Verzamelingen betreffende spoorwegen

971 Verzamelingen betreffende spoorwegen 1839 2000 M.W.J. Rommers 971 Verzamelingen betreffende spoorwegen Het Utrechts Archief Toegangstitel Inventaris van verzamelingen betreffende spoorwegen 1839-2000 Auteur M.W.J. Rommers Datering toegang 2012 Openbaarheid Volledig openbaar Rechtstitel Het archiefblok bevat archiefbescheiden met verschillende rechtstitels Verkeer en Waterstaat Categorie 2.1.2 Verkeer en vervoer Rubrieken Inleiding De collectie betreffende spoorwegen bevat verzamelingen op het gebied van spoorwegen, verzameld door één of meer personen. Daarnaast worden er in een apart hoofdstuk losse aanwinsten opgenomen. In de collectie worden in principe alleen verzamelingen opgenomen die de spoorwegen in Nederland betreffen. Een uitzondering hierop is de Collectie De Pater, die materiaal bevat over spoor- en tramwegen in binnen- en buitenland. Verzamelingen die door Het Utrechts Archief als geheel worden opgenomen in deze inventaris blijven daarbinnen bij elkaar. De verzameling kan uitgebreid worden met nieuwe aanwinsten.Op dit moment bevat de inventaris de volgende collecties:Collectie De Pater, 1839-2000Verzameling van de Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen, 1862-1969Verzameling documentatie stationsgebouwen en bruggen, ca. 1980-1991Losse aanwinsten, 1880-1959 Alle in deze inventaris beschreven stukken zijn openbaar. De uiteindelijke omvang van de verzamelingen is 33 m. Iedere collectie heeft in deze inventaris een eigen toelichting. Hierin vindt u bijzonderheden over de collectie. Utrecht, 2012M.W.J. Rommers Inventaris 1. Collectie De Pater, 1839-2000 1.1. Toelichting 1.1.1. Anton Dammes de Pater De werkzaamheden van Ton de Pater bij de spoorwegen speelden zich af op het gebied van toegepast onderzoek; hij hield zich onder meer bezig met het dynamisch gedrag van hangbruggen en de rustige gang van het rollend materieel, ofwel de wisselwerking tussen weg en voertuig. Zoals hij het zelf in zijn afscheidscollege als hoogleraar in Delft beschreef: “Het gaat hierbij in de eerste plaats om de zijdelingse parasitaire bewegingen die een over een recht spoor bewegend voertuig kan uitoefenen naast de translatiebeweging evenwijdig met het spoor, de grondbeweging. (...) Maar ook het vraagstuk van de beweging van een voertuig door een boog en over een spoor met een krommingsverloop van algemenere gedaante behoren tot dit complex van vraagstukken.” 1 In 1958 vertrok Ton de Pater bij de Nederlandse Spoorwegen voor een aanstelling tot hoogleraar in de Technische mechanica aan de Technische Hogeschool in Delft. 1 Zijn specialiteit was dynamica en trillingsleer, waartoe ook de bij de NS-periode geschetste vraagstukken behoorden. Uit zijn afscheidscollege blijkt dat hij zich liever tot zijn vakgebied beperkte en niet veel interesse had in bestuurlijke zaken: “De verplichting van een hoogleraar om ook bestuurlijke taken op zich te nemen, heb ik (...) als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Gelukkig heb ik, wat dit betreft, het voorrecht gehad dat ik in verscheidene commissies waarin ik zitting had, mij heb kunnen bezighouden met zaken die mijn persoonlijke interesse hadden. In het bijzonder denk ik terug aan de Commissie voor de Bibliotheek en aan de zogenaamde kleine bibliotheekcommissie.”. Verder maakte hij onder meer deel uit van een commissie die zich ten doel had gesteld een technisch museum in Nederland op te richten, wat leidde tot de instelling van het Technisch Tentoonstellings Centrum in Delft. In 1985 ging hij met pensioen. Bij die gelegenheid werd een symposium gehouden met als thema 'nonlinear dynamics'. Het afscheidscollege van Ton de Pater op 22 maart 1985 had als titel 'Analytisch en synthetisch ontwerpen'. 1.1.2. De collectie De Pater 1.1.2.1. De collectie De Collectie De Pater bestaat uit drie onderdelen: archiefmateriaal en documentatie, bibliotheekmateriaal (boeken en tijdschriften) en beeldmateriaal. Het bibliotheekmateriaal is ondergebracht in de bibliotheekcollectie van Het Utrechts Archief en omvat 2845 titels. Het beeldmateriaal is voor een deel ondergebracht in de collectie Beeldmateriaal van Het Utrechts Archief. Het gaat om ca. 6000 afbeeldingen, waarvan er in 2008 ca. 4900 zijn beschreven. Deze afbeeldingen zijn beschikbaar via de Beeldbank; bij de afbeeldingen is vermeld dat ze afkomstig zijn uit de collectie De Pater. Het overige beeldmateriaal, dat niet in aanmerking kwam voor opname in de Beeldbank, is opgenomen in deze inventaris. In dit inventarisgedeelte vindt u archiefmateriaal en documentatie en daarnaast een serie beeldmateriaal met die afbeeldingen die niet afzonderlijk zijn beschreven in de collectie Beeldmateriaal. Het voornaamste accent in de verzameling ligt op het gebied van de techniek, in het bijzonder rollend materieel. Daarnaast komen de spoorwegen in algemenere zin aan de orde en onderwerpen als infrastructuur en vervoer en exploitatie. 1.1.2.2. Verantwoording van de inventarisatie De Collectie De Pater bevat series met een verschillend uitgangspunt. Stukken over rollend materieel werden deels naar land van herkomst, deels naar land van bestemming en soms naar fabriek geordend. De series zijn grotendeels intact gelaten. Enkele keren zijn series samengevoegd, omdat de overlap zo groot was dat dit tot onduidelijkheid over de verschillen zou leiden bij de onderzoeker. De door Ir. de Pater zelf toegekende onderwerpen op omslagen en enveloppen waren een grote hulp bij het inventariseren. Bij de verzameling bleken zich ook collecties van derden te bevinden. Deze zijn alleen in de inventaris opgenomen voor zover het spoorwegen in Nederland betrof. Een uitzondering is gemaakt voor de collectie van de Belg René Pittoors betreffende spoorwegmaterieel, met aantekeningen van A.D. de Pater, in verband met de nauwe aansluiting bij de verzameling van De Pater zelf. Een gedeelte van de verzameling dat nog niet geschoond was en niet geordend is niet opgenomen. Het betreft vooral jonger materiaal waaronder veel restmateriaal, zoals placemats, incidentele wijzigingen in de dienstregeling in verband met storingen en dergelijke. Bij het beeldmateriaal heeft een selectie plaatsgevonden. Afbeeldingen met een intrinsieke waarde zijn afzonderlijk beschreven in de collectie Beeldmateriaal van Het Utrechts Archief, met vermelding van de herkomst. De overige afbeeldingen kregen een verzamelbeschrijving per onderwerp volgens de ordening van Ir. De Pater, voor zover het spoorwegen in Nederland betrof en de foto's uit de aaneengesloten serie afbeeldingen op ficheformaat. 1.1.2.3. Overdracht en verblijfstitel van de verzameling In 1997 legateerde A.D. de Pater zijn verzameling aan de Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen, onder voorwaarde dat deze stichting de verzameling in beheer zou geven aan Het Utrechts Archief, om daar samen met de archieven van de Nederlandse Spoorwegen geraadpleegd te worden. Veel onderdelen van de verzameling bevonden zich op dat moment nog in het woonhuis van Ir. De Pater. Sommige gedeelten zijn nog tijdens zijn leven opgenomen; enkele onderdelen bevonden zich in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Het grootste deel van de verzameling is echter overgedragen na het overlijden van A.D. De Pater in 2001. De meeste onderdelen hebben hun plaats gevonden in deze inventaris. Enkele onderdelen zijn door A.D. de Pater zelf aangeboden aan het project Historische Archieven Nederlandse Spoorwegen met als doel de archieven te completeren. Een deel van deze stukken heeft een plaats gevonden in de inventarissen van de verschillende maatschappijen en diensten. Ze blijven eigendom van de Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen. In de betreffende inventarissen is bij deze stukken als Nota Bene toegevoegd dat ze afkomstig zijn van A.D. de Pater. 1.2. Collectie De Pater, 1839-2000 1.2.1. Tekstdocumenten en technische tekeningen 1.2.1.1. Nederland 1.2.1.1.1. Openbaar vervoer algemeen 1 Kranten- en tijdschriftartikelen over het reizigersvervoer met tramwegen, schepen en bussen, met enkele brochures, 1926-1965, z.j. 1 pak 2 Stukken over spoor- en tramwegen in Nederland, 1937-1964 1 omslag 3 Beknopt overzicht van de Nederlandse spoor- en tramwegbedrijven, door J.W. Sluiter, typoscript en drukproef, ca. 1960 1 omslag 4 Aantekeningen door Sluiter over Nederlandse Spoor- en Tramwegen, inclusief grensoverschrijdende lijnen met buurlanden, 1960 1 omslag Collectie De Pater Oude Orde 5 Lijsten met gegevens over spoor- en tramwegmaatschappijen, werkzaam in Nederland, met gegevens over de naamsafkortingen, oprichtingsdata en data van naamswijziging, met bijlagen,19e-20e eeuw 1 omslag 6 Aantekeningen van A.D. de Pater over baanvakken, stations, tramwegen, stoomlocomotieven en seinen in Nederland in de 19e en 20e eeuw, 20e eeuw 1 omslag 7 Stukken over lokale vervoermaatschappijen, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.1.2. Spoorwegen Voor materiaal over de combinatie spoor- en tramwegen zie de rubriek Vervoer algemeen. NB 1.2.1.1.2.1. Algemeen 1.2.1.1.2.1.1. Nederlandse Spoorwegen 8-110 Krantenartikelen over de Nederlandse Spoorwegen, chronologisch geordend, 1866-1998 1866-1998 96 omslagen en 7 pakken De krantenknipsels zijn incidenteel aangevuld met spoorweggerelateerd drukwerk uit dezelfde periode. NB 8 1866-1899 9 1920-1929 10 1931-1940 11 1934-1936 aug. 1 pak 12 1936 juni-1938 feb. 15 1 pak 13 1938 feb. 15-1939 april 1 pak 14 1939 mei-dec. 1 pak 15 1939 dec.-1941 feb. 1 pak 16 1939 juli-1953 april 1 pak 17 1942 18 1944 19 1945-1949 20 1950 21 1951 22 1952 23 1953 24 1954 25 1955 26 1956 27 1957 28 1958 29 1959 30 1960 31 1962 32 1963 33 1964 34 1965 35 1966 36 1967 37 1968 jan.-juni 38 1968 juli-dec. 39 1969 jan.-juni 40 1969 juli-dec. 41 1970 jan.-juni 42 1970 juli-dec. 43 ca. 1970 44 1971 jan.-juni 45 1971 juli-dec. 46 1972 jan.-juni 47 1972 juli-dec. 48 1973 49 1974 50 1976 51 1977 52 1978 53 1979 54 1980 jan.-mrt. 55 1980 april-juni 56 1980 okt.-dec 57 1980 juli-sep. 58 1981 jan.-mrt. 59 1981 juli-sep. 60 1981 april-juni 61 1981 okt.-dec. 62 1982 jan.-mrt. 63 1982 juli-sep. 64 1982 okt.-dec. 65 1983 jan.-mrt. 66 1983 april-juni 67 1983 juli-sep. 68 1983 okt.-dec. 69 1984 jan.-mrt. 70 1984 april-juni 71 1984 juli-sep. 72 1984 okt.-dec. 73 1985 jan. 74 1985 feb. 75 1985 mrt. 76 1985 april 77 1985 mei 78 1985 juni 79 1985 aug. 80 1985 sep. 81 1985 okt. 82 1985 dec. 83 1986 feb. 84 1986 mrt. 85 1986 april 86 1986 mei 87 1986 juni 88 1986 aug. 89 1986 sep. 90 1986 okt. 91 1986 nov. 92 1986 dec. 93 1987 jan.-feb. 94 1987 mrt.-april 95 1987 mei-juni 96 1987 juli-dec. 97 1988 98 1989 jan.-feb. 99 1989 mrt.-april 100 1989 mei-juni 101 1989 juli-aug. 102 1989 sep.-okt. 103 1989 nov.-dec. 104 1990 jan.-juni 105 1990 juli-dec. 106 1991 jan.-juni 107 1992 jan.-juni 108 1992 juli-dec. 109 1997 110 1998 1 pak 111 Chemins de Fer Neerlandais, Réponse au questionnaire joint à la lettre-circulaire du 30/VII 1926 de la Commission permanente de l'Association internationale du Congrès des chemins de fer, van een onbekende auteur, ca. 1928 1 deel 112 Artikelen uit De Koppeling en Spoor- en Tramwegen, 1940-1978, z.j. 1 omslag 113 Kranten- en tijdschriftartikelen over spoorwegen, verzameld in twee plakboekjes, 1945-1946 1 omslag 114 Kranten- en tijdschriftartikelen over de geschiedenis van de Nederlandse spoorwegen, 1960-1965, z.j. 1 omslag 1.2.1.1.2.1.2. Voorgangers van de Nederlandse Spoorwegen 1.2.1.1.2.1.2.1. Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij 115 Stukken over vervoer, exploitatie en personeel, 1839-1947 1 omslag 116 Stukken over Weg en Werken, 1842-1968, z.j. 1 omslag 117 Algemeen, ca. 1885-ca. 1966 1 pak 1.2.1.1.2.1.2.2. Overige maatschappijen 118 Stukken over de Nederlandsche Rijn-Spoorweg-Maatschappij, 1845, 1935-1963, z.j. 1 omslag 119 Stukken over de Nederlandsche Centraal Spoorweg-maatschappij, 1906-1963, z.j. 1 omslag 120 Kranten- en tijdschriftartikelen over de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, 1911-1966 1 pak 121 Krantenartikel over de naasting van de spoorweg Almelo-Salzbergen, 1923 1 stuk 122 Stukken over de opening in 1865 van de Nijmeegsche Spoorweg Maatschappij, 1965 1 omslag 123 Kaart van de lijnen van de Nederlandsche Zuid Ooster Spoorwegmaatschappij, z.j. 1 stuk 1.2.1.1.2.2. Bedrijfsvoering 124 Krantenartikelen over het verkeerswezen in Nederland en staatsexploitatie van de spoorwegen in Nederland, 1907, 1932-1964 1 omslag 125 Krantenartikelen en enkele andere stukken over de bemoeienis van de Nederlandse overheid met de spoorwegen, 1911-1965, z.j. 1 omslag 126 Stukken over de Nederlandse Spoorwegen, 1916-1951, z.j. 1 omslag 127 Stukken over de organisatie en financiën van de Nederlandse Spoorwegen, met name de fusie tussen de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij en de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen in 1917, de reorganisatie in 1937 en financiele stukken uit 1944 en 1945, 1917-1945 1 omslag 128 Kranten- en tijdschriftartikelen naar aanleiding van jaarverslagen van de Nederlandse Spoorwegen, 1923-1967 1 omslag 129-131 Jaarstaten en jaaroverzichten van de Nederlandse Spoorwegen, 1937-1940, 1942-1943 1937-1940, 1942-1943 2 stukken en 1 pak 129 Jaaroverzicht werkplaatsen, 1937 1 stuk 130 Staten met gegevens van de Dienst van Tractie en Materieel, 1938-1940, 1942-1943 1 pak 131 Jaarstaten, 1939 1 stuk 132 Stukken over kapitaal-begrotingen van de Nederlandse Spoorwegen, 1938-1939, 1947, 1948-1951 1 pak 133 Krantenartikelen naar aanleiding van persconferenties van de Directie van de Nederlandse Spoorwegen, 1938-1965 1 omslag 134 Nederlandsche Spoorwegen. Bedrijfsgegevens. I Tabellen. 1944 feb. 1 deel 135 Krantenartikelen naar aanleiding van persconferenties van de Directie van de Nederlandse Spoorwegen ter gelegenheid van jaarwisselingen, 1946-1966 1 omslag 1.2.1.1.2.2.1. Jubilea 136 Kranten- en tijdschriftartikelen en uitgaven naar aanleiding van 100 jaar spoorwegen in Nederland, 1939 1 pak 137 Krantenartikelen over het 125-jarig bestaan van de spoorwegen in Nederland, 1964 1 omslag 138 Stukken over het 150-jarig bestaan van de Nederlandse Spoorwegen, 1989 1 pak 1.2.1.1.2.3. Vervoer en exploitatie 1.2.1.1.2.3.1. Reizigersvervoer 139 Krantenartikelen over treinen en mobilisatiedag, Varen en rijden uit Camera Obscura van Hildebrand en treinreizende handelsreizigers, ca. 1840-1940 1 omslag 140 Kranten- en tijdschriftartikelen over de exploitatie van de spoorwegen in Nederland, waaronder artikelen over Hotelplan en posttreinen, ca. 1910-1966, z.j. 1 pak 141 Stukken over tarieven van de Nederlandse Spoorwegen, ca.1917-1966 1 pak 142 Krantenartikelen over reizigersvervoer door de Nederlandse Spoorwegen, ca. 1920-1967 1 omslag 143 Kranten- en tijdschriftartikelen over reizigersvervoer door de Nederlandse Spoorwegen op hoofdspoorwegen, ca. 1923-1967 1 omslag 144 Stukken over bijzondere treindiensten van de Nederlandse Spoorwegen, met name speciale treinen voor genodigden, extra treinen, goedkope treinen, de Bergland Expres, autoslaaptreinen en de Trans Europ Express vanuit Nederland, ca. 1925-1961 1 pak 145 Krantenartikelen over reizigersvervoer door de Nederlandse Spoorwegen op verbindingen met het buitenland, ca. 1925-1969 1 omslag 146 Kranten- en tijdschriftartikelen over reizigersvervoer door de Nederlandse Spoorwegen op lokaalspoorwegen, 1922-1964 1 omslag 147 Stukken over vakantiedagtochten van de Nederlandse Spoorwegen, 1924-1968, z.j. 1 pak 148 Brochures van de Nederlandse Spoorwegen over het reizigersvervoer op buitenlandse verbindingen, waaronder de veerdienst Hoek van Holland-Harwich, en van de Trans Europ Expresstreinen, 1931-1965, z.j. 1 omslag 149 Stukken over onderwerpen die verband houden met reizigersvervoer door de Nederlandse Spoorwegen, waaronder bagage- en rijwielvervoer, douane en gevonden voorwerpen, 1936-1966, z.j. 1 pak 150 Brochures over het spoor-vliegtuigbiljet van de Nederlandse Spoorwegen en de Koninklijke Nederlandse Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën, en over fietshuur bij de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond in aanvulling op een treinreis, ca. 1945-1954 1 omslag 151 Stukken over het vervoer van reizigers door de Nederlandse Spoorwegen betreffende omvang, modellen, tijdelijke snelheidsbeperkingen, organisatie, concurrentie en samenwerking en stedebouw, 1947-1968, z.j. 1 omslag 1.2.1.1.2.3.1.1. Dienstregelingen 152 Winterdienst van de Rijn-Spoorweg, 1860 okt. 1 stuk 153 Grafieken van dienstregelingen van de maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, 1868, 1869, 1908, 1914 1 pak 154 Stukken over de dienstregeling van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, 1886-1916, z.j. 1 omslag 155 Dienstregelingen van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, de Spoorweg-maatschappij Zuider Kogge en de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen te Voorburg, 1907, z.j. 1 omslag 156 Aankondiging van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen van een beperking op 3 en 4 augustus 1914 in de dienstregeling, 1914 1 stuk 157 Dienstregelingen van de treinen van de Nederlandse Spoorwegen en van de veerdienst Hoek van Holland-Harwich, gepubliceerd in kranten en tijdschriften, 1917-1948, z.j. 1 omslag 158-159 Stukken over dienstregelingen van de Nederlandse Spoorwegen, voornamelijk kranten- en tijdschriftartikelen, chronologisch geordend, 1917-1964 1917-1964 2 omslagen 158 1917-1944 159 1946-1964 160 Dienstregelingen van verbindingen met het buitenland van de Nederlandse Spoorwegen, gedrukt, 1921, 1939-1940, 1942-1943, 1946-1947 1 omslag 161 Regionale dienstregelingen van de Nederlandse Spoorwegen en haar voorgangers, gedrukt, 1928-1957 1 omslag 162-164 Tijdelijke dienstregelingen van de Nederlandse Spoorwegen, 1930-1967. Gedrukt 1930-1967. Gedrukt 3 omslagen 162 1930-1940 163 1940-1944 164 1945-1967 165 Grafieken van de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen op de huwelijksdag van Prinses Juliana, 1937 januari 7 1 pak 166 Dienstregelingsgrafieken, 1937-1960 1 pak 167 Grafieken van de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen bij de ingang van de zomertijd, 1939 mei 15 1 omslag 168 Verkeersberichten met betrekking tot buitenlandse verbindingen van de Nederlandse Spoorwegen, 1943-1944, z.j. 1 omslag 169 Dienstregelingen van de Nederlandse Spoorwegen in Zuid- en Oost-Nederland, gedrukt, 1945 1 omslag 170 Stukken over dienstregelingen van de Nederlandse Spoorwegen, 1945-1959 1 omslag 171 Kranten- en tijdschriftartikelen over dienstregelingen van de Nederlandse Spoorwegen, 1946-1965, z.j. 1 omslag 172 Verkeersberichten met betrekking tot binnen- en buitenlandse verbindingen van de Nederlandse Spoorwegen, 1947-1951, z.j. 1 omslag 173 Grafieken van de dienstregelingen rond Utrecht, 1948-1951, 1958 1 omslag 174 Het systeem van de dienstregeling van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen, z.j. 1 stuk 1.2.1.1.2.3.2. Goederenvervoer 175-176 Stukken over het vervoer van goederen door de Nederlandse Spoorwegen, ca. 1918-1972 ca. 1918-1972 1 pak en 1 omslag 175 Stukken over het vervoer van goederen door de Nederlandse Spoorwegen, met name per soort goed, tarieven en formulieren, [ca. 1918-1955] 1 pak 176 Stukken over het vervoer van goederen door de Nederlandse Spoorwegen, met name buitengewoon vervoer, organisatie en uitvoering, ATO/Van Gend & Loos, brochures en dienstregelingen en diefstal en vermissing, [ca. 1928-1967] 1 omslag 177 Tijdschriftartikel over de kolenoverslag in Born van de Nederlandse Spoorwegen, 1958 1 stuk 178 Stukken over de logistiek en mechanisering van het goederenvervoer door de Nederlandse Spoorwegen, 1958-1960 1 pak 1.2.1.1.2.3.3. Dienstmaterieel 179 Stukken over de omloop van de krachtvoertuigen op de grensbaanvakken van de Nederlandse Spoorwegen, 1948-1961 1 pak 1.2.1.1.2.3.4. Ongevallen en stremmingen 180-188 Kranten- en tijdschriftartikelen over spoorwegongevallen en stremmingen in Nederland, chronologisch geordend, 1917-1963 1917-1963 7 omslagen en 1 pak 180 1917-1929 181 1930-1939 183 1940-1949 184 1950-1954 185 1955-1959 186 1960-1961 187 1962 188 1963-1967 1 pak 189 Verslag van een lezing over spoorwegongevallen, door ir. E.a. van Genderen gehouden voor het departement Rotterdam van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, met commentaar van ir. Niermeyer van de Nederlandsche Spoorwegen, maart 1927 1 stuk Gepubliceerd in de NRC. NB 190 Krantenartikelen over verkeersstremmingen in Nederland als gevolg van sneeuw, overstromingen en elektriciteitsstoringen, 1940-1958, z.j. 1 omslag 191 Kranten- en tijdschriftartikelen over sneeuwbestrijding bij de Nederlandse Spoorwegen, 1960, z.j. 1 omslag 1.2.1.1.2.4. Materieel en tractie In deze verzameling zijn door A.D. de Pater bij het materieel verschillende wijzen van indelen gebruikt. Er bestaan indelingen naar soort tractie, spoorwegmaatschappij, land, fabrieken en onderdelen. Stukken die niet naar land zijn in te delen zijn altijd in de rubriek Internationaal geplaatst. Daarin kunnen zich stukken bevinden die Nederlands materieel betreffen. NB 1.2.1.1.2.4.01. Algemeen 192 Aantekeningen over materieel van de Nederlandse Spoorwegen, met name indienststelling, verbouwing en buitendienststelling, door A.D. de Pater en anderen, 20e eeuw 1 pak 193 Aantekeningen over Nederlandse locomotieven, met enkele technische specificaties en het jaar van afvoer, door A.D. de Pater, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.1.2.4.02. Ontwikkeling en ontwerp 194 Tekeningen van bagagewagens en goederenwagens, 1863-1907 1 omslag 195 Tekeningen van locomotieven, 1863-1913 1 omslag 196 Tekening van de Zware Sneltreinlocomotief 456-660 / 2140 van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.), genaamd Frans Hals en Olivier van Noort, ca. 1908 1 blad 197 Tekeningen van tenderlocomotief 501 van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen (M.E.S.S.), 1914 1 omslag 198 Bestekken van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1928-1940, z.j. 1 pak 199 Tekeningen van Rijtuigen der 1e, 2e en 3e klasse van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, 19e-20e eeuw 1 omslag 200 Tekening van een onbekende locomotief door Ducroo en Brauns in Weesp, 19e-20e eeuw 1 stuk 1.2.1.1.2.4.03. Aanschaf en levering 201 Correspondentie van de Nederlandse Spoorwegen over de aanschaf van buitenlandse locomotieven, 1945-1946 1 omslag 202 Stukken over de aflevering van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1950-1952 1 omslag 1.2.1.1.2.4.04. Indienststelling en goedkeuring 1.2.1.1.2.4.04.1. Indienststelling 203 Staat met gegevens over in- en buitendienststelling van locomotieven in Nederland, 1863-1920 1 omslag 204 Indienststellingscirculaires van materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1931-1948 1 omslag 205 Kranten- en tijdschriftartikelen over diesel-elektrische 3-wagentreinen van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder de introductie van de diesel-elektrische treinen in 1934, en een stuk over het verbruik van de diesel-elektrische treinen 11-50, 1933-1959, z.j. 1 omslag 206 Stukken over locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder indienststelling, herstelling en nummering, [ca. 1945-ca. 1949] 1 pak 1.2.1.1.2.4.04.2. Goedkeuring 207 Lijst van keuringsverbalen rollend materieel over de jaren 1861-1875, door N.A. Smit en P.D.B. Bakker, z.j. 1 stuk 1.2.1.1.2.4.05. Onderzoek en beproevingen 208 Stukken over trekkrachten van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, [ca. 1925] 1 pak 209 Stukken over proefritten met locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, [ca. 1931- 1940] 1 pak 210 Stukken over berekeningen betreffende krukassen van materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1929-1944 1 band 211 Stukken over gewichten van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1930, z.j. 1 pak 212 Resultaten van Proefritten met den Meetwagen, Nederlandse Spoorwegen, 1932 1 stuk 213 Stukken over proefritten met een snelheid van 120 km. per uur, 1937-1938 1 pak 214 Staten met gegevens over trekkracht en treinbelasting van materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1945-1958 1 pak 215 STAB, een rekenprogramma ter bepaling van de stabiliteit van een twee-asser of een draaistel, Centrum voor Technisch Onderzoek (CTO) te Utrecht, P.K. Wiersema, 1986 1 stuk 216-220 Rapporten over draaistellen van Werkspoor Services B.V, afdeling Reparatie Montage Onderhoud (RMO), geschreven door Chr. Mineur, 1989 1989 5 stukken 216 Afleiding bewegingsvergelijkingen kruisankerdraaistel en conventioneel draaistel 2040 Jaar openbaar 217 Berekeningen aan het SM90 motordraaistel: bepaling van de versnellingen van de motorunits en de krachten op de motorondersteuningen als gevolg van vertikale railoneffenheden. Optimalisatie van de primaire demper en zijn ophangrubbers 2040 Jaar openbaar 218 Berekeningen draaistellen SM90; het effect van slingerdempervariant, stijfheden van rubberelement en conditie wielbandprofiel op de stabiliteit van de draaistelbewegingen 2040 Jaar openbaar 219 Overzicht van berekeningen gedaan aan het model van het kruisankerdraaistel 2040 Jaar openbaar 220 Simulaties kruisankerdraaistel; de invloed van een gebied met zeer hoge coniciteit bij [Delta]R=0 op de stabiliteit van het draaistel 2040 Jaar openbaar 221-226 Berekeningen en andere technische gegevens van locomotiefseries van de Nederlandse Spoorwegen en voorgangers, 20e eeuw 20e eeuw 6 delen 221 Berekeningen, niet gebonden aan één serie 222 Series 221-229 en 621-632 223 Serie 531-545, NS serie 7100 224 Serie 700 225 Serie 1100 226 Serie 1200 227 Trekkrachten der locomotieven, Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 stuk 228 Aanzetgegevens van verschillende tractiesoorten in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 omslag 229 Berekeningen stoomlocomotieven door een onbekende auteur, manuscript, z.j. 1 stuk 230 Stukken over berekeningen betreffende drijf- en koppelassen van stoomlocomotieven, z.j. 1 pak 231 Tekeningen van de bogenloop van stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, Duits, z.j. 1 pak 1.2.1.1.2.4.05.1. Locomotiefseries Het betreft hier een door A.D. de Pater samengestelde aaneengesloten serie van stukken over locomotieven met voornamelijk gegevens in het kader van berekeningen en beproevingen. Er komen indicenteel ook beschrijvingen in voor. NB 232 Stukken over locomotieven van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij, 1914-1935 1 pak 233 Loc. serie 3700. Vermogen, stoom- en kolenverbruik, Nederlandse Spoorwegen, [na 1914] 1 stuk 234 Stukken over de locomotor nr. 1 van de Nederlandse Spoorwegen, 1916, 1925 1 omslag 235 Stukken over locomotieven van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, ook bekend als de series NS 6200 en 8500, 1920-1924 1 omslag 236 Stukken over proefritten van de locomotiefserie 3701-3815 van de Nederlandse Spoorwegen, 1920-1931, z.j. 1 omslag 237 Stukken over de locomotiefseries 3400, 4600, 7400 en 9500 van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder berekeningen en proefritten, 1920-1943 1 pak 238 Stukken over de locomotiefseries 1701-1838, 3700, 6900 en 9500 van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder proefritten, indicateurdiagrammen met schuiven en lentzkleppen en andere technische informatie, 1921-1937 1 pak 239 Stukken en tijdschriftartikelen over de locomotiefserie 6100 van de Nederlandse Spoorwegen, 1922-1929, z.j. 1 pak 240 Stukken over elektrische locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen uit de jaren 1920, 1923-1927 1 omslag 241 Stukken over berekeningen betreffende trekkracht en vermogen van stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1924-1932, z.j. 1 pak 242 Stukken over het gebruik van poederkool, ook genoemd kolenpoeder, in de locomotievenserie 3700 van de Nederlandse Spoorwegen, 1924-1947 1 omslag 243 Stukken over stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, voorheen in gebruik bij de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij, 1924-1950 1 omslag 244 Stukken over de locomotoren nrs. 83-84 van de Nederlandse Spoorwegen, 1925-1931 1 omslag 245 Stukken over de locomotiefseries 3816-3820 en 6101-6110 van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder berekeningen en proefritten, 1928-1929 1 pak 246 Stukken over de locomotiefseries 3900 en 6300 van de Nederlandse Spoorwegen, 1929-1934, z.j. 1 pak 247 Stukken over de locomotiefserie 3700 van de Nederlandse Spoorwegen, 1929-1948 248 Indicateurdiagrammen van locomotief 3816 van de Nederlandse Spoorwegen, 1930 1 omslag 249 Stukken over berekeningen van de locomotiefserie 6300 van de Nederlandse spoorwegen, [ca. 1930] 1 omslag 250 Proefritten Loc. serie 6300, Nederlandse Spoorwegen, 1930-1931 1 stuk 251 Stukken over de locomotorserie 100 van de Nederlandse Spoorwegen, 1930-1947 1 omslag 252 'Eenige nieuwe details bij de nieuwere locomotieven der Ned. Spoowegen, door Ir. P. Labryn', in: Spoor- en tramwegen, 4e jaargang, 1e halfjaar no. 1, over de series 3806-3820, 8700, 6100, 3900 en 6300, 1931 juli 7 1 stuk 253 Beschrijving van de locomotoren nrs. 103-128 en 133-152 van de Nederlandse Spoorwegen, met voorschrift voor de bediening van de locomotoren 103-128, 1932-1933 1 omslag 254 Beschrijving van de diesel-elektrische locomotoren nrs. 201-212 van de Nederlandse Spoorwegen, 1935 1 omslag 255 Stukken over locomotoren van de Nederlandse Spoorwegen in het algemeen en verbruik en trekkracht in het bijzonder, 1935-1950 1 omslag 256 Stukken over de locomotiefserie 1300 van de Nederlandse Spoorwegen, 1938, 1953 1 omslag 257 Stukken over de locomotiefserie 601-604 van de Nederlandse Spoorwegen, [ca. 1940] 1 omslag 258 Stukken over de locomotiefserie 600, later 2000, van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig uit de Verenigde Staten, [ca. 1942]-1950 1 pak 259 Stukken over de locomotiefserie 1000 van de Nederlandse Spoorwegen, 1942-1951 1 pak 260 Stukken over de locomotiefseries 9000 en 9506-9510 van de Nederlandse Spoorwegen, niet uitgevoerd, 1945 1 omslag 261 Stukken over de locomotieven nrs. 521 en 522 (diesel-elektrische rangeerlocomotieven) van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig van het War Department Engeland, 1945 1 omslag 262 Stukken over Duitse locomotieven in Nederland, waaronder correspondentie van de Nederlandse Spoorwegen, [ca. 1945-ca. 1947] 1 omslag 263 Stukken over locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig uit Zwitserland, [ca. 1945-1947] 1 pak 264 Brief van een medewerker van de Dienst van Tractie van de Nederlandse Spoorwegen aan Ir. J. Kater van de Nederlandse Spoorwegen, over de voor- en nadelen van locomotieven uit de Verenigde Staten, 1946 januari 26. 1 stuk 265 Stukken over de locomotiefserie 3500 van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig uit Zwitserland, [ca. 1946] 1 pak 266 Stukken over de locomotiefseries 4300, 5000 en 8800, afkomstig van het War Department Engeland, [ca. 1946] 1 pak 267 Stukken over proefritten van de locomotiefseries 4000 en 4700 van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig uit Zweden, 1946 1 pak 268 Stukken over de Locomotief 6000 van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig van de London & North Eastern Railway, waaronder proefritten en reserve-onderdelen, [ca. 1946-1950] 1 pak 269 Stukken over de locomotiefserie 8800 van de Nederlandse Spoorwegen, 1946, 1986, z.j. 1 omslag 270 Beschrijving van de diesel-elektrische locomotiefserie 400 van de Nederlandse Spoorwegen, 1947 1 omslag 271 Stukken over de Locomotief 6000 van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig van de London & North Eastern Railway, met bijbehorende schema's, 1947 1 omslag 272 Beschrijving van de diesel-elektrische locomotoren serie 200 van de Nederlandse Spoorwegen, met bijlagen, 1947, 1949 1 pak 273 Stukken over de locomotiefserie 500 van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig van het War Department Engeland, [ca. 1947-1951] 1 pak 274 Stukken over de locomotiefserie 800, later 2600 van de Nederlandse Spoorwegen, 1947-1953 1 pak 275 Beschrijving van de elektrische locomotieven Nos. 1001-1010, Nederlandse Spoorwegen, Dienst van Materieel en Werkplaatsen, 1948 april. 1 omslag 276 Beschrijving van de locomotiefserie 1000, nrs. 1001-1010, van de Nederlandse Spoorwegen, 1948 april 1 pak 277 Stukken over de diesellocomotiefserie 160 van de Nederlandse Spoorwegen, 2-assig, afkomstig van het War Department Engeland, [ca.1948-1949] 1 omslag 278 Stukken over de locomotiefserie 400 van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder de beschrijving, [ca. 1948-1950] 1 pak 279 Stukken over de locomotiefserie 1000 van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder een tractiediagram, borgbeugels middenstelinrichting, dagboek, materiaalkeringen, proefritten, herstelling en bespreking remgewicht, [ca. 1948-1951] 1 pak 280 Beschrijving van de diesel-elektrische locomotieven nrs. 501-510 van de Nederlandse Spoorwegen, met bijlagen, 1949 1 omslag 281 Stukken over de locomotiefserie 1000 van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder beschrijving en voorschrift, met tekeningen, [ca. 1949] 1 pak 282 Stukken over het onderzoek naar de oorzaken van het slechte rijden van de locomotiefserie 1700 van de Nederlandse Spoorwegen op de baanvakken Den Helder-Heerhugowaard, Heerhugowaard-Hoorn en Hoorn-Zaandam, 1949 1 omslag 283 Stukken over de locomotiefserie 1200 van de Nederlandse Spoorwegen, 1949-1951 1 omslag 284 Stukken over de locomotiefserie 1100 van de Nederlandse Spoorwegen, gebouwd door Alsthom in Frankrijk, [ca. 1949-1953] 1 pak 285 Toestand, samenstelling en omnummering van het diesel-elektrische, diesel-mechanische en elektrische materieel der N.V. Nederlandsche Spoorwegen, Nederlandse Spoorwegen, 1950 juli 1 deel 286 Beschrijvingen van de locomotiefserie 1100 van de Nederlandse Spoorwegen, 1950 1 pak 287 Omschrijving Loc.1001-1010, Nederlandse Spoorwegen, 1950 juli 1 pak 288 De locomotieven serie 1700 der Nederlandsche Spoorwegen, door A.D. de Pater, manuscripten met bijlagen, 1959 1 omslag Gepubliceerd in De Modelbouwer, 1959 nr. 2 NB 289 Berekeningen elektrische locomotieven Serie 1000 N.S. door een onbekende auteur, typoscript, 20e eeuw 1 pak 290 Berekeningen omtrent vermogen, aanzettijd en aanzetweg, van loc. serie: 1700; 2100; 3700 en 3900. Resp. met een trein van 100 ton, 150 ton en als losse locomotief, Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 stuk 291 Beschrijving van de locomotieven 301-324, oude nos. EBB 241-264, van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig van de Societé National de Chemin de Fer, met schema's en wijzigingsblad, 20e eeuw 1 omslag 292 Krantenartikel over de locomotiefserie 2800 type MTDE van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 stuk 293 Stukken over berekeningen inzake de locomotiefserie 3900 van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 pak 294 Stukken over berekeningen inzake de locomotiefseries 3700, 3816-3820, 4700 en 6100 van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 omslag 295 Stukken over berekeningen inzake locomotiefserie 1000 van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 pak 1.2.1.1.2.4.06. Bedieningsvoorschriften en voorschriften voor het onderhoud 296 Normalisatieblad NI344t betreffende de vervangingsmaterialen voor onderdelen van stoomlocomotieven, 1942 en kranten- en tijdschriftartikelen over stoomtractie, 1956-1958 1 pak 297 Bedieningsvoorschrift stoomverwarmingswagens nrs. 158951-158960 van de Nederlandse Spoorwegen en beschrijving van het elektrisch gedeelte, 1948 1 omslag 1.2.1.1.2.4.07. Verrichten van onderhoud en renovatie 298-299 Onderhoudsstaten stoommaterieel, 1855-1925. Fotokopieën 1855-1925. Fotokopieën 1 pak en 1 omslag 298 1855-1900 1 pak 299 1901-1925 1.2.1.1.2.4.08. Constructiewijzigingen De meeste stukken over constructiewijzigingen zijn door A.D. de Pater aangeboden aan het project Historische Archieven Nederlandse Spoorwegen. Het gaat om origineel archiefmateriaal van de spoorwegen. De stukken zijn in de betreffende inventarissen beschreven met een vermelding van de herkomst. Deze spoorwegarchieven zijn in bewaring bij Het Utrechts Archief. NB 300 Stukken over het ombouwen door Werkspoor van stoomlocomotieven ('Nassdampflokomotiven') tot oververhitterlocomotieven ('Heissdampflokomotiven'), Duits, [begin 20e eeuw] 1 omslag 301 Minuten van uitgegane stukken van de Dienst van Werkplaatsen aan de werkplaatsen van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, vanaf 1917 Nederlandse Spoorwegen, over constructiewijzigingen, 1907-1920 1 omslag 302 Stukken over het plan voor de inrichting van treinstel serie 600 van de Nederlandse Spoorwegen tot meetwagen bovenbouw, met bijlagen, [ca. 1928-1949] 1 omslag 303 Plan voor het inrichten van rijtuig B 8505 van de Nederlandse Spoorwegen tot dynamometerwagen, met bijlagen, [ca. 1951] 1 omslag 1.2.1.1.2.4.09. Beschrijvingen en afbeeldingen Zie ook de rubriek Locomotiefseries onder de rubriek Onderzoek en Beproevingen. NB 1.2.1.1.2.4.09.1. Gehele wagenpark 1.2.1.1.2.4.09.1.1. Algemeen 304-305 Uittreksels uit jaarverslagen van de Dienst Tractie en Materieel van de Nederlandse Spoorwegen betreffende het materieel, 1921-1939 1921-1939 2 omslagen 304 1921-1929 305 1930-1939 306 Kaartsysteem met gegevens over materieel van de Nederlandse spoorwegmaatschappijen, met technische specificaties, vervaardigd door Pont, [ca. 1940]. 1 omslag 307-308 Geschiedkundige agenda van de tekeningen van het materieel van de NS, die waren opgeborgen op kamer 1017 in het derde hoofdgebouw (HGB III), 1962 1962 2 pakken 307 Nummers 61-211 en plantekeningen, 1962 308 Agenda A0 en de nummers 1-48, 1962 309 Tekeningen van materieel, vermoedelijk van de Nederlandse Spoorwegen, met onbekend typenummer, 18e-19e eeuw 1 omslag 310 Lijsten met vernummeringen van locomotieven van voorgangers van de Nederlandse Spoorwegen, door Krenzen, 20e eeuw 1 stuk 311 Aantekeningen over verkeerstechniek: spoorwegmaterieel, door A.D. de Pater, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.1.2.4.09.1.2. Voorgangers van de Nederlandse Spoorwegen 312 Album der wagens in gebruik bij de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij, 1867, kopieën 1 omslag 313 Albums van rijtuigen en wagens van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, 1878 en 1884, kopieën 1 pak 314 Stukken over rijtuigen en wagens van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 1884-1956, z.j. 1 pak 315 Stukken over de locomotievenserie 30-36 van de Noordbrabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij, 1887-1957, z.j. 1 omslag 316 Stukken over locomotieven van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, 1898-1956, z.j. 1 pak 317 Stukken over de benzinelocomotieven 2001 en 2002 van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, 1907-1925 1 pak 318 Stukken over de locomotieven van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, met lijst van locomotieven en naamlijst van de machinisten en hen die als zodanig dienst mogen doen in 1917, 1917-1968, z.j. 1 pak 319 Stukken over de rijtuigen en wagons van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, 1932-1936, z.j. 1 omslag 320 Die Entwicklung der Dampflokomotive in Holland en Hauptabmessungen der Niederländischen Lokomotiven gebaut in den Jahren 1880-1920 door een onbekende auteur, typoscripten, illustraties en correspondentie over de uitgaven, 1934-1937 1 omslag 321 Stukken over de locomotieven van de verschillende Nederlandse spoorwegmaatschappijen, met themanummer van het tijdschrift Spoor- en tramwegen, [ca. 1939-ca. 1958] 1 pak 322 Tekeningen van locomotief 'De Leeuw' van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, locomotief met veranderlijke expansie, locomotief van Hawthorn, locomotief van Bury, locomotief van Stephenson, tender van Stephenson, locomotief van Sharp en Roberts en locomotief van William Norris, kopieen op A4-formaat, 19e-20e eeuw 1 omslag Volgens aantekeningen van A.D. de Pater behoren de originele tekeningen tot de 'Atlas van Hall' en zijn ze aanwezig geweest in de Koninklijke Akademie Delft. NB 323 Groot wagenboek van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, met aantekeningen door A.D. de Pater, 20e eeuw, kopie 1 omslag 324 Lijsten en staten van materieel van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 20e eeuw 1 omslag 325 Lijsten en staten van materieel van de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij, 20e eeuw 1 omslag 326 Lijsten en staten van materieel van de Nederlandse Centraal Spoorwegmaatschappij, 20e eeuw 1 omslag 327 Stukken over materieel van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, 20e eeuw 1 omslag 328 Stukken over materieel van de Noord-Brabants-Duitse Spoorwegmaatschappij, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.1.2.4.09.1.3. Nederlandse Spoorwegen 329 Stukken over materieel van de Nederlandse Spoorwegen, [ca. 1937-1959] 1 omslag 330 Stukken over rijtuigen en wagens van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder de nummering van het personenmaterieel, [ca. 1947-1956] 1 omslag 331-332 Lijsten van het materieel, 20e eeuw 20e eeuw 2 omslagen 331 Locomotieven 332 Rijtuigen en wagens 1.2.1.1.2.4.09.2. Locomotieven 333 Stukken over locomotief N.R.S. 107 van de Nederlandsche Rijn-Spoorweg-Maatschappij, ook bekend als locomotief N.S. 1604 van de Nederlandse Spoorwegen, 1889-1953 1 pak 334 Lijst van stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1920 1 katern 335 Stukken waarin locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen beschreven worden, [ca. 1920-1930] 1 pak 336 Nieuwe nummering van de locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen met vermelding van de oude namen en nummers, met grafiek van de technische specificaties per nummerserie, 1921 1 katern 337-340 Locomotiefalbums en wijzigingsbladen van de Nederlandse Spoorwegen, 1922-1944 1922-1944 4 pakken 337 Locomotiefalbum, voorbereiding, 1921 338 Locomotiefalbum, ontwerp 1, 1922 339 Locomotiefalbum, ontwerp 2, 1922 340 Wijzigingsbladen, 1922-1944 341 Kranten- en tijdschriftartikelen over het locomotiefpark van de Nederlandse Spoorwegen en een stuk over de toestand op 29 oktober 1945 van het locomotiefpark van de Nederlandse Spoorwegen, 1922-1946 1 omslag 342 Normaalbladen (LN-bladen) van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1927-1949 1 pak 343 LG-bladen met locomotiefgegevens over locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1929-1947 1 pak 344 Tekeningen en specificaties van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1930, z.j. 1 omslag 345 Gegevens over locomotieven, vermoedelijk dienst gedaan hebbend in Nederland, verzameld door ir. W.A.C. Pont, [ca. 1930] 1 pak 346 Stukken over de locomotiefserie 1101-1150 en locomotiefserie 1300 van de Nederlandse Spoorwegen, ca. 1948-1951 1 omslag 347 Locomotiefalbum van de Nederlandse Spoorwegen, 1945 1 pak 348 Kranten- en tijdschriftartikelen over de locomotiefseries 4000 en 4700 van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig uit Zweden, 1945-1947 1 pak 349 De huidige omvang van het locomotiefpark der N.S. door A.D. de Pater, gepubliceerd in het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen, manuscript, 1946 1 omslag 350 Stukken over de inventarissen van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1946-1951 1 pak 351 Stukken over locomotieven en wagentreinstellen van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder type 1954, de SM. no. 151, D.E. 5, en de serie 1201-1225, z.j. 1 omslag 352 Manuscript artikel The broad-gauge locomotives of the Netherlands Railways, door A.D. de Pater, met bijlagen, 1974-1976 1974-1976 1 pak 353 Uitzaagmodel der zware Sneltreinlocomotief Serie 3900 (P04) met verklaringen van buitenaanzicht, doorsnede en machinehuis, met gebruiksaanwijzing, uitgegeven door de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 omslag 354 Album met tekeningen van locomotieven van de series 300 t/m 1700, z.j. 1 deel 1.2.1.1.2.4.09.3. Reizigersmaterieel 355 Albums van rijtuigen van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, 1895-1896, 1899 en 1917, kopieën 1 pak 356 Album postrijtuigen Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, 1900, kopieën 1 omslag 357 Album bagagewagens en bagagewagens met postafdeling van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, met aantekeningen van A.D. de Pater, 1900, kopieën 1 omslag 358 Tekeningen uit het rijtuigalbum van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, ca. 1916, kopieën 1 omslag 359-360 Wagenpark A, Personenmaterieel, van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, kopieën, 1914-1918 1914-1918 2 omslagen 359 1914 360 1918 361 Krantenartikelen over voorzieningen in rijtuigen en wagens van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder verlichting, verwarming en dodemanskruk, 1922-1960 1 omslag 362 Album Personenmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen, met aantekeningen van A.D. de Pater, 1924, z.j., kopieën 1 pak 363 Wijzigingsbladen bij de uitgaven 1922-1942 van wagenpark A (personenmaterieel) van de Nederlandse Spoorwegen, 1924-1943 1 pak 364 Stukken over de diesel-elektrische 3- en 5-wagentreinen van de Nederlandse Spoorwegen, 1934-1951 1 omslag 365 Stukken over stroomlijnmaterieel van de Nederlandse spoorwegen, 'Plan F', 1935-1946, z.j. 1 omslag 366 Stukken over elektrisch materieel van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder beschrijvingen voor wagenmeesters en stukken over stroomafnemers en verwarming van tractiemotoren, 1936-1948, z.j. 1 omslag 367 Krantenknipsels over het nieuwe elektrische materieel van de Nederlandse Spoorwegen en een advertentie voor een reclametrein van Grasso perslucht, 1937, ca. 1965 1 omslag 368 Beschrijving van de inrichting van de motorrijtuigen omBC 2901-2908 van de Nederlandse Spoorwegen, met bijlagen, en revisiegegevens van de motoren type Stork Gt 8/120 van het motorrijtuig omBC 2901, 1938, z.j. 1 pak 369 Krantenknipsels over het nieuwe elektrische materieel van de Nederlandse spoorwegen, [ca. 1938] 1 omslag 370 Stukken over de diesel-elektrische 5-wagentreinen van de Nederlandse Spoorwegen, 1940, z.j. 1 omslag 371 Stukken over rijtuigen en wagens van de Nederlandse Spoorwegen, 1942-1946, z.j. 1 omslag 372 Stukken over elektrisch materieel van de Nederlandse Spoorwegen, [ca. 1942] 1 omslag 373 Stukken over elektrisch materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1948-1951, z.j. 1 omslag 374 Stukken over de diesel-elektrische één- en tweewagentreinen van de Nederlandse Spoorwegen, vervaardigd door de N.V. Allan te Rotterdam, 1953, z.j. 1 omslag 375 Tijdschriftartikel over het tussen 1924 en 1930 gebouwde elektrische zijbuffermaterieel van de Nederlandse Spoorwegen (de 'Blokkendozen'), uit Spoor en Tramwegen 1956 nr. 23, november 1 stuk 376 Krantenartikelen over elektrisch materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 'Plan F en G', 'TT' (Trein Toekomst) en 'mP' (Motorpostrijtuigen), 1956-1965 1 omslag 377 Stukken over vernieuwingen in doorgangsrijtuigen, ook genoemd D-treinen, met name 'Plan D' uit 1950, 'Plan E' uit 1954, 'Plan N' inzake ligwagens of couchettes uit 1958 en enkele andere wijzigingen in de periode 1958-1966, 1954-1966 1 omslag 378 Wijzigingsbladen bij het Materieelpark deel II, betreffende reizigersmaterieel C6601/II van de Nederlandse Spoorwegen, 1957-1969 1 pak 379 Kranten- en tijdschriftartikelen over nieuwe diesel-elektrische drierijtuigtreinstellen, 'Plan U', van de Nederlandse Spoorwegen, 1960-1961 1 omslag 380 Krantenartikel over de nieuwe Trans Europ Expresstrein van de Nederlandse Spoorwegen, 1962 jan. 26 1 stuk 1.2.1.1.2.4.09.4. Goederenmaterieel 381 Wagenpark B, goederenmaterieel, van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, 1914, bijgewerkt tot 1916, 1914-1916 1 omslag 382 Wijzigingsbladen bij de uitgave 1924 van wagenpark B (goederenmaterieel) van de Nederlandse Spoorwegen, 1924-1928 1 omslag 383 Wijzigingsbladen bij het album goederenmaterieel en dienstmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen uitgave 1930 en eerder, 1927-1944, z.j. 1 omslag 384 Wijzigingsbladen bij het album goederenmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen uitgave 1930, 1932-1944 1 omslag 385-386 Wijzigingsbladen bij de uitgave 1929 van wagenpark B (goederenmaterieel) van de Nederlandse Spoorwegen, 1929-1940 1929-1940 2 pakken 385 1929-1935 386 1935-1940 387 Stukken over goederenwagons van de Nederlandse Spoorwegen, 1939-1960, z.j. 1 omslag 388 Wijzigingsbladen bij de uitgave 1940 van wagenpark B (goederenmaterieel) van de Nederlandse Spoorwegen, 1941-1943 1 omslag 389 Lijst van goederenmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen, na 1945 1 stuk 390 Nummerlijst goederenmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1949 1 omslag 391 Stukken over het goederenmaterieel van de Nederlandse spoorwegen, met tekeningen van de UIC open wagon type 1 en type 2 en UIC gesloten wagon type G2, 1949, z.j. 1 omslag 392-393 Wijzigingsbladen bij het Materieelpark deel III, betreffende goederenmaterieel C6601/III van de Nederlandse Spoorwegen, 1959, 1968-1969 1959, 1968-1969 2 omslagen 392 1959 393 1968-1969 394 Stukken over materieel, rijdend voor Nederlandse industrieën, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.1.2.4.09.5. Dienstmaterieel 395 Beschrijving van de ongevallenkranen nrs. 356 en 357, later 454 en 455, van de Nederlandse Spoorwegen, 1930 1 stuk 396 Wijzigingsbladen bij de uitgave 1941 van wagenpark D (dienstmaterieel) van de Nederlandse Spoorwegen , 1942-1945 1 omslag 397 Wijzigingsbladen bij het Materieelpark deel V, betreffende dienstmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1960-1969 1 pak 398 Tijdschriftartikelen over de gelijkrichterwagens van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.1.2.4.09.6. Particulier materieel 399 Kranten- en tijdschriftartikelen over de Nederlandse Koninklijke trein, 1903-1963 1 omslag 400 Wagenpark C, particulier materieel, van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, 1914, kopieën 1 omslag 401 Stukken over de particuliere locomotief N.S. nr. 93, eigendom van de Amsterdamsche Anthraciet Maatschappij in Amsterdam, 1925 1 omslag 402 Folders en krantenartikelen over industriële spoorwegen, 1950-1966 1 omslag 403 Wijzigingsbladen bij het Materieelpark deel IV, betreffende particulier materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1963-1969 1 pak 404 Krantenartikelen over spoorwegmaterieel van de Nederlandse Staatsmijnen, 1967 1 omslag 405 Krantenartikelen over spoorwegmaterieel en personeel van Hoogovens, 1973, 1985, z.j. 1 omslag 406-416 Tekeningen van particulier materieel, rijdende bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Nederlandse Spoorwegen, in kopie op A4, 20e eeuw 20e eeuw 11 omslagen 406 Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 407 Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 408 Nederlandse Spoorwegen, tekeningen zonder PM-nummers, deel I, 20e eeuw 409 Nederlandse Spoorwegen, tekeningen zonder PM-nummers, deel II, 20e eeuw 410 Nederlandse Spoorwegen, nrs. PM 1-200, 20e eeuw 411 Nederlandse Spoorwegen, nrs. PM 205-386, 20e eeuw 412 Nederlandse Spoorwegen, nrs. PM 402-1000, 20e eeuw 413 Nederlandse Spoorwegen, nrs. PM 1003-1992, 20e eeuw 414 Nederlandse Spoorwegen, nrs. PM 2005-2961, 20e eeuw 415 Nederlandse Spoorwegen, nrs. PM 3011-3397, 20e eeuw 416 Tekeningen, mogelijk van particulier materieel 416-a Documentatiesysteem van het rollend materieel van Hoogovens IJmuiden, met foto's en beschrijving, 20e eeuw 20e eeuw 1 band 1.2.1.1.2.4.09.7. Overig materieel 417 Albums van hijskranen van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, 1885-1890 en 1908, kopieën 1 omslag 418 Stukken over het materieel 1923, waaronder over de verbrandingsmotor, 1923-1947 1 omslag 419 Stukken over materieel met stalen schotten van vóór 1940 van de Nederlandse Spoorwegen, 1934, 1954, z.j. 1 omslag 420 Correspondentie over lijnen en materieel rond de modelboerderij Oud Bussum te Bussum, 1965 1 omslag 1.2.1.1.2.4.09.8. Onderdelen 421 Stukken over materieelonderdelen van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder remblokken en wielbanden en stukken over geremd gewicht, [ca. 1940-ca. 1958] 1 pak 422-423 Stukken over de locomotiefseries 4000 en 4700 van de Nederlandse Spoorwegen, afkomstig uit Zweden, 1942-1955 1942-1955 2 pakken 422 Stukken geen betrekking hebbend op lagers, [ca. 1947-1950] 423 Stukken betrekking hebbend op lagers, 1947-1951, z.j. 424 Stukken over onderdelen van stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1947-1950, z.j. 1 omslag 425 Beschrijving van de magneetrem toegepast bij de elektrische vijfwagentreinstellen 801-825 en de diesel-elektrische vijfwagentreinstellen 51-68 van de Nederlandse Spoorwegen, 1948 april 1 omslag 426 Beschrijving van de magneetrem van het systeem Jourdain-Monneret, toegepast bij enkele diesel-eletrische 5-wagentreinen van de Nederlandse Spoorwegen, 1950 mei 1 omslag 427 Boutenalbum van de Nederlandse Spoorwegen, 1934, bijgewerkt tot en met juni 1943, met wijzigingsbladen, 1950-1951 1 pak 428 Beschrijving van de hogedrukrem toegepast bij de elektrische twee- en vijfwagentreinstellen 301-315 en 801-825 van de Nederlandse Spoorwegen, 1951 jan. 1 omslag 429 Batterijalbum van de Nederlandse Spoorwegen, 1952, met wijzigingsbladen, 1952, 1954 1 pak 430 Overzicht van de draaistelnummers van het elektrisch en diesel-elektrisch materieel van de Nederlandse Spoorwegen, [ca. 1952-1956] 1 omslag 431 Blauwdrukken van naam- en nummerplaten van materieel van onder meer de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen, de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij en de Nederlandse Spoorwegen, 19e-20e eeuw 1 omslag 432 Gegevens betreffende beweeglijke locomotiefassen, over locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 omslag 433 Gegevens betreffende verplaatsbare assen der Locomotieven, over locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 omslag Het nummer 1 waarnaar op de kaft wordt verwezen is in deze inventaris inv.nr. 432, Gegevens betreffende beweeglijke locomotiefassen. NB 434 Tekeningen van onderdelen van stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.1.2.4.10. Afvoer en sloop 435 Stukken over het afvoeren van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, [ca. 1940-ca. 1950] 1 pak 1.2.1.1.2.4.11. Exploitatie van materieel en grondstoffen 436 Toewijzingsstaten rijtuigen en wagens van de Nederlandse Spoorwegen, 1931-1942 1 omslag 437 Stukken van de Nederlandse Spoorwegen over kostenvergelijking van verschillende tractiesoorten, 1936-1940, z.j. 1 omslag 438 Wijzigingen en aanvullingen op de Voorschriften Reizigersmaterieel Eletrisch (V.R.M.E.) van 25 juni tot en met 3 september 1939 van de Nederlandse Spoorwegen, 1939 aug. 8 1 stuk 439 Locomotiefverdeling van de Nederlandse Spoorwegen, na 1942 1 katern 440-454 Genummerde staten van de Nederlandse Spoorwegen, 1945-1957 1945-1957 10 pakken en 5 omslagen 440 Staat 01, overzicht van materieel, brandstoffen en olie van de Nederlandse Spoorwegen, 1945-1948 441 Staat 03, algemeen overzicht van het rollend materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1945-1951 442 Staat 03, algemeen overzicht van het rollend materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1949-1951 443 Staat 06, standplaatsen van locomotoren en DE loc'n van de Nederlandse Spoorwegen, met gegevens over revisiedata, brandstofverbruik en smeerolieverbruik, 1945-1951, 1953 444 Staat 08, Revisiestanden en olieverbruik der locomotoren en DE loc'n van de Nederlandse Spoorwegen, 1951 1 omslag 445 Staat 08, Revisiestanden en brandstof- en olieverbruik der locomotoren en DE loc'n van de Nederlandse Spoorwegen, 1952 1 omslag 446 Staat 08, Revisiestanden en brandstof- en olieverbruik der locomotoren en DE loc'n van de Nederlandse Spoorwegen, 1953 447 Staat 08, Standplaatsen, revisiestanden en brandstof- en olieverbruik der locomotoren en DE-loc'n van de Nederlandse Spoorwegen, 1954 448 Staat 08, Standplaatsen, revisiestanden en brandstof- en olieverbruik der locomotoren en DE loc'n van de Nederlandse Spoorwegen, 1955 449 Staat 08, Standplaatsen, revisiestanden en brandstof- en olieverbruik der locomotoren en DE-loc'n van de Nederlandse Spoorwegen, 1956 450 Staat 08, Standplaatsen, revisiestanden en brandstof- en olieverbruik der locomotoren en DE-loc'n van de Nederlandse Spoorwegen, 1957 451 Staat 09, Standplaats elektrisch, diesel-elektrisch en diesel-mechanisch materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1945-1950 452 Staten 16 en 17, niet ingevuld, met handleiding door het Statistiekbureau van de Dienst van Tractie van de Nederlandse Spoorwegen, 1945 1 omslag 453 Staat 22, Toestand van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen bestemd voor herstelling in een Centrale Werkplaats, 1948 1 omslag 454 Staat 24, Materieel van de Nederlandse Spoorwegen aangebracht uit Duitsland, 1946 1 omslag 455-459 Staten van standplaatsen van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1945-1959 1945-1959 4 pakken en 1 omslag 455 1945 1 omslag 456 1945-1947 457 1948-1949 458 1950-1952 459 1953-1959 460-467 Wijzigingsbladen op de staten van standplaatsen van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 1945-1959 1945-1959 7 omslagen en 1 pak 460 1945-1946 461 1947 462 1948 463 1949 464 1950 465 1951 466 1952 467 1953-1959 1 pak 468 Voortgangsrapporten betreffende materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1948-1951 1 omslag 469-477 Staten met gegevens over de stand van het rollend materieel van de Nederlandse Spoorwegen, 1951-1975 1951-1975 5 pakken en 4 omslagen 469 1951-1958 1 omslag 470 1958-1960 471 1959-1965 472 1966-1971 473 1971 1 omslag 474 1972 1 omslag 475 1973 1 omslag 476 1974 477 1975 478 Aantekeningen over de verdeling van de locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, door A.D. de Pater, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.1.2.4.12. Werkplaatsen en depots van de Nederlandse Spoorwegen 479 Dagorders van de centrale werkplaats Tilburg van de Nederlandse Spoorwegen, 1921-1929, z.j. 1 omslag 480 Stukken over beheer en organisatie van depots en werkplaatsen van de Nederlandse Spoorwegen, 1923-1931 1 omslag 481 Stukken over locomotiefdepots van de Nederlandse Spoorwegen, 1928-1958, z.j. 1 omslag 482 Stukken over de werkplaatsen van de Nederlandse Spoorwegen, 1935-1957, z.j. 1 omslag 1.2.1.1.2.4.13. Fabrieken 483 Stukken over Simplex, 1920 1 omslag 484-486 Stukken over Werkspoor, 20e eeuw 20e eeuw 3 omslagen 484 Algemeen, 1903-1966 485 Catalogus, 1e helft 20e eeuw 486 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over Werkspoor, 20e eeuw 487 Stukken over Heemaf, ca. 1940-1966 1 omslag 488 Stukken over Spoorijzer, voorheen J.C. Goudriaan's Indrustie- en Export-Mij, 1966 1 stuk Deze fabriek produceerde ook voor infrastructuur. NB 489-490 Stukken over Beijnes, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 2 omslagen 489 Algemeen 490 Ontwerptekeningen 491 Stukken over N.V. Allan & Co's in Rotterdam, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.1.2.4.14. Elektrificatie 492 Stukken over elektrische spoorwegen, 1904-1960, z.j. 1 omslag 493 Kranten- en tijdschriftartikelen over elektrificatie van spoorwegen en elektrificatie in het algemeen, 1920-1952 1 omslag 494 Kranten- en tijdschriftartikelen over elektrificatie van spoorlijnen in Nederland, 1924-1963 1 pak 495 Systeemkeuze elektrische tractie in Nederland, Voordracht voor de Technische Hogeschool Eindhoven, door ir. D.W. Venemans, 1981 1 stuk 1.2.1.1.2.5. Infrastructuur 1.2.1.1.2.5.1. Algemeen 496 Bestektekening van het Hulpstation Amsterdam aan het Oosterdok, [1873-1874] 1 blad 497 Krantenartikel over de niet uitgevoerde hoofdspoorweg Amsterdam-Utrecht-Grebbe, 1905 1 stuk 498 Stukken over wissels met heffende tongen van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen en enkele andere stukken over weg en werken van deze maatschappij, 1908-1967, z.j. 1 omslag 499 Stukken over bovenbouwmaterialen voor hoofdlijnen, lokaalspoorwegen en tramwegen in Nederland, [ca. 1918-ca. 1934] 1 omslag 500 Stukken over overwegen van de Nederlandse Spoorwegen, [ca. 1919-1960] 1 omslag 501 Artikel over de aanleg van de spoorweg Gouda-Alphen, 1916. Onvolledig 1 omslag 502 Kranten- en tijdschriftartikelen over stations en het Derde Administratiegebouw (HGB III) van de Nederlandse Spoorwegen, 1921-1966 1 omslag 503 Stukken over bouwactiviteiten van de Nederlandse Spoorwegen, 1926, 1956, 1962, z.j. 1 omslag 504 Atlas van Nederland, uitgave van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, met bladwijzer en legenda, 1928 1928 36 bladen 505 Kranten- en tijdschriftartikelen over nieuwe lijnen van de Nederlandse Spoorwegen, 1934-1964 1 omslag 506 Stukken over bovenbouwmaterialen van de Nederlandse Spoorwegen, 1938-1967 1 omslag 507-512 Kranten- en tijdschriftartikelen over stations van de Nederlandse Spoorwegen, alfabetisch geordend, [ca. 1945-1970] [ca. 1945-1970] 1 pak en 5 omslagen 507 A 1 pak 508 B-G 509 H 510 I-P 511 R 512 S-Z 513 Staat 15, Overzicht van de belangrijkste elektrische onderdelen nog aanwezig in de Onderstations en Schakelstations van de Nederlandse Spoorwegen, 1945 juni 29 1 stuk 514 Stukken over treinseinverlichting van de Nederlandse Spoorwegen, 1945-1947 1 pak 515 Stukken over bruggen van de Nederlandse Spoorwegen, 1945-1966 1 pak 516 Stukken over baanbouw van de Nederlandse Spoorwegen, 1946-1948 1 omslag 517 Tekening bij bestek Nederlandse Spoorwegen nr. 111, 1949, betreffende een baanvak bij Watergraafsmeer, vervallen 1 blad 518 Gegevens over stationsnamen in 1918 en andere jaren, verzameld vanaf 1988 1 omslag 519 Artikel over de renovatie van het derde hoofdgebouw (HGB III) van de Nederlandse spoorwegen, bijgenaamd de Inktpot, uit Het Reformatorisch Dagblad, 2000 1 stuk 520 Tekeningen betreffende de aanleg van centrale verwarming in stationsgebouwen door de Dienst Weg en Werken van de Staatsspoorwegen, 20e eeuw 1 omslag 521 Aantekeningen over de aanleg van spoorbanen door een onbekende auteur, z.j. 1 deel 522 Artikel over de werkzaamheden aan het spoor rond Amsterdam, uit Het Reformatorisch Dagblad 1 stuk 523 Lijst van baanvakken in Nederland per spoorwegmaatschappij ('Lijst Overbosch'), z.j. 1 omslag 1.2.1.1.2.5.2. Kaarten van het Spoor- en tramwegnet in Nederland 524 Kaarten van het Nederlandse spoor- en tramwegnet, uitgegeven door het Departement van Waterstaat, 1913, 1926, 1931 1 omslag 525 Kaart van de Nederlandse spoorwegen en tramwegen, uitgegeven door de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij., met op de achterzijde een kaart van aansluitende lijnen in Midden-Europa, ca. 1938 1 blad 526 Kaarten van het Nederlandse spoorwegnet, met aantekeningen, 1942, 1945, z.j. 1 omslag 527 Kaart van het spoorwegnet in Nederland ten behoeve van de opleidingsschool, uitgegeven door de Nederlandse Spoorwegen, toestand januari 1949 1 blad 528 Kaarten van het Nederlandse spoorwegnet, z.j. z.j. 1 omslag 529 Kaart van de spoorwegen in en rond Amsterdam waaronder het Project Westelijke Ringbaan, door Hendriks Bouwbureau te Amsterdam, 1980-1981 1980-1981 1 omslag 1.2.1.1.2.5.3. Signalering en beveiliging 530 Stukken over het seinwezen van de Nederlandse Spoorwegen, 1939-1965, z.j. 1 omslag 531 Stuk bevattende een schematische weergave van de betekenis van de verschillende standen van de seinen, 20e eeuw 1 stuk 532 Aantekeningen over NX-beveiliging door een onbekende auteur, 20e eeuw 1 omslag 533 Aantekeningen over signalering door een onbekende auteur, 20e eeuw 1 deel 1.2.1.1.2.6. Personeel 534 Stukken over personeel van de Nederlandse Spoorwegen en haar voorgangers, met name algemene regelingen, voorzieningen, stakingen en vakbonden, [ca. 1900-ca. 1965], z.j. 1 pak 535 Tekeningen van spoorwegmaterieel, vervaardigd op de opleiding Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool in Delft, 1918, 1920, z.j. 5 bladen 536 Stukken over onderwerpen die verband houden met het personeel van de Nederlandse Spoorwegen, met name voorzieningen voor het personeel, werving en beoordeling, persoonlijke veiligheid, directie en uniformen, [ca. 1922-1966] 1 pak 537 Kranten- en tijdschriftartikelen over de dienst op locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, met praktijkverhalen van machinisten, 1932-1960, z.j. 1 omslag 538-539 Blauwdrukken van de Cursus Voertuigen van de Nederlandse Spoorwegen, ca. 1940 ca. 1940 2 pakken 538 Blauwdrukken (1) 539 Blauwdrukken (2) 540 Stukken behorend bij de cursus dieseltractie van de Nederlandse Spoorwegen, 1944 1 pak 541 Teekeningen behoorende bij de handleiding cursus voor OMCN/MCN, een opleiding voor machinisten stoomlocomotief, voor 1948 1 deel 542 Stukken behorend bij de cursus diesel-elektrische tractie van de Nederlandse Spoorwegen, 1950 1 pak 543 Stukken over nieuwjaarsrecepties van de Nederlandse Spoorwegen voor het personeel, 1962-1967 1 omslag 544 Schrift met aantekeningen van E.G. Lindren, vermoedelijk in het kader van een spoorwegopleiding, 20e eeuw 20e eeuw 1 katern 1.2.1.1.2.7. Eerste en Tweede Wereldoorlog 545 Krantenartikelen over de spoorwegen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, waaronder de verbinding met Duitsland en doortocht van Duitse treinen, 1914-1939 1 omslag 546 Stukken over de Nederlandse Spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog, [ca. 1940-ca. 1945] 1 omslag 547 Stukken over de lotgevallen van de dynamometerwagen van de Nederlandse Spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog, 1941-1945 1 pak 548 Stukken over de rit Rotterdam-Keulen, 1943 sept. 1 omslag 549-550 Stukken over de identificatie van vreemd materieel, 1945 1945 2 pakken 549 Algemeen, 1945 550 Calques, tot 1945 551 Kranten- en tijdschriftartikelen over de wederopbouw van de spoorwegen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, [ca. 1945] 1 omslag 552 Stukken over de opsporing van materieel van de Nederlandse Spoorwegen in Duitsland, 1945 1 omslag 553 Lijsten van de locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen en haar voorgangers in de 19e en 20e eeuw, in het Engels, 1945 1945 1 pak 554 Stukken over de herstellingen aan het materieel van de Nederlandse Spoorwegen na de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk in de Werkplaats Haarlem, 1945-1946 1 omslag 555 Kranten- en tijdschriftartikelen over de spoorwegstaking tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1945-1960 1 omslag 556 Stukken van de Nederlandse Spoorwegen Dienst van tractie en van materieel en werkplaatsen, over de telling van krachtvoertuigen voor de European Central Interallied Transport Organisation (E.C.I.T.O.), 1946 1 omslag 557 Stukken over de spoorwegen in Nederland, met kaart Railways and waterways of Holland, met detailtekeningen van de centra van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, 1942, uitg. War Office, Geographical Section, General Staff no. 4183, 1949 1 omslag 1.2.1.1.2.8. Overige onderwerpen 558 Krantenartikel over de Spoorwegrecherche, met op de achterzijde een krantenartikel over een aanrijding van de Austria-Express met een ladderwagen van de Nederlandse Spoorwegen op de lijn Maassluis-Hoek van Holland, z.j. [na 1947] 1 stuk 559 Krantenartikel over het laboratorium van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht, 1954 1 stuk 1.2.1.1.3. Lokaalspoor- en tramwegen Voor materiaal over de combinatie spoor- en tramwegen zie de rubriek Vervoer algemeen. NB 1.2.1.1.3.1. Algemeen 560 Stukken over lokaalspoorwegen, 1916-1959, z.j. 1 omslag 561 Kranten- en tijdschriftartikelen over tramwegen in Nederland, 1935-1959 1 omslag 562 Krantenartikel over interlokale trams in Nederland, 1965 1 omslag 563 Krantenartikelen over stadstrams in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, 1965, z.j. 1 omslag 564-566 Aantekeningen door A.D. de Pater over tramwegen, 20e eeuw 20e eeuw 2 pakken en 1 omslag 564 Aantekeningen (1), met gedrukt overzicht van tramwegen in Nederland, 20e eeuw 1 pak 565 Aantekeningen (2), 20e eeuw 1 pak 566 Aantekeningen (3), 20e eeuw 1 omslag 567 Tramway Spel, uitgegeven door J. Vlieger in Amsterdam, met reclame voor Van Houtens Cacao, mogelijk met afbeeldingen van de Amsterdamse Omnibus Maatschappij, ca. 1885 1 blad 1.2.1.1.3.2. Maatschappijen 568-591 Stukken over tramwegmaatschappijen, 1901-1968 1901-1968 18 omslagen, 5 pakken en 1 stuk 568 Electrische Spoorweg Maatschappij (E.S.M.), Société Anonyme Belge de Tramways Néerlandais (Haarlem et extensions) (T.N.) en Tweede Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij (T.N.H.T.), 1901-1964, z.j. 1 omslag 569 Nederlandsche Tramweg Maatschappij (N.T.M.), 1920-1946 1 omslag 570 Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij (N.B.M.), Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij Zeist, 1927-1965, z.j. 1 omslag 571 Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij (R.E.T.M.), later Gemeentelijk Vervoerbedrijf Rotterdamse Electrische Tram (R.E.T.), 1927-1965, z.j. 1 omslag 572 Stoomtramweg Bergen op Zoom-Ossendrecht-Antwerpen, stalen brug bij Bergen op Zoom, 1928 1 stuk 573 N.V. Stoomtramweg-Maatschappij 'Oldambt-Pekela' (S.O.P.), 1928, 1933 1 omslag 574 N.V. Eerste Drentsche Stoomtramweg Maatschappij (E.D.S.) en Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij (D.S.M.), 1928-1956, z.j. 1 omslag 575 Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij (R.T.M.), 1930-1963, z.j. 1 omslag 576 Centrale Limburgsche Spoorweg Maatschappij (C.L.S.), later Limburgsche Tramweg-Maatschappij (L.T.M.), 1931, 1952, z.j. 1 omslag 577 Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (W.S.M.), 1931-1956, z.j. 1 omslag 578 Rijnlandsche Stoomtramweg Maatschappij (R.S.T.M.), 1931-1966, z.j. 1 omslag 579 N.V. Stoomtramweg-Maatschappij Oostelijk Groningen (O.G.), 1932-1947, z.j. 1 omslag 580 Noord-Zuid-Hollandsche Vervoer Maatschappij (N.Z.H.), 1932-1961 1 pak 581 Gooische Tramweg-Maatschappij (Go.T.M.), met onder meer een artikel over het tramwagendorp in Hilversum, 1933-ca. 1955 1 omslag 582 Haagsche Tramweg-Maatschappij (H.T.M.), 1935-1968, z.j. 1 omslag 583 Gemeentetram Amsterdam (G.T.A.) en Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (G.V.A./G.V.B.A/G.V.B.), 1942-1967, z.j. 1 omslag 584 Gemeente Electrische Tram Arnhem (G.E.T.A.) en Gemeentetram Nijmegen (G.T.N.), 1946-1949, z.j. 1 omslag 585 IJssel Stoomtram, later Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen (M.E.T.), 1954, 1967, z.j. 1 omslag 586 Metro van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Rotterdamse Electrische Tram (R.E.T.), 1958-1968 1 pak 587 Gemeentetram Utrecht (G.T.U.), 1965-1966, z.j. 1 omslag 588 Eerste Nederlandsche Electrische Tram-maatschappij (E.N.E.T.) en Electrische Spoorweg-Maatschappij Amsterdam-Zandvoort (E.S.M.), 19e-20e eeuw 1 pak Afkomstig van Ir. J.F. Mouthaan. NB 589 Tramwegmaatschappijen in Drenthe, Gelderland en Overijssel, 19e-20e eeuw 1 pak 590 Geldersche Tramwegen (G.T.W.), Stichtsche Tramway-Maatschappij (S.T.M.), Tramweg-Maatschappij Zutphen-Emmerik (Z.E.), Naamloze Vennootschap Gooische Tramweg Maatschappij (G.o.T.M.), Geldersche Tramweg-maatschappij (G.T.M.), 20e eeuw 1 pak 591 Société anonyme Belge des tramways de Groningen et de la province (T.G.P.) en Gemeentetram Groningen (G.T.G.0.), 20e eeuw. 1 omslag 1.2.1.1.3.3. Exploitatie 592 Dienstregelingen van het personen- en goederenvervoer van de Nederlandse Tramweg Maatschappij (N.T.M.), 1929 (onvolledig, gedeelte van de lijnen), 1935-1936, 1938-1939 1 omslag 593 Dienstregeling Stoomtram Walcheren (S.W.), 1907, 1908, 1926 1 omslag 594 Dienst-instructies Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (Z.N.S.M.), 1933 1 stuk 595 Dienstregelingen van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (N.T.M.) en aansluitende passagiersdiensten van Rederij Koppe, 1935, 1941, z.j. 1 omslag 596 Dienstregelingen van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (R.T.M.), 1936, 1938-1942, 1944-1946 1 pak 597 Overzicht van lijnen en dienstregelingen van de Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem, 1939-1947, z.j. 1 omslag 598 L.T.M., Propaganda-uitgave der N.V. Limburgsche Tramwegmaatschappij te Roermond ter bevordering van het vreemdelingenverkeer in Midden- en Zuid-Limburg en het vervoer over de lijnen der maatschappij, 1939 1 stuk 599 Dienstregelingen Maas-Buurtspoorweg (M.B.S.), 1940-1942 1 omslag 600 Overzicht van lijnen en dienstregelingen van de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij (Z.V.T.M.), 1940-1945, z.j. 1 omslag 601 Lijnenloop van tramwegen van de Gemeente Electrische Tram Arnhem (G.E.T.A.), het Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam (G.V.B.A.), de Haagsche Tramweg-Maatschappij (H.T.M.) en de Rotterdamsche Electrische Tram (R.E.T.), z.j. 1 omslag 1.2.1.1.3.4. Materieel en infrastructuur 602 Tekening van een tramlocomotief door de Machinefabriek Breda, 1899 1899 1 stuk 603 Album van trammaterieel van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, 1886 en 1915, kopieën 1 omslag 604 Tekening van een locomotief van de Rotterdamsche Tramweg maatschappij (R.T.M.) systeem Winterthur, 1895 1 blad 605 Ontwerptekeningen van de stoomtramweg Middelburg/Vlissingen-Domburg, te exploiteren door de Stoomtram Walcheren (S.W.), 1901 2 bladen 606 Tekeningen van tramlocomotieven van de lijnen Nunspeet-Hattem en Zwolle-Blokzijl, 1908-1914 1 omslag 607 Tekening van een volgrijtuig type B van de Noord Zuid Hollandsche Tramweg Maatschappij (N.Z.H.T.M.), 1923 1 blad 608 Stukken over tramweglocomotieven, ontworpen door Ir. D. Verhoop, 1941, 1943, z.j. 1 omslag 609-613 Stukken betreffende De Stoomlocomotieven der Nederlandse Tramwegen, door S. Overbosch, ca. 1957 ca. 1957 3 omslagen en 2 pakken 609 Drukproeven, [ca. 1957] 1 omslag 610 Gereviseerde drukproeven, [ca. 1957] 1 pak 611 Correspondentie, [ca. 1957-ca.1960] 1 omslag 612 Tabellen en illustraties, 1957 1 omslag 613 Typoscript met bijlagen, 1957 1 pak 614 Het tramwegmaterieel van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, typoscript, met bijlagen, 1957 1 omslag Gepubliceerd in Op de rails,1957, blz. 37 e.v.. NB 615 De historische ontwikkeling van de Nederlandse stoom- en tramwegrijtuigen, door Prof.ir.dr. A.D. de Pater, manuscript, [ca. 1962] 1 omslag 616 De Stoomlocomotieven der Nederlandse Tramwegen, door S. Overbosch,drukproeven van de tweede herziene druk, 1965 1 pak 617 De Stoomlocomotieven der Nederlandse Tramwegen, door S. Overbosch, tweede drukproef van de tweede herziene druk, 1966 1 pak 618-642 Aantekeningen door A.D. de Pater over materieel van tramweg- en buurtspoormaatschappijen in Nederland in de 19e en 20e eeuw, met bijlagen, 20e eeuw 20e eeuw 25 omslagen 618 Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij (A.O.M.) 619 De Schielandsche Tramweg-Maatschappij (S.l.T.M.) 620 Eerste Nederlandsche Electrische Tram-Maatschappij (E.N.E.T.) 621 Electrische Spoorweg Maatschappij (E.S.M.) 622 Gemeentetram Amsterdam (G.T.A.) 623 Gemeentetram Sloten (G.T.S.) 624 Gooische Stoomtram (G.S.) 625 Haagsche Tramweg Maatschappij (H.T.M.) 626 IJsel Stoomtramweg-Maatschappij (IJ.S.M.) 627 Limburgsche Tramweg-Maatschappij Limburgsche Tramweg-Maatschappij (L.T.M.) 628 Maas-Buurtspoorweg (M.B.S.) 629 Noordbrabantsche Stoomtramweg-Maatschappij (N.B.S.M.) 630 Ooster Stoomtram-Maatschappij (O.S.M.) 631 Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij (R.E.T.M.) en Rotterdamsche Electrische Tram (R.E.T.) 632 Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (R.T.M.) 633 Stoomtram Maas en Waal (M&W) 634 Stoomtram-Maatschappij Amsterdam-Sloterdijk (S.M.A.S.) 635 Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem (S.B.M.) 636 Stoomtramweg Bergen op Zoom-Tholen (B.T.) en Stoomtramweg-Maatschappij Antwerpen-Bergen op Zoom-Tholen (A.B.T.) 637 Stoomtramweg-Maatschappij 's-Bosch-Helmond ('sB.H.) 638 Tramweg-Onderneming Gouda-Bodegraven (O.G.B.), Stoomtramweg-Maatschappij "Gouda" (S.G.) en De Algemeene Tram-Maatschappij Gouda-Bodegraven (A.T.M.-G.B.) 639 Utrechtsche Tram-Maatschappij Utrechtsche Tram-Maatschappij (U.T.M.) 640 Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (W.S.M.) 641 Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij (Z.V.T.M.) 642 Overige maatschappijen 643 Lijst van tramwegmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1 stuk 644 Stukken over tramweglocomotieven in Nederland, z.j. 1 omslag 1.2.1.1.4. Overige middelen van openbaar vervoer Zie ook de rubriek Nederlandse Lokaalspoor- en tramwegen. NB 645 Nota van Grand Hotel 'Brittannia' in Vlissingen, eigendom van de Stoomvaart-maatschappij 'Zeeland', met op de achterzijde de kaart Flushing mail route and its principal connections, 1926 1 stuk 646 Van Diligence tot Autobus, krantenknipsels van een serie artikelen in de Zeister Courant, 1949-1950 1 omslag 1.2.1.1.5. Musea, museumlijnen en modelbouw 1.2.1.1.5.1. Algemeen 647 Stukken over promotionele publicaties en activiteiten van de Nederlandse Spoorwegen, waaronder de zogenoemde Speelkamer, een miniatuurspoor op de stations Amsterdam C.S. en Scheveningen, [ca. 1925-1964] 1 pak 648 Stukken over tramwegmusea, 1951-1965, z.j. 1 omslag 649 Stukken over miniatuurspoorwegen, 1946-1968 1 omslag 650 Stukken over modelbouw, 1951-2000 1 omslag 651 Kranten- en tijdschriftartikelen over museumspoorwegen in Nederland, 1967-1992 1 pak 652 Kranten- en tijdschriftartikelen over modelspoorbouw, 1972-1992 1 omslag 653 Reproductie van een waterverftekening uit 1866 van het Station Maliebaan, verstuurd aan de Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum als nieuwjaarsgroet, 1974 1 blad 654 Musea op het gebied van spoorwegen en techniek en museumspoorlijnen, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.1.5.2. Spoorwegmuseum Utrecht Ir. A.D. de Pater was lid van de Raad van Toezicht van het Spoorwegmuseum. NB 655 Jaarrekeningen, begrotingen en accountantsrapporten, 1946-1967 1 pak 656 Stukken over de replica van locomotief 'De Arend' van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, [ca. 1948] 1 omslag 657 Offertes voor het vervaardigen van reproducties van tekeningen en stukken over het beheer van historisch belangrijke tekeningen, 1949, 1960 1 omslag 658 Artikelen uit kranten en tijdschriften over het spoorwegmuseum in Utrecht, 1951-1954 1 omslag 659-662 Stukken over restauratie van materieel onder beheer van het Spoorwegmuseum, 1951-1962 1951-1962 1 pak en 3 omslagen 659 Algemeen, 1951-1958 1 pak 660 Rijtuigen en wagens, 1951-ca. 1956 661 Herstel van kleuren en appendages, ca. 1953-ca. 1957 662 Tramrijtuigen, ca. 1957 663 Huurovereenkomst tussen het Spoorwegmuseum en de Nederlandse Spoorwegen, met tekening van het emplacement, 1952-1953 1 omslag 664 Stukken over seininstallaties, 1953-1960 1 omslag 665 Stukken over personeel, 1953-1966 1 omslag 666 Folders, 1954-ca. 1975 1 omslag 667 Lijst van te vervoeren goederen naar het Spoorwegmuseum, 1957 1 omslag 668 Nieuwjaarskaarten, 1957-1968, z.j. 1 omslag 669 Notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht op en de directie van de Stichting Nederlands Spoorwegmuseum, met convocaties, 1958-1965 1 pak 670 Notulen van de raad van Toezicht en de directeur van de Stichting Nederlands Spoorwegmuseum, met bijlagen, 1966-1972 1 pak 1.2.1.2. Internationaal 1.2.1.2.1. Spoorwegen 1.2.1.2.1.1. Algemeen 671-697 Kranten- en tijdschriftartikelen, 1890-1993 1890-1993 27 omslagen 671 1890-1959, z.j. 672 [ca. 1923]-1979, z.j. 673 1923-1980, z.j. 674 1953-1979, z.j. 675 1960-1969 676 1965-1977 677 1965-1980 678 1970-1974 679 1975-1979 680 1980 681 1981 682 1982 683 1983 684 1984 685 1985 jan.-juni 686 1985 juli-dec. 687 1986 jan.-juni 688 1986 juli-dec. 689 1987 jan.-mrt. 690 1987 april-juni 691 1987 juli-dec. 692 1988 693 1989 694 1990 695 1991 696 1992 697 1993 698 Promotiemateriaal voor Duitstalige uitgaven over spoorwegen, 1981, z.j. 1 omslag 699 Promotiemateriaal van aanbieders van uitgaven op het gebied van spoorwegen, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2. Vervoer en exploitatie De nummers onder deze rubriek bevatten door A.D. de Pater grotendeels geografisch ingedeelde stukken. Merendeels betreft het stukken in het kader van vervoer en exploitatie, maar ook stukken over materieel komen voor. NB 1.2.1.2.1.2.1. Algemeen 700 Kranten- en tijdschriftartikelen over dienstregelingen, 19e-20e eeuw 1 omslag 701 Kranten- en tijdschriftartikelen over financiën, 19e-20e eeuw 1 omslag 702 Kranten- en tijdschriftartikelen over goederenvervoer, 19e-20e eeuw 1 omslag 703 Kranten- en tijdschriftartikelen over plaatsbewijzen, 19e-20e eeuw 1 omslag 704 Artikel over stremmingen, 19e-20e eeuw 1 stuk 1.2.1.2.1.2.2. Europa 1.2.1.2.1.2.2.01. Algemeen 705 Kaarten van de spoorwegen van Europa, Oostenrijk-Hongarije en de Balkanlanden, Groot-Brittannie, en de zuidelijke helft van Duitsland inclusief Europees Rusland, 1911, 1978, z.j. 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.02. Internationale verbindingen 706 Algemeen, 19e-20e eeuw, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 1 omslag 707 Stukken over Wagons-Lits, ca. 1920-1988 1 omslag 708 Stukken over de lijn Warschau-Wenen, 19e-20e eeuw 1 pak 709 Stukken over de Semmering Eisenbahn (Wenen-Triëst), 19e-20e eeuw 1 omslag 710 Stukken over spoorlijnen binnen en van en naar Oost-Europa, de zogenoemde 'lijsten Page', 19e-20e eeuw 1 pak 711 Stukken over spoorwegen op de Balkan, 19e-20e eeuw 1 omslag 712 Stukken over Mitropa en de Deutsche Schlafwagen- und Spreisewagen-Gesellschaft (DSG), 20e eeuw 1 omslag 713 Stukken over spoorwegen in de Elzas, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.03. België 714 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 715 Krantenknipsels over spoorwegongelukken, 1908-1926 1 omslag 716-717 Stukken over de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 20e eeuw 20e eeuw 1 pak en 1 omslag 716 Algemeen, stoomlocomotieven en elektrificatie 1 omslag 717 Overige onderwerpen 718 Stukken over de Belgische spoorwegen na de Tweede Wereldoorlog, 1945 1 omslag 719 Stukken over 150 jaar Droogenbroodroute en de route Angleur-Kimkempois, 1996-1997 1 omslag 720 Publicaties en notities door verschillende auteurs, 19e-20e eeuw 1 pak 721 Kaarten van het lijnennet, 19e-20e eeuw 1 omslag 722 Stukken over particuliere maatschappijen, 19e-20e eeuw 1 omslag 723 Aantekeningen door A.D. de Pater en anderen, over Belgische spoorwegen in het algemeen en met betrekking tot statistiek, 20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.2.2.04. Luxemburg 724 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.05. Frankrijk 725 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 726 Kaarten van het spoorwegnet, 1945, 1948 4 bladen 727 Stukken over de Chemins de Fer de Paris à Lyon et a la Méditerranée, 19e-20e eeuw 1 pak 728 Stukken over de Compagnie des Chemins de Fer de l'Est Français, 19e-20e eeuw 1 omslag 729 Stukken over de lijn Parijs-Orléans-Midi, 19e-20e eeuw 1 omslag 730 Stukken over kleine spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw 1 omslag 731 Stukken over de voorgangers van de Chemins de Fer de l'Etat, 19e-20e eeuw 1 omslag 732 Stukken over de Chemin de Fer du Nord, 19e-20e eeuw 1 omslag 733 Stukken over de Chemins de Fer de l'Etat, 20e eeuw 1 omslag 734 Stukken over de Société National des Chemins de Fer, 20e eeuw 1 pak 735 Stukken over de voorgangers van de Chemin de Fer de Paris à Lyon et a la Méditerranée, 20e eeuw 1 deel 1.2.1.2.1.2.2.06. Spanje 736 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.07. Portugal 737 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.08. Groot-Brittannië 738 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 739 Stukken over de afdelingen Weg en werken en Seinwezen, 19e-20e eeuw 1 omslag 740-747 Stukken over maatschappijen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 7 omslagen en 1 stuk 740 London and North Western Railway, 19e-20e eeuw 1 omslag 741 Midland Railway, 19e-20e eeuw 1 stuk 742 London Midland and Scottisch Railway, 19e-20e eeuw 1 omslag 743 London and North Eastern Railway, voorlopers, 1800-1999 1 omslag 744 London and North Eastern Railway, 18e-19e eeuw 1 omslag 745 Great Western Railway, 19e-20e eeuw 1 omslag 746 Southern Railway, 19e-20e eeuw 1 omslag 747 Kleine maatschappijen, 19e-20e eeuw 1 omslag 748 Stukken over overige onderwerpen, 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.2.2.09. Ierland 749 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.10. Duitsland 750 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 pak 751 Stukken over spoorlijnen binnen Duitsland en van en naar Duitsland, 19e-20e eeuw 1 omslag 752-757 Deutsche Reichsbahn, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 6 omslagen 752 Algemeen (1), 19e-20e eeuw 753 Algemeen (2), 19e-20e eeuw 754 Algemeen (3), 19e-20e eeuw 755 Algemeen, vanaf 1945 756 Reclamefolders, 19e-20e eeuw 1 omslag 757 Dienstregelingen,19e-20e eeuw 758-759 Deutsche Bundesbahn en Deutsche Bahn, 20e eeuw 20e eeuw 2 omslagen 758 Algemeen 759 Dienstregelingen 760-766 Stukken over overige maatschappijen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 7 omslagen 760 Lijsten van voorgangers van de Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung (K.P.E.V.), 19e-20e eeuw 1 omslag 761 Bayerischen Ostbahn, 19e-20e eeuw 1 omslag 762 Kg. Sächsische Staats-Eisenbahnen, 19e-20e eeuw 1 omslag 763 Kgl. Bayerische Staatsbahn, 19e-20e eeuw 1 omslag 764 Mecklenburgische Friedrich-Franz Eisenbahn, 19e-20e eeuw 1 omslag 765 Oldenburgischen Staatsbahn, 19e-20e eeuw 1 omslag 766 Württembergischen Staatsbahn, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.11. Oostenrijk 767 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 768 Stukken over de Kaiserlich-königlichen Staatsbahnen (kkStB), Oostenrijk, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.12. Zwitserland 769 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 770 Stukken over maatschappijen en spoorlijnen op normaalspoor, 19e-20e eeuw 1 omslag 771 Maatschappijen en spoorlijnen op smalspoor, 19e-20e eeuw 1 omslag 772 Promotiemateriaal, 20e eeuw 1 pak 773 Stukken over industriele spoorwegen, 20e eeuw 1 omslag 774-780 Schweizerische Bundesbahn, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 3 pakken, 3 omslagen en 1 stuk 774 Algemeen 1 pak 775 Promotiemateriaal 1 omslag 776 Rollend materieel en Weg en werken 1 pak 777 Teilbericht der Schweizerische Bundesbahnen úber die Frage des Schrumpfmasses warm aufgezogener Radreifen, concept, met bijlagen, 1934 1 omslag 778 Kalenders, 1936-1939, 1951-1954, 1956 1 pak 779 Teilbericht G uber Funkempfangsstörungen auf elektrisch betriebenen Strecken der Schweizerischen Bundesbahnen, 1938 1 stuk 780 Dienstregelingen, 1946 1946 1 omslag 781-783 Stukken over overige maatschappijen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 2 omslagen en 1 pak 781 Voorgangers van de Schweizerische Bundesbahn, 19e-20e eeuw 1 omslag 782 Berner Alpenbahn Gesellschaft, 19e-20e eeuw 1 pak 783 Rhätische Bahn, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.13. Italië 784 Ferrovie dello Stato en voorgangers, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.14. Griekenland 785 Algemeen, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.15. Tsjecho-Slowakije 786 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.16. Joegoslavië 787 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.17. Hongarije 788 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.2.2.18. Roemenië 789 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.19. Polen 790 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 791 Characterystyki normalnotorowych pojazdów trakcyjnych, door Mgr. inz. Józef Fijalkowski en Mgr. inz. Wiktor Kowalewski, Warzawa, 1959. Kopie van een boek in het Pools over Normaalspoor in Polen 1 stuk 1.2.1.2.1.2.2.20. Denemarken 792 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.21. Noorwegen 793 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 794 Grafieken van de dienstregeling van de Norges Stats Baner (N.S.B.) nr. 99, geldig tot en met 10 juni 1950, ca. 1950 1 deel 1.2.1.2.1.2.2.22. Zweden 795 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.2.23. Finland 796 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.3. Afrika 797 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.2.4. Amerika 1.2.1.2.1.2.4.1. Noord-Amerika 1.2.1.2.1.2.4.1.1. Canada 798 Stukken over spoorwegen in Canada, 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.2.4.1.2. Verenigde Staten 799 Stukken over spoorwegen algemeen, maatschappijen, tractie, personeel en routes, 19e-20e eeuw 1 pak 800 Stukken over de Railway & Locomotive Historical Society, Inc., 19e-20e eeuw 1 pak 801-805 Stukken over maatschappijen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 5 pakken 801 Maatschappijen (1) 802 Maatschappijen (2) 803 Maatschappijen (3) 804 Maatschappijen (4) 805 Maatschappijen (5) 1.2.1.2.1.2.4.2. Midden-Amerika 806 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.4.3. Zuid-Amerika 807 Stukken over spoorwegen in Argentinië, 19e-20e eeuw 1 omslag 808 Stukken over spoorwegen in Bolivia, Ecuador, Peru en Venezuela, 19e-20e eeuw 1 omslag 809 Stukken over spoorwegen in Brazilië, 19e-20e eeuw 1 omslag 810 Stukken over staatsspoorwegen in Chili, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.5. Azië 1.2.1.2.1.2.5.1. Rusland Zie ook de rubriek Meerdere landen. NB 811 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 pak 812-821 Publicaties over de Russische spoorwegen, grotendeels in het Russisch19e-20e eeuw. Fotokopieën, 19e-20e eeuw. Fotokopieën 19e-20e eeuw. Fotokopieën 10 delen 812 Boek, verband houdend met de spoorwegen in Rusland, uitg. 1896, kopie. Russisch 813 Boek, verband houdend met de spoorwegen in Rusland, uitg.1896, kopie. Russisch 814 Vertaling in het Nederlands van een boek van Rakov over de spoorwegen in Rusland, 20e eeuw Zie ook inv. nr. 819 NB 815 Boek, verband houdend met de spoorwegen in Rusland, uitg. 1902, kopie. Russisch 816 Boek of artikel verband houdend met de spoorwegen in Rusland, uitg. 1905, kopie. Russisch 817 Boek, verband houdend met de spoorwegen in Rusland, uitg. 1910, kopie. Russisch 818 Boek, verband houdend met de spoorwegen in Rusland, uitg. Moskou 1929, kopie. Russisch 819 Boek, verband houdend met de spoorwegen in Rusland, uitg. Moskou 1935, kopie. Russisch Dit boek is mogelijk in vertaling in de collectie aanwezig, zie inv. nr. 814 NB 820 Boek over de spoorwegen in Rusland in de periode 1846-1940, uitg. Moskou 1941, kopie. Russisch 821 Boek, verband houdend met de spoorwegen in Rusland, uitg. Moskou, 1950, kopie. Russisch 822-828 Stukken over statistiek, 1893-1910 1893-1910 6 omslagen en 1 pak 822 1893 823 1895 824 1896 825 1897 826 1905 1 pak 827 1910 828 1893-1910 (dubbelen) 1.2.1.2.1.2.5.2. Japan 829 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.5.3. China 830 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.5.4. Midden-Oosten 831 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.5.5. Ceylon 832 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.5.6. India 833 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 834 Stukken over maatschappijen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.2.5.7. Indonesië Zie ook de rubriek Meerdere landen. NB 835-837 Algemeen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 3 omslagen 835 Algemeen (1) 836 Algemeen (2) 837 Algemeen (3) 838-840 Stukken over Staatsspoorwegen op Java, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 3 omslagen 838 Staatsspoorwegen op Java (1) 839 Staatsspoorwegen op Java (2) 840 Staatsspoorwegen op Java (3) 841 Stukken over de staatsspoorweg Djawatan Kereta Api, 1956 1 omslag 1.2.1.2.1.2.5.8. Meerdere landen 842 Krantenartikelen over spoorwegen in Indonesië, Birma en Rusland, 1984-1987, z.j. 1 omslag 1.2.1.2.1.2.6. Australië en Nieuw-Zeeland 843 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3. Materieel en infrastructuur In deze verzameling zijn door A.D. de Pater verschillende wijzen van indelen gebruikt. Er bestaan indelingen naar soort tractie, periode, spoorwegmaatschappij, naar land, fabrieken en onderdelen. Deze series zijn merendeels gehandhaafd. Ook in de serie Vervoer en exploitatie, die de geografisch ingedeelde stukken bevat en stukken ingedeeld naar maatschappij, komen stukken over materieel voor. Stukken die niet naar land zijn in te delen zijn altijd in de rubriek Internationaal geplaatst. Hierin kunnen zich ook stukken bevinden die mede Nederlands materieel betreffen. NB 1.2.1.2.1.3.1. Algemeen 844 Stukken over ontwikkelingen in de spoorwegtechniek, 1937-1949, z.j. 1 omslag 1.2.1.2.1.3.2. Reclameknipsels Dit is een door A.D. de Pater samengestelde serie met knipsels uit tijdschriften met reclame voor en afbeeldingen van materieel en infrastrucuur, incidenteel met kopieën van technische tekeningen, losse foto's en kaarten van de spoorwegnetten, geografisch geordend naar land van bestemming en voor zover het Europa betreft veelal naar maatschappij. NB 1.2.1.2.1.3.2.1. Europa 1.2.1.2.1.3.2.1.1. Algemeen en internationaal 845 Algemeen en stukken over Wagons-Lits en Trans Europ Express, 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.3.2.1.2. België 846 Algemeen, 1837-1926 1 pak 1.2.1.2.1.3.2.1.3. Engeland 847 Algemeen en stukken over de London, Midland and Scottish Railway (L.M.S.), 19e-20e eeuw 1 pak 848 Stukken over de London, Midland and Scottish Railway ( L.M.S.), 19e-20e eeuw 1 omslag 849 Stukken over diverse maatschappijen, 19e-20e eeuw 1 omslag 850 Stukken over kleine maatschappijen, 19e-20e eeuw 1 pak 851-855 Stukken over British Rail en British Railway, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 4 omslagen en 1 pak 851 Map I 1 pak 852 Map II 853 Map III 854 Map IV 855 Materieel 856-857 Stukken over de London and North Eastern Railway (L.N.E.R.) en voorlopers, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 1 pak en 1 omslag 856 Algemeen 1 omslag 857 Locomotieven 858 Stukken over de Great Western Railway (G.W.R.), 19e-20e eeuw 1 pak 859 Stukken over de Southern Railway, 19e-20e eeuw 1 omslag 860-861 Stukken over industrieel materieel, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 2 omslagen 860 Map I 861 Map II 1.2.1.2.1.3.2.1.4. Ierland 862 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.2.1.5. Duitsland 863 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 864 Stukken over oude maatschappijen, 19e-20e eeuw 1 omslag 865-868 Stukken over de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft, 1920-1937 1920-1937 4 omslagen 865 Map I 866 Map II 867 Map III 868 Map IV 869-872 Stukken over de Deutsche Bundesbahn, 1949-ca. 1980 1949-ca. 1980 2 pakken en 2 omslagen 869 Map I 1 omslag 870 Map II 1 omslag 871 Map III 1 pak 872 Map IV 1 pak 1.2.1.2.1.3.2.1.6. Frankrijk 873 Stukken over de Est, 19e-20e eeuw 1 omslag 874 Stukken over de Alsace-Lorraine, 19e-20e eeuw 1 omslag 875-877 Stukken over de Nord, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 2 omslagen en 1 pak 875 Map I 1 pak 876 Map II 877 Map III 878 Stukken over de Ceinture, Ouest en andere voorlopers van de État, 19e-20e eeuw 1 omslag 879 Stukken over de État, 19e-20e eeuw 1 pak 880 Stukken over de Paris-Orléans en voorlopers, 19e-20e eeuw 1 pak 881 Stukken over de Midi, 19e-20e eeuw 1 omslag 882 Stukken over de Paris-Orléans en Midi, 19e-20e eeuw 1 omslag 883 Stukken over de Paris, Lyon et Méditerrannée 19e en 20e eeuw 1 omslag 884 Stukken over diverse maatschappijen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.2.1.7. Zwitserland 885 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 pak 886 Algemeen en stukken over de voorlopers van de Schweizerische Bundesbahn, 19e-20e eeuw 1 omslag 887 Foto's, 19e-20e eeuw 1 omslag 888-890 Stukken over de Schweizerische Bundersbahn, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 3 omslagen 888 Stoomlocomotieven 889 Elektrische locomotieven, rijtuigen en wagens, 20e eeuw 890 Diversen, 19e - 20e eeuw 1.2.1.2.1.3.2.2. Afrika 891 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 pak 892 Stukken over de Berberstaten, Egypte, Abessinië, 19e-20e eeuw 1 omslag 893 Stukken over Marokko, Algerië, Noordelijk Centraal Afrika, 19e-20e eeuw 1 omslag 894 Stukken over Zuidelijk Centraal Afrika, 19e-20e eeuw 1 omslag 895 Stukken over Zuid-Afrika, 19e-20e eeuw 1 omslag 896 Stukken over Rhodesië, Madagaskar, Mauritius, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.2.3. Amerika 1.2.1.2.1.3.2.3.1. Noord-Amerika 897 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 898 Stukken over de Verenigde Staten, 19e-20e eeuw 1 pak 899 Stukken over Canada en Mexico, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.2.3.2. Zuid-Amerika 900 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 901 Stukken over Argentinië, 19e-20e eeuw 1 pak 902 Stukken over Brazilië, 19e-20e eeuw 1 omslag 903 Stukken over overige landen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.2.4. Azië 904 Stukken over China, Japan en Arabië, 19e-20e eeuw 1 omslag 905 Stukken over India en Ceylon, 19e-20e eeuw 1 pak 906 Stukken over Iran (Perzië), Turkije, Achter-Indië, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.2.5. Oceanië 907 Stukken over Australië, 19e-20e eeuw 1 omslag 908 Stukken over Nieuw-Zeeland, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3. Materieel 1.2.1.2.1.3.3.1. Algemeen 909 Parc du materiel roulant: locomotives, automotrices, voitures, fourgons, wagons, rapport d'enquete, Union internationale des chemins de fer (UIC) en Office de recherches et d'essais (ORE), Utrecht, 1954 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.2. Geografisch geordend 1.2.1.2.1.3.3.2.1. Algemeen 1.2.1.2.1.3.3.2.1.1. Europa 1.2.1.2.1.3.3.2.1.1.1. Algemeen 910-912 Lijsten en staten van materieel in Europa met uitzondering van Nederland, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 3 pakken 910 Lijsten en staten (1) 911 Lijsten en staten (2) 912 Lijsten en staten (3) 1.2.1.2.1.3.3.2.1.1.2. België 913 Locomotiefalbum van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 1926 1 omslag 914 Lijsten van het materieel van de Belgische spoorwegen, opgesteld door diverse personen, 19e-20e eeuw 1 pak 915-919 Stukken over materieel van de Chemins de fer de l'État Belge, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 5 omslagen 915 Algemeen 916 Locomotiefalbum (1) 917 Locomotiefalbum (2) 918 Locomotiefalbum (3) 919 Locomotiefalbum (4) 920-922 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen, met bijlagen, 20e eeuw 20e eeuw 3 omslagen 920 Algemeen 921 Locomotieven 922 Rijtuigen 923 Ontwerptekeningen van materieel van particuliere maatschappijen, kopieën, 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.3.3.2.1.1.3. Luxemburg 924 Stuk over de elektrificatie van de spoorwegen in Luxemburg, Frans, 1951 1 stuk 1.2.1.2.1.3.3.2.1.1.4. Engeland 925 Stukken over materieel van het Railway Operating Department tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1919 1 omslag 926 Stukken over materieel van het War Department, ca. 1940-1945 1 omslag 927 Stukken over locomotieven, 19e-20e eeuw 1 pak 928 Stukken over rijtuigen, wagens en schepen, 19e-20e eeuw 1 omslag 929 Stukken over rollend materieel, 19e-20e eeuw 1 omslag 930 Stukken over tractie en materieel, 19e-20e eeuw 1 omslag 931 Stukken over bijzonder materieel, waaronder de onbemande posttrein in Londen, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.2.1.1.5. Duitsland 932 Album rijtuigen en wagens van de Königliche Preussische Eisenbahn Verwaltung, ca. 1880-ca. 1915 1 deel 933 Beschrijvingen van motorlocomotieven van de Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, 1930-1931 1 pak 934 Stukken over onderhoud van materieel in het Saargebied, 1933 1 omslag 935 Musterblätter Deutscher Dampflokomotieven, deel I.1 betreffende sneltreinlocomotieven, personentreinlocomotieven en goederenlocomotieven, technische tekeningen, uitgegeven door de Arbeitsgemenschaft HTK, Oscar Pieper, Gustav Röhr, 1968 1 deel 936 Musterblätter Deutscher Dampflokomotieven, deel I.2 betreffende tenderlocomotieven, technische tekeningen, uitgegeven door de Arbeitsgemenschaft HTK, Oscar Pieper, Gustav Röhr, 1970 1 deel 937 Die historischen Lokomotiven der Badischen Staats-Eisenbahn, door R. von Helmholtz, kopie van een getypt manuscript, uitg. onbekend, z.j. 1 stuk 938 Stukken over materieel van de Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung (K.P.E.V.), 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.3.3.2.1.1.6. Zwitserland 939 Catalogus van gemotoriseerde locomotieven van de Schweizerische Bundesbahn, z.j. 1 deel 1.2.1.2.1.3.3.2.1.2. Amerika 940 Verenigde Staten, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.2.1.3. Afrika 941 Album der gereedschappen, onderdeelen van rijtuigen en wagens, oliepotten, assen en wielen, locomotiefassen, rijtuigen, locomotieven, kranen, Nederlandsche Zuid-Afrikaanse Spoorweg-Maatschappij, Amsterdam, 1890 1 deel 942 Register betreffende technische specificaties van het materieel van de East African Railways and Harbours, met foto's en tekeningen, z.j. 1 deel 1.2.1.2.1.3.3.2.1.4. Azië 1.2.1.2.1.3.3.2.1.4.1. Indonesië 943 Stukken over het locomotief- en voertuigpark van de Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij, 1909-1939 1 omslag 944 Stukken over het locomotief- en voertuigpark van de Samarang-Joana Stoomtram-maatschappij en de Serajoedal Stoomtram-maatschappij, 1922-1938 1 omslag 945 Tekeningen van tenderlocomotieven van de Staatsspoorwegen en het Verenigd Spoorwegbedrijf in Indonesië, indienstneming 1871-1926, afkomstig uit het locomotiefalbum 1948, in kopie, 1948 1948 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.2.1.4.2. Rusland 946 Algemeen, 1837-1912 1 pak 947 Materieelalbum, z.j. 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.2.2. Literatuur 948-963 Verzamelde literatuur, deels in kopie, soms vergezeld door correspondentie van A.D. de Pater over materieel, geordend per land, ca. 1980-ca. 1990 ca. 1980-ca. 1990 8 omslagen, 7 pakken en 1 stuk De literatuur is vaak in de taal van het betreffende land NB 948 België, met inhoudsopgave, 1898-1939 1 pak 949 China, 1982-1986 1 omslag 950 Denemarken, 1985 1 omslag 951 Duitsland, 1975-1995 1 pak 952 Frankrijk, 1950-1989 1 pak 953 Hongarije, 1989 1 pak 954 Italië, 1978-1987 1 omslag 955 Japan, 1985-1989 1 omslag 956 Polen, 1986-1988 1 pak 957 Rusland, 19e-20e eeuw 1 pak 958 Spanje, 1982-1985 1 omslag 959 Tsjechië, 20e eeuw 1 omslag 960 Zweden, 1985-1989 1 omslag 961 Zwitserland, 1987-1989 1 omslag 962 Zuid-Afrika, 1989 1 stuk 963 Onbekend, 1975-1995 1 pak 1.2.1.2.1.3.3.3. Locomotieven en tenders 964 Algemeen, 1875-1954, z.j. 1 omslag 965 Les locomotives a l'exposition d'Anvers 1885, door J. Morandiere, uit Revue Générale des Chemins de fer 9 (1886), artikel over de locomotieven op de wereldtentoonstelling 1885 in Antwerpen, met tekeningen, kopie, 1886 1 omslag 966 Tekening van een locomotief, in Duitsland bekend als nummer G73, in België bekend als nummer 73+, 1895 1 blad 967 Lijst met nummers van locomotieven, in het Frans, 19e-20e eeuw 1 stuk 968-970 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over locomotieven in België, 20e eeuw 20e eeuw 3 pakken 968 Algemeen 969 Algemeen en stoomlocomotieven 970 Hoofdafmetingen 971-972 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over locomotieven in Duitsland, met bijlagen, 20e eeuw 20e eeuw 2 pakken 971 Algemeen en overige maatschappijen, 20e eeuw 972 Deutsche Bahn en Deutsche Reichsbahn, 20e eeuw 973-976 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over locomotieven in Engeland, geordend naar maatschappij, met bijlagen, 20e eeuw 20e eeuw 3 pakken en 1 omslag 973 Algemeen en Bijzonder materieel 1 omslag 974 Maatschappijen, A-K 975 Maatschappijen, L 976 Maatschappijen, M-Z 977 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over locomotieven in Ierland, met bijlagen, 20e eeuw 1 omslag 978 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over locomotieven in Luxemburg, met bijlagen, 20e eeuw 1 omslag 979 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over locomotieven in Rusland, met bijlagen, 20e eeuw 1 omslag 980-985 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over locomotieven per contiment, 20e eeuw 20e eeuw 3 omslagen en 3 pakken 980 Afrika 1 pak 981 Azië 1 pak 982 Europa 1 omslag 983 Noord-Amerika 1 pak 984 Oceanië 1 omslag 985 Zuid-Amerika 1 omslag 986 Documentatiesysteem [aangelegd door A.D. de Pater] met specificaties van locomotieven en tenders in binnen- en buitenland, 20e eeuw 1 pak 987-989 Kaartsysteem met gegevens afkomstig uit spoorwegtijdschriften over tussen ca. 1900 en ca. 1950 gebouwde stoomlocomotieven, aangelegd door de Delftse hoogleraren Franco en Westendorp en de lector Van Aken, waarin van elke stoomlocomotief vermeld worden de hoofdafmetingen, de fabriek en de opdracht gevende spoorwegmaatschappij, 20e eeuw 20e eeuw 3 laden 987 Lade 1 988 Lade 2 989 Lade 3 990-991 Lijst van locomotieven, geordend naar bouwjaar, vermoedelijk vervaardigd in Duitsland, met hun bestemmingen over de periode 1848-1956, 20e eeuw 20e eeuw 2 pakken 990 Over 1848-1913 991 Over 1914-1956 1.2.1.2.1.3.3.3.1. Tractie 1.2.1.2.1.3.3.3.1.1. Stoomtractie 992 Algemeen, ca. 1925-ca. 1966 1 omslag 993 Stukken over de ontwikkeling van stoomtractie, 1830-1939 1 omslag 994 Stukken over stoomverdeling, waaronder de Walschaert stoomschuifbeweging, 1904-1951, z.j. 1 omslag 995 Stukken over het berekenen van het vermogen en de beproeving, ca. 1910-1952 1 omslag 996 Stukken over bijzondere stoomlocomotieven, 1909-1950, z.j. 1 pak 997 Specification for 2-6-0 Type superheated goods, engines and tenders, 19e-20e eeuw 1 omslag 998 Stukken over de berekening 2B1 SLOC, 19e-20e eeuw 1 omslag 999 Stukken over een berekeningsschema, 19e-20e eeuw 1 omslag 1000 Stukken over het stoomwezen en stoomtractie in België, 19e en 20e eeuw 1 omslag 1001 Studie-aantekeningen over stoomlocomotieven van een onbekende auteur, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.3.1.2. Electrische, dieselelektrische en motortractie 1002-1004 Aantekeningen van Ir. A.J.J. Bink over elektrische tractie, 20e eeuw 20e eeuw 3 omslagen 1002 Locomotief zware goederentrein 1003 Motorvermogen 1004 Motorwagens 1005 Elektrische en dieselelektrische tractie bij locomotieven en locomotiefonderdelen, 1925-1951 1 omslag 1006 Motortractie en gasturbines, 1926-1951 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.4. Rijtuigen en wagens 1007 Stukken over rijtuigen en wagens, 1918-1953 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.5. Onderdelen Voor fabrieken van onderdelen zie de rubriek Fabrieken. NB 1008 Arrangement of vacuum brake for light railway and tramway stock System "A", technische tekening, gedrukt, 1887 1 blad 1009 Stukken over frames en draaistellen, 1e helft 20e eeuw 1 omslag 1010 Stukken over verwarming, verlichting, deuren en ramen, vouwbalgen en beschildering, ca. 1905-ca. 1955 1 omslag 1011 Stukken over stoot- en trekwerk, ca. 1921-ca. 1950 1 omslag 1012 Catalogi van Julius Pintsch over gasverlichting in rijtuigen, 1924 1 pak 1013 Stukken over afvering, ca. 1934-ca. 1953 1 pak 1014 Stukken over de bewerking van onderdelen, 1931-1948, z.j. 1 omslag 1015 Berekening van de afveering en de bogenloop van een 2C + 2C2 T loc., Ingenieursontwerp en afstudeerverslag door A.D. de Pater, 1942 1 omslag 1016 Stukken over assen en wielen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1017 Stukken over lagers, 19e-20e eeuw 1 omslag 1018-1020 Stukken over remmen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 2 pakken en 1 omslag 1018 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 pak 1019 Algemeen, 1948 1 pak 1020 Afzonderlijke onderdelen, 19e-20e eeuw 1021 Stukken over smering, 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.3.3.5.1. Onderdelen stoomlocomotieven 1022 Algemeen, 1926-1941, z.j. 1 omslag 1023-1030 Stukken over ketels, 1891-1952 1891-1952 8 omslagen 1023 Algemeen, 1891-1943, z.j. 1024 Stukken over de vlampijp en oververhitter, 1907-1930 1025 Stukken over de exhauster, 1912-1939, z.j. 1026 Stukken over de vuurhaard, 1924-1931, z.j. 1027 Stukken over middelen tegen ketelsteen, 1930-1949, z.j. 1028 Stukken over warmte-overdracht, 1943, z.j. 1029 Stukken over de rookkast, 1945-1952, z.j. 1030 Stukken over de regulateur, 1947-1950 1031 Stukken over de injecteur, 1905-1949, z.j. 1 omslag 1032 Stukken over zandstrooiers en snelheidsmeters, ca. 1908-ca. 1950 1 omslag 1033 Stukken over fabrieken van remmen, ca. 1909-1959 1 pak 1034 Stukken over de voorwarmer, 1918-1930, z.j. 1 omslag 1035 Stukken over tweedelige stoomkoppelingen, 1924-1942, z.j. 1 omslag 1036 Stukken over appendages, 1924-1952, z.j. 1 omslag 1037 Stukken over het mechaniek, 1932-1948, z.j. 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.6. Bijzonder materieel 1038 Stukken over materieel voor bergspoorwegen, glijdende spoorwegen, hangende spoorwegen en hogesnelheidstreinen, 1890-ca. 1966 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.7. Werkplaatsen en depots 1039 Stukken over werkplaatsen en tractiedepots, 1902-1951 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.8. Fabrieken 1.2.1.2.1.3.3.8.1. Europa 1.2.1.2.1.3.3.8.1.1. Algemeen en overzichten 1040 Algemeen, 20e eeuw 1 omslag 1041 Lijst van fabrieken in Europa, met bijbehorende brief, 1962 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.8.1.2. Lijsten van locomotieven per land en per fabriek 1042-1057 Lijsten van locomotieven, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 8 omslagen, 7 pakken en 1 stuk 1042 België algemeen 1 omslag 1043 België fabrieken A-E 1 pak 1044 België fabrieken L 1 pak 1045 België fabriek La Meuse 1 pak 1046 België fabrieken R-T, met uitzondering van Tubize 1 omslag 1047 België fabriek Tubize 1 pak 1048 Duitsland 1 pak 1049 Frankrijk 1 pak 1050 Engeland 1 pak 1051 Oostenrijk 1 omslag 1052 Oostenrijks-Hongaarse monarchie en opvolgers, Duitsland en Zwitserland, 19e-20e eeuw 1 stuk 1053 Zwitserland, Winterthur 1 omslag 1054 Scandinavië 1 omslag 1055 Denemarken 1 omslag 1056 Italië 1 omslag 1057 Tsjechoslowakije 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.8.1.3. Stukken over materieel per land en per fabriek 1.2.1.2.1.3.3.8.1.3.1. België 1058 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1059-1069 Stukken over materieelfabrieken, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 9 omslagen en 2 stukken 1059 Ateliers Métallurgiques 1 omslag 1060 Carels 1 stuk 1061 Cockerill 1 omslag 1062 Detombay 1 stuk 1063 Energie 1 omslag 1064 Stukken over de fabriek Franco-Belge 1 omslag 1065 Stukken over de fabriek Gilain 1 omslag 1066 Haine-Saint-Pierre 1 omslag 1067 La Meuse 1 omslag 1068 Saint-Léonard, 19e-20e eeuw 1 omslag 1069 Overige fabrieken, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.8.1.3.2. Frankrijk 1070 Algemeen, 20e eeuw 1 pak 1071 Stukken over fabrieken van onderdelen, 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.3.3.8.1.3.3. Duitsland 1072 Algemeen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1073 Diverse fabrieken, 19e-20e eeuw 1 pak 1074 Stukken over fabrieken van onderdelen, 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.3.3.8.1.3.4. Engeland 1075 Algemeen, 20e eeuw 1 omslag 1076 Diverse fabrieken, 19e-20e eeuw 1 omslag 1077 Stukken over onderdelen van de fabriek R&M Bearings, 1952 1 stuk 1078 Stukken over fabrieken van onderdelen voor locomotieven, 19e-20e eeuw 1 pak 1079-1082 Reclamemateriaal voor fabrieken in Engeland, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 2 pakken en 2 omslagen 1079 Fabriek Cambrian Wagon & Engineering Co. Ltd. 1 omslag 1080 Fabrieken, A-L 1081 Fabrieken, M-Z 1082 Stukken over fabrieken van kranen 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.8.1.3.5. Zwitserland 1083 Stukken over de fabriek Brown Boveri & Cie. 1 pak 1084 Stukken over overige fabrieken, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.8.1.3.6. Hongarije 1085 Algemeen, 1954 1 omslag 1086 Diverse fabrieken, 19e-20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.3.3.8.1.3.7. Polen 1087 Stukken over een fabriek in Polen, te Chrzanów, na 1920 1 stuk 1.2.1.2.1.3.3.8.1.3.8. Diverse landen 1088-1091 Reclamemateriaal voor materieelfabrieken in Europa afkomstig uit tijdschriften, soms met enkele folders en/of losse uitgeknipte afbeeldingen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 4 pakken 1088 Reclamemateriaal (1) 1089 Reclamemateriaal (2) 1090 Reclamemateriaal (3) 1091 Reclamemateriaal (4) 1.2.1.2.1.3.3.8.2. Amerika 1.2.1.2.1.3.3.8.2.1. Verenigde Staten 1092-1098 Stukken over materieelfabrieken, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 7 omslagen 1092 Algemeen 1093 Lijsten van locomotieven per fabriek, met aantekeningen van A.D. de Pater en andere bijlagen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1094 Fabriek Alco 1095 Fabriek Baldwin 1096 Fabrieken Hunt, Lima, Mt. Vernon, Norris en Porter 1097 Fabrieken Budd, Pullman en John Stephenson 1098 Fabrieken General Electric Company, Westinghouse en Whitcomb 1099-1127 Reclamemateriaal voor materieelfabrieken afkomstig uit tijdschriften, soms met enkele folders en/of losse uitgeknipte afbeeldingen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 28 pakken en 1 omslag De in deze serie ontbrekende pakken I t/m IV bevinden zich in de rubriek Europa. NB 1099 Fabriek American Car & Foundry (A.C.F.) 1100 Fabrieken B-F 1 omslag 1101 Fabrieken F-M 1102 Fabrieken M-N 1103 Fabrieken van locomotieven, General American-Whitecomb 1104 Fabrieken van voertuigen (1) 1105 Fabrieken van voertuigen (2) 1106 Fabrieken van onderdelen 1107 Pak V 1108 Pak VI 1109 Pak VII 1110 Pak VIII 1111 Pak IX 1112 Pak X 1113 Pak XI 1114 Pak XII 1115 Pak XIII 1116 Pak XIV 1117 Pak XV 1118 Pak XVI 1119 Pak XVII 1120 Pak XVIII 1121 Pak XIX 1122 Pak XX 1123 Pak XXI 1124 Pak XXII 1125 Pak XXIII 1126 Pak XXIV 1127 Pak XXV 1.2.1.2.1.3.3.8.2.2. Overige landen 1128 Fabrieken in Noord- en Zuid-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten 1 pak 1129 Fabrieken in Canada, 19e-20e eeuw 1 stuk 1.2.1.2.1.3.3.8.3. Afrika 1130 Fabrieken in Zuid-Afrika, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.3.3.8.4. Australië 1131 Algemeen, 19e en 20e eeuw 19e en 20e eeuw 1 pak 1.2.1.2.1.3.4. Infrastructuur 1.2.1.2.1.3.4.1. Algemeen 1132-1133 Krantenartikelen over Weg en werken, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 2 pakken 1132 Algemeen en krantenartikelen over ontwerp, bovenbouw en onderbouw 1 pak 1133 Krantenartikelen over onderhoud, overwegen, tunnels, bruggen en vertakkingen 1 pak 1.2.1.2.1.3.4.2. Signalering en beveiliging 1134 Stukken over automatische signalering, [ca. 1905] 1 pak 1135 Afbeeldingen met beschrijving van gebruikte signalering in België, 1926 1 omslag 1136 Stukken over fabrieken van seinsystemen en onderdelen hiervan, 19e-20e eeuw 1 pak 1137 Krantenartikelen over beveiliging, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.1.4. Personeel 1138 Krantenartikelen over personeel 1 omslag 1.2.1.2.1.5. Tweede Wereldoorlog 1139 Krantenartikelen over spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog 1 stuk 1.2.1.2.2. Lokaalspoor- en tramwegen 1140 Algemeen, 1880-1965 1 omslag 1141 Stukken over lokaalspoor- en tramwegen in Europa met uitzondering van Nederland, 19e en 20e eeuw 1 omslag 1142 Stukken over stadstramwegen in België, 19e-20e eeuw 1 omslag 1143 Stukken over interlokale tramwegen, toeristische tramwegen en buurtspoorwegen in België, 19e-20e eeuw 1 omslag 1144 Tekeningen en afbeeldingen van tramwegmaterieel in België, 19e-20e eeuw 1 pak 1145 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over materieel België, 20e eeuw 1 pak 1146 Handschrift van Jacques (...) over tramwegmaterieel uit België in de 19e en 20e eeuw, in het Frans, met illustraties, in kopie, 20e eeuw 1 omslag 1147 Tekeningen en afbeeldingen van locomotieven van de Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux (SNCV), 19e-20e eeuw 1 omslag 1148 Stukken over lokaalspoor- en tramwegen in Duitsland, 19e -20e eeuw 1 pak 1149 Stukken over stadstrams in Engeland, 19e-20e eeuw 1 omslag 1150 Stukken over de London Passenger Transport Board en voorgangers, 19e-20e eeuw 1 pak 1151 Stukken over lokaalspoor- en tramwegen in Italië, 20e eeuw 1 omslag 1152 Stukken over stadstrams in Zwitserland, 19e-20e eeuw 1 omslag 1153 Stukken over stadstrams in Zwitserland, 20e eeuw 1 omslag 1154 Stukken over Tandrad- en kabelbanen in Zwitserland, 19e-20e eeuw 1 omslag 1155 Stukken over lokaalspoorwegen en stadsvervoer in de Verenigde Staten, 19e-20e eeuw 1 omslag 1156 Gezichten van de Semarang-Cheribon Stoomtram, album met 24 opnamen van deze stoomtram, het personeel en de trajecten Semarang-Cheribon en Cheribon-Kandipatenin Indonesië, 1908 1 deel 1157 Stukken over het locomotief- en voertuigpark van de Oost-Java Stoomtram-Maatschappij in Indonesië, met technische tekeningen en specificaties, 1928, 1938 1 omslag 1.2.1.2.3. Overige middelen van openbaar vervoer 1158 Artikelen over en afbeeldingen van niet-gemotoriseerde vervoermiddelen, 1908-1936, z.j. 1 omslag 1159 Artikelen over en afbeeldingen van autobussen, 1922-1986, z.j. 1 omslag 1160 Stukken over de veerdienst Hoek van Holland-Harwich, 1936, 1947-1948, z.j. 1 omslag 1.2.1.2.4. Musea, museumlijnen en modelbouw 1161 Folders van toeristische treinroutes en evenementen rond treinen in Europa, 1986-1987, z.j. 1 omslag 1162 Artikel over de bouw van een nieuwe stoomlocomotief in Engeland, uit de Financial Times, 2000 1 stuk 1163 Stukken over modelbouw in Noorwegen, 19e-20e eeuw 1 stuk 1164 Stukken over musea op het gebied van wetenschap, industrie, techniek en spoorwegen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1165 Stukken over spoorwegmusea in Europa, 19e-20e eeuw 1 omslag 1166 Stukken over modelbouw in Engeland en de Verenigde Staten, 20e eeuw 1 omslag 1167 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over wereldtentoonstellingen, met bijlagen, 20e eeuw 1 omslag 1.2.1.2.5. Overige onderwerpen 1168 Alfabetische woordenlijst, gemaakt door een onbekende, waarin technische termen worden vertaald in het Frans, Duits en Engels, 1916 1 pak 1169 Artikelen over stedebouw en industriële archeologie, 1930-1968, z.j. 1 omslag 1170 Stukken over de Dienst voor het Stoomwezen, 1963-1983, z.j. 1 pak 1.2.2. Afbeeldingen 1.2.2.1. Kaartsysteem betreffende spoor- en tramwegen Het betreft een serie kaartenbakken. De nadruk ligt op afbeeldingen van materieel van spoor- en tramwegen in de vorm van foto's, ansichtkaarten en knipsels. In de kaartenbakken zijn door A.D. de Pater de onderwerpen aangegeven middels een tabje. Door middel van het inventarisnummer vraagt u altijd een hele kaartenbak aan, waarin zich meerdere inventarisnummers kunnen bevinden. Wanneer dat het geval is vindt u op tabjes in de dozen de afzonderlijke inventarisnummers. De oorspronkelijke indeling in de kaartenbakken iis gehandhaafd, dus wanneer een onderwerp meerdere malen voorkomt, is dit ook in de inventaris terug te vinden. Het is niet bekend waardoor deze doublures zijn veroorzaakt. NB 1.2.2.1.1. Nederland 1.2.2.1.1.1. Spoorwegen 1.2.2.1.1.1.1. Algemeen 1269 Spoorwegen algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.1.2. Voorgangers van de Nederlandse Spoorwegen 1200 Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.), 19e-20e eeuw 1283 Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.), 19e-20e eeuw 1201 Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (N.R.M.), 19e-20e eeuw 1476 Nederlandsche Rhijn Spoorwegmaatschappij (N.R.S.), 19e-20e eeuw 1202 Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen (M.E.S.S.), 19e-20e eeuw 1393 Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (M.E.S.S.), 19e-20e eeuw 1203 Nederlandsche Centraal-Spoorwegmaatschappij (N.C.S.), 19e-20e eeuw 1374 Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (N.C.S.), 19e-20e eeuw 1375 Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (N.B.D.S.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.1.3. Nederlandse Spoorwegen (N.S.) 1.2.2.1.1.1.3.1. Bedrijfsvoering en Vervoer en exploitatie 1430 Ongevallen bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 1917-1977 1208 Ongevallen bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1377 Exploitatie van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw Betreft: - Dienstregeling - Plaatsbewijzen - Aanwijzingen - Restauratie - Gevonden voorwerpen - Goederenwagens - Rangeerdienst 1380 Propaganda van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1.2.2.1.1.1.3.2. Materieel en tractie 1.2.2.1.1.1.3.2.1. Gehele wagenpark 1268 Materieel algemeen, 19e-20e eeuw 1195 Werkspoor in Amsterdam, 19e-20e eeuw 1215 Materieel gebouwd door Werkspoor in Amsterdam en Utrecht, 19e-20e eeuw 1325 Stoomlocomotieven en ander spoorwegmaterieel in Nederland, 19e-20e eeuw Een deel van de foto's is overgeplaatst naar de Beeldbank van Het Utrechts Archief onder vermelding van Collectie De Pater. NB 1299 Door Nederlandse fabrieken vervaardigd spoorwegmaterieel, 19e-20e eeuw 1196 Spoorwegmaterieel van Backer en Rueb in Breda, 19e-20e eeuw 1207 Centrale Werkplaats van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (H.IJ.S.M.) in Haarlem, 19e-20e eeuw 1429 Werkplaatsen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1477 Treinen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 19e-20e eeuw 1206 Treinen van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1466 Stroomlijnmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1.2.2.1.1.1.3.2.2. Locomotieven 1383 Stoomlocomotieven, afkomstig van de Deutsche Reichsbahn (D.R.), in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) vanaf 1945 1384 Locomotieven, afkomstig van het War Department (W.D.), in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) vanaf 1945 1385 Locomotieven, afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika, in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) vanaf 1945 1386 Locomotieven, afkomstig uit Zwitserland, in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) vanaf 1945 1387 Stoomlocomotieven, afkomstig uit Zweden, in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) vanaf 1945 1388 Bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) in dienst gestelde elektrische en diesel-elektrische locomotieven, vanaf 1945 1339 Stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 19e-20e eeuw 1342 Stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 19e-20e eeuw 1204 Locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1.2.2.1.1.1.3.2.3. Reizigersmaterieel 1463 Houten rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), gebouwd na 1917 1464 Motorrijtuigen omBC, omC en materieel 24 'Blokkendozen' van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 1924-1999 1468 Rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) afkomstig van buitenlandse maatschappijen vanaf 1945 1460 Rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), afkomstig van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen (M.E.S.S.), 20e eeuw 1461 Rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), afkomstig van de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (N.C.S.), 20e eeuw 1205 Reizigersmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1462 Rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), afkomstig van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (N.B.D.S.), 20e eeuw 1465 Stalen rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1467 Rijtuigen van de Nederlandse spoorwegen afkomstig van de Naamloze Vennootschap Gooische Tramweg-Maatschappij (Go.T.M.) en de Nederlandsche Tramweg-Maatschappij (N.T.M.), 20e eeuw 1390 Rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), afkomstig van diverse spoorwegmaatschappijen, 20e eeuw 1.2.2.1.1.1.3.2.4. Goederenmaterieel en dienstmaterieel 1469 Goederenwagens van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), afkomstig van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.), 20e eeuw 1470 Goederenwagens van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), afkomstig van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen (M.E.S.S.), 20e eeuw 1471 Goederenwagens van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), afkomstig van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij (N.B.D.S.) en de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (N.C.S.), 20e eeuw 1472 Goederenwagens van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1389 Goederenwagens, wagens voor speciaal vervoer en dienstwagens van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1.2.2.1.1.1.3.2.5. Bijzonder materieel en particulier materieel 1213 Industriespoorwegen, 19e-20e eeuw 1277 Spoorwegen bij industrieën, met uitzondering van steenkolenmijnen, 19e-20e eeuw 1278 Havenspoorwegen, kustverdediging en defensiespoorwegen, 19e-20e eeuw 1271-1275 Mijnspoorwegen, 20e eeuw 20e eeuw 1271 Staatsmijnen 1272 Oranje-Nassau Mijnen 1273 Domaniale Mijn in Kerkrade 1274 Laura Mijn 1275 Carisborg Mijnen 1276 Spoorwegen bij de Hoogovens, 20e eeuw 1279 Spoorwegen van aannemers, 20e eeuw 1.2.2.1.1.1.3.3. Infrastructuur 1295 Nederlandse stations en spoorwegen, geordend naar plaatsnaam, R t/M Z, 19e-20e eeuw 1474 Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (H.IJ.S.M.), geordend naar plaatsnaam, 19e-20e eeuw 1372 Stations en spoorbruggen van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (M.E.S.S.), 19e-20e eeuw 1212 Spoorweg Sein Industrie in Utrecht, 19e-20e eeuw 1458 Nederlandse Spoorwegen (N.S.), geordend op plaatsnaam, G-O, 20e eeuw 1172-1 Dienst van Weg en Werken van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1376 Dienst van Weg en werken van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1172-2 Hoofdgebouwen in Utrecht en stations, viaducten, spoorbruggen, emplacementen en seinhuizen A t/m E van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1209 Stations, emplacementen, bruggen en seinhuizen van de Nederlandse Spoorwegen, 20e eeuw 1.2.2.1.1.1.3.4. Personeel 1210 Personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen, ca. 1920-1930 Opschrift van A.D. de Pater: "afkomstig uit de fotoverzameling Kraijenhoff". Het gaat mogelijk om Cornelis Rudolphus Theodorus Kraijenhoff (1865-1948),die werkzaam was bij de Nederlandse Spoorwegen; zie ook familiearchief Krayenhoff, Nationaal Archief. Het betreft slechts enkele personen. NB 1378 Personeel van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw Het betreft slechts enkele personen. NB 1379 Herstellingsoorden van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw, 20e eeuw 20e eeuw 1.2.2.1.1.1.3.5. Eerste en Tweede Wereldoorlog 1381 Spoorwegstaking bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) en de herdenking van oorlogsslachtoffers, 20e eeuw 1.2.2.1.1.2. Lokaalspoor- en tramwegen 1.2.2.1.1.2.01. Algemeen 1282 Stadstrams en buurtspoorwegen, 19e-20e eeuw 1211 Tramwegen in Nederland, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.02. Groningen 1351 Eerste Groninger Tramway-Maatschappij (E.G.T.M.), 19e-20e eeuw 1349 Societé anonyme Belge des Tramways de Groingen et de la Province (T.G.P.), 19e-20e eeuw 1350 Gemeentetram Groningen (G.T.G.), 19e-20e eeuw 1354 Stoomtramweg-Maatschappij 'Oldambt' (S.O.) / Stoomtramweg-Maatschappij 'Oldambt-Pekela' (S.O.P.), 19e-20e eeuw 1353 Stoomtramweg-Maatschappij 'Oostelijk Groningen' (O.G.), 19e-20e eeuw 1357 Tramweg-Maatschappij Groningen-Paterswolde-Eelde (G.P.E.), 19e-20e eeuw 1352 Tramweg-Maatschappij 'Winschoten-Bellingwolde' (W.B.), 19e-20e eeuw 1355 Tramweg-Maatschappij 'Winsum-Ulrum' (W.U.), 19e-20e eeuw 1356 Tramweg-Maatschappij Zuidlaren-Groningen (T.M.Z.G.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.03. Friesland 1293 Nederlandsche Tramweg-Maatschappij (N.T.M.), 19e-20e eeuw 1358 Nederlandsche Tramweg-Maatschappij (N.T.M.), 19e-20e eeuw 1475 Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij (N.F.L.S.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.04. Drenthe 1294 Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij (E.D.S.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.05. Overijssel 1344 Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij (D.S.M.), 19e-20e eeuw 1343 Zwolsche Tramweg-Maatschappij (Z.T.M.), 19e-20e eeuw 1345 Twentsche Electrische Tramweg-Maatschappij (T.E.T.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.06. Gelderland 1369 Geldersche Tramwegen (G.T.W.), 19e-20e eeuw 1367 Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij (G.S.T.M.) / N.V. Geldersche Tramweg-Maatschappij (G.T.M.), 19e-20e eeuw 1359 Apeldoornsche Tramweg-Maatschappij (Ap.T.M.), 19e-20e eeuw 1360 Gemeentetram Apeldoorn (G.T.Ap.), 19e-20e eeuw 1346 Arnhemsche Tramweg-Maatschappij (Ah.T.M.), 19e-20e eeuw 1347 Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij, 19e-20e eeuw 1348 Gemeentetram Nijmegen (G.T.N.), 19e-20e eeuw 1361 Gemeentetram Zaltbommel (G.T.Z.), 19e-20e eeuw 1362 Zutphense Tramweg-Maatschappij (Zp.T.M.), 19e-20e eeuw 1368 Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij (B.S.M.), 19e-20e eeuw 1364 Geldersch Overijsselsche Stoomtram-Maatschappij (G.O.S.M.), 19e-20e eeuw 1365 N.V. Geldersch-Westfaalsche Tramweg-Maatschappij (G.W.T.M.) / Geldersch-Westfaalsche Stoomtram-Maatschappij (G.W.S.M.), 19e-20e eeuw 1370 Stoomtram Maas & Waal (M.&W.), 19e-20e eeuw 1371 Stoomtram Tiel-Buren-Culemborg, 19e-20e eeuw 1363 Tramweg-Maatschappij 'De Graafschap' (T.M.D.G.), 19e-20e eeuw 1366 Tramweg-Maatschappij Zutphen-Emmerik (Z.E.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.07. Noord-Holland 1427 Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg-Maatschappij (N.Z.H.S.T.M.), 19e-20e eeuw 1428 Tweede Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij (T.N.H.T.), 19e-20e eeuw 1426 's-Gravelandsche Tramweg-Maatschappij ('sG.T.M.), 19e-20e eeuw 1417 Alkmaarsche Stadstram (A.S.T.), 19e-20e eeuw 1416 Alkmaarsche Tramvereeniging (A.T.), 19e-20e eeuw 1221 Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij (A.O.M.), 19e-20e eeuw 1451 Gemeentetram Amsterdam (G.T.A.), 19e-20e eeuw 1222 Gemeentetram Amsterdam (G.T.A.) en Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam (G.V.B.A.), 19e-20e eeuw 1453 Haarlemsche Tramway-Maatschappij (Hl.Ty.M.) / Haarlemsche Tramweg-Maatschappij (Hl.Tg.M.), 19e-20e eeuw 1452 Gemeentetram Sloten (G.T.S.), 19e-20e eeuw 1422 Buffet-Maatschappij 'E Pluribus Unum' (E.P.U.), 19e-20e eeuw 1454 Eerste Nederlandsche Electrische Tram-Maatschappij (E.N.E.T.), 19e-20e eeuw 1455 Electrische Spoorweg-Maatschappij (E.S.M.), 19e-20e eeuw 1425 Gooische Stoomtram (G.S.) en de N.V. Gooische Tramweg-Maatschappij (Go.T.M.), 19e-20e eeuw 1421 Lorriedienst Bergen aan Zee-Bergen Binnen (L.B.B.), 19e-20e eeuw 1420 Paardentram Hoorn-Enkhuizen (P.H.E.), 19e-20e eeuw 1423 Société anonyme Belge de Tramways Néerlandais (Haarlem et extensions) (T.N.), 19e-20e eeuw 1424 Stoomtram Haarlem-Alkmaar (H.A.), 19e-20e eeuw 1419 Stoomtramweg-Maatschappij 'West-Friesland' (S.M.W.F.), 19e-20e eeuw 1418 Tram Helder-Huisduinen (H.H.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.08. Zuid-Holland 1298 Haagsche Tramweg-Maatschappij (H.T.M.), 19e-20e eeuw 1232 Haagse Tramweg Maatschappij (H.T.M.), 19e-20e eeuw 1297 Haagsche Tramway-Maatschappij (H.Ty.M.), 19e-20e eeuw 1296 Dutch Tramway Company Ltd. (D.T.C.), 19e-20e eeuw 1436 Leidsche Tramway-Maatschappij (Le.T.M.), 19e-20e eeuw 1433 Gemeentetram Oudewater (G.T.O.), 19e-20e eeuw 1392 Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij (R.E.T.M.), 19e-20e eeuw 1391 Rotterdamsche Electrische Tram (R.E.T.), 19e-20e eeuw 1459 Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij (R.T.M.), 19e-20e eeuw 1432 Schiedamsche Tramweg-Maatschappij (Sd.T.M.), 19e-20e eeuw 1431 Schielandsche Tramweg-Maatschappij (Sl.T.M.), 19e-20e eeuw 1438 Algemeene Tram-maatschappij (A.T.M.), 19e-20e eeuw 1435 Rijnlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (R.S.T.M.), 19e-20e eeuw 1437 Tramweg-Onderneming Gouda-Bodegraven (O.G.B.), 19e-20e eeuw 1439 Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (W.S.M.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.09. Zeeland 1442 Electrische Tram Vlissingen-Middelburg (V.M.), 19e-20e eeuw 1441 Société Anonyme des Tramways à Vapeur de Flessingue-Middelbourg et extensions (T.V.F.M.), 19e-20e eeuw 1446 Stoomtram Hulst-Walsoorden (H.W.), 19e-20e eeuw 1443 Stoomtram Walcheren (S.W.), 19e-20e eeuw 1444 Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem (S.B.M.), 19e-20e eeuw 1440 Stoomtramweg Hansweert-Vlake (H.V.), 19e-20e eeuw 1448 Stoomtramweg-Maatschappij Antwerpen-Bergen op Zoom-Tholen (A.B.T.), 19e-20e eeuw 1445 IJzendijksche Stoomtramweg-Maatschappij (IJz.S.M.), 19e-20e eeuw 1447 Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij (Z.V.T.M.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.10. Utrecht 1225 Amersfoortsche Tramweg-Maatschappij (Am.T.M.), 19e-20e eeuw 1230 Stoomtram- en Bargedienst-Vereeniging / Tram- en Bargedienst Vereeniging (S.B.V. / T.B.V.), 19e-20e eeuw 1226 Gemeente-Trambedrijf Soest (G.T.St.), 19e-20e eeuw 1224 Gemeentetram Utrecht (G.T.U.), 19e-20e eeuw 1223 Utrechtsche Tram-Maatschappij (U.T.M.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.11. Noord-Brabant 1405 Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten B.B.A., 19e-20e eeuw 1397 Noord-Brabantsche Stoomtramweg-Maatschappij (N.B.S.M.), 19e-20e eeuw 1449 Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (Z.N.S.M.), 19e-20e eeuw 1396 Zuider Stoomtramweg-Maatschappij (Z.S.M.), 19e-20e eeuw 1394 Ginnekensche Tramweg-Maatschappij (Gi.T.M.), 19e-20e eeuw 1398 Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk (T.W.), 19e-20e eeuw 1400 Stoomtramweg-Maatschappij 's-Hertogenbosch-Helmond (B.H.), 19e-20e eeuw 1403 Tramweg-Maatschappij 'Eindhoven-Geldrop' (E.G.), 19e-20e eeuw 1404 Tramweg-Maatschappij 'De Meijerij' (T.M.), 19e-20e eeuw 1395 Tramweg-Maatschappij Breda-Mastbosch (B.M.), 19e-20e eeuw 1401 Compagnie des Chemins de Fer Provinciaux Neérlandais (C.F.P.N.), 19e-20e eeuw 1402 Stoomtram 's-Hertogenbosch-Helmond-Veghel-Oss ('sH.H.V.O.), 19e-20e eeuw 1399 Vicinaux Hollandais (H.B.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.12. Limburg 1410 Centrale Limburgsche Spoorweg (Stoomtramweg) Maatschappij (C.L.S.), 19e-20e eeuw 1411 Limburgsche Electrische Spoorweg-Maatschappij (L.E.S.M.), 19e-20e eeuw 1412 Limburgsche Tramweg-Maatschappij (L.T.M.), 19e-20e eeuw 1413 Maastrichtsche Tram (Mt.T.), 19e-20e eeuw 1409 Gemeentetram Venray ( G.T.V.), 19e-20e eeuw 1408 Eerste Nederlandsche Motor Tram: Venlo-Tegelen-Steyl (M.V.T.S.), 19e-20e eeuw 1407 Stoomtramwegmaatschappij Venlo-Maasbree-Helden (V.M.H.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.2.13. Meerdere provincies 1434 IJsel Stoomtramweg-Maatschappij (IJ.S.M.) en de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen (M.E.T.), 19e-20e eeuw 1406 Maas-Buurtspoorweg (M.B.S.), 19e-20e eeuw 1228 Nederlandsche Buurtspoorweg-Maatschappij, 19e-20e eeuw 1373 Nederlandsche Zuid-Ooster Spoorweg-Maatschappij (N.Z.O.S.) / Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (N.O.L.S.) / Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij (G.O.L.S.), 19e-20e eeuw 1227 Ooster Stoomtram-Maatschappij (O.S.M.), 19e-20e eeuw 1.2.2.1.1.3. Overige middelen van openbaar vervoer 1382 Stoomvaart Maatschappij Zeeland (S.M.Z.), 19e-20e eeuw 1473 Schepen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1229 Maatschappij voor Luchtvaart, 20e eeuw 1.2.2.1.1.4. Musea, museumlijnen en modelbouw 1280 Tuinspoorwegen, 19e-20e eeuw 1194 Industrieel Smalspoormuseum Erica, 20e eeuw 1195 Paardentram Joppe, 20e eeuw 1196 Electrische Museumtramlijn Amsterdam (E.M.A.), 20e eeuw 1197 Nederlandse Smalspoor Stichting, 20e eeuw 1198 Madurodam, 20e eeuw 1186 Tramweg Stichting en Stoomtram Hoorn-Medemblik, 20e eeuw 1187 Museum Buurtspoorweg (M.S.B.), 20e eeuw 1188 Stoomtrein Goes-Borsele (S.G.B.), 20e eeuw 1189 Hoogovens Excursietrein, 20e eeuw 1190 Stoom Stichting Nederland (S.S.N.), 20e eeuw 1191 Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (Z.L.S.M.), 20e eeuw 1192 Stichting RTM Ouddorp, voorheen Rotterdamse Tramweg Maatschappij, 20e eeuw 1193 Veenmuseum, Eerste Drentse Vereniging van Stoomliefhebbers (E.D.S.), 20e eeuw 1.2.2.1.2. Internationaal 1.2.2.1.2.1. Algemeen 1457 Foto's betreffende Nederlandse en buitenlandse spoorwegmaatschappijen, vervaardigd door L. Derens, ca. 1895-1935 1315 Diverse onderwerpen, 19e-20e eeuw 1214 Spoorwegen met uitzondering van Nederland, 19e-20e eeuw 1199 Grafiek van de ontwikkeling van het spoorwegnet in diverse Europese landen in de 19e eeuw, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2. Geografisch 1.2.2.1.2.2.1. Europa 1.2.2.1.2.2.1.01. België 1336 Algemeen, 19e-20e eeuw 1219 Smalspoor- en tramlocomotieven, 1880-1980 Voornamelijk reproductiefoto's van afbeeldingen in fabriekscatalogi. NB 1171 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.), ca. 1850-1950 1218 Stoomlocomotieven van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, 1925-1955 1216 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.), 1930-1955 1450 Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw 1414 Spoorwegen, 19e-20e eeuw 1415 Société Nationale des Chemins de fer vicinaux (S.N.C.V.) en enkele andere Belgische tramwegen, 19e-20e eeuw 1340 Stadstrams, 19e-20e eeuw 1456 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.), 20e eeuw 1341 Industrielocomotieven, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.02. Luxemburg 1311 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.03. Frankrijk 1479 Algemeen, 19e-20e eeuw 1328 Société Nationale des Chemins de Fer en enkele andere Franse maatschappijen, 19e-20e eeuw 1291 Industriële spoorwegen, 19e-20e eeuw 1289 Spoorwegen, 19e-20e eeuw 1290 Stadstrams, 19e-20e eeuw 1324 Voorlopers van de Société Nationale des Chemins de Fer, 20e eeuw 1334 Museumlijnen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.04. Spanje 1308 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.05. Portugal 1309 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.06. Groot-Brittannië 1326 Voorlopers van British Rail (B.R.), 19e-20e eeuw 1322 Voorlopers van British Railways (B.R.), 19e-20e eeuw 1261 Metropolitan Railways London, 19e-20e eeuw 1262 Particuliere spoorwegen, 19e-20e eeuw 1263 Miniatuurspoorwegen, 19e-20e eeuw 1264 Kabel- en tandradbanen, 19e-20e eeuw 1265 Tramwegen, 19e-20e eeuw 1323 British Railways, 20e eeuw 1301 Trams en industriespoorwegen, 19e-20e eeuw 1303 St. Heliers en Isle of Man, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.07. Ierland 1302 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.08. Duitsland 1329 Oost- en West-Duitsland, 20e eeuw 1231 Spoorwegmaatschappijen, 1865-1945 (1965) 1217 Stadstrams, 1900-1965 1220 Spoorwegmaatschappijen, 1945-1975 1287 Deutsche Reichsbahn (D.R.), tot 1949 1314 Deutsche Reichsbahn (D.R.), 19e-20e eeuw 1310 Tandradbanen en hangspoorwegen, 19e-20e eeuw 1330 Museumspoorwegen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.09. Oostenrijk 1312 Algemeen, 19e-20e eeuw 1320 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.10. Zwitserland 1313 Algemeen, 19e-20e eeuw 1304 Algemeen, 19e-20e eeuw 1337 Algemeen, 19e-20e eeuw 1478 Algemeen, 19e-20e eeuw 1305 Stadstrams en industriespoorwegen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.11. Italië 1306 Algemeen, 19e-20e eeuw 1307 Stadstrams en industriespoorwegen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.12. Griekenland 1242 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.13. Tsjecho-Slowakije 1239 Algemeen, 19e-20e eeuw 1331 Industrie- en museumspoorwegen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.14. Joegoslavië 1243 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.15. Hongarije 1241 Algemeen, 19e-20e eeuw 1333 Museumlijnen en stoomtractie, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.16. Roemenië 1244 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.17. Polen 1240 Algemeen, 19e-20e eeuw 1332 Museumspoorlijnen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.18. Denemarken 1238 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.19. Noorwegen 1236 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.20. Zweden 1237 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.21. Finland 1235 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.1.22. Meerdere landen 1335 Diverse Europese landen, 19e-20e eeuw 1266 Wagon-Lits, 19e-20e eeuw 1267 Spoorwegen in de eerste wereldoorlog in België, Duitsland en Frankrijk, 1914-1918 Op de oorspronkelijke doos staat de aanduiding 'Lotter'. Het betreft mogelijk de Duitser Georg Lotter (1878-1949), ingenieur, docent en auteur van een boek over stoomlocomotieven. NB 1.2.2.1.2.2.2. Afrika 1.2.2.1.2.2.2.1. Egypte 1254 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.2.2. Tunesië 1253 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.2.3. Algerije 1256 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.2.4. Marokko 1255 Algemeen, 19e en 20e eeuw 1.2.2.1.2.2.2.5. Nigeria 1257 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.2.6. Congo 1258 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.2.7. Zuid-Afrika 1259 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.2.8. Rhodesië 1260 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.3. Amerika 1.2.2.1.2.2.3.1. Noord-Amerika 1.2.2.1.2.2.3.1.1. Canada 1317 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.3.1.2. Verenigde Staten van Amerika 1319 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.3.2. Zuid-Amerika 1284 Algemeen, 19e-20e eeuw 1318 Mexico, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.4. Azië 1.2.2.1.2.2.4.01. Rusland 1234 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.4.02. Japan 1246 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.4.03. China 1245 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.4.04. India 1247 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.4.05. Indonesië 1258 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.4.06. Iran 1248 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.4.07. Irak 1250 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.4.08. Turkije 1249 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.4.09. Libanon 1251 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.4.10. Birma 1252 Algemeen, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.2.5. Meerdere continenten 1281 Locomotieven van de Belgisch, Belgisch-Congolese en Franse spoorwegen, 19e-20e eeuw 1338 Diverse landen, 19e-20e eeuw 1286 Zuidoost-Azië en Australië, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.3. Fabrieken van materieel 1300 België, 19e-20e eeuw 1233 Société de construction de Tubize, Brussel, en enkele andere fabrieken in West-Europa, 1860-1950 1292 Locomotieven Duitsland, 19e-20e eeuw 1288 Locomotieven Duitsland, 19e-20e eeuw 1173 Oostenrijk, 19e-20e eeuw 1316 Groot-Brittannië, 19e-20e eeuw 1177 Frankrijk, 19e-20e eeuw 1178 Italië, 19e-20e eeuw 1179 Spanje, 19e-20e eeuw 1174 Tsjechië, 19e-20e eeuw 1175 Polen, 19e-20e eeuw 1176 Hongarije, 19e-20e eeuw 1180 Rusland, 19e-20e eeuw 1181 Zweden, 19e-20e eeuw 1182 Denemarken , 19e-20e eeuw 1327 Stoomlocomotieven van Duitse makelij, 19e-20e eeuw 1.2.2.1.2.4. Modelbouw 1270 Modelbouw, 19e-20e eeuw 1.2.2.2. Documentatiesysteem betreffende spoor- en tramwegen In dit onderdeel bevinden zich foto's en andere afbeeldingen in omslagen op A4-formaat. Er is wat betreft onderwerpen sprake van overlap met de voorgaande serie kaartenbakken op A5-formaat. NB 1.2.2.2.1. Nederland 1.2.2.2.1.1. Spoorwegen 1.2.2.2.1.1.1. Algemeen 1480 Rijtuigen, goederenwagons, treinen, ongevallen en depots van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen (M.E.S.S.), 19e-20e eeuw 1 omslag 1481 Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (N.C.S.), 19e -20e eeuw 1 omslag 1482 Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (N.R.M.), 19e-20e eeuw 1 omslag 1483 Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.2.2.1.1.2. Vervoer en exploitatie 1484-1487 Ongevallen en rampen bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 1917-1975 1917-1975 4 omslagen 1484 1917-1930 1 omslag 1485 1931-1955 1 omslag 1486 1956-1966 1 omslag 1487 1966-1975 1 omslag 1488 Industriespoorwegen in Nederland, 19e-20e eeuw 1 omslag 1489 Elektrificatie en vervoer bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), waaronder Van Gend & Loos, 20e eeuw 1 omslag 1.2.2.2.1.1.3. Materieel en tractie In deze verzameling zijn door A.D. de Pater bij het materieel verschillende wijzen van indelen gebruikt. Er bestaan indelingen naar soort tractie, spoorwegmaatschappij, land, fabrieken en onderdelen. Stukken die niet naar land zijn in te delen zijn altijd in de rubriek Internationaal geplaatst. Daarin kunnen zich dus ook stukken bevinden die mede Nederlands materieel betreffen. NB 1.2.2.2.1.1.3.1. Algemeen 1490 Diverse aan spoorwegen in Nederland gerelateerde onderwerpen, waaronder koninklijk spoorwegmaterieel, 19e-20e eeuw 1 omslag 1491 Materieel van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.) en de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 19e-20e eeuw 1 omslag 1492 Stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), afkomstig van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen (M.E.S.S.) en de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (N.C.S.) II, 20e eeuw 1 omslag 1.2.2.2.1.1.3.2. Voorgangers van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) 1493 Locomotieven van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen (M.E.S.S.), 19e-20e eeuw 1 omslag 1494 Rijtuigen, wagens en trammaterieel van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.), 19e-20e eeuw 1 omslag 1495 Stoomlocomotieven van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.), 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.2.2.1.1.3.3. Nederlandse Spoorwegen (N.S.) 1496-1497 Treinen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 20e eeuw 2 omslagen 1496 Treinen van de N.S. (1) 1 omslag 1497 Treinen van de N.S. (2) 1 omslag 1498 Stoomlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen, in dienst gesteld tussen 1917 en 1928 1 omslag 1499 Stroomlijnmaterieel van de Nederlandse Spoorwegen, gebouwd tot 1942 1 omslag 1500 Stoomlocomotieven van de Nederlandse spoorwegen, in dienst gesteld na 1945 1 omslag 1501 Materieel van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), gebouwd na 1946 1 omslag 1502 Elektrische treinen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw, 20e eeuw 20e eeuw 1 omslag 1503 Rijtuigen, wagens en motorrijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1 omslag 1504 Stalen rijtuigen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), in dienst gesteld vóór 1945 1 omslag 1.2.2.2.1.1.3.4. Fabrieken 1505 Spoorwegmaterieel vervaardigd door Heemaf, Kromhout, Smit Slikkerveer en Stork, 19e-20e eeuw 1 omslag 1506-1507 Stoomlocomotieven vervaardigd door Backer en Rueb in Breda, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 2 omslagen 1506 Foto's en tekeningen 1 omslag 1507 Tekeningen, fotografische kopie 1 omslag 1508 Werkspoor Amsterdam, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.2.2.1.1.4. Infrastructuur 1509 Stations en bruggen van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen (M.E.S.S.), 19e-20e eeuw 1 omslag 1510 Stations, emplacementen, spoorlijnen en spoorbruggen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1 omslag 1511-1516 Stations, bruggen, emplacementen en hoofdgebouwen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 20e eeuw 6 omslagen 1511 Hoofdadministratiegebouwen in Utrecht en overigen A, 19e-20e eeuw 1 omslag 1512 B-E 1 omslag 1513 F-H 1 omslag 1514 I-N 1 omslag 1515 O-S 1 omslag 1516 T-Z 1 omslag 1517 Weg en Werken van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1 omslag 1.2.2.2.1.1.5. Overige onderwerpen 1518 Treinen, schepen en ongevallen van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.), 19e-20e eeuw 1 omslag 1519 De herdenking van oorlogsslachtoffers 1940-1945 bij de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), de viering van het 100-jarig bestaan van N.S., diverse modelspoorbanen en personeel van de N.S., 20e eeuw 1 omslag 1.2.2.2.1.2. Lokaalspoor- en tramwegen 1520-1528 Tramwegen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 9 omslagen 1520 Map I Noord en Noordoost Nederland 1 omslag 1521 Map II Midden en Oost Nederland 1 omslag 1522 Map III Amsterdam 1 omslag 1523 Map IV Noordwest Nederland 1 omslag 1524 Map V Den Haag 1 omslag 1525 Map VI Rotterdam, Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij (R.T.M.) 1 omslag 1526 Map VII Rotterdam, Rotterdamsche Electrische Tram (R.E.T.) en de Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij (R.E.T.M.) 1 omslag 1527 Map VIII Zuidwest Nederland 1 omslag 1528 Map IX Zuid Nederland 1 omslag 1.2.2.2.1.3. Musea, museumlijnen en modelbouw 1529 Tentoonstellingen, spoorwegmusea, modelspoorwegen, bijzondere spoorwegen en elektrificatie, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.2.2.2. Internationaal 1.2.2.2.2.1. Materieel en infrastructuur spoorwegen 1530 Fabrieken van spoorwegmaterieel op wereldtentoonstellingen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1531-1537 Materieel van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (N.M.B.S.), incidenteel met ontwerptekeningen, 1926-1999 1926-1999 7 pakken 1531 Map I (pak) 1532 Map II (pak) 1533 Map III (pak) 1534 Map IV (pak) 1535 Map V (pak) 1536 Map VI (pak) 1537 Map VII (pak) 1538-1539 Materieel van Zwitserse spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 2 omslagen 1538 Schweizerische Bundesbahn (SBB) 1539 Bern Lötschberg Simplon Bahn (BLS) 1.2.2.2.2.2. Spoorwegen, overig 1540-1542 Spoorwegen in Indonesië, 19e-20e eeuw 3 omslagen 1540 Staatsspoor- en tramwegen in Nederlandsch Indië (S.S.) (omslag) 1541 Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (N.I.S.) (omslag) 1542 Overige maatschappijen (omslag) 1543 Smalspoorwegen in Zwitserland, 19e-20e eeuw 1 omslag 1544 Tandradspoorwegen in Zwitserland, 19e-20e eeuw 1 omslag 1.2.2.3. Overige afbeeldingen 1545 Foto's gemaakt door en afkomstig van de Afdeling Publiciteit van de NS, uit de reeks NS fotonummers 1-100.000, 20e eeuw Een groot deel van deze afbeeldingen bevindt zich ook in de Beeldbank van Het Utrechts Archief. NB 1546 Kalenders van spoorwegen in Nederland, 1939-1996 1 pak 1547 Afbeeldingen op kalenders van voornamelijk rollend materieel betreffende de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) en enkele trammaatschappijen op kalenders, 1984-1990 1 omslag 1548 Foto's van locomotieven van SLM-Winterthur, vermoedelijk aangeschaft door de Nederlandse Spoorwegen, 19e-20e eeuw 1 omslag 1549 Plakboek met foto's van spoorwegmaterieel aanwezig in het Spoorwegmuseum in Utrecht, gemaakt door J.W.C.H. de Pater, 1978 1 deel 1550 Afbeeldingen van de door de Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen tentoongestelde Wandkaarten en Wandbord op de Tentoonstelling op het gebied van de openbare en particuliere bedrijfsadministratie (T.O.P.A.) te Amsterdam, 1926 1 katern 1551 Posters van binnen- en buitenlandse spoorwegen, 1964-1974, z.j. 5 bladen 1552 Promotiefoto's van locomotieven van materieelfabriek Skoda in Pilzen, Tsjecho-Slowakije, 19e-20e eeuw 1 pak 1553 Kalenders betreffende spoorwegen buiten Nederland, 1957-1991 1 pak 1554 Afbeeldingen betreffende buitenlandse spoorwegen, voornamelijk van materieel en voornamelijk op kalenders, 1958-1996, z.j. 1 omslag 1555 Foto's van het Museum voor Techniek in Warschau, Polen, met een inleidend stuk over de ontstaansgeschiedens van het museum, ca. 1960 1 portefeuille 1556 Fotoboekje van de traction recorder, z.j. 1 deel 1557 Foto's van Machinenfabrik Oerlikon, Zwitserland, vermoedelijk van onderdelen van locomotieven, vermoedelijk aangekocht door de Nederlandse Spoorwegen (N.S.), 20e eeuw 1 omslag 1.2.3. Bij A.D. de Pater gedeponeerde verzamelingen 1558-1570 Verzameling Reeskamp, plakboeken over spoorwegen in Nederland, ca. 1930-ca. 1942 ca. 1930-ca. 1942 13 banden De verzameling is alfabetisch op onderwerp geordend. Band 1 bevat een inhoudsopgave van alle delen. NB 1558 Band I, Diversen t/m N.S. Branden 1559 Band II, N.S. Bruggen t/m N.S. Film 1560 Band III, N.S. Formulieren t/m N.S. Jubileum 1561 Band IV, N.S. Kaartjes 1562 Band IX, N.S. Oorlog t/m N.S. Overwegen 1563 Band V, N.S. Kleinspoor t/m N.S. Luchtbescherming 1564 Band VI, N.S. Materieel t/m N.S. Mobilisatie 1565 Band VII, N.S. Modellen t/m N.S. Net 1566 Band VIII, N.S. Ongevallen 1567 Band X, N.S. Personeel t/m N.S. V.A.M. 1568 Band XI, N.S. Vervoer t/m N.S. Viaducten 1569 Band XII, N.S. Werken Asd. t/m Werken (div.) 1570 Band XIII, N.S. Wpc. Amf. t/m Z.H.E.S.M. Stations 1571-1586 Verzameling René Pittoors, collectie over spoorwegen in België, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 16 pakken 1571 Foto's betreffende spoorwegen in België, 19e-20e eeuw 1572 Foto's en knipsels betreffende de spoorwegen van de État Belge, 19e-20e eeuw 1573 Foto's en knipsels betreffende spoorwegen in België, 19e-20e eeuw 1574 Afbeeldingen en aantekeningen betreffende spoorwegen in België, 19e-20e eeuw 1575 Door Pittoors aangekochte afbeeldingen van spoorwegmaterieel, waaronder AFB/France, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 1 pak 1576 Collectie van spoorwegmaterieelfoto's van De Marneffe, aangetroffen in de collectie Pittoors, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 1 pak 1577 Tekeningen van spoorwegmaterieel van St. Léo, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 1 pak 1578 Etat-Belge, Anciens types de locomotives construites jusqu'en 1897 e le type 31 américain de l'année 1900, door René Pittoors, ingebonden en van aantekeningen voorziene blauwdrukken, ca. 1957 ca. 1957 1 band 1579 Etat-Belge, locomotives en service depuis l'année 1898, door René Pittoors, ingebonden en van aantekeningen voorziene blauwdrukken, 1957 1957 1 band 1580 Etat-Belge, locomotives primitives et plusieurs hors-types, door René Pittoors, ingebonden en van aantekeningen voorziene blauwdrukken, 1957 1957 1 band 1581 Origines des transports en commun dans l'agglomeration bruxelloise, handschrift, mogelijk door Albert Jacquet, Ingenieur [bij de tramwegen van Brussel], 20e eeuw 20e eeuw 1 deel 1582 Tekeningen van spoorwegmaterieel, vermoedelijk vervaardigd door Albert Jacquet, ingenieur bij de Brusselse tramwegen, 20e eeuw 20e eeuw 1 pak 1583 Fotografische kopieen van blauwtekeningen van materieel van de Etat Belge, door Albert Jacquet, 20e eeuw 20e eeuw 1 pak 1584 Kopieen van aantekeningen en tekeningen van Albert Jacquet met annotaties gedeeltelijk door René Pittoors, gedeeltelijk door A.D. de Pater, 20e eeuw 20e eeuw 1 pak 1585 Ingekomen correspondentie bij Abert Jacquet, voorzien van aantekeningen door A.D. de Pater, 20e eeuw 20e eeuw 1 pak 1586 Foto's van locomotieven, deels vervaardigd door De Marneffe, van aantekeningen voorzien door René Pittoors, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 1 pak 1.3. Persoonsarchief A.D. De Pater, 1938-1999 1.3.1. Scholing 1587 Verslagen van A.D. de Pater van zijn praktische opdrachten voor de opleiding Werktuigbouwkundig Ingenieur, Hoofdvak Spoorwegmaterieel, aan de Technische Hogeschool, Afdeling Werktuig- en Scheepsbouwkunde, 1938-1940 1 band 1588 Tekeningen van spoorwegmaterieel, vervaardigd door A.D. de Pater tijdens zijn opleiding aan de Technische Hogeschool in Delft, 1940-1941 1 rol 1.3.2. Medewerker van de Nederlandse Spoorwegen 1589 Dagboeken van A.D. de Pater over zijn opleiding en werkzaamheden bij de Nederlandse Spoorwegen, in kopie, 1940-1946 1 pak 1590 Dagboeken van A.D. de Pater over zijn opleiding en werkzaamheden bij de Nederlandse Spoorwegen, 1943, z.j. 1 omslag 1591 Dagboeken van A.D. de Pater over zijn werkzaamheden bij de Nederlandse Spoorwegen, 1943-1955 1 omslag 1592 Correspondentie van A.D. de Pater als medewerker van de Nederlandse Spoorwegen, 1944-1947 1 pak 1593 Rondzendstukken van de Nederlandse Spoorwegen ten behoeve van het personeel, 'portefeuilles' genoemd, met aantekeningen van A.D. de Pater, 1945 1 pak 1.3.3. Publicist en verzamelaar Manuscripten van A.D. de Pater zijn onder het betreffende onderwerp geplaatst. NB 1594 Aantekeningen van A.D. de Pater over ongevallen, de spoorwegen in 1944 en over de langste tunnels en bruggen, 1947 1 omslag 1595 Lijst van spoor- en tramwegen in Nederland per provincie, door J.H.E. Reeskamp, gereviseerde uitgave 1947 (4), met kaarten uit 1942 van spoorwegen en tramwegen in Nederland 1 omslag 1596 Biografieën uit de serie Famous engineers uit de Railway Gazette, over ingenieurs op het gebied van spoorwegtechniek, 1953 1 omslag 1597-1601 Stukken in verband met het boek The locomotieves built by Machinefabriek Breda voorheen Backer en Rueb, 1970, door A.D. de Pater, ca. 1970 ca. 1970 4 omslagen en 1 pak 1597 Correspondentie 1 omslag 1598 Diverse stukken betreffende de fabriek 1 omslag 1599 Recensies 1 omslag 1600 Stukken over de verzending van presentexemplaren 1 omslag 1601 Verschillende versies van het manuscript 1 pak 1602 Stukken over de spoorwegverzameling van Jonkheer L. Rutgers van Rozenburg, 1994-1997 1 pak 1603 Stukken over de bijdrage van A.D. de Pater aan de Onderzoeksgids Nederlandse Spoorwegen, uitgebracht ter gelegenheid van het project Historische Archieven Nederlandse Spoorwegen (HANS), 1999 1 omslag 1604 Bij A.D. de Pater ingekomen stukken en documentatie in het kader van het project Historische Archieven Nederlandse Spoorwegen, met aantekeningen, ca. 1999 1 omslag 1605 Aantekeningen van A.D. de Pater en anderen over locomotieven, verzameld uit literatuur, met bijlagen, 20e eeuw 1 omslag 1606 Enkele aantekeningen van A.D. de Pater over de indeling van zijn verzameling of van zijn aantekeningen, 20e eeuw 1 omslag 1607 Recensies van publicaties op het gebied van spoorwegen, deels van de hand van A.D. de Pater, en ingekomen brieven bij A.D. de Pater over publicaties op het gebied van spoorwegen, 20e eeuw 1 pak Deze stukken zijn aangetroffen in boeken in de Collectie De Pater. De boeken zijn opgenomen in de bibliotheek van Het Utrechts Archief. NB 1.3.4. Gezinsleven 1608 Foto van A.D. de Pater en zijn echtgenote, 2e helft 20e eeuw 1 stuk Aangetroffen in een boek uit de bibliotheekcollectie A.D. de Pater. NB 1.3.5. Overige activiteiten 1609 Stukken van de Commissie Elektronische Administratiemachines, 1958-1959, met bijlagen, 1923-1959, z.j. 1 pak Ir. A.D. de Pater was adviseur van deze commissie. NB 1610 Lezing voor de Gemeentelijke Machinistenschool in Utrecht door A.D. de Pater, 1946 1 omslag 2. Verzameling van de Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen (S.S.T.), 1862-1969 2.1. Toelichting In 1997 werden door de Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen archivalia, beeldmateriaal en bibliotheekmateriaal (boeken en tijdschriften) in bewaring gegeven aan Het Utrechts Archief. Deze materialen waren afkomstig uit verzamelingen van de heren H. Waldorp, L. Rutgers van Rozenburg, C.T.J. Kelk en Göbel. De verzamelingen zijn geselecteerd volgens het acquisitieprofiel van Het Utrechts Archief betreffende spoorwegmateriaal. Zo is onder andere materiaal over buitenlandse spoorwegen en over tramwegen niet opgenomen en ook is waar mogelijk gecontroleerd op dubbelen ten opzichte van de NS-archieven en andere spoorwegverzamelingen. In de bibliotheek zijn uit deze verzamelingen 376 titels opgenomen. In de beeldbank zijn 410 afbeeldingen opgenomen. Aan archivalia is 1,5 meter opgenomen. De archivalia zijn in deze inventaris beschreven. 2.2. Verzameling van de Stichting Spoor- en Tramwegverzamelingen, 1862-1969 2.2.1. Algemeen 1611 Register met gegevens over materieel, lijnen en depots van voorgangers van de Nederlandse Spoorwegen, aangelegd door H. Waldorp, ca. 1891 1 deel 2.2.2. Bedrijfsvoering 1612 Stukken over overeenkomsten tussen nationale en regionale overheden enerzijds en de Staatsspoorwegen anderzijds over de aanleg van spoorwegen in de provincie Noord-Brabant en tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en Noord-Brabant en Utrecht, 1862-1905 1862-1905 1 omslag 1613 Grafieken van de spoorwegen met financiële gegevens over de periode 1891-1905, onder meer over de kosten van de naasting van de Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, na 1905 1 omslag 2.2.3. Vervoer en exploitatie 1614 Beknopte afstandswijzer reizigersverkeer, uitgave van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen, 1957 1 deel 2.2.4. Materieel en tractie 1615 Tekeningen en beschrijvingen van locomotieven van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen en andere buitenlandse maatschappijen, kopieën, 19e-20e eeuw 1 omslag 1616-1624 Tekeningen van rijtuigen en wagons van de Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen, 19e-20e eeuw 19e-20e eeuw 9 pakken Afkomstig uit de verzameling Waldorp NB 1616 Combinatie eerste en tweede klasse 1617 Combinatie eerste, tweede en derde klasse 1618 Combinatie tweede en derde klasse 1619 Derde klasse 1620 Salon en eerste klasse 1621 Tweede klasse 1622 Vervoer van bagage en/of post 1623 Vervoer van goederen 1624 Vervoer van vee 1625-1626 Albums met rollend materieel van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, 1895-1896. Gedrukt 1895-1896. Gedrukt 2 delen 1625 Deel I, rijtuigen 1e klasse en gemengde rijtuigen 1e en 2e klasse, 1895 1626 Deel II, rijtuigen 2e klasse en rijtuigen 2e klasse met bagageruimte, 1896 1627 Tekeningen van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen nummers 3401-3410, 5001-5103 en 9501-9505, met aantekeningen door de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen, 20e eeuw, kopieën 1 omslag 1628 Locomotieven, uitgave van de Nederlandse Spoorwegen, met technische specificaties, 1922 1 deel 1629 Stukken over nummering en naamgeving van locomotieven van de Nederlandse Spoorwegen en haar voorgangers, 1931, 1945-1946, z.j. 1 omslag 1630 Tekening van een stoomlocomotief van de Nederlandse Centraal Spoorwegmaatschappij, met afmetingen, door J.J.K., 1969 1 blad 1631 Lijst van locomotieven gemaakt door Backer en Rueb, bestemd voor Nederlandse, Indonesische en Zuidafrikaanse maatschappijen in de jaren 1883-1919, z.j. 1 stuk 1632 Register met gegevens over materieel van de Nederlandse Spoorwegen en haar voorgangers, aangelegd door C.T.J. Kelk, z.j. 1 deel 1633 Register met gegevens over Nederlandse locomotieven in dienst op 1 januari 1932, aangelegd door C.T.J. Kelk, z.j. 1 deel 1634 Register met gegevens over tramwegen in Nederland, lokaal en interlokaal, aangelegd door C.T.J. Kelk, z.j. 1 deel 1635 Aantekeningen over locomotieven in Nederland en aan het westelijk front gedurende de Tweede Wereldoorlog, door H. Waldorp, ca. 1940-1945 ca. 1940-1945 1 pak 1636 Aantekeningen, foto's en knipsels betreffende locomotieven van de Nederlandse Staatsmijnen en Hoogovens, door H. Waldorp, 20e eeuw 20e eeuw 1 pak 1637 Aantekeningen over Nederlandse Tramweglocomotieven, door H. Waldorp, 20e eeuw 20e eeuw 1 katern 2.2.5. Infrastructuur 1638 Tableau-teekeningen klein ijzerwerk, door de 2e afdeling Staatsspoorwegen Weg en Werken, voor de spoorwegen in Nederlands-Indië, 1909 1 band 1639 Electrische bediening van wissels en seinen, uitgegeven door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Dienst Weg en Werken, met albumbladen, type-blokschema's en type-stroomloopschema's, 1918-1919 1 portefeuille 2.2.6. Personeel 1640-1641 Jaarverslagen van de Nederlandse Vereniging van Spoorwegambtenaren, 1901-1955 1901-1955 2 pakken 1640 1901-1939 1641 1940-1955 3. Verzameling documentatie stationsgebouwen en bruggen, ca. 1980-1991 3.1. Toelichting De verzameling documentatie stationsgebouwen en bruggen is opgemaakt in de tweede helft van de 20e eeuw op de archiefafdeling van de Nederlandse Spoorwegen. Er is onder meer aan gewerkt door machinisten die afgekeurd waren voor hun eigenlijke beroep. Het project stond onder leiding van A. Gravendaal. Na de afronding van het project Historische Archieven Nederlandse Spoorwegen in het jaar 2000 is de verzameling overgedragen in beheer aan Het Utrechts Archief. Het grootste deel van de verzameling bevat informatie over stationsgebouwen. Voor elke stationsnaam is er een formulier. Als een station meerdere namen heeft gehad, zijn er dus meerdere formulieren. De formulieren zijn alfabetisch geordend op stationsnaam. Op een formulier staan de volgende gegevens: 1. Naam van het station. 2. Opening en sluiting van de stations voor reizigersvervoer en goederenvervoer, naamswijzigingen en eventuele bijzonderheden, met datum van ingang. 3. De afkorting van de stationsnaam. 4. De bestekken die op het stationsgebouw betrekking hebben. 5. De status van het station met eventuele wijzigingen. 6. Vermeldingen in de literatuur (afgekort; zie daarvoor de bijlage met afkortingen). 7. De namen en data van de stationschefs. Voor de items geldt dat ze niet altijd zijn ingevuld, alleen als er door de archiefmedewerkers informatie gevonden is. Er worden afkortingen gebruikt. De afkortingen die bekend zijn staan in een lijst aan het einde van deze toelichting. Bij de bewerking is de oorspronkelijke ordening aangehouden. De verzameling omvat 0,4 m. 3.1.3. Bijlage: Lijst van in deze verzameling gebruikte afkortingen Besch – Verzameling van Wetten, Besluiten enz. betreffende de spoorwegen in Nederland, door E. van Citters en J.C.A. van Roosendaal, 1877-1940, bibliotheek HUA De Pater VV 92 Boek van de Meene – J.G.C. van de Meene en L. van Paddenburgh, Spoorwegstations in Nederland, 1981, bibliotheek HUA NS F 247 Bvk - Baanvak B.V.S. - Bedieningsvoorschrift (zie toegang 917, NS Bedieningsvoorschriften) C en R - Verzameling van Wetten, Besluiten enz. betreffende de spoorwegen in Nederland, door E. van Citters en J.C.A. van Roosendaal, 1877-1940, bibliotheek HUA De Pater VV 92 Cst - Stationschef D.O. - Dienstorder (zie toegang 951, NS Dienstorders en Reglementen) Hch - Haltechef Ing - tijdschrift De Ingenieur, bibliotheek HUA NS T 6 Jvsl - Jaarverslag Kop - De Koppeling, personeelsblad van de NS, bibliotheek HUA NS T 30 L.V. - Lijst van geografische verkortingen van N.S., bibliotheek HUA NUM 54-4 Ned.Sp.in.o.A. - Spoorwegen in Nederland in oude ansichten, door H.G. Hesselink, bibliotheek HUA NS O 31-32. Ned.St.in.o.A. - De Nederlandse stations in oude ansichten, door H.G. Hesselink, bibliotheek HUA NS O 19-20 OdR - Op de Rails, tijdschrift van de NVBS R.v.T. - Verslagen van de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten, bibliotheek HUA NS VV 12 Sp.Tr.W.- Spoor- en Tramwegen, 14 daags tijdschrift voor Spoor- en Tramwegwezen in Nederland en Indië, bibliotheek HUA NS T 1 Verslagen aanleg - Verslagen betreffende den aanleg der Staatsspoorwegen 1861-1892, bibliotheek HUA NSVV 18 Wp - wachtpost De volgende afkortingen komen regelmatig voor in de verzameling, maar hun betekenis en/of hun vindplaats is niet bekend. Ep 2 MR – ook in verband met het opheffen van haltes/stations; vaak in combinatie met Ep 2 (dus Ep 2 + MR) Lijst Goudriaan WIZenV 1941 (of WJZenV) Lijst vdM Lijst 1021 Instr Ep 3.2. Verzameling documentatie stationsgebouwen en bruggen, ca. 1980-1991 1642-1665 Documentatie van stations, haltes en stopplaatsen, met gegevens over ingebruikname en sluiting, literatuurverwijzingen en waar van toepassing een lijst van stationschefs, alfabetisch geordend, vervaardigd, ca. 1980-1990 ca. 1980-1990 24 pakken 1642 A 1643 B 1644 C 1645 D 1646 E 1647 F 1648 G 1649 H 1650 I 1651 J 1652 K 1653 L 1654 M 1655 N 1656 O 1657 P 1658 R 1659 S 1660 T 1661 U 1662 V 1663 W 1664 IJ 1665 Z 1666 Documentatie van bruggen van de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) en voorgangers, met literatuurverwijzingen en incidenteel data van opening, vervanging en werkzaamheden tot ca. 1991, ca. 1980-1991 1 omslag 4. Losse aanwinsten, 1880-1959 1667 Stukken van Hendrik Christiaan Schoevaart als stationschef bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 1880-1919 1 omslag 1668 Stukken van Jan Christiaan van Egmond als machinist van de Hollandsche Spoorweg-Maatschappij, 1902-1935 1 omslag De stukken zijn in 2002 geschonken door C.J. de Graaf, gehuwd Souman, te Middelburg. NB 1669-1670 Stukken van H. Bolink als rangeermeester, vermoedelijk werkzaam bij station Zutphen, 1910-1959 1910-1959 1 omslag en 1 deel Schenking van het Historisch Museum Hengelo NB 1669 Stukken in verband met zijn taakuitvoering, afkomstig van de Dienst van het Vervoer Station Zutphen van de N.V. Nederlansche Spoorwegen, 1949-1950 1 omslag 1670 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging voor personeel in dienst der Nederlandsche Spoorwegen tot bestrijding der tuberculose, goedgekeurd in 1910, z.j. 1671 Spoorweg-kaart van Java en Madoera, met aanduiding der overige hoofdcommunicatie-middelen te land en ter zee, tezamengesteld door J.W. Stemfoort en J. Hora Adema.Schaal 1:1.000.000. Uitgegeven door Jos Smulders en Cie. in Den Haag. Tweedelig. Met aanbiedingsbrief, 1885 1885 1 omslag J.W. Stemfoort was Kapitein van de Generale Staf van het Nederlands Indische leger, J. Hora Adema Kapitein van het Nederlandse leger. NB 1672 Album met krantenknipsels, foto's (106) en tekeningen van de verbetering van diverse spoorwegen (spoorwegwerken) rondom Utrecht, onder meer de aanleg van tunnels, verzameld, ontvangen en opgemaakt door D.G. Ravenhorst, opzichter 1e klasse van de Nederlandse Spoorwegen, 1936-1941 1936-1941 1 deel Voorin is tevens een bij Ravenhorst ingekomen brief van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht opgenomen waarin hij wordt uitgenodigd voor de officiële opening van de verkeerstunnel tegenover de Kanaalstraat (Leidseveertunnel) op 21 december 1940. Ravenhorst was blijkens de adressering van de brief destijds woonachtig op het adres Amsterdamsestraatweg 148 en was leidinggevende bij de bouwwerkzaamheden, waarschijnlijk specifiek bij die van de tunnel nabij de Kanaalstraat. Het deel is in 2000 door A.D.J.F. Meijer te Emmeloord, schoonzoon van Ravenhorst, geschonken aan Het Utrechts Archief NB 1673 Persoonsbewijs van Pieter Willem Joosten (1917-), aspirant werkmeester bij de N.V. Nederlandsche Spoorwegen, 1941, met een bewijs van legitimatie voor voornoemde N.V., 1943 1941, met een bewijs van legitimatie voor voornoemde N.V., 1943 1 omslag 1674 Menulijst met gerechten van de restauratie in het Centraal Station van Utrecht, [1957]. gedrukt [1957]. gedrukt 1 stuk

Archieven

Ga naar