Collectie Utrechts verzet

650 Collectie Utrechts verzet 1940 1945 T. Spaans-Van der Bijl en G.J. Röhner 650 Collectie Utrechts verzet Het Utrechts Archief Toegangstitel Inventaris van de collectie Utrechts verzet 1940-1945 Auteur T. Spaans-Van der Bijl en G.J. Röhner Datering toegang 2000 / 2004 Openbaarheid Inv. nrs. 39, 45, 104 en 168 slechts ter inzage na schriftelijke toestemming directeur het Utrechts Archief Rechtstitel Schenking (van een niet overheidsarchief) Religie en Levensbeschouwing Categorie 2.7.1 Instellingen op politieke grondslag Rubrieken Inleiding Algemeen Evenals elders in den lande ontstonden ook in de stad Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatselijke verzetsgroepen en afdelingen van landelijke illegale organisaties, elk met zijn eigen doelstellingen en werkwijze. Al deze groeperingen hebben weinig geschreven stukken nagelaten. Uit veiligheidsoverwegingen werd zo min mogelijk op papier gezet en als dat al onvermijdelijk was, werden de brieven, rapporten en aantekeningen weer snel vernietigd om te voorkomen dat ze bij arrestatie van een betrokkene of bij de huiszoeking in diens woning in handen zouden vallen van de Duitsers. Bovendien vond zowel het onderling overleg als de uitwisseling van berichten in de eerste jaren plaats tijdens persoonlijke contacten. Toen het voor de meeste mannen steeds gevaarlijker werd om zich op straat te begeven, omdat ze zich aan hun wegvoering naar Duitsland hadden onttrokken of wegens deutschfeindliche handelingen door de Duitse opsporingsdiensten werden gezocht, kwamen veel vrouwen de gelederen van de illegale organisaties versterken om als koerierster de berichten mondeling over te brengen. Toen men na de invasie in Normandië grootschaliger ging opereren, moesten de vele en dikwijls gedetailleerde berichten aan mede-verzetsstrijders steeds vaker op schrift worden gesteld omdat ze niet meer in een eenvoudige mondelinge boodschap konden worden vervat. De bewaard gebleven stukken dateren dan ook merendeels uit de periode 1944-'45. Talrijk zijn ze niet, omdat ze doorgaans door de ontvanger werden vernietigd als de desbetreffende zaak niet langer aan de orde was. Toch geven ze een indruk van de illegale acties in oorlogstijd en van de wijze waarop deze werden voorbereid en uitgevoerd. Omdat in deze collectie losse stukken dikwijls weinig verband te bespeuren valt, wordt in deze inleiding enige uitleg gegeven omtrent de organisaties waarvan zij afkomstig zijn. Tenslotte wordt erop gewezen, dat lang niet alle verzetsgroepen die in Utrecht werkzaam waren, documenten hebben nagelaten. Dat geldt met name voor de vele vervalsingscentrales, de inlichtingendiensten, de illegale pers en de groep die zich bezighield met het in veiligheid brengen van geallieerde vliegeniers. Ordedienst (OD), opgericht augustus 1940 Doel Het tot stand brengen van een gezagsapparaat dat bij vertrek van de Duitsers voor de handhaving van rust en orde zou zorgen tot de wettige regering zou zijn teruggekeerd. Werkwijze en organisatie De oprichting van de OD geschiedde op initiatief van Nederlandse beroeps- en reserve-officieren en had derhalve een overwegend militair karakter. In het hele land werden officieren benaderd om plaatselijke of regionale OD-afdelingen op te richten. Eind 1940 kwam een fusie tot stand met het eveneens uit gewezen militairen bestaande Legioen Oud-Frontstrijders dat ook in de zomer was opgericht. Besprekingen aangaande de organisatiestructuur en het werven van medewerkers (veelal voormalige militairen van lagere rang) waren lange tijd de belangrijkste activiteiten. Naast een landelijke commandant werden gewestelijke, districts- en kwartier-commandanten aangesteld. Getracht werd om ten behoeve van de Engelse bondgenoot inlichtingen te verzamelen omtrent de sterkte van het Duitse bezettingsleger. Pogingen om contact te krijgen met Engeland hadden echter geen succes. Toen bleek dat de OD-leiding zich niet wilde inlaten met actief verzet, verlieten veel jongeren de gelederen om in later opgerichte illegale organisaties daadwerkelijk verzet te kunnen gaan plegen. Als gevolg van de vele arrestaties in OD-kringen en het wegvoeren in krijgsgevangenschap van de beroeps-officieren was het OD-kader in de zomer van 1942 aanzienlijk uitgedund. In de Domstad kwam het niet tot samenwerking met andere illegale organisaties; alleen met de Utrechtse medewerkers van het in 1943 opgerichte Nationaal Comité werden goede contacten onderhouden. Toen het tenslotte mogelijk werd om berichten naar Londen te sturen (via Engelandvaarders, gedropte agenten of de "Zwitserse weg") trachtte de OD-leiding een mandaat te krijgen van de regering-in-ballingschap om bij het vertrek van de Duitse bezettingsmacht het gezag tijdelijk op zich te kunnen nemen. Op de voorstellen en verzoeken dienaangaande werd vanuit Londen echter nooit gereageerd. Bij de oprichting van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten onder opperbevel van Z.K.H. Prins Bernhard kreeg de OD opdracht met andere organisaties te gaan samenwerken, hetgeen tot veel onderlinge geschillen leidde. Gedurende de bezettingsjaren is het oog van de OD hoofdzakelijk gericht geweest op hulp aan de geallieerden bij de te verwachten strijd op eigen bodem en op de noodzakelijk geachte na-oorlogse vernieuwingen in het staatsbestel; met gerichte acties tegen de bezetter heeft de organisatie zich niet beziggehouden. Universiteit en studentenverenigingen (vanaf 1940) Met uitzondering van de groep "Dubbel Zeven" hebben de hoogleraren zich buiten het verzet gehouden, omdat zij vreesden daarmee de belangen van de Universiteit op het spel te zetten. Daarentegen waren de studenten ervan overtuigd dat de bezetter te eniger tijd zou trachten om de nationaal-socialistische beginselen ingang te doen vinden op de universiteiten en dat zonder vrijheid van geest niet meer van wetenschapsbeoefening zou kunnen worden gesproken. Zij achtten het dan ook noodzakelijk om tijdig een sterk bolwerk te vormen om zich tegen een dergelijk ingrijpen van de bezetter te kunnen verweren. De leiders van het "Studentenverzet", een organisatie die aan alle universiteiten en hogescholen in den lande vertegenwoordigers had, stelden zich ten doel de studenten geestelijk weerbaar te maken, hen bijtijds te informeren over voorgenomen maatregelen van de bezetter en de wijze waarop men zich daartegen unaniem zou dienen te verzetten. De opzet slaagde. Toen de Duitsers in 1943 eisten dat elke student een loyaliteitsverklaring moest tekenen om zijn studie voort te mogen zetten, was de weigering zo massaal dat de universiteit moest worden gesloten. Veel studenten gingen illegaal werk doen, hetzij in de reeds bestaande verzetsorganisaties of met een eigen, vertrouwde vriendengroep. Het Utrechts Kindercomité, opgericht juli 1942 Doel Aan joodse kinderen een veilig onderduikadres verschaffen en hen voorzien van kleding, bonkaarten en-zo nodig-kostgeld. Werkwijze - Door middel van persoonlijke relaties pleeggezinnen zoeken die een joods kind wilden opnemen; - de kinderen (merendeels uit Amsterdam) bij hun ouders ophalen en naar hun onderduikadres brengen; - de pleegouders maandelijks de benodigde bonkaarten en eventuele levensbehoeften in natura brengen; - contact onderhouden met de pleegouders en hulp verschaffen bij optredende gezondheids- of opvoedingsproblemen. Organisatie Het Kindercomité werd op aandringen van dr G.Th. Kempe opgericht door de student Jan Meulenbelt die een aantal mede-studenten bereid vond zich in te zetten voor dit doel. Ieder van hen zocht onderduikadressen in het gebied waaruit hij/zij afkomstig was. Dr Kempe ("Braskamp") bracht het comité in contact met personen die voor kinderkleding en bonkaarten konden zorgen. Het benodigde geld werd aanvankelijk geschonken door bevriende particulieren en door aartsbisschop De Jong, en vanaf eind 1943 verkregen uit de verkoop van de clandestien uitgegeven rijmprent De achttien doden van Jan Campert. Na verloop van tijd gingen de comitéleden zich elk met een bepaald facet van de werkzaamheden bezighouden. De meisjesstudenten namen het ophalen en wegbrengen van de kinderen geheel voor hun rekening en elk van hen onderhield het contact met pleegouders in een bepaalde provincie. De mannelijke studenten, die vanaf april '43 zelf moesten onderduiken, zorgden voor het bijeenbrengen van de bonkaarten, valse papieren, geldmiddelen en onderduikadressen. Elk comitélid had weer eigen hulpkrachten die bij de andere leden niet bekend waren teneinde de grootst mogelijke veiligheid te waarborgen. Het Utrechts Kindercomité hielp zo'n 360 joodse kinderen en een aantal volwassenen aan een veilig onderkomen. Toen het comité in de zomer van '42 al ver over de 100 kinderen onder zijn hoede had genomen, werd het voeren van een eenvoudige administratie noodzakelijk. Hetty Voûte, die verantwoordelijk was voor de verstrekking van bonkaarten, maakte een kaartsysteempje bestaande uit velletjes papier die ze bijeenvoegde in een kleine ordner (22 x 18 x 3 cm) waar ze de losse omslag van Galsworthy's The Assembled Tales op had geplakt, zodat ze het geheel onherkenbaar in haar boekenkast kon bewaren. Op elk papiertje vermeldde ze: - linksboven een nummer, corresponderend met het nummer op een apart opgeborgen lijst waarop de namen en adressen van de pleeggezinnen stonden vermeld; - rechtsboven een aanduiding welk streek- of stads-"kantoor" (= comité-lid) belast was met de bonkaartenvoorziening van het desbetreffende kind; - de naam van het ondergedoken kind; - het nummer van diens distributiestamkaart; - onder "kaart afgegeven" tekende Hetty Voûte vanaf de herfst tot haar arrestatie in juni 1943 aan voor welke maand een bonkaart was uitgereikt; - "over" of "kaart krijgt" gaf aan dat de pleegouders geen bonkaarten nodig hadden zodat ze voor iemand anders konden worden gebruikt. Het kaartsysteempje bevat in alfabetische volgorde de namen van ca. 270 kinderen. Ongeveer 90 zijn er niet in opgenomen omdat ze bij pleegouders kwamen die in staat waren zelf voor alle benodigde voorzieningen te zorgen. Na de arrestatie van Hetty Voûte en haar mede-comitélid Gisela Söhnlein werd het codeboek ondergebracht in de kluis van het aartsbisschoppelijk paleis, waar Annie de Waard regelmatig kwam om er aanvullingen en wijzigingen in aan te brengen. Direct na de bevrijding haalde Annie de Waard het kaartsysteem daar weg en stelde het Jan Meulenbelt ter hand, die bij het Bureau Oorlogspleegkinderen in Amsterdam was geplaatst, dat tot taak had om de uit gevangenschap of onderduik terugkerende ouders met hun kinderen te herenigen. Veel geschreven aantekeningen op de papiertjes dateren uit de weken na de bevrijding. Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers (LO), opgericht eind 1942 Doel De Duitse machthebbers te beroven van Nederlandse arbeidskrachten voor hun oorlogsindustrie. Werkwijze Onderduikadressen, bonkaarten en financiële steun verschaffen aan mannen die zich aan de verplichte Arbeidsdienst of tewerkstelling in Duitsland wilden onttrekken. Organisatie De LO was een landelijke organisatie, verdeeld in afdelingen die een provincie omvatten, soms met een aangrenzend gebied. Aan het hoofd van elke afdeling stond een Provinciale Leider. De provincies waren weer onderverdeeld in districten, de districten in plaatselijke afdelingen. Catharinus Slomp (schuilnaam "Cary") was de eerste leider van de provincie Utrecht en de Betuwe. Na zijn arrestatie in oktober 1943 volgde Henk Das ("Ruurd") hem op. Hun gebied telde de volgende districten: Utrecht-stad, Betuwe, Driebergen, Harmelen, Amersfoort, Vinkeveen, Veenendaal en Zeist. De eerste districtsleider van Utrecht-stad was Anton Das, die na zijn arrestatie werd opgevolgd door Gerrit Westdijk ("Bob"). De provinciale leider en de districtsleiders kwamen regelmatig bijeen om een regeling te treffen voor personen die wilden onderduiken en zich bij hen hadden aangemeld. Daarnaast vond lange tijd in Zwolle een wekelijkse bijeenkomst plaats van alle provinciale leiders om onderduikers die men in het eigen gebied niet kon plaatsen, in een ander deel van het land onder te brengen. Toen de werkzaamheden in de zomer van 1943 toenamen door het snel stijgende aantal onderduikers en de reizen naar Zwolle riskanter werden door de steeds scherpere trein- en straatcontroles, besloot men het aantal bezoekers aan de landelijke bijeenkomsten te beperken tot slechts enkele personen, die de LO-Top gingen vormen en die voortaan op wisselende locaties bijeenkwamen. Ieder van hen vertegenwoordigde meerdere provincies en fungeerde als intermediair tussen de leiders daarvan en de landelijke Top. Zuid-Holland en Utrecht werden vertegenwoordigd door Teus van Vliet ("Hugo"). In verband met de verwachte spoorwegstaking die de onderlinge contacten aanzienlijk zou bemoeilijken, werd de werkwijze in juli 1944 opnieuw aangepast met de instelling van een Centraal Bureau (CB). Dat werd bemand door drie leden van de landelijke Top (onder wie "Hugo"). Zij werden vrijgemaakt van ander werk en kregen uitsluitend tot taak de contacten met de provinciale leiders in stand te houden en hen middels een wekelijks rondschrijven-Mededelingen Topleden-van het landelijke beleid op de hoogte te brengen. Het CB was aanvankelijk in Hilversum gevestigd, later in Amsterdam. De Provinciaal Leider van Utrecht en de Betuwe zond op zijn beurt elke week een getypt blaadje-Mededelingen van het CB der LO-aan de districtsleiders en andere belanghebbenden in zijn rayon met specifieke informatie over het eigen gebied. De districtleiders hielden hem per brief op de hoogte van hun plaatselijke ervaringen. Deze brieven en mededelingenblaadjes werden, evenals de bonkaarten en geldelijke ondersteuning voor de onderduikers, overgebracht door een aantal koeriersters die daarvoor dagelijks lange fietstochten ondernamen. "Ruurd" had inmiddels een assistent gekregen in de persoon van Dirk Borger ("Zwarte Dirk"), die als plaatsvervangend Provinciaal Leider ging optreden toen "Ruurd" eind 1944 tevens met de leiding van de CID-centrale werd belast. Centrale Inlichtingen Dienst (CID) opgericht 1943 Doel Verzamelen en doorgeven van informatie die voor illegale werkers van vitaal belang was in een later stadium tevens: verzorgen van het landelijke berichtenverkeer van enkele grote verzetsorganisaties. Werkwijze De verkregen informatie aan belanghebbenden doen toekomen middels persoonlijke berichtgeving door koeriersters, publicatie in illegale bladen, per post of telefoon. Organisatie De Centrale Inlichtingen Dienst, nauw verbonden met de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO), stelde zich aanvankelijk ten doel gegevens te verzamelen omtrent medewerkers van het Duitse opsporingsapparaat zoals personeel van de SD, V-Männer en andere verraders. In 1944 groeide de CID uit tot een organisatie die een groot deel van het berichtenverkeer van de LO en de LKP verzorgde. Toen met de spoorwegstaking niet alleen koeriersdiensten-over-lange-afstanden daarvan de dupe werden, maar ook het postverkeer nagenoeg werd lamgelegd, moest het illegale telefoonnet aanzienlijk worden uitgebreid om een snelle uitwisseling van berichten mogelijk te maken. In de loop van september 1944 werden met de hulp van technici van de PTT-telefoondienst zo'n 30 telefooncentrales van de CID in het land gevestigd, die dag en nacht bemand waren. Deze centrales kregen de bijnaam "het Klooster" omdat degenen die met de leiding waren belast, het pand waar de centrale zich bevond niet mochten verlaten. In de stad Utrecht kreeg Henk Das ("Ruurd") de leiding van de CID-centrale, die onderdak vond in het vrijgekomen pand Brigittenstraat 20. Hij bleef weliswaar tevens Provinciaal Leider van de LO, maar zijn assistent en plaatsvervanger Dirk Borger ("Zwarte Dirk") nam een groot deel van de LO-werkzaamheden over. "Ruurd" nam zijn intrek in de Brigittenstraat, samen met vijf koeriersters die de binnenkomende berichten naar de plaats van bestemming brachten. De CID-centrales hadden ieder een beperkt aantal directe telefoonverbindingen met andere centrales in den lande, zodat een bericht vaak via meerdere centrales op zijn eindbestemming kwam. "Ruurd" had vijf toestellen waarmee hij contact kon opnemen met respectievelijk het hoofdkantoor van de CID in Amsterdam, met de "kloosters" in Den Haag en Amersfoort, met een post in Ermelo en met een eigen dépendance in het Utrechtse Tuindorp. Deze laatste werd bemand door Pim Huydecoper van Nigtevecht en Ernst Veen, die op hun beurt weer een aantal stadslijnen ter beschikking hadden. Daarnaast had de Utrechtse centrale een telexverbinding met Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Rekening houdend met de mogelijkheid dat de centrale in de Brigittenstraat bij een overval zou kunnen worden ontmanteld, werd in een pand in de Homeruslaan een nevenpost ingericht die in dat geval de werkzaamheden zou kunnen voortzetten. De aldaar gestationeerde CID-medewerkers brachten een groot deel van hun tijd door met de registratie van "foute" stadgenoten en typten tevens de Mededelingen van het CD der LO voor de LO-districtsleiders in de provincie Utrecht en de Betuwe. Nationaal Comité van Verzet (NC) opgericht 1943 Doel - Stimuleren van het verzet van bedrijven en overheidsinstellingen; - het bevorderen van een eensgezind optreden van Nederlandse bestuurlijke instanties jegens de bezetter; - het tot stand brengen van een landelijke samenwerking van de verschillende-vaak plaatselijk opererende-verzetsorganisaties. Werkwijze - Informatie verzamelen over op handen zijnde Duitse maatregelen door middel van relaties bij de departementen en in het bedrijfsleven; - richtlijnen opstellen om de uitvoering van die maatregelen zoveel mogelijk tegen te gaan; - met deze richtlijnen bedrijfsleiders en ambtenaren van gemeentelijke overheidsdiensten benaderen middels de ter plaatse opererende verzetsorganisaties. Organisatie De leiding van het NC berustte bij mr Marie-Anne Tellegen (uit Utrecht), L. Neher en A. van Velsen (beiden uit Den Haag). Eerstgenoemde wist door haar vele relaties met de Utrechtse universitaire wereld een aantal studenten aan te trekken om aan het streven van het NC gestalte te geven. Sommigen van hen onderhielden het contact met betrouwbare ambtenaren van de departementen, anderen met verzetsorganisaties in de diverse provincies. Het NC had zijn hoofdzetel in Den Haag. In Utrecht werd een koerierscentrum gevestigd, aanvankelijk in het pand van de Drukkerij Libertas aan de Drift, korte tijd later in het kantoortje van de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond aan de Nieuwegracht. Dit was mogelijk omdat de Duitsers bij de opheffing van de studentenverenigingen vergeten waren ook de VCSB op te heffen. In Utrecht waren de volgende personen voor het NC werkzaam: de vrouwelijke studenten Annetje Verloop, Geerten van Spanje, Mien van de Velde en Ria Klevant. Zij fungeerden als koerierster en haalden in Den Haag de berichten op voor de noordelijke, oostelijke en zuidelijke provincies en voor de provincie Utrecht (de westelijke provincies werden door het "hoofdbureau" in Den Haag "bediend"); daarna brachten voornoemde koeriersters-volgens een vast werkrooster-de berichten naar contactadressen in Zwolle, Maastricht, Den Bosch en Arnhem. Verder waren er de mannelijke studenten Siebe Lijftogt, Otto Backer Dirks, Connie van der Capellen en Reint den Boer, die "inspecteurs" werden genoemd en tot taak hadden de vertegenwoordigers van verzetsorganisaties in de hun toegewezen regio op gezette tijden te bezoeken om de ontwikkelingen aldaar te bespreken. Als "chef de bureau" van het koerierscentrum werd de student Cor Groen aangesteld. Hij was overdag permanent aanwezig als aanspreekpunt voor de steeds komende en gaande koeriersters en inspecteurs. De leiding van het Utrechtse centrum was in handen van Siebe Lijftogt, die tevens als inspecteur de provincies Gelderland en Overijssel bezocht. Hij nam de berichten van de koeriersters en de overige inspecteurs in ontvangst en vulde ze aan met van elders verkregen informatie, alvorens ze door de meisjes naar de plaats van bestemming werden gebracht. Otto Backer Dirks was inspecteur voor de provincie Utrecht. Het bureau bestond van september 1943 tot de oprichting van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (eind september 1944). Hiermee kwam een bundeling van de afzonderlijke verzetsorganisaties tot stand. De stukken betreffende de werkzaamheden van het Utrechtse koerierscentrum werden bewaard in een harmonica-map, teneinde ze bij een dreigende inval in één greep te kunnen meegrissen. In de afzonderlijke vakken werden de stukken naar onderwerp opgeborgen en op de achterflap van elk vak stond dat onderwerp vermeld, t.w. Ambtenaren, Industrie, V.V.O. (= voedselvoorzieningsorganisaties), Middenstand, Arbeiders, Financiën, Medici, Amersfoort, Groningen, C.P. (= centraal punt Den Haag), Waslijst, Kaarten. De overige vakken bevatten alleen een letter en de daarbij nagestreefde ordening van het materiaal is thans niet meer te reconstrueren. De map bevindt zich nog in de staat waarin hij verkeerde toen hij bij de sluiting van het bureau door Cor Groen werd meegenomen, maar tijdens de werkzame periode van het bureau zullen de stukken ten dele door elkaar zijn geraakt. Een groot deel van het materiaal bestaat uit informatie, instructies en adviezen van het C.P. (Centraal Punt in Den Haag). Van belang zijn de gedateerde "waslijsten", te herkennen aan de voor de berichten geplaatste kruisjes (xx). Daaruit blijkt onder meer over welke informatie het C.P. in de periode januari-juli 1944 beschikte. In het vak Waslijst zijn om onbekende redenen ook andersoortige C.P.-berichten opgeborgen. De lange berichtenlijst met bijna 90 punten bevat vermoedelijk een recapitulatie van alle op dat moment nog actuele zaken. Opmerkelijke stukken zijn onder meer: de "Richtlinien für das ZS Kartenverfahren" van 4 februari 1944 en de instructies van het NC hoe daarop te reageren, het levendige verslag van het bombardement op Kleykamp in de waslijst van 22 april 1944 en de inventarisatie van beschikbare valse papieren. Vermeldenswaard is ook de bijzonder rondborstige brief over de voedselsituatie van 30 mei 1944 van ir Louwes (directeur-generaal van de voedselvoorziening) aan de Duitse autoriteiten en zijn rondschrijven van 23 februari 1944 aan zijn inspecteurs en districtshoofden, waarin hij zijn mening geeft over het illegale voedselaanbod (door hem onderscheiden in "zwarte" en "witte" handel). In het archief bevindt zich ook een foto van de beruchte verrader Van der Waals (alias De Wilde) teneinde diens gezicht bij een eventuele confrontatie te kunnen herkennen. De zogenaamde "Vodden" bevatten meer algemene informatie over de bestaande toestand. In de berichten die uitgingen naar de contactadressen wordt het bureau in Utrecht aangeduid met CPU (Centraal Punt Utrecht). Vrouwenverzet, opgericht eind 1943 Een initiatief van mr. Marie-Anne Tellegen (schuilnaam: "Dr. Max") naar aanleiding van het voornemen van de Duitse autoriteiten om jonge vrouwen verplicht tewerk te stellen in een aantal beroepen die door mannen werden uitgeoefend teneinde deze mannen in het kader van de Arbeitseinsatz naar Duitsland te kunnen sturen. Tegen het einde van de oorlog verspreidde dit comité ook folders voor meisjes en vrouwen met raadgevingen aangaande de omgang met de mannen van het bevrijdingsleger c.q. met richtlijnen inzake de opvang van uit Duitsland terugkerende huisgenoten. Doel Vrouwen ervan weerhouden, een betrekking te aanvaarden die door een man werd vervuld. Werkwijze en organisatie - Teneinde een landelijk netwerk op te zetten, namen Marie-Anne Tellegen en haar medewerksters contact op met vrouwen die in hun woonplaats een zekere invloed konden uitoefenen (prominente leden van verboden politieke partijen, Soroptimisten, echtgenotes van "goede" burgemeesters, e.d.); - deze vrouwen werd verzocht, contact te zoeken met betrouwbare ambtenaren van het arbeidsbureau in hun omgeving om van deze ambtenaren te vernemen voor welke meisjes en jonge vrouwen verplichte tewerkstelling dreigde; - aan de daarvoor in aanmerking komenden werd een folder toegestuurd waarin uiteengezet werd waarom ze aan de oproep geen gehoor moesten geven en op welke wijze ze zich daaraan konden onttrekken. Knokploegen (KP), opgericht eind 1943 / begin 1944 Doel Aanvankelijk: onderduikorganisaties van bonkaarten voorzien door middel van het plegen van overvallen op distributiekantoren. Naderhand ook: bevrijdingsoperaties ten behoeve van gearresteerde verzetsstrijders en joden, en liquidatie van verraders. Vanaf oktober 1944 tevens: het in ontvangst nemen, vervoeren en opslaan van gedropte wapens, vernietiging van Duits oorlogsmateriaal en onklaar maken van spoorweglijnen. Werkwijze en organisatie De acties werden aanvankelijk uitgevoerd door zelfstandig opererende knokploegen die elk bestonden uit een klein groepje mannen van wie één met de leiding was belast. Toegang tot het pand dat het doelwit was van de actie, werd soms verkregen met medewerking van een aldaar werkende ambtenaar, soms door inbraak. Na verloop van tijd kwam er enige samenwerking tot stand tussen diverse KP's: wanneer een ploeg voor een geplande onderneming niet over voldoende mensen beschikte, werd het team uitgebreid met leden van andere knokploegen. De acties beperkten zich niet tot de plaats waar de ploegleden woonachtig waren, maar bestreken ook de wijde omgeving. Om effectiever te kunnen werken, verenigden de afzonderlijke knokploegen zich tenslotte in de LKP (Landelijke Knokploegen) waarbij de functies van landelijk leider en provinciaal leider in het leven werden geroepen. In Utrecht werd Cor Been Provinciaal Leider, terwijl de uit Hilversum afkomstige Ad Hazevoet Stads KP Leider (SKPL) werd van Utrecht-stad. Onder hem ressorteerden acht knokploegen, elk met een eigen leider (KPL 1 t/m 8). Bij de Delta-vorming in de herfst van 1944 (de samensmelting van de organisaties die voornemens waren gewapenderhand aan de strijd deel te nemen met als doel het formeren van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) gingen de LKP, de RVV en de OD het strijdend en het bewakings-gedeelte vormen. De knokploegen voegden zich als "stormtroepen" bij het strijdend gedeelte en de stads KP leider werd Commandant Stormtroepen Utrecht (CSU). Vanaf die tijd werden de werkzaamheden uitgebreid met het in ontvangst nemen, vervoeren en opslaan van gedropte wapens en het onklaar maken van Duits militair materieel. Bij de wapendroppings in de provincie Utrecht werd steeds dezelfde man (Maarten Verheij) belast met de leiding op het afwerpterrein terwijl knokploeg 8 onder leiding van Piet Mostert ("Theo") zorgde voor de opslag en verdeling van het afgeworpen materiaal. In het laatste halfjaar van de bezettingstijd werd het plegen van sabotage de belangrijkste activiteit van de knokploegen. Met de coördinatie van deze werkzaamheden in gewest 8 werd Rein van der Haar ("Frits") belast, die Cor Been ("Grote Cor") was opgevolgd na diens arrestatie in november 1944. Toen de vorming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten ook in Utrecht tot stand was gekomen, werd "Frits" Gewestelijk Sabotage Commandant (GSC), terwijl Ad Hazevoet vanaf die tijd met Districts Sabotage Commandant (DSC) werd aangeduid en de leiders van de acht onder hem ressorterende knokploegen met Ploeg Sabotage Commandant (PSC 1 t/m 8). De PSC 8 komt in de stukken ook voor als "bewapenings-officier" en zijn ploeg als "bewapeningsploeg" vanwege de hun toevallende taak om voor de opslag en verdeling van de gedropte wapens te zorgen. De opeenvolgende functie-aanduidingen kunnen voor enige verwarring zorgen, temeer omdat ze tot het eind van de oorlog door elkaar werden gebruikt. In de onderlinge berichtgeving bleef Ad Hazevoet voor de KP-ers de SKPL, terwijl hij buiten deze kring vanaf begin 1945 met CSU werd aangeduid. Laatstgenoemde benaming werd na de instelling van de sabotage-commando's door sommigen gehandhaafd, terwijl anderen hem als DSC aanschreven, Alle berichten die gericht zijn aan of verzonden door Ad Hazevoet als SKPL, zijn bij de stukken van de KP gevoegd, omdat deze organisatie zichzelf als een apart geheel bleef zien, ook nadat zij formeel in de Binnenlandse Strijdkrachten was opgegaan. Documenten, uitgaande van of ontvangen door Ad Hazevoet als CSU of DSC zijn bij de stukken van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten ondergebracht, omdat zij betrekking hebben op de werkzaamheden van de Binnenlandse Strijdkrachten als geheel en in mindere mate op het aandeel daarin van de knokploegen. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (Gewest VIII, District I), opgericht september 1944 Doel Om te voorkomen dat de diverse verzetsorganisaties onafhankelijk van elkaar zouden gaan opereren als de strijd tussen het Duitse leger en de geallieerde troepen op Nederlands grondgebied zou ontbranden, gaf de regering in ballingschap op 4 september 1944 via Radio Oranje opdracht tot de oprichting van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. De Delta-vorming ging in Utrecht met veel onderlinge ruzies gepaard, omdat men het lange tijd niet eens kon worden over de aan te stellen commandanten. Pas in de loop van november kwam er overeenstemming, waarna op de 22e van die maand een bijeenkomst van alle leidinggevenden werd belegd in de Kamer van Koophandel. Tijdens dit samenzijn viel de SD het gebouw binnen en werden de aanwezigen gearresteerd. Omdat voor de hun toegewezen functies nieuwe krachten moesten worden gevonden, duurde het tot januari 1945 voordat in Utrecht de Binnenlandse Strijdkrachten vorm kregen. Organisatie Het land werd verdeeld in gewesten en de provincie Utrecht vormde Gewest 8. Elk gewest was weer onderverdeeld in districten, waarbij Utrecht-stad District I werd. De stad werd verder opgedeeld in 7 Kwartieren: Kwartier 1: de binnenstad, Kwartier 2: Croeselaan, Rivierenwijk en omgeving, Kwartier 3: Oog in Al en Utrecht-West, Kwartier 4: Utrecht-Noord en Zuilen (d.w.z. Amsterdamsestraatweg en omgeving), Kwartier 5: Tuindorp, Tuinwijk en Vogelenbuurt, Kwartier 6: Wittevrouwen, Biltstraat en omgeving, Kwartier 7: Wilhelminapark, Abstede en omgeving. Werkwijze Elk kwartier kreeg de beschikking over één of meer gevechtscompagnieën, bestaande uit verzetsstrijders die in het verleden militaire ervaring hadden opgedaan. In de kwartieren 1, 3, 6 en 7 kon één compagnie worden gevormd, in kwartier 5 twee. Van de vijf compagnieën die in kwartier 4 konden worden geformeerd, werd er één aangewezen om dienst te gaan doen in kwartier 2 en één ter versterking van kwartier 3. In totaal zijn de compagnieën driemaal gedurende enkele dagen geconsigneerd geweest, omdat er aanleiding was te veronderstellen dat de geallieerden richting Utrecht zouden oprukken. In die gevallen bleven de bevelvoerenden bijeen ten huize van een "hulpverlener" met een telefoonaansluiting (in kwartier 4 was dat de huisarts Hardy op het Van Beuningenplein), terwijl koeriersters de manschappen waarschuwden en hen van verdere ontwikkelingen op de hoogte hielden. Naast gevechtscompagnieën beschikten de kwartieren over een bevelvoerende staf, ordonnansen en koeriersters, telefonistes en administratieve krachten, een keukenploeg en in enkele gevallen wagenparkpersoneel. Datzelfde gold uiteraard voor het stadscommando. In kwartier 4 legde de administrateur Bert Lankester een compleet kaartsysteem aan van de tot het kwartier behorende verzetsstrijders, dat hij in het laatste halfjaar van de bezetting op een veilig plekje wist te verbergen. Aangenomen mag worden dat hij de kaarten na de bevrijding overtypte en de persoonsgegevens aanvulde. Op de thans nog bestaande kaarten staat namelijk als datum van indiensttreding 7 mei vermeld (de dag waarop de Binnenlandse Strijdkrachten "bovengronds" werden). Bovendien bevatten zij de complete persoonsgegevens van de voormalige verzetsleden en die kunnen Bert Lankester tijdens de bezetting niet bekend zijn geweest. Toen op 7 mei 1945 formeel een einde kwam aan de illegale status van de Binnenlandse Strijdkrachten, betrok elk kwartier in zijn eigen wijk een (school)gebouw, waar tot 8 augustus werd doorgewerkt ter afwikkeling van de voorbije verzetstaken. Onrechtmatig verkregen en vervalste documenten Gedurende de bezettingsjaren kwamen steeds weer nieuwe groepen Nederlandse mannen in aanmerking voor tewerkstelling in Duitsland, teneinde aldaar te worden ingezet bij de oorlogsindustrie. Van deze Arbeitseinsatz waren tenslotte alleen nog ouderen vrijgesteld en zij die werkzaam waren bij een bedrijf dat voor het functioneren van de bezettingsmacht van vitaal belang was. Laatstgenoemden kregen een Ausweis dat bij straatcontroles moest worden getoond. In toenemende mate bepaalden leeftijd en/of functie of mannen zich redelijk veilig buiten konden ophouden. Illegale werkers moesten dan ook over "goede" legitimatiebewijzen kunnen beschikken, ofwel op hun eigen naam of op een aangenomen naam. Een eerste vereiste was een persoonsbewijs waarop een "veilig" beroep stond vermeld. Verder dienden zij een daarmee overeenstemmend Ausweis te hebben van een bedrijf waar zij-zogenaamd-werkzaam waren. De verzetsorganisaties probeerden blanco exemplaren van laatstgenoemde documenten te bemachtigen (die vervolgens met vervalste gegevens werden ingevuld) via betrouwbare relaties bij het Gewestelijk Arbeidsbureau of bij bedrijven waarvan het personeel was vrijgesteld van tewerkstelling in Duitsland. Doorgaans was zo'n vervalst Ausweis toereikend om een straatcontrole te doorstaan. Als de papieren echt controlebestendig moesten zijn, dienden zij overeen te komen met de personeelsadministratie van het vermelde bedrijf en de gegevens in het bevolkingsregister. Dat laatste was zelden te realiseren, maar bedrijven toonden zich vaak bereid om de desbetreffende persoon op hun loonlijst te plaatsen zonder dat hij er werkzaam was. Naast deze "echte" papieren met onechte gegevens, werd gebruik gemaakt van nagemaakte documenten die door vervalsingscentrales werden vervaardigd. De kundigheid van de falsificateur bepaalde of zijn product inderdaad de gewenste veiligheid bood. Voor vrijstelling van fietsenvordering en het zich op straat bevinden tijdens de speruren waren eveneens speciale vergunningen nodig die, evenals de Ausweise, voortdurend werden gewijzigd, zodat men steeds over de nieuwste versie moest kunnen beschikken. Vrouwelijke leden van verzetsorganisaties hadden deze vergunningen eveneens nodig om hun illegale werkzaamheden te kunnen verrichten. Omdat dergelijke vrijstellingen vooral bedoeld waren voor vrouwen die in de gezondheidszorg werkzaam waren, hadden ook zij dikwijls een vervalst persoonsbewijs nodig waarop het voorgewende beroep stond vermeld, alsmede een werkgeversverklaring van de instantie waar zij zogenaamd in dienst waren. De archiefstukken bevatten enkele voorbeelden van vrijstellingen; deels blanco exemplaren, verkregen of buitgemaakt ten behoeve van de illegaliteit, deels ingevuld ten name van onderduikers en illegale werkers. Van een zestal leden van verzetsorganisaties (de KP-ers Cor Been, Ad Hazevoet, Piet Mostert en Ernst Minjon en de koeriersters Hilda Been en Annie de Waard) zijn de door hen gebruikte legitimatiebewijzen afzonderlijk bijeengevoegd (zie voor een specificatie bijlage 4). T. Spaans-van der Bijl Collectie De collectie Utrechts Verzet is bijeengebracht door mevrouw T. Spaans-van der Bijl, oud-verzetsstrijdster en auteur van het boek Utrecht in verzet 1940-1945. Zij heeft een groot aantal personen, die actief zijn geweest in het verzet, of nazaten van hen, bereid gevonden om stukken af te staan ten behoeve van de vorming van deze collectie. In verreweg de meeste gevallen betreft het originele stukken, maar soms zijn ook fotokopieën van verzetsstukken in de collectie opgenomen. De stukken zijn door mevrouw Spaans in de jaren 1995-1997 voorzien van gedetailleerde beschrijvingen en in gedeelten overgebracht naar de Gemeentelijke Archiefdienst van Utrecht. Een latere aanvulling is in 2004 in de inventaris verwerkt. De collectie is op archivistische wijze geordend en de beschrijvingen zijn enigszins aangepast. Aan de inventaris zijn enkele bijlagen toegevoegd, evenals een index op persoonsnamen. De rubrieken zijn chronologisch ingedeeld, waarbij is uitgegaan van het tijdstip van het ontstaan van de organisaties en groeperingen die tijdens het verzet actief waren. De omvang van de collectie bedraagt 1,20 m. De inventarisnummers 39, 45 en 168 zijn pas openbaar in het jaar 2005, terwijl op nummer 104 een openbaarheidsbeperking rust tot het jaar 2020. Deze stukken zijn alleen openbaar met toestemming van de directeur van Het Utrechts Archief. G.J. Röhner Inventaris 1. Stukken van en over diverse organisaties 1.1. Ordedienst (OD) 1 Briefkaart van Jan Fentener van Vlissingen vanuit de Deutsche Polizei Gefängnis te Scheveningen aan zijn echtgenote P.A. Fentener van Vlissingen met een opgave van toe te zenden artikelen. Fotokopie, 1941 sept. 25 1941 sept. 25 1 stuk Jan Fentener van Vlissingen is in gevangenschap geraakt na een massale arrestatie van OD-leden NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 2 De deelname aan de bevrijding door de Nederlandsche bevolking, rapport van de OD-leden Douwe Feikema en Joost Verheus, waarin kritiek wordt geleverd op het gebrek aan daadkracht van de leiding. Fotokopie, 1942 april 1942 april 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 3 Lijst met namen van Utrechtse beroepsofficieren die in mei 1942 in krijgsgevangenschap zijn weggevoerd, 1942 juni 1942 juni 1 stuk Fotokopie van slechts de bladzijde met personen waarvan de achternaam met een B begint NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 4 Brief van het algemeen hoofdkwartier van de OD aan de commandant van gewest 8 (provincie Utrecht) over een gerezen conflict met de KP over de voorbereiding tot vorming van stoottroepen, 1944 sept. 27 1944 sept. 27 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 1.2. Universiteit en studentenverenigingen 5 Afschrift van de tekst van de toespraak van de praeses van de studentenvereniging SSR Utrecht, Frits van Strien, tijdens de eerste bijeenkomst na de Duitse inval. Fotokopie, 1940 juni 1940 juni 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 6 Afschrift van de tekst van de rede van prof. dr. V.J. Koningsberger naar aanleiding van het ontslag van de joodse hoogleraren. Fotokopie, 1940 nov. 25 1940 nov. 25 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 7 Reactie van de senaat van de studentenvereniging Unitas op de maatregelen tegen joodse studenten, zwart omrand geplaatst op de voorpagina van Vivos Voco. Fotokopie, 1941, febr. 21 1941, febr. 21 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 8 Circulaire van de rector magnificus prof. dr. L. van Vuuren over een door studenten af te leggen verklaring (de z.g. loyaliteitsverklaring), 1943 april 1943 april 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 9 Brief van de Höhere SS- und Polizeiführer aan de ouders van de studente Annie de Waard, die geen gehoor heeft gegeven aan een oproep om zich te melden voor tewerkstelling in Duitsland, 1943 mei 12 1943 mei 12 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 10 Jaarboek 1942-1943, geschreven door de rector-magnificus prof. dr. L. van Vuuren, ?1943? ?1943? 1 deel Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 11 Circulaire aan alle vrouwelijke studenten, waarin zij ervoor worden gewaarschuwd dat zij kunnen worden opgehaald, [1944 juni/juli] [1944 juni/juli] 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 12 Gedicht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging, 1944 1944 1 stuk Geschreven door Annie de Waard, van een tekening voorzien door Titia Timmenga en uitgegeven door De Bezige Bij NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 13 De Utrechtse Universiteit tijdens de bezetting 1940-1945. Fotokopie van de eerste druk, 1945 1945 1 omslag Later ook gepubliceerd in het Jaarboek van de Rijksuniversiteit Utrecht (1952/53) NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 14 Beschouwing over de doelstellingen van de opnieuw op te richten UVSV na de bevrijding, 1945 mei 1945 mei 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 15 De Utrechtse Geus, mededelingenblad van de Utrechtse Studenten Contact Groep, 1945 juli 7 1945 juli 7 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 16 Rapport over de activiteiten van het studentenverzet en over het na haar opheffing clandestien voortbestaan van Unitas, opgesteld in opdracht van de senaat van Unitas door enkele leden van Unitas die deel uitmaakten van het studentenverzet. Fotokopie, [1946/47] [1946/47] 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 17 Verslag van de UVSV over 1940-1945. Fotokopie 1 omslag Verschenen in de UVSV-almanak van 1946 NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 18 Verslag van de CS Veritas over 1940-1945. Fotokopie 1 omslag Onvolledig: slechts enkele pagina's van het hoofdstuk "Oorlog" uit het Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het CS Veritas (1964) NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 19 Brief van het bestuur van de UVSV aan het ministerie van Justitie, afdeling naturalisatie, met het verzoek om Sigrid F.S. Gunzburger voor naturalisatie in aanmerking te laten komen, 1946 jan. 22 1946 jan. 22 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 20 "Veritas, Utrecht. 1942-1945". Fotokopie, 1947 1947 1 omslag Hoofdstuk, geschreven door J. Ruding, uit het Gedenkboek 1940-1945 van de katholieke academische gemeenschap (Leiden 1947) NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 21 "Studentenverzet 1940-1945", bijlage van het studentenblad Troof. Gedrukt, 1975 april 25 1975 april 25 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 22 Tekst van de lezing van Siebe Gerhard Lijftogt, uitgesproken tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Rijksuniversiteit Utrecht ter herdenking van het universitair verzet, 1985 nov. 25 1985 nov. 25 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 23 Honderd jaren S.S.R. Gedenkboek. Fotokopie van de hoofdstukken die handelen over de oorlogsjaren, 1886-1986 1886-1986 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 24 Tweede almanak van de Utrechtse Biologen Vereniging. Fotokopie van het hoofdstuk met de herinneringen van J. Lever, biologiestudent in de oorlogstijd, 1988/1989 1988/1989 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 25 Persoonlijke herinneringen aan het studentenverzet van Siebe Gerhard Lijftogt, z.j. z.j. 1 omslag Lijftogt had als vertegenwoordiger van de Utrechtse Indologenvereniging zitting in de Utrechtse contactcommissie van het studentenverzet NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 1.3. Het Utrechts Kindercomité 26 Kaarten met de namen van joodse kinderen die door het Kindercomité van onderduikadressen zijn voorzien. Fotokopie, z.j. z.j. 1 kaartsysteem Met fotokopie van een afbeelding van het originele kaartsysteem, dat voorzien was van een losse omslag van "The Assembled Tales" van John Galsworthy, zodat het kaartsysteem er uitzag als een boek NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 27 De achttien dooden, uitgegeven door Geert Lubberhuizen met tekst van Jan Campert en geïllustreerd door Fedde Weidema. Fotografische reproductie, 1944 1944 1 stuk De uitgave was bedoeld om inkomsten te verwerven voor het kindercomité. In totaal zijn er 15.000 exemplaren verkocht à ? 5 NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 27-a Documentatie over de hulp aan Joodse kinderen en het werk van het Utrechts Kindercomité, onder meer de tekst van een interview met Hetty Voûte, (1945) 1986-1989. Fotokopieën (1945) 1986-1989. Fotokopieën 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 1.4. Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) 28 Brief van de Top van het Centraal Bureau van de LO aan de (plaatsvervangend) Provinciaal leider betreffende de samenstelling en werkwijze van het Centraal Bureau, 1944 aug. 23 1944 aug. 23 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 29 "Mededelingen Topleden", circulaires van het Centraal Bureau LO aan de provinciale leiders, 1944 sept.-1945 mrt. 1944 sept.-1945 mrt. 1 omslag Onvolledig NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 29-a Brief van Henk Das ("Ruurd") aan Teus van Vliet ("Hugo") over verscheidene zaken die, naar de opvatting van Ruurd, niet goed zijn georganiseerd, [1944] [1944] 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 29-b Kaart van de provincie Utrecht, met daarin aangegeven de districten I t/m VIII van de LO. Foto, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 30 Brieven van de districtsleiders Betuwe en Veenendaal aan de Provinciale Leider Utrecht/Betuwe over de toestand in hun district, 1944 okt. 13 en 19 1944 okt. 13 en 19 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 31 Minuten van brieven van de Provinciaal Leider aan "Karel", "Dirk" en "Frits" met diens persoonlijke opvattingen over de beginselverklaring van de landelijke LO-leiding, de conflicten met de OD en een meningsverschil met het CD over het functioneren van de Provinciaal Leider Gelderland, 1944 okt. 10-1945 april 7 1944 okt. 10-1945 april 7 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 32 "Mededelingen van het CB der LO", wekelijkse circulaires van de Provinciaal Leider van Utrecht/Betuwe aan de districtleiders in deze regio, 1944 dec. 18-1945 mrt. 5 1944 dec. 18-1945 mrt. 5 1 omslag Onvolledig NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 33 Correspondentie van de Provinciaal Leider Utrecht/Betuwe en met het Centraal Bureau betreffende de benoeming van nieuwe provinciale leiders in Gelderland en Overijssel, 1945 mrt. 7-22 1945 mrt. 7-22 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 34 Oranje May-lied, rijmprent die clandestien werd verkocht om geldmiddelen te verkrijgen voor de hulp aan onderduikers. Gedrukt, z.j. z.j. 1 rol Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 35 Aantekeningen betreffende de plaatsing van onderduikers, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 36 Richtlijnen voor LO-werkers, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 37 Pamflet met de mededeling dat de termijn voor de oproeping van mannelijke Nederlanders voor de Arbeitseinsatz, gedaan in een eerdere bekendmaking, wordt verlengd, 1945 jan. 3 1945 jan. 3 1 stuk In het Duits en het Nederlands. Het pamflet is gemaakt door de LO-Utrecht in de vorm van een Duitse Bekanntmachung NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 38 Kort verslag van een onderhoud met een ambtenaar van de afdeling bevolking over het verkrijgen van nieuwe persoonsbewijzen, 1945 febr. 24 1945 febr. 24 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 39 Lijstje met namen van personen voor wie gewaarschuwd wordt, z.j. z.j. 1 stuk 2005 Jaar openbaar Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 40 Brief aan de provinciaal leider van Dolf Edelman uit Bodegraven betreffende de mogelijkheden voor de voedselvoorziening, 1945 febr. 15 1945 febr. 15 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 41 Beschouwingen over de wenselijkheid voor de LO om een politiek standpunt te bepalen en over de positie na afloop van de oorlog, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 41-a Notitie naar aanleiding van besprekingen binnen het GAC / Raad der Illegaliteit over de politieke rol die de illegaliteit moet spelen na de bevrijding, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 42 Notitie betreffende een voorstel tot het oprichten van Burger Verzets Groepen (BVG), z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 43 Stukken betreffende de voorbereidingen tot een op te richten organisatie, het Nationaal Volks Herstel, 1945 mrt.12-april 4 1945 mrt.12-april 4 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 43-a Legitimatiebewijs, afgegeven door de LO aan Anton G. Das, 1945 1945 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 1.5. Centrale Inlichtingen Dienst (CID) 44 Lijst van groeperingen waarover de CID gegevens moet verzamelen, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 45 Lijst met namen en bijzonderheden van gevaarlijk geachte personen, z.j. z.j. 1 omslag Onvolledig; alfabetisch (G-P) NB 2005 Jaar openbaar Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 45-a Rapporten over enkele personen over de activiteiten die zij tijdens de oorlogsjaren hebben ontplooid, 1945, z.j. 1945, z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 46 Circulaire van het Algemeen secretariaat van de CID betreffende de aanstelling van "Ruurd" (Henk Das) tot districtsleider, 1945 jan. 24 1945 jan. 24 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 47 Circulaire van de CID Utrecht aan leden van de verzetsorganisaties waarin wordt gewaarschuwd voor gevaarlijke personen in stad en provincie Utrecht, 1945 mrt. 15 1945 mrt. 15 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 48 Circulaires van de CID Amsterdam betreffende het aantrekken van correspondenten voor het CID-persbureau, 1945 mrt. 4 1945 mrt. 4 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 49 Circulaire van het centraal Bureau der LO, betreffende een opgave van de in bedrijf zijnde telefooncentrales en instructies voor de verplichte berichtgeving aan de Delta's (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten), z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 49-a Lijst met namen van personen die werkzaam zijn bij de PTT en waarvan vermoed wordt dat deze actief zijn in de illegaliteit, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 50 Lijst met namen van twintig personen, afkomstig uit kamp Amersfoort, die als represaille in Utrecht zijn gefusilleerd, 1945 febr 1945 febr 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 51 Brief van de CID aan de Gewestelijke Commandant Stormtroepen betreffende opgaven van de Wehrmachtswerkstätte en opslagplaatsen van de Duitsers, 1945 febr. 9 1945 febr. 9 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 52 Circulaire van de CID Rotterdam aan alle illegale organisaties met de mededeling om geen dienstenveloppen van overheidsinstanties meer te gebruiken, 1945 febr. 25 1945 febr. 25 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 52-a Richtlijnen over de aard van de in te winnen inlichtingen voor de civiele inlichtingendienst, 1945 febr 1945 febr 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 52-b Rapporten met gegevens over de houding van burgemeesters in de provincie Utrecht gedurende de oorlogsjaren, 1945 febr.-apr. 1945 febr.-apr. 1 pak Alfabetisch geordend op plaatsnaam NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 53 Tekst van een lezing van Ernst Veen over de CID Utrecht, gehouden voor de Round Table op 20 september 1946 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 53-a Inhoud van een rapport, door de Sicherheitsdienst in Amsterdam in beslag genomen en waarin een overzicht wordt gegeven van de bevelvoering van de verzetsgroepen in de provincie Utrecht, 1944 okt. 3 1944 okt. 3 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 1.6. Nationaal Comité van Verzet (NC) 54-56 Stukken betreffende de werkzaamheden van het Utrechtse koerierscentrum, 1940-1946 1940-1946 2 pakken en 1 stuk Oorspronkelijk geborgen in een alfabetisch op onderwerp ingerichte harmonica-archiefmap (zie ook de inleiding) NB 54 A-P Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 55 R-Z Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 56 Bijbehorende harmonica-archiefmap 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 57 Notitie betreffende een discussie over de afvaardiging van het georganiseerd verzet naar Londen, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 1.7. Vrouwenverzet 58 Circulaire, waarin door het Vrouwenverzet wordt gewaarschuwd voor de te verwachten invoering van de arbeidsplicht voor jonge vrouwen, 1944 mei 1944 mei 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 59 Richtlijnen voor het aanstellen van vrouwelijk personeel in huisgezinnen, 1944 mei 17 1944 mei 17 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 60 Circulaire waarin wordt gewaarschuwd voor een op handen zijnde registratie van de vrouwelijke bevolking, [1944 juni] [1944 juni] 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 61 Circulaire, waarin gewaarschuwd wordt voor straatcontroles van meisjes en jongens, 1944 juni 1944 juni 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 62 Krantenknipsels betreffende de inzet van vrouwelijke werkkrachten ter opvoering van het arbeidspotentieel in Duitsland, 1944 juni 29 en 30 1944 juni 29 en 30 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 63 Brochures, getiteld En wat zegt Gij .. Nederlandsche vrouwen en Vrouwen en meisjes van Nederland waarin wordt opgeroepen gedwongen tewerkstelling te weigeren. Gedrukt, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 64 Voor Nederlandse meisje een Nederlandse straf, circulaire waarin wordt opgeroepen om meisjes die omgang hebben gehad met Duitsers niet kaal te scheren, [1945] [1945] 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 65 Brochures, getiteld Welkom Bondgenoot en Aan onze moeders, jeugdleidsters en sociale werksters waarin jonge vrouwen worden opgeroepen om zich tijdens de bevrijding fatsoenlijk te gedragen, [1945] [1945] 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 66 Brochure, getiteld De terugkeer der Nederlandsche arbeiders uit het buitenland en de volksgezondheid waarin huisvrouwen worden gewezen op de gevaren voor besmettelijke ziektes bij hun teruggekeerde huisgenoot, [1945] [1945] 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 67 Minuut van een brief van het Vrouwenverzet (door of namens Marie-Anne Tellegen) aan de commissie Brem te Amsterdam over het verstrekken van informatie over het Vrouwenverzet, 1945 aug. 7 1945 aug. 7 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 1.8. Knokploegen (KP) 68 Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van de SKPL betreffende uiteenlopende zaken, 1945 jan. 18-mei 2 1945 jan. 18-mei 2 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 69-76 Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van de KP-leider 1 betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van en de uitkeringen aan de acht stads KP's, 1945 febr. 20-mei 7 1945 febr. 20-mei 7 7 omslagen en 1 stuk 69 KP 1 Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 70 KP 2 Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 71 KP 3 Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 72 KP 4 Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 73 KP 5 Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 74 KP 6 Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 75 KP 7 Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 76 KP 8 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 77 Correspondentie van de SKPL (Stads KP-leider) met de DID (Districts Inlichtingen Dienst), de GID (Gewestelijke Inlichtingen Dienst) en de Inlichtingen Dienst van de SCU (Stads Commandant Utrecht), 1945 febr. 14-april 30 1945 febr. 14-april 30 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 78 Correspondentie van de SKPL met de Voedingsofficier, 1945 mrt. 19-april 14 1945 mrt. 19-april 14 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 79 Overzicht van de bewapening van de stad Utrecht. Fotokopie, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 80 Opgave door de Commandant Stormtroepen van de sterkte en de bewapening van de secties. Fotokopie, 1945 mrt. 30 1945 mrt. 30 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 81 Lijst met gecodeerde benamingen voor afgeworpen wapens en explosieven, [najaar 1944] [najaar 1944] 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 82 Brief van "Theo" (Piet Mostert) aan "Nico" (Johan van Uitert) betreffende de aflevering van wapens aan de DC I (districtscommandant Utrecht-stad), 1945 april 7 1945 april 7 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 83 Lijst van wapens, verstrekt aan Van Eijk, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 84 Verslag van P. Bosman, eigenaar van een boerderij bij Wilnis, over het gebruik van diens bedrijf als afwerpterrein voor wapendroppings. Fotokopie, 1945 1945 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 85 Lijst van de blikken met voedsel die tegelijk met een wapendropping werden afgeworpen, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 86 Verslag van de werkzaamheden van de bewapeningsploeg in gewest VIII en van de gebeurtenissen op 12 april 1945, waarbij een partij wapens in handen viel van de Duitsers, z.j. Fotokopie 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 87 Rapporten van uitgevoerde sabotage-acties. Fotokopie, 1945 april 17-22 1945 april 17-22 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 87-a Overzicht van verzetsactiviteiten van de KP stad Utrecht tussen 1943 en 1945, z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 88 Stukken betreffende de bezwaren van de Staf van de Utrechtse KP tegen de OD-leden die door het Delta-commando voorbestemd waren om Utrechtse commandanten te worden, 1944 okt. 3-dec. 15 1944 okt. 3-dec. 15 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 89 Verzoek van "Theo" (Piet Mostert, KP-leider) aan "Bob" (Gerrit Westdijk, districtsleider LO stad-Utrecht) om buitgemaakte controlezegels te voorzien van het gestempelde nummer van de gemeente Nijmegen, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 90 Buitgemaakt stempel van het Gewestelijk Arbeidsbureau Utrecht, gebruikt voor het vervalsen van documenten, z.j. z.j. 1 stempel Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 91 Het Contra Signaal, circulaire aan groepen die zich bezighouden met de uitvoering van liquidaties, waarin een opgave van handlangers van de Sicherheitsdienst die onschadelijk moeten worden gemaakt, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 92 Extra uitgave van het illegale blad Voor God en den Koning, verschenen naar aanleiding van de executie van Henk Knipschild en enkele andere KP'ers, 1944 sept 1944 sept 1 stuk De auteur was Kleine Cor (Cor de Kogel) NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 92-a Nieuw Utrechtsch Dagblad, exemplaar van de krant van 17 september 1946 1 stuk Met een verslag van de mishandeling en executie van een viertal leden van de BS in het najaar van 1944 NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden -- Verslag van Ernst Minjon ("Es") van de actie waarbij zes schepen. geladen met olie en benzine, in de Vaartse Rijn tot ontploffing werden gebracht. Fotokopie, 1948 juli 1948 juli 1 omslag Zie inv. nr. 112 NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 93 Verslagen van vraaggesprekken met Cor Been, Maarten Verhey en Harry Witte, gehouden door N. de Boer, 1946 okt. 1946 okt. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 94 Herinneringen van Ad Hazevoet, plaatselijk commandant KP Utrecht-stad, aan de maand september 1944, 1951 dec. 28. Fotokopie 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 1.9. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) 94-a Organisatieschema's van de NBS, district I, 1945, z.j. 1945, z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 95 Instructies van de SCU (Stadscommandant Utrecht) en de GCS (Gewestelijk Commandant Stormtroepen) aan de CSU (Commandant Stormtroepen Utrecht), met berichten van de CSU aan de SCU c.s, 1945 febr. 13-april 21 1945 febr. 13-april 21 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 96 Instructies van de SCU aan zijn kwartier- en compagnie-commandanten, 1945 febr. 26-mei 6 1945 febr. 26-mei 6 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 97 Berichten en instructies van de DSC (Districts Sabotage Commandant) aan de GSC (Gewestelijke Sabotage Commandant), de SCU, de DC 6 (Commandant district 6) en de PSC's (Ploeg Sabotage Commandanten), 1945 mrt. 20-mei 6 1945 mrt. 20-mei 6 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 98 Instructies van de GSC aan alle DSC's betreffende een in te nemen of te behouden object, 1945 mrt 26 1945 mrt 26 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 99 Instructie voor de leden van de arrestatieploegen, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 99-a Instructie van de commandant van kwartier I betreffende de te nemen maatregelen gedurende de eerste twee etmalen tijdens en na de bevrijding, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 100 Bericht van de SCU aan de kwartier-, compagnie-, sectie- en groepscommandanten betreffende een ingegane consignatie, 1945 mrt. 31 1945 mrt. 31 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 101 Kaarten met gegevens over de leden van de NBS, behorende tot kwartier IV, z.j. z.j. 1 kaartsysteem Aangelegd door de administrateur Bert Lankester NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 102 Lijst met namen, adressen en functies van leden van de NBS, werkzaam bij het Stadscommando en bij de kwartieren 1 en 2. Fotokopie, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 102-a Lijsten met namen en adressen van leden van de staf van de NBS, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 103 Brief van de commandant van het District VIII aan de commandant van het gewest 8 over de overplaatsing van twee IJsselsteinse KP'ers naar de KP Utrecht, 1945 mrt. 5 1945 mrt. 5 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 103-a Brief van de commandant van de NBS waarbij Henk Das ("Ruurd") wordt benoemd tot hoofd van de sectie I 3 "Inlichtingen en Geheime Dienst", 1944 nov. 11 1944 nov. 11 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 104 Lijsten van de door de NBS gearresteerde personen in de kwartieren I t/m VII, 1945 mei 29-juni. 15 1945 mei 29-juni. 15 1 omslag Onvolledig NB 2020 Jaar openbaar Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 105 Rapport over Jurriaan Grootenboer, werkzaam bij de Sicherheitsdienst, betreffende diens hulp aan het Utrechtse verzet, 1944 juli.1 stuk 1944 juli.1 stuk In het Engels NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 106 Lijst van springstoffen en wapens, aanwezig in het pand Oudegracht 369, 1945 febr 1945 febr 1 stuk De lijst is opgesteld na de arrestatie van de bewoner (Herman Benschop, KP-leider van Ploeg VI) NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 107 Lijst van de bij het Utrechts verzet aanwezige wapens. Fotokopie, 1945 april 6 1945 april 6 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 108 Lijst van wapens en explosieven, in bezit van de NBS, die na de bevrijding ter vernietiging zijn bijeengebracht in fort het Hemeltje, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 109 Instructie voor het gebruik van op Duitsers buitgemaakte Schmeisser machinepistolen en voor het vervaardigen van boobytraps. In duplo en met foto, z.j. z.j. 1 omslag Gemaakt door Dick Kok ("Bart") NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 110 Aantekeningen betreffende bluswerkzaamheden door de Utrechtse brandweer na de vernietiging van olie- en benzineschepen in de Vaartse Rijn, 1945 febr 1945 febr 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 111 Rapport van de illegale inlichtingengroep Albrecht, ontvangen door het Gewestelijke Sabotage Commando betreffende de in de stad Utrecht gelegerde Duitse eenheden, 1945 mrt. 1945 mrt. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 112 Verslag van een actie, waarbij zes schepen, geladen met olie en benzine, in februari 1945 in de Vaartse Rijn tot ontploffing werden gebracht, 1945 juli 1945 juli 1 omslag Handschrift van Ernst Minjon NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 113 Lijsten van gevangenen, ingesloten in de gevangenis aan het Wolvenplein, opgemaakt door de Inlichtingendienst van de Binnenlandse Strijdkrachten, 1945 jan.-april 1945 jan.-april 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 114 Lijsten van personen die in de gevangenis aan het Wolvenplein zijn ingesloten en van personen uit deze gevangenis die zijn geëxecuteerd, op transport zijn gesteld of uit gevangenschap zijn ontslagen, 1944 sept.-okt, 1945 febr.-april, z.j. 1944 sept.-okt, 1945 febr.-april, z.j. 1 omslag Informatie is van gevangenisbewaarders verkregen door Henk Bosshardt ("van Galen) en Piet Bosselaar ("Peer") en verstrekt aan de inlichtingendienst van de NBS NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 115 Aantekeningen betreffende de bewaking van de gevangenis aan het Wolvenplein, 1945 mrt. 21 1945 mrt. 21 1 stuk Opgesteld door "H. van Galen" (Henk Bosshardt) in verband met een voorgenomen overval op de gevangenis om de ingesloten verzetsstrijders te bevrijden NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 116 Aantekeningen betreffende de taakverdeling tussen KP'ers uit Utrecht en een hulpploeg uit Hilversum in verband met een voorgenomen overval op de gevangenis aan het Wolvenplein, 1945 mrt. 1945 mrt. 1 stuk Opgesteld door Ad Hazevoet. Het plan is vanwege te verwachten represailles niet uitgevoerd NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 116-a Verslag van de arrestatie van "Leo", commandant van kwartier I, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 116-b Bericht van de SCU aan de waarnemend commandant van kwartier I dat deze, vanwege het overlijden van de KC I, tot commandant wordt benoemd, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 117 Verslagen van de arrestatie en de gevangenschap in 1941 en 1944 van de SCU Jan Fentener van Vlissingen, 1954, z.j. Fotokopieën. Met fotokopieën van brieven van Prins Bernhard aan de vader van Jan Fentener van Vlissingen, 1944 dec. 24 en 1945 febr. 2 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 118 Opgave van de onderscheidingstekens voor de sabotagetroepen, z.j. z.j. 1 stuk Opgesteld in de verwachting dat deze troepen aan de zijde van de geallieerden zouden deelnemen aan de strijd om de bevrijding van Utrecht, NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 118-a Financieel verslag van de voedingsofficier van de stadscommandant (SCU) van de ontvangsten en uitgaven over de periode februari-april 1945 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 119 Verslagen van een door de Duitsers op 5 mei 1945 gepleegde overval op een illegaal wapendepot aan de Vleutenseweg, 1954 mei 6, z.j. Fotokopieën 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 119-a Proclamatie van Prins Bernhard aan de Binnenlandse Strijdkrachten, waarin wordt opgeroepen om zich, totdat op 7 mei 1945 de geallieerde troepen de bevrijde gebieden zijn binnengetrokken, ongewapend in het openbaar te vertonen, 1945 mei 6 1945 mei 6 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 120 Verslag van de gevechtshandelingen tussen leden van de Binnenlandse Strijdkrachten en Duitse militairen in Oudwijk op 7 mei 1945, z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 121 Rapport van de gevechtshandelingen tussen Duitse militairen en leden van de NBS in Zuilen op 7 mei 1945. Met fotokopie van afschrift, 1945 mei 11 1945 mei 11 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 121-a Verslag van de totstandkoming van en de gebeurtenissen bij de telefoonpost "Adriania" aan de Trans, 1946 1946 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 121-b Verslagen van de activiteiten van en de gebeurtenissen bij de Binnenlandse Strijdkrachten, geschreven door verschillende personen, 1945-1971 1945-1971 1 omslag Geschreven door J. M. Fentener van Vlissingen, J.H.W. van Koeverden, P. Bosselaar, K.D. Baas, G.C. Bosscha, H.A. Bosshardt en N.N NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 2. Brieven, geschreven tijdens en na gevangenschap 122 Brieven van Jan Fentener van Vlissingen aan zijn ouders. Fotokopieën, 1941 okt 31, 1945 mei 11 1941 okt 31, 1945 mei 11 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 123 Afschrift van een brief van Lodie Voûte aan Jan Fentener van Vlissingen. Fotokopie, 1941 1941 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 124 Twee brieven van Cor Been aan zijn moeder, geschreven vanuit het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, 1944-1945 1944-1945 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 125 Brieven van W.H.J. (Wim) de Mol, geschreven vanuit Kamp Schoorl, vanuit het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, vanuit het Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme en vanuit Dachau, 1941-1942 1941-1942 1 pak Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 126 "We worden hier als staal", brieven van W.H.J. de Mol uit concentratiekampen". Fotokopie, 1941-1942 1941-1942 1 omslag Transcriptie door Karel de Mol van de brieven in inv. nr. 125 NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 3. Onrechtmatig verkregen en vervalste documenten 127 Legitimatiebewijzen uitgegeven door het Gewestelijk Arbeidsbureau en door de Provinciale Voedselcommissaris, vervalst voor het gebruik door onderduikers, 1943 1943 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 128 Legitimatiebewijzen, in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen en bij het Korps Marechaussee. Blanco, 1944, z.j. 1944, z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 129 Sonderausweis van de provinciale Beauftragte des Reichskommissars, waarmee vergunning wordt verleend om zich buiten de spertijd op straat te bevinden. Blanco, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 130 Verklaringen voor vrijstelling op de vordering van rijwielen, af te geven door de burgemeester van Utrecht, z.j. Blanco. Met een attest van de Deutsche Fahrbereitschaftsleiter, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 130-a Legitimatiepapieren van Siebe Gerhard Lijftogt, schuilnaam Siebe Gerhard Bontkes, 1941-1944 1941-1944 1 omslag Siebe Gerhard Lijftogt (1919-2005), tijdens de oorlog woonachtig in Utrecht, was actief in het studentenverzet. Tevens had hij de leiding over het Utrechtse koerierscentrum van het Nationaal Comité van Verzet. De stukken zijn in 2010 door de heer G. Lijftogt te Olst/Wijhe en mevr. I. Lijftogt te Utrecht geschonken aan Het Utrechts Archief. NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden Specificatie: - Persoonsbewijs van Siebe Gerhard Bontkes, 1941 - Legitimatiebewijs van Siebe Gerhard Bontkes als adjunct-inspecteur bij de Administratie Dienst van het Centraal-Distributiekantoor te Zwolle, [1943 of later] - Verklaring door de directeur van het Centraal Distributiekantoor te Zwolle dat Siebe Gerhard Bontkes werkzaam is bij voornoemd Distributiekantoor en waarin hij de betreffende autoriteiten verzoekt aan laatstgenoemde medewerking te verlenen en diens bewegingsvrijheid niet te beperken, [1943 of later] - Persoonsbewijs van Siebe Gerhard Lijftogt, 1944 - Legitimatiebewijs van Siebe Gerhard Lijftogt als commies bij de 4e afdeling van de Dienst Exploitatie van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen, [1942 of later] - Legitimatiebewijs van Siebe Gerhard Lijftogt, commies bij de N.V. Nederlandsche Spoorwegen ten behoeve van treinvervoer in de 3e klasse, 1944 - Legitimatiebewijs van Siebe Gerhard Lijftogt, commies bij de N.V. Nederlandsche Spoorwegen, ten behoeve van toegang tot de bagagewagens van de treinen, 1944 - Vergunning van Siebe Gerhard Lijftogt, beambte bij de N.V. Nederlandsche Spoorwegen om zich ambtshalve tussen 23.00 uur en 4.00 uur in de gemeente Utrecht op straat te mogen begeven, 1944 - Circulaire van de directie van de Algemeen Dienst, 2e afdeling, van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen over de beslissing van de Transportkommandantur dat rijwielen van spoorwegpersoneel niet in beslag genomen mogen worden, 1944 sept. 12. Stencil - Draagband voor de bovenarm met het opschrift Nederlandsche Spoorwegen, z.j. 131 Legitimatiebewijzen van Ernst Minjon, schuilnaam Es, 1942-1944 1942-1944 1 omslag Ernst Minjon, afkomstig uit Bilthoven, studeerde vliegtuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft en nam daar deel aan het Studentenverzet. Toen hij in 1943 door de Duitsers werd gezocht, dook hij onder in Utrecht en ging daar deel uitmaken van de LO. In september 1944 stapte hij over naar de KP toen de knokploegen door toegenomen werkzaamheden meer medewerkers nodig hadden. In januari 1945 werd hij de adjudant van de Gewestelijk Sabotage-commandant "Frits" (Rein van der Haar). Van Rijkswaterstaat kreeg hij de nodige documenten op zijn eigen naam waarmee gedaan werd alsof hij bij die dienst werkzaam was. Als geboortejaar werd op deze stukken 1918 vermeld omdat jongeren (hij was geboren in 1922) ook bij Rijkswaterstaat niet gevrijwaard waren van tewerkstelling in Duitsland. Ten overvloede had hij ook nog papieren op naam van Eduard Karel van Gemeren. NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden - Arbeidsovereenkomst tussen de Afdeling Vervoerwezen van het Departement van Waterstaat en Ernst Johannes Minjon, 3-12-1942. - Verklaring van de Utrechtse huisarts J.D. Kater dat Ernst Minjon lijdende is aan een besmettelijke huidaandoening en niet kan werken, 4-9-1944. - Freistellungsschein voor Ernst Minjon waarin de Wehrmachtkommandantur verklaart dat hij vrijgesteld is van tewerkstelling buiten de stad Utrecht. Zowel de handgeschreven gegevens als de goed nagemaakte handtekening zijn van de hand van de Duits-joodse onderduiker Fritz Juhl, 7-10-1944. - Verklaring van de Landstrassenbevollmächtigte dat E.J. Minjon wegens kriegswichtige werkzaamheden niet voor andersoortige tewerkstelling mag worden ingezet en over zijn rijwiel moet kunnen blijven beschikken, oktober 1944. - Verklaring van de Duitse verkeersinspectie dat het rijwiel van E.K. van Gemeren niet in beslag genomen mag worden, 9-11-1944. 132 Legitimatiepapieren van Annie de Waard, schuilnamen Antje Duursma, mej. Wieringa en Antje Wiersma. Met een latere uitleg over de vervalsing van haar persoonsbewijzen, 1943, z.j. 1943, z.j. 1 omslag Annie de Waard was bij het uitbreken van de oorlog juridisch studente. Zij maakte deel uit van het "Kindercomité" dat joodse kinderen in veiligheid bracht, was koerierster voor dr. G.Th. Kempe (inlichtingendienst) en de persoonlijke koerierster van mr. Marie-Anne Tellegen (Nationaal Comité en Vrouwenverzet). In het aartsbisschoppelijk paleis op de Maliebaan, waar na de arrestatie van Hetty Voûte het door Annie de Waard bijgehouden codeboek van het "Kindercomité" berustte, was zij bekend als Antje Wiersma. Bij de medewerkers van Vrouwenverzet kende men haar als mejuffrouw Wieringa. Haar koerierswerkzaamheden verrichtte zij onder de naam Antje Duursma, met als beroep kraamverpleegster. Op laatstgenoemde naam bezat zij een persoonsbewijs en de nodige vergunningen. NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden - Twee valse persoonsbewijzen t.n.v. Antje Duursma. (Als bijlage: een rapport betreffende de herkomst van deze documenten van drs. R. Matthijsen die vanaf '43 werkzaam was als vervalser van documenten). - Reglement van het Bakerbureau voor "kraamverpleegster Antje Duursma". - Verklaring van C. van Vossen, directrice van het Bakerbureau der "Provinciale Utrechtsche Vereeniging tot Bevordering der Hygiëne van Moeder en Kind" dat mej. A. Duursma als kraamverzorgster verbonden is aan het bureau en zich tijdens speruren buiten moet kunnen bevinden, 12-11-1943. - Verklaring van dr J.W.Th. Lichtenbelt, voorzitter van de afd. Utrecht van het Nederlandsche Roode Kruis, dat mw. A. Duursma dag en nacht beschikbaar moet zijn voor hulpverlening bij rampen en derhalve vrijgesteld dient te worden van bewegingsbeperking tijdens de speruren en van fietsenvordering, ongedateerd. - Twee verzoeken van artsen aan "Zuster Duursma" om hulp te komen verschaffen bij een kraambed (bedoeld om zich tijdens haar koerierswerk bij een straatcontrole te kunnen legitimeren), ongedateerd 133 Legitimatiepapieren van Piet Mostert, schuilnaam Theo, 1943-1945 1943-1945 1 omslag De stukken zijn gesteld op naam van P. Mostert, groentenhandelaar, en A. Hogenhout, opzichter Rijkswaterstaat. Piet Mostert volgde bij het uitbreken van de oorlog een opleiding tot radiotelegrafist; hij trad al vroeg toe tot het verzet en werd uiteindelijk leider van een knokploeg. Toen hij in aanmerking dreigde te komen voor tewerkstelling in Duitsland, heette hij officieel werkzaam te zijn in de groentehandel van zijn vader, hetgeen hem in de eerste jaren van de bezetting nog vrijstelde van de Arbeitseinsatz. In later tijd bood die vrijstelling geen zekerheid meer omdat een groentehandel niet werd aangemerkt als een kriegswichtig bedrijf. In '43 kreeg Piet Mostert van een Tienhovense gemeente-ambtenaar een blanco persoonsbewijs waarop de naam "Arie Hogenhout, opzichter bij Rijkswaterstaat" werd ingevuld, waarna hij ook de benodigde Ausweise van deze instantie wist te verkrijgen die hem meer veiligheid boden. NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden Stukken t.n.v. P. Mostert, groentehandelaar: - Vrijstelling van de Arbeitseinsatz, verstrekt door het Hoofdbedrijfschap voor Tuinbouwproducten, 1-7-1943. - Vergunning van der Beauftragte des Reichskommissars, om zich in alle provincies op te houden, 11-9-1943. -Vrijstelling van verplichte arbeid buiten de stad Utrecht, verleend door de Wehrmachtkommandantur Utrecht, 7-10-1944. - Vrijstelling van rijwielvordering, verleend door de Reichsver kehrsinspektion, 6-12-1944 Stukken t.n.v. A. Hogenhout, opzichter Rijkswaterstaat: - Persoonsbewijs, afgegeven in de gemeente Tienhoven. - Legitimatiebewijs, afgegeven door het Departement van Waterstaat, 1-8-1943. - Salarisopgave van het Departement van Waterstaat, 5-9-1944. - Vrijstelling van verplichte arbeid buiten de stad Utrecht, verleend door de Wehrmachtkommandantur Utrecht, 7-10-1944. - Verklaring van de Landstrassenbevollmächtigte in Baarn dat Arie Hogenhout als ambtenaar van Rijkswaterstaat kriegswichtige arbeid verricht, niet voor andere werkzaamheden mag worden ingezet en gevrijwaard moet blijven van inbeslagneming van zijn rijwiel of dienstauto, oktober 1944. - Twee rijbewijzen, afgegeven aan Arie Hogenhout, 10-1-1945. - Verlenging tot 31 Maart 1945 van de in oktober 1944 verleende vrijstelling, afgegeven door de Reichsverkehrsinspektion, 11-1-1945. - Verbod van de Ortskommandantur om het rijwiel van Arie Hogenhout in beslag te nemen, 1-1-1945. - Vrijstelling van inbeslagneming rijwiel, afgegeven door de Beauftragte für die Provinz Utrecht, 10-4-1945. - Verklaring van het Utrechtse kantoor van de Vereeniging ter Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel dat A. Hogenhout medewerking verleent aan het in ontvangst nemen van de afgeworpen levensmiddelenpakketten, 3-5-1945. 134 Legitimatiepapieren van Hilda Been, 1944-1945 1944-1945 1 omslag Hilda Been was werkzaam als koerierster voor de KP in de provincie Utrecht en had papieren op haar eigen naam met als beroep apothekersassistente NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden - Door de Politiepresident van de stad Utrecht verleende ontheffing van het verbod voor personen beneden de leeftijd van 20 jaar om zich na zonsondergang buiten te bevinden, 17-1-1944. - Vergunning van de Beauftragte für die Provinz Utrecht, om zich tussen 20 en 4 uur (spertijd) in het gehele land in de openlucht te mogen bevinden, 13-10-1944. - Verklaring van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst te Amersfoort, dat Hilda Been voor haar werkzaamheden over een fiets moet kunnen beschikken, 12-3-1945 135 Legitimatiepapieren van Cor Been, schuilnaam Grote Cor, 1944-1945 1944-1945 1 omslag Cor Been was bij het uitbreken van de oorlog werkzaam als banketbakkersleerling bij de firma Grootendorst in de Koekoekstraat. Hij ging zich al vroeg met verzetshandelingen bezighouden en toen hij moest onderduiken en in de Lopikerwaard onderdak vond, richtte hij daar een van de eerste knokploegen op. Hij ontpopte zich als een uitermate bekwaam en gewaardeerd verzetsleider en werd in de zomer van 1944 tot provinciaal KP-leider benoemd. Met hulp van de afdeling Bevolking van de gemeente Utrecht had hij een persoonsbewijs verkregen op naam van zijn oudste, in Afrika verblijvende broer Siebolt, die ingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen was. Diens leeftijd en functie boden Cor meer bescherming tegen tewerkstelling in Duitsland dan zijn eigen PB. Begin 1944 zag hij bovendien kans om papieren van de Sicherheitspolizei en SD te bemachtigen op naam van Nicolaas Karel de Groot, voorzien van zijn eigen pasfoto. Deze documenten hebben hem meermalen het leven gered. Toen hij in november '44 werd gearresteerd, had hij het persoonsbewijs op naam van zijn broer op zak en onder die naam heeft hij tot de bevrijding in het Kamp Amersfoort gevangen gezeten NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden - Dienstausweis, uitgereikt door de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, ten name van Nicolaas Karel de Groot, 7-2-1944. - Sonderausweis, uitgereikt door de Hauptsturmführer van de SS-Dienststelle FPN 24292P, voor een reis van Parijs naar Den Haag via Lille en Brussel, 16-6-1944. - Voorlopig identiteitsbewijs, uitgereikt door het Rode Kruis aan "Siebolt" Been, bij diens vrijlating uit het Kamp Amersfoort, 1-5-1945 136 Legitimatiebewijzen van Ad Hazevoet, schuilnaam Adriaan Wijnbergen, 1944-1945 1944-1945 1 omslag Ad Hazevoet behaalde in 1939 het onderwijzersdiploma en was enige tijd werkzaam op een lagere school in Hilversum. In 1944 kwam hij in contact met de provinciale KP-leider Cor Been, die hem naar Utrecht haalde om daar de functie van Stads KP leider op zich te nemen. Hazevoet had een persoonsbewijs op naam van Adriaan Wijnbergen. Onder die naam heette hij werkzaam te zijn als beambte bij Rijkswaterstaat en op grond daarvan wist hij de nodige Ausweise te verkrijgen die hem vrijstelden van tewerkstelling in Duitsland en vordering van zijn rijwiel. Ten overvloede had hij een medische verklaring op zak dat hij lijdende was aan een maagzweer en een kaart van het Consultatiebureau waaruit bleek dat hij regelmatig werd gecontroleerd op tuberculose. Dat laatste bood een zekere mate van bescherming omdat de Duitsers beducht waren voor contacten met personen die mogelijk aan een besmettelijke ziekte leden NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden - Controlekaart van het Districts-Consultatiebureau t.n.v. A. Wijnbergen, febr. 1944-maart 1945. - Persoonsbewijs t.n.v. A. Wijnbergen (2e exemplaar), 15-8-1944. - Verklaring van de Utrechtse huisarts J.D. Kater, dat A. Wijnbergen lijdende is aan een maagzweer, 12-8-1944. - Verklaring van de Landstrassenbevollmächtigte dat Adriaan Wijnbergen als beambte van Rijkswaterstaat belast is met kriegswichtige werkzaamheden aan de verkeerswegen, niet voor andersoortige tewerkstelling mag worden ingezet en over zijn rijwiel moet kunnen blijven beschikken, oktober 1944. - Verklaring van de Stabsarzt der Ortskrankenstube dat Adriaan Wijnbergen aan een maagzweer lijdt en ongeschikt is voor de Arbeitseinsatz, 6-1-1945. - Ausweis, geldig tot 30-6-1945 en afgegeven door de Beauftragte, inhoudende dat het rijwiel van Adriaan Wijnbergen niet in beslag mag worden genomen, 4-4-1945 136-a Legitimatiebewijzen van Henk Das, schuilnaam Ruurd, 1942-1945 1942-1945 1 omslag Henk Das was bij het uitbreken van de oorlog werkzaam bij de Middenstand Bedrijfs Vereniging (de latere Detam). Hij woonde bij zijn ouders in Tuindorp en dank zij hun houding raakten alle kinderen Das in meer of mindere mate bij het verzet betrokken. Henk ging zich, samen met zijn vriend Teus van Vliet, bezighouden met het zoeken van onderduikadressen. In april 1943 werd de provinciale LO opgericht, waarvan Henk na korte tijd de leiding kreeg. Eind 1944 werd Henk Das tevens met de leiding van de telefooncentrale van de CID belast. Begin 1945 werd hij districtsleider van de CID NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden (onder andere) Aanstellings- en legitimatiebewijs van de luchtbescherming gemeente Maartensdijk, 15 augustus 1942 Vordering tot opkomst bij bominslag, afgegeven door de burgemeester van Maartensdijk als plaatselijk luchtbeschermingsleider, 1 oktober 1942 "Bescheinigung" van de Beauftragte des Reichskommissars für die Provinz Utrecht waarbij Das wordt gevrijwaard van het inbeslagnemen van zijn fiets, z.j. Verklaring van de plaatsvervangend directeur van de "Middenstands-Bedrijfs-Vereeniging" waaruit blijkt dat H.Das vrijgesteld is van de Arbeitseinsatz, 9 oktober 1943 Vrijstelling voor de "Arbeitsverpflichtung" buiten de stad Utrecht, afgegeven door de Wehrmachtkommandantur Utrecht, 7 oktober 1944 Vrijstelling voor de "Arbeitseinsatz" buiten de stad Utrecht, afgegeven door de Beauftragte des Reichskommissars, 25 januari 1945 Na de bevrijding: Vrijstelling Reisverbod, afgegeven door het Militair Gezag, 1945 juni Verklaring dat H. Das lid is van de Provinciale Advies-Commissie voor het militair Commissariaat in de provincie Utrecht, afgegeven door het Militair Gezag, 1945 juni 4. Overige stukken 4.1. Uit de bezettingstijd 136-b Proclamatie van Koningin Wilhelmina "Mijn Volk", 1940 mei 10, tweede druk, zomer 1944 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 137 Ons kind in gevaar, brochure over de nazificering van het onderwijs, [zomer 1941] [zomer 1941] 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 138 Brochure met een tweetal beschouwingen, resp. Bezettingsrecht en Tenzij .. een ernstig beroep op het geweten van het Nederlandsche volk, 1942 1942 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 139 Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land, gedateerd 1910. Illegaal gedrukte brochure, z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 140 Brief van dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, aan parochies en instellingen waaraan rooms-katholieke artsen verbonden zijn, waarin wordt aangedrongen op een boycot van de nationaal-socialistische vereniging van Ziekenfondsartsen. Fotokopie, apr. 1942 apr. 1942 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 141 Bidden in bange dagen tot moeder Maria, bundel verzetsgedichten door Cyrillus Methodius, 2de deel, 8ste druk, 1945 mrt. 1945 mrt. 1 deel Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 142 Brief van administrateur K. de Jager gericht aan de Nederlandsche Israëlietische gemeente, waarin hij zich aanbiedt als zaakwaarnemer voor de joodse middenstanders, 1940 juni 28. Met antwoord van de N.I.G., 1940 juli 10. Fotokopieën 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 143 Formulier van een verklaring betreffende het wel of niet jood zijn van de rekeninghouders van de postcheque- en girodienst, 1943 mrt. 8 1943 mrt. 8 1 stuk Gericht aan mej. A. de Waard en niet ingevuld NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 143-a Brief van "een Nederlander" aan generaal F. Christiansen, opperbevelhebber van de Duitse Weermacht in Nederland, waarin geprotesteerd wordt tegen de deportatie van de joodse landgenoten. Concept. Met bijlage waarin alle Nederlanders worden opgeroepen om deze protestbrief te verzenden, 1942 1942 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 144 Exemplaren van verschillende kranten, 1939-1941, z.j. 1939-1941, z.j. 1 omslag Betreft: Extra editie van het Utrechtsch Nieuwsblad, 1940 jun i 6, Utrechts Dagblad, 1940 mei 10; Mededelingenblad van het Vrouwelijk Vrijwilligers Corps, z.j.; De Blaasbalg, 1939; Het Joodsche Weekblad, jaargang 1 nr. 1, uitgegeven door de Joodse Raad te Amsterdam, 1941 apr. 11 NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 144-a Exemplaren van illegaal verschenen bladen, 1942-1945 1942-1945 1 pak Je Maintiendrai, 1943 dec., 1944 mrt.-juni, nov., 1945 mrt.,-apr., Speciale Utrechtse editie 1944 nov.-dec., 1945 jan.-mrt. De Geus onder Studenten, 1943, mei, okt., 1944 mrt. De Partisaan, 1944 aug. Voor God en den Koning, 1944 mrt., mei, aug., dec., 1945 jan., mrt. De Ploeg, 1944 febr. De Stem, Utrechtse editie, 1945 jan.-mrt. De Nieuwsbode, 1944 jan., mrt., juni-sept., dec., 1945 jan.-mrt. en enkele incomplete en ongedateerde nummers. De Vliegende Hollander, 1944 mrt., juni-sept., nov., 1945 mrt.-mei. Christofoor, 1944 juli, 1945 mrt. Omhoog, 1942 juli De Vrije Nieuwe Centrale, 1943 nov.-dec., 1944 jan.-mrt., 1945 okt. Ons Volk, 1944 mrt.-apr., juni-aug., nov.-dec. Vrij Nederland, 1943 mei, 1944 apr.-mei, juli Ons Vrije Nederland, 1944 juli Hilversum III, 1944 jan.-mrt., mei-sept. Trouw, 1943 dec., 1944 jan., apr.-juni, 1945 mrt., speciale Utrechtse editie 1945, jan.-mrt. Met een exemplaar van Trouw-mededelingen, 1945 febr. Katholiek Kompas, 1944 apr.-mei De Maasbode, 1944 mrt. Het Parool, 1945 jan. Het Baken, 1945 mrt. De Meerbode, 1945 febr. Triomfklanken, 1945 mei Die Letzte Chance, Organ der Deutschen Wiederstandsbewegung, [1945 apr.] NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 145 Brief van de Reichskommissar aan P.C. Bosselaar betreffende de inbeslagneming van diens etalage vanwege propagandadoeleinden. Fotografische reproductie, 1944 1944 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 146 Schema voor het maken van een radio-ontvangsttoestel met behulp van een scheermesje en een veiligheidsspeld, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 147 Brochure met de grondwet van de op te richten organisatie "Gemeenschap Oud-illegale Werkers Nederland", 1944 okt. 1 1944 okt. 1 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 148 Circulaire betreffende het samenkomen van oud-illegale werkers uit de provincie Utrecht, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 148-a Convocatie voor een vergadering van de Vereeniging van oud-illegale werkers in stad en provincie Utrecht, 1945 juni 1945 juni 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 148-b Organistatieschema van de illegale Grote Raad (Grote Advies Commissie), opgesteld door de Duitsers. Fotokopie, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 149 Tekst van een radiotoespraak van de minister-president prof. mr. P.S. Gerbrandy voor Radio Oranje over de Spoorwegstaking op 21 november 1944 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 149-a Register van vermiste en ontvreemde persoonsbewijzen, paspoorten en andere identiteitspapieren, 1944 jan. 16. Met aanvulling van 1944 mei 16. Gedrukt 1 pak Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 150 Voorpagina van het register van vermiste en ontvreemde persoonsbewijzen, paspoorten en andere identiteitspapieren. Fotografische reproductie, 1944 febr. 16 1944 febr. 16 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 150-a Brochure over de vraag of na de Duitse bezetting het persoonsbewijs moet worden gehandhaafd, 1945 apr. 1945 apr. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 151 Model van een Bescheinigung (= schriftelijke verklaring) waarmee een Nederlands staatsburger wordt vrijgesteld van de arbeidsinzet bij de bouw van de Westwall, 1944 1944 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 151-a Strooibiljet van het Opperbevel van de Geallieerde Expeditie Legers, winter 1944/45 winter 1944/45 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 152 Inlegvellen en bonkaarten voor voedingsmiddelen en tabak, 1944 apr.-nov. 1944 apr.-nov. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 153 Distributiestamkaart ten name van J.F. Emmelot en bon voor een buitenband van een toerfiets ten name van M.H.C. Kragten, 1944 1944 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 154 Stukken betreffende de joodse baby Willem F.O. Spiegel, die door Annie de Waard bij de burgerlijke stand werd aangegeven als haar onwettige zoon Willem, ten einde het kind een veilige status te verschaffen, 1945 jan.-april 1 omslag 1945 jan.-april 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 155 Tekeningen van de Duitse defensiewerken in en om de stad Utrecht, vervaardigd door de groep Albrecht en een onbekende illegale inlichtingendienst. Fotografische reproducties, 1944 en z.j. 1944 en z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 156 Verslag van een georganiseerde ontsnapping van geallieerde militairen, die bij de gevechten rond Arnhem in september 1944 gewond waren geraakt en die waren ondergebracht in het Antonius Ziekenhuis, z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 157 Stukken betreffende de beveiliging van de PEGUS-centrale in de laatste fase van de oorlog. Met foto's en negatieven, 1944, z.j. 1944, z.j. 1 omslag Een van de foto's betreft de illegale telefooncentrale aan de J.P. Thijsselaan. De aantekeningen zijn geschreven door T. Spaans-van der Bijl in aanvulling op haar boek Utrecht in verzet NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 158 Foto's, gemaakt tijdens of na het bombardement door de Engelsen van villa Kley-kamp te Den Haag, [1944] [1944] 1 omslag Vermoedelijk gemaakt door O. Backer Dirks NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 159 Mededeling aan mej. Wieringa (schuilnaam voor Annie de Waard) inhoudende een waarschuwing voor een verraadster, 1944 mei 3 1944 mei 3 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 160 Brief van Ger Braskamp (schuilnaam voor dr. G.Th. Kempe) aan Annie de Waard, geschreven na zijn vrijlating uit de gevangenis in Den Bosch, 1944 sept. 29 1944 sept. 29 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 161 Verslag van de hand van een onbekende verzetsstrijder van een gesprek dat deze voerde met een Duitse soldaat over de militaire situatie in de stad Utrecht, 1945 mrt. 27 1945 mrt. 27 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 161-a Verslag van diverse verzetsactiviteiten in de jaren 1941-1945. Losbladig anoniem handschrift, z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 162 Brochures betreffende de toekomst van een vrij Nederland, in omloop gebracht door verzetsorganisaties, 1943-1944 1943-1944 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 163 Brochure, waarin een beschouwing over de komende zuivering, 1945 april 1945 april 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 164 Circulaire van de samenwerkende illegale groepen voor het kinderwerk over de instelling na de bevrijding van een Voogdijcommissie Oorlogs-Pleeg-Kinderen (O.P.K.), z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 165 Vragenformulieren, ingevuld door voormalige joodse onderduikers, met gegevens over de tijd waarin zij ondergedoken hebben gezeten, 1992 1992 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 165-a Staten van de aantallen arbeiders die naar Duitsland zijn uitgezonden in de jaren 1940-1945, volgens opgave van het Gewestelijk Arbeidsbureau Utrecht, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 165-b Lied op den verrader Frans Vergonet. Gedrukt, z.j. z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 165-c Ik kom heusch terug hoor!, fotokaart met een afbeelding van prinses Beatrix, z.j. z.j. 1 stuk 4.2. Na de bevrijding 166 Verklaring van de commandant bewakingstroepen van gewest VIII dat Hilda Been zich te allen tijde op straat mag bevinden, 1945 mei 7 1945 mei 7 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 167 Verklaring van de Gewestelijke Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten dat Hilde Been als koerierster bij de NBS werkzaam is, 1945 mei 7 1945 mei 7 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 167-a Verklaring van H.A. Bosshardt, waarnemend kwartiercommandant van kwartier I van de NBS, dat Pieter van der Woude lid is geweest van de Binnenlandse Strijdkrachten, 1949 1949 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 168 Brief van een inwoner van Bilthoven aan zijn dochter, waarin hij afscheid neemt. Fotokopie, 1945 mei 8 1945 mei 8 1 stuk Op 9 mei 1945 werd door de NBS ontdekt dat deze inwoner van Bilthoven zich in zijn tuin verhangen had NB 2020 Jaar openbaar Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 169 Verslag van de ambtsaanvaarding van A.J. Mijnlieff tot waarnemend directeur van de N.V. PEGUS op 11 mei 1945 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 170 Uitnodigingen voor herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsfestiviteiten, 1945 mei-juli 1945 mei-juli 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 171 Rapport van Piet Mostert ("Theo") betreffende de illegale activiteiten van Thijs Huygens. Met een incompleet verslag van een tocht van hen beiden door de frontlinie in september 1944, 1945 juli 18 1945 juli 18 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 172 Notitie van G.C. Bosscha gericht aan Ad Hazevoet betreffende de illegale activiteiten van de huisarts mej. L.A. de Gelder, 1946 febr. 4 1946 febr. 4 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 172-a Verslag van het door de illegale groepering "Technische Noodhulp" terughalen van Utrechters die waren opgepakt bij razzia's en die door de Duitsers in Zevenaar en Didam te werk waren gesteld, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 172-b Rapport over het maken van een plan ter vedediging van bruggen over het Merwedekanaal en van de PEGUS, geschreven door de voormalige commandant van de 6de brigade, J.K.G. Dhont, 1946 1946 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 173 Stukken betreffende het verzetswerk van frater J.H. van den Berg ofwel Frater Illegalis. Deels fotokopieën, 1982, z.j. 1982, z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 174 Verslag van Ad Hazevoet over zijn illegale activiteiten van Dolle Dinsdag tot eind september 1944, 1951 dec. 28 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 174-a Uit de gevangenis, verslag van dr. A. Hulshof, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek, over zijn gevangenschap in de strafgevangenis aan het Wolvenplein in het voorjaar van 1945, z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 174-b Van gevangenis naar concentratiekamp, verslag van A.G. (Anton) Das over zijn gevangenschap in de gevangenis in Amsterdam en het daaraanvolgend verblijf in concentratiekamp Vught, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 175 Verklaring van S.P.P. de Man en A. Hazevoet betreffende de illegale activiteiten van J.H.W. Siljade. In duplo, 1962 febr. 8 1962 febr. 8 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 176 Verslag van de werkzaamheden van de verschillende afdelingen van het Utrechtse bureau van Nederlands Volksherstel in de eerste maanden na de bevrijding, 1945 mei-aug. 1945 mei-aug. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 177 Verslag van J.M. Fentener van Vlissingen betreffende de door hem in 1945 verrichte werkzaamheden voor het Nationaal Steunfonds. Fotokopie, 1983 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 177-a Aantekeningen over het verzet in Utrecht van de hand van Piet Bosselaar, overgetypt door diens echtgenote, 1985. Met de originele aantekeningen in manuscript, z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 177-b Notitie met herinneringen aan de oorlogsjaren door "Hs". Fotokopie, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 178 "Nadere details over het vervalsen", toelichting van R. Matthijsen op de door hem toegepaste werkwijze bij het vervalsen van documenten, 1994 1994 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 179 Verklaring van P.Y. Siertsema betreffende een door hem (terug)ontvangen rijwiel, 1945 juni 5 1945 juni 5 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 180 Circulaire van de districtcommandant I van de NBS betreffende het weren van prof. W. Grondijs uit de NBS, 1945 juni 11 1945 juni 11 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 181 Exemplaren van na de bevrijding verschenen - merendeels voormalige illegale-kranten, 1945-1946 1945-1946 1 omslag De Vliegende Hollander, 1945 mei 10 Het Parool, 1945 mei 11 (fotokopie), Special Edition for the Allied Troops, 1945 De Waarheid, 1945 mei 15, 1946 jan. 7 Je Maintiendrai, 1945 juli 13 Met een hoofdartikel betreffende de oorlogsschade in Limburg. Triomfklanken, 1945 mei 5 Utrechtsch Katholiek Dagblad, 1945 mei 15 Vrij Nederland, 1945 mei 17 Trouw, 1945 juni 8 De Nieuwsbode, 1945 juni-juli De Rotterdammer, 1946 mei 6 De Zwerver (Weekblad van de stichting LO LKP), 1946 juli NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 182 Verslag van de bewapeningsploeg in het gewest VIII, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 183 Legitimatiebewijs van Annie de Waard als medewerker van het Bureau der Voogdijcommissie voor Oorlogspleegkinderen, 1945 aug. 25 1945 aug. 25 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 184 Stukken betreffende de werkzaamheden van Annie de Waard als hoofd van de afdeling Joodse Zaken van het Utrechtse bureau van Nederlands Volksherstel, 1945 juni-1946 okt. 1945 juni-1946 okt. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 185 Minuut van een brief van het Nationaal Steunfonds aan de Incasso Bank Utrecht betreffende de terugbetaling van een door Annie de Waard aan het NSF voorgeschoten bedrag van ? 500, 1945 nov. 6 1945 nov. 6 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 185-a Persberichten van het Katholiek Nederlands Persbureau over diverse gebeurtenissen die zich tijdens de oorlogsjaren hebben afgespeeld, z.j. z.j. 1 omslag Betreft de (na-oorlogse) persberichten nr. 379 en 380 NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 186 Lijst van leden van de Utrechtse provinciale commissie van de Stichting 1940-1945 en van de leden van de plaatselijke commissies. Met een brochure van de Stichting, 1945 juni 1945 juni 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 186-a Affiche van een internationale poppententoonstelling, gehouden te Utrecht van 9-19 mei, ten bate van de Stichting 1940-'45, z.j. 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 186-b Brief van drs. A. Raaijmakers, secretaris van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland, aan frater Bertrandus te Utrecht met het verzoek in te stemmen met zijn benoeming tot lid van de Pers- en Propagandacommissie van de Gemeenschap, 1945 1945 1 stuk Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 187 Stukken betreffende het oprichten van de Fundatie Werkelijk Dienen, opgericht ter verbetering van het inzicht dat naastenliefde en eerbied voor de ander gaat boven het eigen belang, 1946 april 1946 april 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 188 Notitie van dr. G.Th. Kempe naar aanleiding van een publicatie over de tekortkomingen van het voormalig verzet in het blad De Zwerver, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 188-a Verslagen van de vergaderingen van de Gewestelijke en de Provinciale Advies-Commissie uit de Illegaliteit. Met enkele bijlagen, 1945 mei 22-aug. 6 1945 mei 22-aug. 6 1 omslag De adviescommissies waren betrokken bij de na-oorlosgse zuivering NB 2020 Jaar openbaar Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 189 Stukken betreffende de zaak Geng(g)er. Fotokopieën, 1946 1946 1 omslag M.J.C.Genger werd ervan verdacht in 1945 doorgeslagen te zijn tijdens een verhoor door de S.D., waarna illegale wapendepots door de Duitsers konden worden opgeruimd NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 189-a Brief, ingekomen bij Sipkje Flier, van A.M.G. (Anneke) Baan te Deventer waarin zij verhaalt over haar periode als lid van het verzet naar aanleiding van het lenen van Sipkje van haar exemplaar van het eerste deel van de publicatie Het grote gebod: gedenkboek van het verzet in LO en LKP, 1990. Fotokopie 1990. Fotokopie 1 stuk Anneke verwijst in de brief naar diverse paginanummers in de publicatie. Ze vermeldt onder meer haar activiteiten onder leiding van Henk Das (alias Ruurd) groepsleider van de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) Utrecht, haar verblijf bij de familie Acke aan de Amersfoortseweg te Maarn en in de Brigittenstraat te Utrecht en over haar persoonlijke situatie in de eerste jaren na de bezetting. Op de brief is achter de naam Sipkje de aantekening 'Flier, 85 jaar, zat samen met haar man en kinderen in het verzet!' aangebracht. De fotokopie is in 2013 door Sandra Kemp te Vianen, schoondochter van Anneke, geschonken aan Het Utrechts Archief NB 190 Wachter, wat is er van de nacht?, exemplaar van het gedicht Aan den Utrechtschen Domtoren. In duplo. Gedrukt, 1945 1945 1 omslag Eén exemplaar met 70 handtekeningen van leden van het verzet NB Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden 191 De jongeren, de illegaliteit en de politiek, notitie over de betrokkenheid van de jeugd bij het illegale werk. Anoniem typoscript, z.j. z.j. 1 omslag Tweede Wereldoorlog Thema trefwoorden Bijlagen Lijst van personen die stukken hebben afgestaan voor de verzetscollectie Ordedienst Ir. F.H. Fentener van Vlissingen H. Das Universiteit en studentenverenigingen Mr. A. de Waard Drs. C.P. van Strien Dr. S.G. Lijftogt T. Spaans-van der Bijl Het Utrechts Kindercomité H. Voûte Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers H. Das W. van Aken-Knipschild Centrale Inlichtingen Dienst H. Das E. Veen Nationaal Comité van Verzet Drs. C. Groen Vrouwenverzet Mr. A. de Waard Knokploegen P. Mostert J. van Uitert E. Minjon W. van Aken-Knipschild C. Been Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Ir. F.H. Fentener van Vlissingen J. van Uitert P. Bosselaar E. Minjon Brieven tijdens en na gevangenschap K. de Mol C. Been Ir. F.H. Fentener van Vlissingen Onrechtmatig verkregen en vervalste documenten Mr. A. de Waard P. Mostert en H. Mostert-Been C. Been E. Minjon Overige stukken P. Mostert Drs. C. Groen Drs. R. Matthijsen Mr. A. de Waard J. van Uitert Ir. F.H. Fentener van Vlissingen A. Stuy Lijst van afkortingen LO: Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers CB: Centraal Bureau van de LO PL: Provinciaal leider van de LO DL: Districtsleider van de LO KP: Knokploegen LKP: Landelijk Knokploegen CID: Centrale Inlichtingen Dienst RVV: Raad van Verzet OD: Orde Dienst GC: Gewestelijk Commandant OD DC: Districtcommandant OD KC: Kwartiercommandant OD GAC: Grote Advies Commissie VC: Vaderlands Comité NC: Nationaal Comité NBS: (Nederlandse) Binnenlandse Strijdkrachten DC: Delta Commando LSC: Landelijk Sabotage Commando GSC: Gewestelijk Sabotage Commando SC: Stadscommandant FC: Falsificatie Centrale NVH: Nederlands Volks Herstel Stichting: Stichting 1940-1945 TD: Tweede Distributiestamkaart PB: Persoonsbewijs In de stukken van de LO is onder meer sprake van de volgende, niet in de inleiding genoemde personen: Dolf = Dolf Edelman (uit Bodegraven) Kees = Kees Pruis F = Fernhout Henk = Henk van Riessen Bob = Bob Scheepstra Overzicht van de knokploegen in de stad Utrecht In een aantal stukken van Ad Hazevoet uit de eerste maanden van 1945 (zie onder KP) staan voor- of schuilnamen genoemd van knokploegleden. Hieronder zijn deze namen aangevuld met hun achternamen, voor zover deze nog achterhaald konden worden bij nog in leven zijnde mede-ploegleden. Uiteraard betreft deze opgave de samenstelling van de ploegen van begin 1945. KP 1 (omgeving Oudwijk): Frans, Eduard, Wim, Piet, Dings, Bram, Jack KP 2 (omgeving Tuinwijk of Hoograven ?): Henk, Klaas, Wim, Wout, Adé, Leunus, Piet, Ton, Kees, Johan, Frits KP 3 (omgeving Kanaalstraat): Piet (Plantinga), Wim (Strik), Henk (Dijkers), Flip (Pennings), Jan, Ad, Gerard, Hans (de Caes), Jo (Siljade), Gerrit (van Stokkum) KP 4 (Zuilen en omgeving): "Nico" (Jo van Uitert), Karel (Steinfort), Bep (Bertus Steinfort). Henk (Brands), Gerrit (de Zwart), Wim (de Zwart), "Lange Joop", "Kleine Joop" (John Vermeer), Theo (Ted Vermeer), Jan (van Deutekom) KP 5 (binnenstad): "Kleine Cor" (Cor de Kogel), Ab (de Boer), Aart (Ligterink), "René" (Jelle de Jong), Andries (Lit), Kees (Maris), Bé (Willekens), Arie (Rampen), Wim (Strik) KP 6 (Tolsteeg): Herman (Benschop), Henk (van Bommel), Wim (van Os), "Jan OK" (Jan Snijders), Bouk (Boersma), Kees (Kool), Dolf (Landzaat), "Kleine Jan" (Jan Stenvers), Frans, "Lange Wim", Emiel, Ernst, Charles, Ed KP 7 (Rivierenwijk): "Ouwe Joop" (A. de Wit), Job, Theo, Wil, Hans, Kees, Jan, Evert, Peter, Dirk, Dick, Adrie, Cor, Myke (Van deze ploeg zijn weliswaar de volgende achternamen en voorletters bekend maar onduidelijk is, bij welke van de bovenstaande voornamen zij horen: J. van Bijsterveld, D. van Bijsterveld, C. van Bijsterveld, P. van Bijsterveld, L. Maas, W. van Veldhuizen, W.G. Mansveld, J. Mansveld, W.H. Verloop, C.A. van Zanten) KP 8 (bewapeningsploeg): "Theo" (Piet Mostert), Fred (Helsdingen), Wim (Kuisten), Bert (van Veen), Ko (Tichelaar), Piet (Kraaimaat), Henk (van Egdom). Bij deze ploeg waren ook twee broers Eyffies werkzaam.

Archieven

Ga naar