduistering reliquiCn De ATiihenisebe rechtliank ven-ordeelile gistel Hihn anzyu vrouw wegens verdniatering v*o reli quiër tot een Jaar gevangeniutnif en geltïtta de ilaatwiug in een rijksopvoedtLgsgcsücht va » haar dochtertje tot 1900 Het gerechtshof te Amsterdam heeft ia hooger beroep de vtlgeale door de rechtbank alhier geweien Tonnissen ten laste van na te noemen personen bekrachtigd en wel van Q v H en O V beiden won tsBaniCftliI beklaagd vaa strooperij vaa beide plaggen met behulp van een wagen in vareaniging aldaar op 5 Juni jl gepleegd is tea gevolge van eea gesQbi'pQwt over burgerlijk richt de rechtsver volging geschorst W F won te Woerden b^kl van mishande ling van W D te Veldhoisen op 7 Ju i jl ce-pletgd is veroordeeld tot 1 maand geTi stiat en J O en A H D h v vaa D O - baid te Utr-:obt bekl van we.ierkeerige misbaii'li - aldaar op 8 Jaui jl geplj ieder zyn verooru tol feue boete van f3 of vervangende hecht van 3 dagen Kerk - e n S choolnïeumfs TWEETAL Geref Kerk Te Ntjkerk o.d Veluwe Da Bos man te Wommelsea Ds BiugnaldateOadewaltr BEROEPEN Ned Herv Kerk Te Moasslntg C B Oort-huia te Katwijk a.Zee te Ter Aar J D J Idenburg te Ter Aa UU te Drachten W Lammers GHz te Eïjaoord te Holland»cho veld J H Gunning BBz te Leersnm u b Amerafoort Ds v Krevelen te Hoogvliet Efll Gem Te St Anna-Paroobie Fr H B-kels te Koog a.d Zaan prop AANGENOMEN. Evang Lutb Kerk Te Üroede J A Raa csud te Amsterdam BEDANKT Ned Herv Kerk Voor Scbarwoide J C Vooi ^ duin caod te Nijinegeö voorAalsmeer:J Wie » ten te Apeldoorn Gerei Kciken Voor Borger - Gonchies te Munnekeaül voor Balk on Wyckel Vïsaer te Oostbem voor Gameren R Loman te Herwijaen Laatste Berichten Het proc&n tl FJayvsa Uit Bonrge irordl il to ov gaaemtt lieden werd uitapri - ' au ia zake M bekende proces tegen ¦' rkies Ie Najve Na een half uur beraadslt ' te hebben gavaa de leden der jury met a]gv -'- eise stemmen Mtt ' on'.kennend antwoord op oli ' vragen dia doof < ien officier van justitie ware - gesteld.Derba »» werl de ciarliies die tereebt stond wegens ba * BCknldiging dut h;i zijn stieUuon veriaatrdco %' hebben vrygesprobe/i Eene veraotirikttelijkci ontdekking llLder dit opsebtift eeeft de lu dependant » Beige een roerend Toen de koffer verkocht zou worden en ge opend werd vond naen daarin de lijken van twee vrouwen Terstond werd ne politio gewaarseh^wi en een onderzoek ingesteld Toen bleek het dat de koffer het eigendotn was van e.?n liermisreiziger die onlangs io hfit hospitaal Saint-Jaau te Brussel w&s overltdeö De beide lijden waroa mnminïca beboorendc tot den inventaris waarmede de man gewoon was de kermissen te bezoeken Stoomvaartlijiien Ajax van Batavia naar Amsierdam arriveerde 5 Nov te Gibraltar BurgemeesUr dtn 7ex van Batavia naar Amsierdam passeerde 5 Nov des morgenaOuuT Qnesaaiit Casfor van Amsterdam naar Piraeus paaseerd » 3 Nov Que.-sftnt Etna vertrok 4 Nov van Neufahrwasser naat Amsterdam I'tora arriveerde 6 Nor t»b Amsterdam te Bordeaox Ihbe van Algiers naat Amflterdam arriveerde t Nov te Gibraltar Koningin KêpwtfM van Amsterdam naat Batavia vertrok 5 Nov van Southampton Uiieot van Rotterdam naar Batavia vertrok 4 Nov van idea Maasdam ran New-York nsar Rotterdam met 37 kajuitspassagiers passeerde 4 Nov dos aam 4 n 40 m Prawlepidnt en vertrok B Nov doe morgens 6 u 45 m van Bonlogno-sur-Her Merapi aniveerde 5 Nov van Botterdam te Batavia Osngaran van Batavia naar Rotterdam ver trok 4 Nov vaa Marseille Onditie arriveerde 4 Nov van Amsterdam te Cnxhaven Hmnbrandl vertrok 4 Nov van Portimao naar Amsierdam Stella arriveerde 5 Nov van Saloaiea te Kon stantinopel 7 Ot per nummer in ontvangat te nemen franco per post 8 Ot - Maandelijks zal er één Muziekstuk verschijnen Advertentièn Ondegracht D 54 bU Uc Bakkerbrug nanat Gro&t-Blankenburg « n Kaateel van Antwerpen Van 4 tot 10 November M Scifleraiip MlmM Reis van Schafthaasftn naar Uatereeen Eotrée 25 cent Leerlingen 20 cent Abon nement 5 Kaarten f 1 — ledere week ver-«ndering Kan VvogTatama Buitenlusf Maliebaan Tooneelv „ Laurens Coster " Zondag 10 Nov '» av half acht TONO of de wraak van een Zigeunep gevolgd dooi VIER NIEUWE PAKKEN In de Pauze Toordracbten door den te^r HERMAN BRONS BAL onder leiding van den heer VOOR-BI.ITEL Kaarten t « veikrygen A 25 cta bij den Secretaris G A RIJNDERS Bonwatraat 34 en op den dag dec nitvoeriug Tan H—1 nmr ca ' s av na 7 uur aan de Zaal Zaal naast den Schouwburg VREEBURG hmm De Dageraad Afdeeling Utreclat Goedgekeurd 6ij KontnH^k besluit tian 19 Vaart 1882 No 17 en gewijzigd bij Konhik-besluit aan 20 November 1883 No iO e » van 23 Februari 1891 No 42 Zaterdag 9 November » a s ' o avonds 8 uur van den Heer J STOFFEL van Deventer Onderworp Landnationaltsatle ds voorwaarde eener beschaafde Maalschappij Gelegenheid tot debat De voordracht is voor een ieder toegan telijk mits legen betaling van 10 ets de persoon Voorahaods zijn kaarten te bekomen Vrijdagavond van 7—10 uur in het Café LIETZE Semtatraat BEI BESTUUR HOUTVERKOOPm HAKMELEN De Notsri » D ROBBEMOND Eal op Kaaudae den 18e November 1895 des voormiddagB ten \ 0'l > uur bij A J M VAN HOUTEN verkoopen 17 HeotareP 3 4 5 en 6 jarig Elzen - Eischen - en Gelderach Hak - en Hoep-hont ilnim 13 vimmen Stikteenen en ongeveer 9 Hectaren Snijteeuen bij den Hoek in 9 percaelen En op Pinsdag den 19en IVovemher 1805 des voormiddagB ten 9 ore terzelf der plaatse 311 Wilgen - 107 Popnlieren waar onder zich bevinden 83 zware Popniie-ren staande op de hofstede bewoond door S VERÖLUIS te Laag-Nieowkoop 115 boomen geschikt voor Hontdraaiers 59 Esscben - 47 Iepen - 8 Sparren en 2 Eikenboomen onder de gemeenten Har-melen Veldbnizen en Vleuten Een Jongmensch 25 jaar P G een goede hand schrijvende ïoekt eeae betrekking onverschillig wat en waar Fr br lett S aan den Boekb F F KUIPER Amerongen Photografische Inrichting ftAAUt Wiitevrouwensmgel 36a Utrech - tDBBChen de Uildi^lraat eufiasfaltriek A W VAN LEEUWEN Rechtzaken Verdedigiag in Civiele « a Strafzaken voor all » Kantoageicchtea Ittventamall * Voogdij Hnurcontracten « ntmiming Wo ningen Inning van gelden langs minnelijkeo en gerechtelijken weg Reqnesten enz verkrijgbaar bij Adres BUSBBOEK Practiziju Utrecht,«nriemetpaat IG « 9 «& éCoyiinR Biltatraat Utrecht Zeer sterke Vilten Pantoffels Lederea zolen f 1 — Fijn laken Pantoffels „ 1.50 Zijde Trjjp Fautoffels „ 1.40 „ met hatkaa „ 1.80 Vilten Pantoffels met hakken „ 1.30 Vilten Gezondbeids Pantoffels „ 0.70 1 1 | i WOONPLAATS i Gyinnastiekschoeuen n 1.50 filmuutcnd middel tegen Aanhevolen öoüt de Prof^soren OUDtl-MANS te Amsterdam en PEKELHARING te Utrecht Prijs per flacon met gebrniks-aanwijring 50 et Verkrijgbasir bijj T P van den Bergh & Zn DROGISTEN Heilige Weg over de Mariaslraat D 83 Utrecht AardappeEen Puike WiQter-Aardappeleu zijn nog verkrijgbaar by L STEENIS Krommerijn 4 op afOotaling geleverd f 3.25 „ 4.&0 „ 2.50 „ 3.25 „ 4.50 „ 2.50 „1.50 l „ 1.75 lage Eamgaren ElastieklaarzenZijde Xamgaren n Chagrin leder „ Ralfsleder „ Kamgaren KuooplaarztB Engelsche Heeren Pantoffels Overschoenen &^@ Puike Blauwe vinaf f 2 per mad Gelen f 2.50 per mud Monsters op aanvrage thnis bezorgd '*%>&&&&%%& | g KIEZERS Huismoeders wilt gy een slager kiezen die eerste kwaliteit Rond - en Schipenvleesch verkoopt voor een spotpriia gaat dan naar I VAN CREVELO W.z Ik 163 loei lauwerstraal daar vindt toen heml Oe priïzen zijn als VDlgli Enoderlappen en Gehakt 27 " cent Boltade of stukjes zonder been 32 5 n Biefitnk van de vette bil 45 „ Fijn blank KalfavleeBch 37s „ Schapenvleesch 21 „ Lamabont 25 „ Kortvleeach 15 Atles per 5 ons Let i r p vooral op het adres ' s Gravenhaagsche Vleeschhouwen'f Op een nette en prompte bediening kan men rekenen Buiten mij geen concurrent ** bbelen en Spiegels SN ALLE SOORTEN Soiled Fabrikaat te Sorieemi — Mm m \ Uïïè P A DE KOK Mariastraat 10 Laagste Prijzen Laagste Prijzen Heden Woensdagavond ii m i j die zich door zijn eerste kwaliteit U/und - en vet vrit Kalfs-v^eeseli het vertrouwen van zijne geëerde stadgenooten hoopt waaidig te maken Al het vleesch is gestempeld met de eerste keur der H.H Keurmeesters alhier en is tegen de sterkst con carré er en de prijzen Onder aanbeveling I J OOSTRA Lijnmarki No 7 Nieuwe California Abrikozen Candijgruis Rozijnen voor Boerenjongens 27 Krenten 8 en 10 Rozijnen zonder pit 8 10 en \ 2 \ Matvijgen 8 Heerlijke Candijsiroop 14 Appelsiroop 20 a ti N c a s 3 0 Prima Koffie vanaf 60,65,70 721 en 80 Havermout 12 Nootmuscaat 20 Ct per ons yoorstraat 3 Poeder Chocolade 20 en 25 v >/ « Hiermede bericht ik mijne geachte clientèle dat ik Zaterdag 26 October II mijn Magazijn van Rijwielen en Electrische Schelapparaten heb verplaatst van J ^ IV Ss » Z > ^ VIIVI O naar Aanbevelend Utrecht W c £ Cmmelof Vast Tarief van kleine Advartentiën bstreffendG BIENSTAANBIEDINGEN en DIENSTAANVRAGB » & t d.35 per Advertentie Deze Advertentiën worden alleen geplaatst bU vooruit * betaling e bnur gcvrHnsd tegen 15 Januari of 1 Februari met opgaat'van prys en belaetiug Adres Lange Jansstraat 3 vraagt werk aan huis Nette bewerking en billijke prijzen Franco hrieven onder letter C bnrean van dit blad Een net Jongmenscli biedt zich aan als Voluntair of jougste Kellner in een Hotel Franco brieven onder letter K Boekh W AI HEUL Hambnrgenfltraat 2i AANGEBODEN een VtTLKEtfUUBEKKACHEL en een GASKACHEL voor billyken prijs Te bevragen Kerkstraat bij de Nachte gaalstraat 21bts Er biedt zich aan Seraphin-Orgel Een gebruikte drit register SEHAPniIÏ een STKIJKSTER vaor 2 of 3 dagea OKuGKi voor een kleine prys te koop ia de week of de geheele week Te bevragen met franco brieven onder Franco brieven onder letter IL bnrean letters H L bnrean van dit blad I van dit blad Stoomdruk van JOH DS LIEFDE _ Utrecht 

Kranten

Ga naar