Rijksinrichtingen kinderbescherming

20 Rijksinrichtingen kinderbescherming 1858 1977 W.B. Heins 20 Rijksinrichtingen kinderbescherming Het Utrechts Archief Toegangstitel Inventaris van de archieven van de rijksinrichtingen voor de kinderbescherming te Montfoort, Zeist en Nijmegen 1858-1975, te Zeist en Montfoort 1905-1968, te Hollandsche Rading 1942-1971, te Amersfoort 1910-1967, te Nieuwersluis 1941-1945, te Den Dolder 1961-1977 Auteur W.B. Heins Datering toegang 1983 Datering bewerking 2010 Openbaarheid Stukken betreffende nog levende personen zijn slechts toegankelijk na toestemming van de Rijksarchivaris Rechtstitel Overbrenging van een overheidsarchief 1.6.1 Justitie Rubrieken Justitie en rechtspraak Categorie Inleiding Geschiedenis In het begin van de 19e eeuw ontbrak het aan een behoorlijk georganiseerd en voldoende geoutilleerd gevangeniswezen. De oude ontoereikend geworden gebouwen bleven in gebruik ondanks veranderde opvattingen over de wijze van straftoepassing. Deze onbevredigende toestand is nog vele jaren blijven bestaan. Wel werd bij KB van 26 oktober 1821 een "Raad van administratie over de gevangenissen in het Koninkrijk" ingesteld, werden in hetzelfde jaar regels gegeven voor het aanwijzen van bepaalde categorieën gedetineerden (KB van 4 november 1821) en werden tevens regelingen getroffen betreffende het regiem, maar te veel bleef steken het administratieve stadium. Het streven van de regering was wel om verbetering en eenvormigheid te brengen in het beheer der gevangenissen, maar tevens om het gevangeniswezen op de minst kostbare en voor de staat meest voordelige wijze in te richten. Vandaar de grote zorg voor arbeid, waarbij het belang van het individu geheel ondergeschikt werd gesteld aan het geldelijk voordeel van de staat. De gevangenissen moesten zo weinig mogelijk kosten en de produktie van de gevangenen zo hoog mogelijk worden opgevoerd, zodat het gevangeniswezen zichzelf zou kunnen bedruipen en liefst nog winst maken ook. Aan kinderen werden dezelfde vrijheidsstraffen opgelegd als aan volwassenen. Hoewel het KB 4 november 1821 had bepaald, dat de veroordeelde kinderen zoveel mogelijk afgezonderd van de volwassen gevangenen moesten worden gehouden, kwam hiervan in de praktijk weinig terecht. Het onder invloed van de denkbeelden van de Verlichting in 1823 opgerichte "genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen" te Amsterdam trachtte voortdurend verbeteringen af te dwingen voor de kinderen in de gevangenissen en drong bij de regering aan op de scheiding van jeugdigen en volwassenen. Bij KB van 15 maart 1833 werd het huis van correctie te Rotterdam onder de naam van "gevangenis voor jeugdige veroordeelden" bestemd tot bewaring en verbetering van jeugdige (veroordeelde) gevangenen. Bovendien zouden een twintigtal jeugdigen kunnen verblijven in het huis van arrest en justitie te Amsterdam. Alleen jeugdgevangenissen vond men echter niet voldoende; deze waren bedoeld voor de zwaarste gevallen, maar er waren ook jonge wetsovertreders, die met minder harde middelen weer op het rechte pad konden worden teruggevoerd. Mede onder invloed van het genootschap werden daarom na 1850 ook nog enkele huizen van verbetering en opvoeding opgericht: te Alkmaar voor jongens (1854) en te Montfoort voor meisjes (1858). Bij KB van 6 februari 1858 werd een kommissie van administratie ingesteld. De kommissie vertegenwoordigde de inrichting naar buiten en had het toezicht op het interne beheer door de directeur, later directrice. De gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden, tevens huis van verbetering en opvoeding voor meisjes was gevestigd in het kasteel te Montfoort en werd op 18 juli 1859 in gebruik gesteld. Het was bestemd voor vrouwelijke veroordeelden, die bij de aanvang van haar straf de leeftijd van 16 jaar nog niet hadden bereikt, en voor meisjes, vallende in de termen van artikel 66 (handelen zonder oordeel des onderscheids) van het wetboek van strafrecht. De opzet, een scheiding aan te brengen tussen veroordeelden en "opvoedelingen", slaagde niet. Pas na de bouw van een aparte ziekeninrichting in 1890 werd met ingang van 1 juli 1891 een ander deel van het gesticht bestemd tot bijzondere strafgevangenis voor meisjes. Het personeel van beide groepen bleef echter wel hetzelfde en naar buiten was van een duidelijk onderscheid tussen beide afdelingen geen sprake. Daardoor kon het gevaar van stigmatisering van de groep "als "misdadigers" niet worden voorkomen. Ingevolge het KB van 31 augustus 1886 werd de naam gewijzigd in rijksopvoedingsgesticht voor meisjes. De kommissie van administratie werd vervangen door een kollege van regenten, aan wie het toezicht over alle aangelegenheden van het gesticht werd opgedragen. In feite veranderde er weinig in het beheer en de dagelijkse leiding van het gesticht. De bevolking moest in het vervolg worden aangeduid met de benaming verpleegden. De Gestichtenwet van 1884, de Beginselenwet van 1886 en de Algemene maatregel van inwendig bestuur van 1886 waren elk op zich ook van toepassing op de rijksopvoedingsgestichten. Eerst de bij KB van 23 maart 1888 voorgeschreven huishoudelijke reglementen voor deze gestichten respectievelijk te Alkmaar, Doetinchem en Montfoort, bepaalden min of meer het bijzondere karakter van het aldaar toegepaste regiem. Ten gevolge van de trek naar de grote steden en het opgaan in de massa verloren velen het houvast, dat de kleine levensgemeenschap, waarvan zij zich hadden losgemaakt, hun had geboden, en zo zien we tegen het einde van de 19e eeuw een verontrustende stijging van drankmisbruik, jeugdverwaarlozing en jeugdcriminaliteit. Zowel degenen die zich met de verwaarloosde jeugd bezighielden als zij die de zorg voor criminele jeugd op zich namen drongen aan op ingrijpen van de overheid. Beide groepen stootten bij hun werk vaak op verzet van de kant van de ouders. De gewenste hervorming van het strafrecht met daaruit voortvloeiende beknotting van de ouderlijke macht werd gerealiseerd door de aanvaarding van de Kinderwetten van 1901. De kinderwetten brachten de wijzigingen waaraan zo'n duidelijke behoefte was gebleken. Het geheel omvatte een drietal wetten, die aanvaard werden in 1901, maar pas uitgevoerd in 1905. De eerste wet bracht een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en maakte een einde aan het principe van de onschendbaarheid van de ouderlijke macht. De tweede wet hield een nieuw stelsel van straffen en maatregelen voor kinderen in. De derde wet, De Kinderbeginselenwet, legde de uitgangspunten van de Kinderwetten en de voorwaarden en regels voor overheidssubsidie aan het particulier initiatief vast. De organisatie van het rijkstucht- en opvoedingswezen ressorteerde sedert 1905 als een aparte afdeling - de zevende - onder het departement van justitie. Opvoeding in plaats van straf en vergelding moest centraal komen te staan bij de zorg voor de misdadigers en verwaarloosde jeugd. De partikuliere instellingen zouden in principe de uitvoering van deze wetten op zich nemen, hiertoe in staat gesteld door subsidie van rijkswege; slechts in enkele gevallen zou de staat zelf de opvoeding ter hand nemen. Het rijkstucht- en opvoedingswezen stond model voor de partikuliere inrichtingen. Zij was met name door het vakonderricht dat zij verzorgde toonaangevend voor de partikuliere gestichten, en was met de opleiding voor de "opvoedende ambtenaren" deze ver vooruit. De invoering van de Kinderwetten bracht een ingrijpende struktuurwijziging met zich mee. Het kollege van regenten werd afgeschaft en de direkteur c.q. direktrice was nu rechtstreeks ondergeschikt aan de minister van justitie. Verder werd er een kommissie van toezicht opgericht. Deze kommissie had geen bestuursbevoegdheid, maar had enkel tot taak over de gang van zaken in het gesticht aan de minister van justitie te rapporteren. Naast de reeds bestaande rijksopvoedingsgestichten kwam in 1910 een nieuw gesticht voor jongens, namelijk in Amersfoort. Aangezien het de bedoeling was de opvoeding in de rijksgestichten zoveel mogelijk af te stemmen op de aard en aanleg van de pupillen, werd gestreefd naar een taakverdeling tussen de verschillende instituten. Het rijksopvoedingsgesticht te Amersfoort zou voornamelijk dienen als schoolgesticht: speciaal voor "buitengewoon aangelegde pupillen" werd daar uitgebreid lager onderwijs gegeven. Aangezien er niet zoveel delinkwenten-meisjes waren, was voor deze groep één rijksopvoedingsgeticht voldoende. Op grond van het KB van 25 oktober 1909 werd het rijksopvoedingsgesticht voor meisjes op 6 november van dat jaar verplaatst van Montfoort naar Zeist in huize Eikenstein, waar op dat moment de tuchtschool voor meisjes was gevestigd. In het jaar 1950 verhuisde het rijksopvoedingsgesticht opnieuw. Het kwam nu terecht te Nijmegen in Huize De Hunerberg. Een nieuw instituut, door de Kinderwetten van 1901 in het leven geroepen, was de tuchtschool. De jeugdgevangenissen werden ingevolge deze wetten opgeheven. De tuchtscholen, vier voor jongens en één voor meisjes, waren bedoeld om de kinderen in betrekkelijk korte tijd door strenge tucht het besef van de noodzaak van onderwerping aan de zedelijke en maatschappelijke orde bij te brengen. De tuchtschool voor meisjes werd in het najaar van 1905 gevestigd in huize Eikenstein te Zeist. Op dat moment, dat het rijksopvoedingsgesticht van Montfoort naar Zeist verhuisde, nam deze tuchtschool zijn intrek in het nu vrijgekomen kasteel te Montfoort. In 1968 werd de instelling tengevolge van onderbezetting van personeel en pupillen opgeheven. De Hunerberg te Nijmegen, waarheen in 1950 het rijksopvoedingsgesticht te Zeist reeds was overgebracht, werd dientengevolge uitgebreid met een afdeling "tuchtschool". De Kinderwetten introduceerden niet alleen de tuchtschool, maar ook de observatie-inrichting. Observatie, die plaats vond na de veroordeling, achtte men noodzakelijk om een juiste plaatsing en behandeling van de pupillen in de diverse inrichtingen mogelijk te maken. Langzamerhand werden de gevallen, waarbij observatie werd toegepast, krachtens de wet uitgebreid. Enkele observatiehuizen zijn begonnen als observatieafdeling in enkele daarvoor aangegeven rijksopvoedingsgestichten, voor jongens te Alkmaar en voor meisjes te Montfoort. De gewijzigde opvattingen over de uitvoering van het kinderstrafrecht werden vastgelegd in de nieuwe Beginselenwet voor de kinderbescherming van 9 november 1961, die de oude van 1901 verving. De rijksinrichtingen worden nu onderscheiden in opvangtehuizen, observatiehuizen, tuchtscholen, inrichtingen voor opvoeding en inrichtingen voor buitengewone behandeling. De archieven Nadat de tuchtschool voor meisjes te Montfoort in het najaar van 1968 was opgeheven, liet het ministerie van justitie de zich daar bevindende archiefbescheiden overbrengen naar het rijksarchief in Utrecht. De stukken betrekking hebbende op het rijksopvoedingsgesticht te Zeist (voorheen Montfoort) werden overgebracht naar het algemeen rijksarchief te Den Haag. Dit gedeelte van het archief werd in 1971-1972 geïnventariseerd door S.P. Dijkstra. In 1976 werd dit archief overgebracht naar het rijksarchief in Utrecht. In het kader van de rijksarchiefinspektie van de instellingen van het ministerie van justitie in de provincie werden aanvullingen op het archief van het rijksopvoedingsgesticht te Zeist aangetroffen in het rijksopvoedingsgesticht De Hunerberg te Nijmegen. Daar de administratie van het gesticht te Nijmegen feitelijk een voortzetting was van die van Zeist, waarbij zelfs in sommige gevallen de oude registers in gebruik bleven, werden deze aanvullingen met het archief van De Hunerberg na overleg met de rijksarchivaris in Gelderland eveneens overgebracht naar Utrecht. Verder werden bij de uitvoering van het inspektieplan voor justitie de overige in de inventaris genoemde archieven in het rijksarchief geplaatst. In deze inventaris zijn de archieven beschreven van een aantal in de provincie Utrecht gevestigde rijksinrichtingen voor jongens en meisjes. Voor de laatste kategorie waren dat derhalve het rijksopvoedingsgesticht te Montfoort/Zeist/Nijmegen en de tuchtschool te Zeist/Montfoort met de dependance te Hollandsche Rading. Deze dependance te Hollandsche Rading werd in 1952 een zelfstandige observatieinrichting. Voor de jongens waren dit de rijksopvoedingsgestichten te Amersfoort, Den Dolder en Nieuwersluis. Deze archieven zijn ieder in hun organische samenhang beschreven ondanks het gegeven dat tussentijds van vestigingsplaats werd veranderd. Deze wisselingen van huisvestiging werken echter verwarring zowel bij de onderzoeker als bij de beheerder van de archieven in de hand, zodat besloten werd het geheel als één fonds met doorlopende nummering te presenteren. Het door S.P. Dijkstra bewerkte gedeelte is in de nieuwe inventaris die is ontstaan door de herinventarisatie geïntegreerd. Raadpleging van bescheiden betreffende nog levende personen is alleen toegestaan voor wetenschappelijk onderzoek. Bewerkingsgeschiedenis De archieven van Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming zijn in 1983 beschreven in Inventarissen van de archieven van de rijksinrichtingen voor de kinderbescherming te Montfoort/Zeist/Nijmegen, 1858-1975, Zeist/Montfoort, 1905-1968, Hollandsche Rading, 1942-1971, Amersfoort, 1910-1967, Nieuwersluis, 1941-1945 en Den Dolder, 1961-1977 door W.B. Heins, als deel 20 in de serie gedrukte inventarissen van het Rijksarchief Utrecht. Aanvullingen en wijzigingen op voornoemde toegang zijn in (1998) 2001 beschreven in Aanvullingen en wijzigingen op de inventarissen 1-99 door J.H.M. Janssen, P. van Beek en T.L.H. van de Sande als deel 100 in voornoemde serie. In 2010 is besloten de oorspronkelijke toegang enigszins te bewerken:- onder de Inventaris zijn de aanvullingen en wijzigingen geïntegreerd Utrecht, 2010 Inventaris 1. Archief van de gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden, 1858-1897, tevens huis van verbetering en opvoeding voor meisjes, 1858-1888, vervolgens rijksopvoedingsgesticht voor meisjes te Montfoort, 1888-1909, Zeist, 1909-1950, en Nijmegen, 1950-1975 1.1. Stukken van algemene aard 1.1.1. Notulen en korrespondentie 1-2 Notulen van de vergaderingen van de kommissie van administratie c.q. het kollege van regenten, 1858-1904 1858-1904 2 pakken 1 1858-1865 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oude Orde 2 1866-1904 7, 8 Oude Orde 3-50 Ingekomen stukken behandeld op de vergaderingen en andere bijlagen bij de notulen, 1858-1905 1858-1905 48 pakken 3 1858 2 Oude Orde 4 1859 3 Oude Orde 5 1860 4 Oude Orde 6 1861 5, 6 Oude Orde 7 1862 8 1863 9 1864 10 1865 11 1866 12 1867 13 1868 14 1869 15 1870 16 1871 17 1872 18 1873 19 1874 20 1875 21 1876 22 1877 23 1878 24 1879 25 1880 26 1881 27 1882 28 1883 29 1884 30 1885 31 1886 32 1887 33 1888 34 1889 35 1890 36 1891 37 1892 38 1893 39 1894 40 1895 41 1896 42 1897 43 1898 44 1899 45 1900 46 1901 47 1902 48 1903 49 1904 50 1905 51-52 Agenda's, 1858-1905 1858-1905 2 pakken 51 1858-1875 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oude Orde 52 1876-1905 7, 8, 30 Oude Orde 53 Indices op de notulen en de agenda's, 1858-1887 1858-1887 1 pak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oude Orde 54-61 Ingekomen brieven bij de direkteur, 1859-1904 1859-1904 8 pakken 54 1859-1865 31 Oude Orde 55 1866-1870 32 Oude Orde 56 1871-1875 33 Oude Orde 57 1876-1880 34 Oude Orde 58 1881-1885 35 Oude Orde 59 1886-1889 36 Oude Orde 60 1899-1901 61 1902-1904 62-81 Kopieboeken, registers van doorslagen van uitgaande brieven van de direkteur, 1906-1925 1906-1925 20 delen 62 1906 mei-1908 jan. 38 Oude Orde 63 1908 jan.-1908 nov. 39 Oude Orde 64 1908 nov.-1909 sep. 40 Oude Orde 65 1909 sep.-1910 sep. 41 Oude Orde 66 1910 sep.-1911 aug. 42 Oude Orde 67 1911 aug.-1912 aug. 43 Oude Orde 68 1912 aug.-1913 juli 44 Oude Orde 69 1914 mei-1915 feb. 45 Oude Orde 70 1915 feb.-1915 dec. 46 Oude Orde 71 1915 dec.-1916 nov. 47 Oude Orde 72 1916 nov.-1917 apr. 48 Oude Orde 73 1917 apr.-1918 apr. 49 Oude Orde 74 1918 apr.-1919 mrt. 50 Oude Orde 75 1919 mrt.-1919 aug. 51 Oude Orde 76 1919 aug.-1920 okt. 52 Oude Orde 77 1920 okt.-1922 juni 53 Oude Orde 78 1922 juni-1923 apr. 54 Oude Orde 79 1923 apr.-1924 jan. 55 Oude Orde 80 1924 jan.-1925 juni 56 Oude Orde 81 1925 juni-1925 dec. 57 Oude Orde 82 Kopieboek, register van doorslagen van uitgaande brieven naar rechterlijke instanties, 1925 1925 1 deel 58 Oude Orde 83-88 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende diverse aangelegenheden, 1952-1969 1952-1969 6 pakken 83 1952-1955 84 1956-1959 85 1960-1961 86 1962-1964 87 1965-1967 88 1968-1969 89-148 Uitgaande brieven, 1954-1973 1954-1973 60 pakken 89 1954 jan.-juni 90 1954 juli-dec. 91 1955 jan.-juni 92 1955 juli-dec. 93 1956 jan.-juni 94 1956 juli-dec. 95 1957 jan.-juni 96 1957 juli-dec. 97 1958 jan.-apr. 98 1958 mei-aug. 99 1958 sep.-dec. 100 1959 jan.-apr. 101 1959 mei-aug. 102 1959 sep.-dec. 103 1960 jan.-apr. 104 1960 mei-aug. 105 1960 sep.-dec. 106 1961 jan.-apr. 107 1961 mei-aug. 108 1961 sep.-dec. 109 1962 jan.-apr. 110 1962 mei-aug. 111 1962 sep.-dec. 112 1963 jan.-mrt. 113 1963 apr.-juni 114 1963 juli-sep. 115 1963 okt.-dec. 116 1964 jan.-mrt. 117 1964 apr.-juni 118 1964 juli-sep. 119 1964 okt.-dec. 120 1965 jan.-mrt. 121 1965 apr.-juni 122 1965 juli-sep. 123 1965 okt.-dec. 124 1966 jan.-mrt. 125 1966 apr.-juni 126 1966 juli-sep. 127 1966 okt.-dec. 128 1967 jan.-mrt. 129 1967 apr.-juni 130 1967 juli-sep. 131 1967 okt.-dec. 132 1968 jan.-mrt. 133 1968 apr.-juni 134 1968 juli-sep. 135 1968 okt.-dec. 136 1969 jan.-mrt. 137 1969 apr.-juni 138 1969 juli-sep. 139 1969 okt.-dec. 140 1970 jan.-mrt. 141 1970 apr.-juni 142 1970 juli-sep. 143 1970 okt.-dec. 144 1971 jan.-juni 145 1971 juli-dec. 146 1972 jan.-juni 147 1972 juli-dec. 148 1973 jan.-mei 149-153 Agenda's van ingekomen brieven, 1952-1959 1952-1959 5 delen 149 1952 150 1953 151 1954 152 1955-1956 153 1957-1959 1.1.2. Verslagen 154-155 Jaarverslagen van de kommissie van administratie c.q. het kollege van regenten, 1859-1904 1859-1904 2 pakken 154 1859-1885 155 1886-1904 156 Jaarverslagen van de direkteur, 1860-1904 1860-1904 1 pak 157 Maandverslagen van de direkteur, 1859-1888 1859-1888 1 pak 158 Kwartaalverslagen van de adjunkt-direktrice/onderwijzeres, 1859-1885 1859-1885 1 pak 159 Maandverslagen van de onderwijzer, 1860-1863 1860-1863 1 omslag 160 Jaarverslagen van de dokter, 1866-1904 1866-1904 1 omslag 161 Maandverslagen van de dokter, 1860-1890 1860-1890 1 pak 162 Maandverslagen van de tuinbaas, 1860 1860 1 omslag 163 Jaarverslagen, 1946-1954 1946-1954 1 omslag 164 Stukken houdende gegevens voor de samenstelling van de jaarverslagen, 1922-1951 1922-1951 1 pak 165 Register van bijzondere voorvallen, 1940-1950 1940-1950 1 deel 165-a Verslag door C. Jacobs Denekamp te Amsterdam, aangeboden aan de minister van Justitie, van zijn verblijf in het gesticht te Montfoort van 31 augustus tot en met 26 oktober [1902], 1903 1903 1 katern 1.1.3. Statistieken 166-167 Bevolkingsstatistieken, 1858-1900 1858-1900 2 pakken 166 1858-1878 167 1879-1900 168 Bewegingsstaten der bevolking, 1859-1881 1859-1881 1 pak 169-171 Maandstaten van gevangenen, 1859-1881 1859-1881 3 pakken 169 1859-1869 170 1870-1874 171 1875-1881 172 Bewegingsstaten der kleding- en liggingstukken, 1859-1881 1859-1881 1 pak 173 Statistieken van de arbeid, 1859-1889 1859-1889 1 pak 75 Oude Orde 1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1.2.1. Reglementen 174 Wettelijke regelingen, koninklijke en ministeriële besluiten inzake de tuchtscholen en de rijksopvoedingsgestichten, 1883-1921 1883-1921 1 omslag 1 Oude Orde 175 Reglementen voor de gevangenis, tevens huis van verbetering en het rijksopvoedingsgesticht, 1858-1905 1858-1905 1 omslag 104, 105 Oude Orde 176 Richtlijnen van het personeel, 1951, 1953 1951, 1953 1 omslag 177 Dienstregelingen met bijbehorende stukken, 1859-1903 1859-1903 1 omslag 178 Reglementen voor de verpleegden, 1859 en z.j. 1859 en z.j. 2 stukken 1.2.2. Bestuur 179 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van leden van de kommissie van administratie c.q. het kollege van regenten, 1858-1905 1858-1905 1 omslag 1.2.3. Personeel 180 Ministeriële besluiten inzake aanstelling en bezoldiging van personeel, 1905-1924 1905-1924 1 omslag 88 Oude Orde 181 Conduitestaten der beambten, 1905-1917 1905-1917 1 omslag 90 Oude Orde 182 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van het personeel in het algemeen, 1858-1950 1858-1950 1 omslag 89 Oude Orde 2025 Jaar openbaar 183 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van de direkteur, 1858-1905 1858-1905 1 omslag 184 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van de adjunkt-direkteur/onderwijzeres, 1858-1904 1858-1904 1 omslag 185 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van de bewaarsters, 1858-1905 1858-1905 1 pak 186 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van de kommies, 1881-1905 1881-1905 1 omslag 187 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van de godsdienstleraar, 1859-1904 1859-1904 1 omslag 188 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van de dokter, 1859-1905 1859-1905 1 omslag 189 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van de ziekenoppasser, 1885-1889 1885-1889 1 omslag 190 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van de tuinman, 1858-1898 1858-1898 1 omslag 191 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van de portier, 1858-1895 1858-1895 1 omslag 192 Stukken betreffende benoeming, ontslag en bezoldiging van de opzichter, 1858-1903 1858-1903 193-216 Persoonsdossiers van het personeel, 1951-1975 1951-1975 24 pakken 193 A 2050 Jaar openbaar 194 Ba-Be 2050 Jaar openbaar 195 Bl-Bo 2050 Jaar openbaar 196 Bra-Bro 2050 Jaar openbaar 197 Bru-C 2050 Jaar openbaar 198 D 2050 Jaar openbaar 199 E-F 2050 Jaar openbaar 200 G 2050 Jaar openbaar 201 Ha-He 2050 Jaar openbaar 202 Hi-Hu 2050 Jaar openbaar 203 I -J 2050 Jaar openbaar 204 Ka-Ko 2050 Jaar openbaar 205 Kr-La 2050 Jaar openbaar 206 Le-Lu 2050 Jaar openbaar 207 Ma-Me 2050 Jaar openbaar 208 Mi-O 2050 Jaar openbaar 209 P-Ra 2050 Jaar openbaar 210 Re-Rij 2050 Jaar openbaar 211 Sa-Sl 2050 Jaar openbaar 212 Sm-Su 2050 Jaar openbaar 213 T 2050 Jaar openbaar 214 Va-Vl 2050 Jaar openbaar 215 Vo-Wi 2050 Jaar openbaar 216 Wo-Z 2050 Jaar openbaar 217 Instrukties voor het personeel, 1859-1882 1859-1882 1 omslag 218 Stukken betreffende de dienstkommissie voor ambtenaren, 1960-1967 1960-1967 1 omslag 219 Stukken betreffende het ontslag van het personeel van de tuchtschool voor jongens te Nijmegen, 1951-1957 1951-1957 1 omslag 2032 Jaar openbaar 1.2.4. Archief 220 Archiefinventarissen, ca. 1910 ca. 1910 1 omslag 1.2.5. Eigendommen 221 Stukken betreffende de huur van het kasteel te Montfoort van het kollege van burgemeester en wethouders van Montfoort, 1858 1858 1 omslag 222 Stukken betreffende de vernieuwing, het herstel en het onderhoud van het gebouw te Montfoort, 1858-1905 1858-1905 1 pak 223 Stukken betreffende de plannen tot koop van het water rondom het kasteel van de gemeente Montfoort, 1870-1871 1870-1871 1 omslag 224 Stukken betreffende het gebruik van het gymnastieklokaal van de gemeenteschool te Montfoort, 1905 1905 2 stukken 225 Foto's van het interieur van het gesticht te Montfoort en van de verschillende bezigheden van de meisjes, z.j. z.j. 1 pak 103 Oude Orde 226 Inventaris van roerende goederen, 1860 1860 1 omslag 227 Stukken betreffende onderhoud en exploitatie van het gebouw te Zeist, aanschaffing van installaties en andere voorzieningen, 1946-1950 1946-1950 1 omslag 228 Stukken betreffende verbouwing, onderhoud en aanschaffingen ten behoeve van het gebouw te Nijmegen, 1951-1965 1951-1965 1 pak 228-a Foto's (4) van het gesticht te Nijmegen en van de verschillende bezigheden van de meisjes, z.j. z.j. 1 omslag 1.2.6. Financiën 229-232 Memorialen, 1930-1955 1930-1955 4 delen 229 1930-1941 230 1941-1949 231 1949-1954 232 1954-1955 233 Kas-giroboek, 1951-1952 1951-1952 1 deel 234-238 Journalen, 1934-1947 1934-1947 5 delen 234 1934-1937 235 1934-1937 236 1938-1942 237 1943-1944 238 1947 239-250 Grootboeken, 1930-1949 1930-1949 12 delen 239 1930-1931 240 1932-1934 241 1934-1935 242 1936-1937 243 1937-1939 244 1939-1940 245 1940-1942 246 1942-1943 247 1943-1945 248 1945-1947 249 1947-1948 250 1949 251-262 Commerciële grootboeken, 1934-1955 1934-1955 12 delen 251 1934-1938 252 1939-1943 253 1947 254 1950 jan.-1950 juli 255 1950 aug.-1950 dec. 256 1951 jan.-1951 okt. 257 1951 nov.-1952 juli 258 1952 aug.-1952 dec. 259 1953 jan.-1953 sep. 260 1953 okt.-1954 apr. 261 1954 mei -1954 nov. 262 1954 dec.-1955 aug. 263 Balansen, 1930-1955, en exploitatierekeningen, 1934-1942, 1947 1 pak 264 Kasboeken van de D-groep, 1957-1959 1957-1959 1 deel De D-groep was één van de groepen waarin de meisjes waren onderverdeeld NB 1.2.7. Opname en registratie 265-266 Inschrijvingsregisters voor de gevangenis, tevens huis van verbetering en opvoeding, 1859-1888 1859-1888 2 delen 265 1859-1869 59 Oude Orde 266 1869-1888 60 Oude Orde 267 Inschrijvingsregister voor de gevangenis, 1888-1897 1888-1897 1 deel 66 Oude Orde 268-274 Inschrijvingsregisters voor het rijksopvoedingsgesticht, 1888-1975 1888-1975 7 delen 268 1888-1905 61 Oude Orde 269 1906-1909 62 Oude Orde 270 1909-1928 2003 Jaar openbaar 271 1928-1944 2019 Jaar openbaar 272 1944-1954 2029 Jaar openbaar 273 1954-1960 2035 Jaar openbaar 274 1960-1975 2050 Jaar openbaar 275-276 Indices op de inschrijvingsregisters, 1892-1975 1892-1975 2 delen 275 1892-1952 2027 Jaar openbaar 276 1952-1975 2050 Jaar openbaar 276-a Index op de inschrijvingsregisters, 1909-1975. Gedrukt 1909-1975. Gedrukt 1 omslag 2050 Jaar openbaar 277 Bevolkingsregister van inwonend personeel en meisjes, 1859-1909 1859-1909 1 deel 67 Oude Orde 278 Signalementsregister van meisjes opgenomen in de gevangenis, tevens huis van verbetering en opvoeding, (1854) 1859-1869 (1854) 1859-1869 1 deel 64 Oude Orde 279-283 Sterkteregisters, statistische opgaven van opgenomen meisjes, 1943-1971 1943-1971 5 delen 279 1943-1950 280 1950-1952 281 1952-1960 282 1960 283 1960-1971 284 Maandelijkse opgaven van de sterkte van de bevolking, 1950-1966 1950-1966 1 pak 284-a Sterkteregister van administratief-verpleegden, 1960-1970 1960-1970 1 deel 285-286 Registers van kledingstukken en andere voorwerpen aan de meisjes toebehorend en tijdelijk inbewaring genomen, 1863-1905 1863-1905 2 delen 285 1863-1882 76 Oude Orde 286 1882-1905 77 Oude Orde 1.2.8. Voeding 287-288 Processen-verbaal van aanbesteding van het onderhoud van de meisjes, met bijbehorende stukken, 1859-1905 1859-1905 2 pakken 287 1859-1884 288 1885-1905 289-290 Registers voor de voeding van gezonde meisjes en inwonend personeel, 1906-1912 1906-1912 2 delen 289 1906-1908 85 Oude Orde 290 1909-1912 86 Oude Orde 291 Register voor de voeding van de meisjes en inwonend personeel tijdens ziekte, 1906-1909 1906-1909 1 deel 87 Oude Orde 292 Stukken betreffende de regeling van de voeding van de meisjes, 1948-1970 1948-1970 1 omslag 293 Globale berekening van de verpleegprijs van de meisjes, 1953-1959 1953-1959 1 omslag 1.2.9. Kleding 294 Magazijnboek van kleding- en liggingstukken voor de meisjes en het personeel, 1871-1887 1871-1887 1 deel 92 Oude Orde 295-296 Kontroleregisters van kleding- en liggingstukken voor de meisjes, 1871-1892 1871-1892 2 delen 295 1871-1886 101 Oude Orde 296 1886-1892 102 Oude Orde 297-304 Magazijnboeken van kleding, ligging- en uitrustingstukken, alsmede van goederen voor de huishoudelijke dienst, 1906-1930 1906-1930 8 delen 297 1906-1908 93 Oude Orde 298 1908-1909 94 Oude Orde 299 1909-1913 95 Oude Orde 300 1914-1916 96 Oude Orde 301 1917-1920 97 Oude Orde 302 1921-1924 98 Oude Orde 303 1925-1927 99 Oude Orde 304 1928-1930 100 Oude Orde 1.2.10. Arbeid 305-308 Registers van de eigen gelden van de meisjes, bijna uitsluitend verkregen wegens verrichte arbeid, 1871-1887 1871-1887 4 delen 305 1871-1874 78 Oude Orde 306 1875-1880 79 Oude Orde 307 1880-1883 80 Oude Orde 308 1883-1887 81 Oude Orde 309-311 Registers van afrekeningen met de meisjes, 1895-1909 1895-1909 3 delen 309 1895-1904 82 Oude Orde 310 1905-1907 83 Oude Orde 311 1907-1909 84 Oude Orde 1.2.11. Ontspanning 312 Stukken betreffende het kamperen, 1957-1967 1957-1967 1 omslag 313 Stukken betreffende de wandelvereniging TOGO (Tot Ons Genoegen Opgericht), 1951-1953 1951-1953 1 omslag 314 Bezoekersregister van een tentoonstelling van handwerk, 1952 1952 1 deel 315 Catalogi en andere stukken betreffende de bibliotheek, 1956-1967 1956-1967 1 omslag 91 Oude Orde 1.2.12. Bezoeken 316 Bezoekersregister, 1901-1952 1901-1952 1 deel 2027 Jaar openbaar 1.2.13. Medische verzorging 317 Maandstaten van zieke verpleegden, 1941-1953 1941-1953 1 omslag 2028 Jaar openbaar 318 Stukken betreffende de medische verzorging van meisjes en personeel, 1949-1960 1949-1960 1 omslag 2035 Jaar openbaar 319-320 Kaartsysteem van medische aantekeningen over de meisjes, 1952-1958 1952-1958 2 pakken 319 A-L 2033 Jaar openbaar 320 M-Z 2033 Jaar openbaar 1.2.14. Opvoeding en maatschappelijke begeleiding 321 Beknopte biographie van de meisjes in de gevangenis, tevens huis van verbetering en opvoeding, (1854) 1859-1878 (1854) 1859-1878 1 deel 65 Oude Orde 322 Registers van ontvangen berichten over de meisjes, 1859-1880 1859-1880 1 omslag 323-326 Lijsten van het gedrag van de meisjes in de gevangenis, tevens huis van verbetering en opvoeding, 1859-1886 1859-1886 4 pakken 323 1859-1865 324 1866-1869 325 1870-1876 326 1877-1886 327-328 Registers van het gedrag der meisjes in de gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden, tevens huis van verbetering en opvoeding, 1871-1888 1871-1888 2 delen 327 1871-1884 69 Oude Orde 328 1879-1888 70 Oude Orde 329-331 Registers met aantekeningen over de meisjes vóór de opname, 1920-1938 1920-1938 3 delen 329 1920-1930 2005 Jaar openbaar 330 1930-1937 (ex. art. 373 m en n B.W.) 2012 Jaar openbaar 331 1934-1938 (ex. art. 373 m en n B.W.) 2013 Jaar openbaar 332 Uitgaande brieven betreffende meisjes opgenomen ingevolge art. 373 m en n B.W. en art. 372 a en b B.W, 1948-1949 1948-1949 1 omslag 2024 Jaar openbaar 333 Register van opgenomen meisjes met korte aantekeningen, 1953-1956 1953-1956 1 deel Betreft de inschrijvingsnummers 2164-2363 NB 2031 Jaar openbaar 334-335 Kaartsysteem van aantekeningen over de meisjes tijdens het verblijf in de inrichting, 1957-1962 1957-1962 2 pakken 334 A-J 2037 Jaar openbaar 335 K-Z 2037 Jaar openbaar 336-410 Persoonsdossiers van de meisjes te Zeist, 1909-1950 1909-1950 75 pakken 336 A 2025 Jaar openbaar 337 Ba 2025 Jaar openbaar 338 Be 2025 Jaar openbaar 339 Bi -Bl 2025 Jaar openbaar 340 Bob -Bol 2025 Jaar openbaar 341 Bon -Boo 2025 Jaar openbaar 342 Bor -Bos 2025 Jaar openbaar 343 Bot -Boy 2025 Jaar openbaar 344 Bra -Bre 2025 Jaar openbaar 345 Bri -Bru 2025 Jaar openbaar 346 Bu -Bij 2025 Jaar openbaar 347 C 2025 Jaar openbaar 348 Da -Der 2025 Jaar openbaar 349 Dev -Dol 2025 Jaar openbaar 350 Don -Dri 2025 Jaar openbaar 351 Dro -Dij 2025 Jaar openbaar 352 Eb -Elk 2025 Jaar openbaar 353 Els -Esh 2025 Jaar openbaar 354 Est -Fa 2025 Jaar openbaar 355 Fe -Fu 2025 Jaar openbaar 356 Ga -Goo 2025 Jaar openbaar 357 Gor -Gri 2025 Jaar openbaar 358 Gro 2025 Jaar openbaar 359 Grij -Hal 2025 Jaar openbaar 360 Han -Hei 2025 Jaar openbaar 361 Hel -Heu 2025 Jaar openbaar 362 Hey -Hof 2025 Jaar openbaar 363 Hog -Hug 2025 Jaar openbaar 364 Hui-Joh 2025 Jaar openbaar 365 Jong 2025 Jaar openbaar 366 Jonge-Ka 2025 Jaar openbaar 367 Kee -Ker 2025 Jaar openbaar 368 Ket -Kle 2025 Jaar openbaar 369 Klo -Kon 2025 Jaar openbaar 370 Koo -Kos 2025 Jaar openbaar 371 Kra -Kro 2025 Jaar openbaar 372 Kru -Krui 2025 Jaar openbaar 373 Kup -Lam 2025 Jaar openbaar 374 Lan -Lav 2025 Jaar openbaar 375 Le -Lim 2025 Jaar openbaar 376 Lin -Lo 2025 Jaar openbaar 377 Lu-Maa 2025 Jaar openbaar 378 Mac -May 2025 Jaar openbaar 379 Mee -Met 2025 Jaar openbaar 380 Meu -Moe 2025 Jaar openbaar 381 Mof -Mu 2025 Jaar openbaar 382 Na -Nig 2025 Jaar openbaar 383 Nil -Nij 2025 Jaar openbaar 384 O 2025 Jaar openbaar 385 Pa -Plo 2025 Jaar openbaar 386 Plij -Pri 2025 Jaar openbaar 387 Pro -Ree 2025 Jaar openbaar 388 Reg -Rob 2025 Jaar openbaar 389 Roe -Roos 2025 Jaar openbaar 390 Root -Rui 2025 Jaar openbaar 391 Run -Schee 2025 Jaar openbaar 392 Schef-Schot 2025 Jaar openbaar 393 Schou-Sik 2025 Jaar openbaar 394 Sin -Sme 2025 Jaar openbaar 395 Smi 2025 Jaar openbaar 396 Sn -Sp 2025 Jaar openbaar 397 Sta -Sto 2025 Jaar openbaar 398 Str -Sij 2025 Jaar openbaar 399 Ta -Th 2025 Jaar openbaar 400 Ti 2025 Jaar openbaar 401 To -Vee 2025 Jaar openbaar 402 Veg -Vel 2025 Jaar openbaar 403 Ven -Verl 2025 Jaar openbaar 404 Verm -Vers 2025 Jaar openbaar 405 Verw -Vos 2025 Jaar openbaar 406 Vre -Vij 2025 Jaar openbaar 407 Wa -Wen 2025 Jaar openbaar 408 Wer -Wim 2025 Jaar openbaar 409 Win -Zee 2025 Jaar openbaar 410 Zel -Zij 2025 Jaar openbaar 411-596 Persoonsdossiers van de meisjes te Nijmegen, 1951-1975 1951-1975 186 pakken 411 Aal -Ahl 2050 Jaar openbaar 412 Ale -Amm 2050 Jaar openbaar 413 Ank -Ari 2050 Jaar openbaar 414 Arn -At 2050 Jaar openbaar 415 Baa -Bae 2050 Jaar openbaar 416 Bak -Bar 2050 Jaar openbaar 417 Bas -Bec 2050 Jaar openbaar 418 Bee -Bek 2050 Jaar openbaar 419 Ben 2050 Jaar openbaar 420 Berg 2050 Jaar openbaar 421 Berl -Beu 2050 Jaar openbaar 422 Bev -Bloe 2050 Jaar openbaar 423 Blok -Blom 2050 Jaar openbaar 424 Boc -Bod 2050 Jaar openbaar 425 Boe -Bol 2050 Jaar openbaar 426 Bon 2050 Jaar openbaar 427 Boo -Borg 2050 Jaar openbaar 428 Bors -Bos 2050 Jaar openbaar 429 Bosc -Bosm 2050 Jaar openbaar 430 Bou -Brac 2050 Jaar openbaar 431 Brak -Bran 2050 Jaar openbaar 432 Bree -Bril 2050 Jaar openbaar 433 Brin -Broe 2050 Jaar openbaar 434 Bron -Brou 2050 Jaar openbaar 435 Brug -Bruin 2050 Jaar openbaar 436 Bruins- Bruy 2050 Jaar openbaar 437 Bu 2050 Jaar openbaar 438 Bij -Ca 2050 Jaar openbaar 439 Cl -Coe 2050 Jaar openbaar 440 Coi -Couf 2050 Jaar openbaar 441 Couw -Dae 2050 Jaar openbaar 442 Dal -Dav 2050 Jaar openbaar 443 Deg -Del 2050 Jaar openbaar 444 Den -Dond 2050 Jaar openbaar 445 Dong -Donk 2050 Jaar openbaar 446 Doo -Dore 2050 Jaar openbaar 447 Dors -Doze 2050 Jaar openbaar 448 Dr -Du 2050 Jaar openbaar 449 Dij -Ec 2050 Jaar openbaar 450 El -En 2050 Jaar openbaar 451 Er -Es 2050 Jaar openbaar 452 Ev -Ey 2050 Jaar openbaar 453 Fe -Fl 2050 Jaar openbaar 454 Fo -Frai 2050 Jaar openbaar 455 Fran -Gar 2050 Jaar openbaar 456 Gas -Gee 2050 Jaar openbaar 457 Geld -Gell 2050 Jaar openbaar 458 Gen -Geu 2050 Jaar openbaar 459 Gev -Gob 2050 Jaar openbaar 460 Gok -Gorp 2050 Jaar openbaar 461 Gorr -Got 2050 Jaar openbaar 462 Gov -Gra 2050 Jaar openbaar 463 Gre -Groenen 2050 Jaar openbaar 464 Groenev- Groo 2050 Jaar openbaar 465 Gros -Gijl 2050 Jaar openbaar 466 Gijs -Haar 2050 Jaar openbaar 467 Haas -Haax 2050 Jaar openbaar 468 Hag 2050 Jaar openbaar 469 Hal -Ham 2050 Jaar openbaar 470 Han -Har 2050 Jaar openbaar 471 Hav -Held 2050 Jaar openbaar 472 Helm -Hemmer 2050 Jaar openbaar 473 Hemmes- Hend 2050 Jaar openbaar 474 Hens -Hesse 2050 Jaar openbaar 475 Hessi-Hest 2050 Jaar openbaar 476 Heu -Heym 2050 Jaar openbaar 477 Heyn -Hi 2050 Jaar openbaar 478 Hoe 2050 Jaar openbaar 479 Hof -Hofste 2050 Jaar openbaar 480 Hofstr-Hol 2050 Jaar openbaar 481 Hom-Hoo 2050 Jaar openbaar 482 Hor -Hund 2050 Jaar openbaar 483 Hunt -Im 2050 Jaar openbaar 484 In -Jank 2050 Jaar openbaar 485 Jans 2050 Jaar openbaar 486 Joc -Jong 2050 Jaar openbaar 487 Jong -Jonge 2050 Jaar openbaar 488 Jor -Kaa 2050 Jaar openbaar 489 Kad -Kate 2050 Jaar openbaar 490 Kath -Kerkh 2050 Jaar openbaar 491 Kerkk-Kes 2050 Jaar openbaar 492 Ket 2050 Jaar openbaar 493 Keu -Key 2050 Jaar openbaar 494 Ki 2050 Jaar openbaar 495 Kle 2050 Jaar openbaar 496 Klo -Klu 2050 Jaar openbaar 497 Kn 2050 Jaar openbaar 498 Koe -Kok 2050 Jaar openbaar 499 Kon -Koop 2050 Jaar openbaar 500 Koopm-Koot 2050 Jaar openbaar 501 Koro -Korv 2050 Jaar openbaar 502 Kos -Kram 2050 Jaar openbaar 503 Kran -Kreu 2050 Jaar openbaar 504 Kri -Kruf 2050 Jaar openbaar 505 Krui -Kuy 2050 Jaar openbaar 506 Kwa -Laf 2050 Jaar openbaar 507 Lag -Land 2050 Jaar openbaar 508 Lang -Leem 2050 Jaar openbaar 509 Leeu -Lek 2050 Jaar openbaar 510 Let -Ley 2050 Jaar openbaar 511 Li -Lim 2050 Jaar openbaar 512 Lind -Lins 2050 Jaar openbaar 513 Lint -Loon 2050 Jaar openbaar 514 Looy -Los 2050 Jaar openbaar 515 Lou -Lun 2050 Jaar openbaar 516 Lup -Maan 2050 Jaar openbaar 517 Maas -Marc 2050 Jaar openbaar 518 Mars -Matu 2050 Jaar openbaar 519 Matz -Mee 2050 Jaar openbaar 520 Mek -Meul 2050 Jaar openbaar 521 Meur -Mie 2050 Jaar openbaar 522 Mis -Mol 2050 Jaar openbaar 523 Moo -Mos 2050 Jaar openbaar 524 Mou -Muld 2050 Jaar openbaar 525 Mule -Mun 2050 Jaar openbaar 526 Nag -Niet 2050 Jaar openbaar 527 Nieu -Nijl 2050 Jaar openbaar 528 Nijm -Ol 2050 Jaar openbaar 529 Oo -Or 2050 Jaar openbaar 530 Os 2050 Jaar openbaar 531 Ou -Pau 2050 Jaar openbaar 532 Pee -Pete 2050 Jaar openbaar 533 Petr -Pier 2050 Jaar openbaar 534 Piet -Pil 2050 Jaar openbaar 535 Pla -Post 2050 Jaar openbaar 536 Poste-Pre 2050 Jaar openbaar 537 Pri -Ras 2050 Jaar openbaar 538 Rast -Reg 2050 Jaar openbaar 539 Rei -Rem 2050 Jaar openbaar 540 Rey -Rob 2050 Jaar openbaar 541 Roc -Roer 2050 Jaar openbaar 542 Roes -Ron 2050 Jaar openbaar 543 Roo -Roov 2050 Jaar openbaar 544 Rooy -Rub 2050 Jaar openbaar 545 Ruh -Rijs 2050 Jaar openbaar 546 Sa -Scha 2050 Jaar openbaar 547 Sche -Schi 2050 Jaar openbaar 548 Schn -Scho 2050 Jaar openbaar 549 Schr 2050 Jaar openbaar 550 Schu 2050 Jaar openbaar 551 Schw -Se 2050 Jaar openbaar 552 Sil -Sip 2050 Jaar openbaar 553 Sis -Slotb 2050 Jaar openbaar 554 Slotm-Slu 2050 Jaar openbaar 555 Slij -Sme 2050 Jaar openbaar 556 Smit 2050 Jaar openbaar 557 Smit -Smo 2050 Jaar openbaar 558 Sne -Som 2050 Jaar openbaar 559 Son -Spekk 2050 Jaar openbaar 560 Speks-Spey 2050 Jaar openbaar 561 Spo -Sta 2050 Jaar openbaar 562 Stee -Stek 2050 Jaar openbaar 563 Stey -Sto 2050 Jaar openbaar 564 Str -Ta 2050 Jaar openbaar 565 Tee -Teu 2050 Jaar openbaar 566 Tie -Tim 2050 Jaar openbaar 567 Tit -Trom 2050 Jaar openbaar 568 Troo -Tu 2050 Jaar openbaar 569 U -Veene 2050 Jaar openbaar 570 Veens-Vell 2050 Jaar openbaar 571 Velz -Verk 2050 Jaar openbaar 572 Vermee- Vermeu 2050 Jaar openbaar 573 Verstr- Ves 2050 Jaar openbaar 574 Vet -Veu 2050 Jaar openbaar 575 Vis 2050 Jaar openbaar 576 Vit -Von 2050 Jaar openbaar 577 Voo -Vre 2050 Jaar openbaar 578 Vries 2050 Jaar openbaar 579 Vries 2050 Jaar openbaar 580 Vro -Vug 2050 Jaar openbaar 581 Vul -Wan 2050 Jaar openbaar 582 War -Wee 2050 Jaar openbaar 583 Wei -West 2050 Jaar openbaar 584 Weste-Wie 2050 Jaar openbaar 585 Wild-Willemse 2050 Jaar openbaar 586 Willemsen-Wind 2050 Jaar openbaar 587 Wink 2050 Jaar openbaar 588 Wit 2050 Jaar openbaar 589 Witk-Witz 2050 Jaar openbaar 590 Woe-Wor 2050 Jaar openbaar 591 Wou-Wij 2050 Jaar openbaar 592 Za-Zom 2050 Jaar openbaar 593 Zon 2050 Jaar openbaar 594 Zou-Zwan 2050 Jaar openbaar 595 Zwar-Zwo 2050 Jaar openbaar 596 Zij 2050 Jaar openbaar 597-599 Foto's van meisjes bij hun opname, 1927-1938 1927-1938 3 pakken 597 1927-1938 2013 Jaar openbaar 598 1927-1938 2013 Jaar openbaar 599 1927-1938 2013 Jaar openbaar 600-608 Notulen van teambesprekingen, 1953-1971 1953-1971 9 pakken 600 1953-1955 2030 Jaar openbaar 601 1956-1958 2033 Jaar openbaar 602 1959-1960 2035 Jaar openbaar 603 1961-1962 2037 Jaar openbaar 604 1963-1964 2039 Jaar openbaar 605 1965-1966 2041 Jaar openbaar 606 1967-1968 607 1969-1970 2045 Jaar openbaar 608 1971 2046 Jaar openbaar 609-616 Notulen van besprekingen met groepsleidsters, 1952-1971 1952-1971 1 deel en 7 pakken 609 1952-1954 2029 Jaar openbaar 610 1952-1957 2032 Jaar openbaar 611 1958-1960 2035 Jaar openbaar 612 1961-1962 2037 Jaar openbaar 613 1963-1964 2039 Jaar openbaar 614 1965-1966 2041 Jaar openbaar 615 1967-1969 2044 Jaar openbaar 616 1970-1971 2046 Jaar openbaar 617-618 Notulen van besprekingen met de vakleiding, 1952-1971 1952-1971 2 pakken 617 1952-1960 2035 Jaar openbaar 618 1961-1965, 1969-1971 2046 Jaar openbaar 619 Notulen van de studiegroep R.I.K., 1955-1958 1955-1958 1 omslag R.I.K. is een orgaan om het onderling kontakt te bevorderen tussen de Rijks Inrichtingen voor Kinderen NB 620 Register van verzonden brieven om inlichtingen over ontslagen meisjes, 1867-1880 1867-1880 1 omslag 73 Oude Orde 621-622 Ingekomen brieven van autoriteiten met inlichtingen over het gedrag van uit het gesticht ontslagen meisjes, 1867-1891 1867-1891 2 pakken 621 1867-1880 71 Oude Orde 622 1885-1891 72, 74 Oude Orde 623 Lijsten van meisjes, tussen 1883 en 1903 uit het rijksopvoedingsgesticht ontslagen, met de uitslag van het onderzoek door de direktrice naar de verdere lotgevallen van betrokkenen, 1889-1904 1889-1904 1 pak 624 Kwartaalverslagen betreffende voorwaardelijk ontslagenen, 1914-1915 1914-1915 1 pak 625 Stukken betreffende (voorwaardelijk) ontslagenen, 1946-1950 1946-1950 1 pak 2025 Jaar openbaar 626 Rapporten betreffende voorwaardelijk ontslagenen, 1951-1964 1951-1964 1 pak 627-628 Registers met aantekeningen over meisjes na ontslag uit de inrichting, 1906-1927 1906-1927 2 delen 627 1906-1925 628 1915-1927 2. Archief van de tuchtschool voor meisjes, te Zeist, 1905-1909, vervolgens te Montfoort, 1909-1968 2.1. Stukken van algemene aard 2.1.1. Korrespondentie 629-675 Ingekomen stukken, 1905-1968 1905-1968 47 pakken 629 1905-1906 630 1907 631 1908 632 1909 633 1910 634 1911 635 1912 636 1913 637 1914 638 1915 639 1916 640 1917 641 1918 642 1919 643 1920 644 1921 645 1922 646 1923 647 1924 648 1925 649 1926 650 1927 651 1928 652 1929-1930 653 1931-1932 654 1933 655 1934 656 1935-1936 657 1937-1938 658 1939-1940 659 1941-1942 660 1943-1944 661 1945-1946 662 1947 663 1948 664 1949 665 1950 666 1951 667 1952 668 1953-1954 669 1955 670 1956-1957 671 1958-1960 672 1961 673 1962-1963 674 1964-1965 675 1966-1968 676-706 Afschriften en doorslagen van uitgaande stukken, 1905-1968 1905-1968 16 delen en 15 pakken 676 1905-1906 677 1906 678 1906-1907 679 1907-1908 680 1908-1909 681 1909-1910 682 1910-1911 683 1911-1912 684 1912-1913 685 1913 686 1913-1914 687 1914-1916 688 1916-1917 689 1917-1918 690 1918-1920 691 1920-1922 692 1922-1926 693 1927-1932 694 1933-1934 695 1935-1937 696 1938-1939 2043 Jaar openbaar 697 1940-1941 698 1942-1943 699 1944-1947 700 1948-1949 701 1950-1951 702 1952-1953 703 1954-1956 704 1956-1958 705 1959-1961 706 1962-1968 707-766 Ingekomen stukken van het ministerie van justitie, 1905-1968 1905-1968 60 pakken 707 1905-1906 708 1907 709 1908-1909 710 1910-1911 711 1912-1913 712 1914 713 1915 714 1916 715 1917 716 1918 717 1919 718 1920 719 1921 720 1922 721 1923 722 1924 723 1925 724 1926 725 1927 726 1928 727 1929 728 1930 729 1931 730 1932 731 1933 732 1934 733 1935 734 1936 735 1937 736 1938 737 1939 738 1940 739 1941 740 1942 741 1943 742 1944 743 1945 744 1946 745 1947 746 1948 747 1949 748 1950 749 1951 750 1952 751 1953 752 1954 753 1955 754 1956 755 1957 756 1958 757 1959 758 1960 759 1961 760 1962 761 1963 762 1964 763 1965 764 1966 765 1967 766 1968 767-784 Doorslagen van uitgaande stukken aan het ministerie van justitie, 1907-1968 1907-1968 7 delen en 11 pakken 767 1907-1909 768 1909-1911 769 1911-1914 770 1914-1916 771 1916-1918 772 1918-1920 773 1920-1921 774 1922-1928 775 1929-1934 776 1935-1939 777 1940-1946 778 1947-1949 779 1950-1953 780 1954-1956 781 1957-1958 782 1959-1960 783 1961-1963 784 1964-1968 785-791 Ingekomen stukken van officieren van justitie, 1919-1926 1919-1926 7 pakken 785 1919 786 1920 787 1922 788 1923 789 1924 790 1925 2000 Jaar openbaar 791 1926 2001 Jaar openbaar 792-809 Ingekomen stukken van kinderrechters, 1923-1951 1923-1951 18 pakken 792 1923 793 1924 794 1925 2000 Jaar openbaar 795 1926 2001 Jaar openbaar 796 1927 2002 Jaar openbaar 797 1928 2003 Jaar openbaar 798 1929-1930 2005 Jaar openbaar 799 1931-1932 2007 Jaar openbaar 800 1933 2008 Jaar openbaar 801 1934 2009 Jaar openbaar 802 1935-1936 2011 Jaar openbaar 803 1937-1938 2013 Jaar openbaar 804 1939 2014 Jaar openbaar 805 1940 2015 Jaar openbaar 806 1941-1944 2019 Jaar openbaar 807 1945-1946 2021 Jaar openbaar 808 1947-1949 2024 Jaar openbaar 809 1950-1951 2026 Jaar openbaar 810-816 Doorslagen van uitgaande stukken aan kinderrechters, 1924-1949 1924-1949 7 pakken 810 1924-1930 2025 Jaar openbaar 811 1931-1932 2007 Jaar openbaar 812 1933-1934 2009 Jaar openbaar 813 1935-1936 2011 Jaar openbaar 814 1937-1939 2014 Jaar openbaar 815 1940-1942 2017 Jaar openbaar 816 1943-1949 2024 Jaar openbaar 817-818 Agenda's van ingekomen stukken, 1962-1968 1962-1968 2 delen 817 1962-1967 2042 Jaar openbaar 818 1967-1968 2043 Jaar openbaar 2.1.2. Verslagen 819-824 Jaarverslagen, 1907-1966 1907-1966 6 pakken 819 1907-1912 820 1913-1917 821 1918-1921 822 1922-1925 823 1926-1931 824 1932-1966 825-827 Registers van bijzondere voorvallen, 1906-1968 1906-1968 3 delen 825 1906-1923 826 1924-1949 827 1949-1968 828-830 Aantekeningen van voorvallen, telefoongesprekken enz. tijdens de afwezigheid van de direktrice, 1960-1968 1960-1968 3 pakken 828 1960-1964 829 1965-1966 830 1967-1968 2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.2.1. Reglementen 830-a Huishoudelijk reglement voor de tuchtschool van meisjes te Montfoort, (ca. 1909) (ca. 1909) 1 katern Het betreft een aanpassing van een reglement uit 1905 van het rijksopvoedingsgesticht van meisjes te Montfoort NB 4005 Oude Orde 831 Voorschriften voor de meisjes, z.j. z.j. 3 stukken 2.2.2. Kommissie van toezicht 831-831 Notulen van de vergaderingen van de kommissie van toezicht over de tuchtschool voor meisjes te Zeist, vervolgens te Montfoort, 1905-1965 1905-1965 1 deel en 1 omslag 831-a 1905-1909 1 deel 4007 Oude Orde 831-b 1910-1965 4002 en 4008 Oude Orde 831-c Notulen van de geheime vergaderingen van de kommissie, 1905-1908 1905-1908 1 deel 4009 Oude Orde 831-831 Correspondentie van de commissie, 1905-1968 1905-1968 4 pakken 831-d 1905-1915 4003 en 4015-4021 Oude Orde 831-e 1916-1926 4022-4029 Oude Orde 831-f 1927-1940 4030-4033 Oude Orde 831-g 1941-1968 4034-4036 Oude Orde 831-h Agenda op de correspondentie van de kommissie, 1909-1922 1909-1922 1 katern 4014 Oude Orde 831-i Nadere regeling van de kommissies van toezicht van tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten, vastgesteld door de minister van Justitie, 1905 1905 1 stuk 3999 Oude Orde 831-j Reglementen van orde van kommissies van toezicht van diverse rijksopvoedingsgestichten, 1906 1906 1 omslag 4001 Oude Orde 831-k Stukken betreffende organisatie en werkzaamheden van de kommissie, z.j. z.j. 1 omslag 831-l Rooster van aftreden van de leden van de kommissie, 1906 1906 1 stuk 831-m Lijsten van kommissieleden die fungeren als maandcommissarissen, 1910, 1918, 1919 1910, 1918, 1919 1 omslag 4004 Oude Orde 832 Jaarverslagen van de verrichtingen en bevindingen van de kommissie, 1912-1916, 1918-1943, 1945-1965 1912-1916, 1918-1943, 1945-1965 1 omslag Betreft ook de inrichting te Hollandsche Rading NB 4010 Oude Orde 833 Reglement van orde voor de werkzaamheden van de kommissie van toezicht, 1905 1905 1 omslag 4000 Oude Orde 833-a Kasboek van de kommissie, 1898-1945 1898-1945 1 deel Van 1898-1905 was het kasboek in gebruik bij het college van regenten van het rijksopvoedingsgesticht en de bijzondere strafgevangenis voor meisjes te Montfoort NB 4037 Oude Orde 2.2.3. Personeel 833-b Instructie voor de directrice van de tuchtschool voor meisjes, vastgesteld door de minister van Justitie, 1905 1905 1 stuk 4006 Oude Orde 834 Instructies voor verschillende personeelsleden, z.j. z.j. 1 omslag 835 Stukken betreffende de organisatiestructuur en functiebeschrijvingen, 1960-1963 1960-1963 1 pak 836 Personeelsstatistieken, 1924-1949 1924-1949 1 pak 4011 Oude Orde 837-848 Persoonsdossiers van het personeel, 1905-1968 1905-1968 12 pakken 837 A-Bol 2043 Jaar openbaar 838 Bon-Bij 2043 Jaar openbaar 839 C-G 2043 Jaar openbaar 840 H-J 2043 Jaar openbaar 841 K 2043 Jaar openbaar 842 L 2043 Jaar openbaar 843 M 2043 Jaar openbaar 844 N-O 2043 Jaar openbaar 845 P-R 2043 Jaar openbaar 846 S 2043 Jaar openbaar 847 T-V 2043 Jaar openbaar 848 W-Z 2043 Jaar openbaar 2.2.4. Eigendommen 849-854 Inventarissen van roerende goederen, 1915-1922 1915-1922 6 delen 849 1915 850 1917 851 1918 852 1919 853 1920-1921 854 1922 2.2.5. Financiën 855-856 Begrotingen, 1951-1968 1951-1968 2 pakken 855 1951-1958 856 1959-1968 857-860 Rekeningen, 1955-1966 1955-1966 4 pakken 857 1955-1957 858 1958-1960 859 1961-1963 860 1964-1966 861-867 Memorialen, 1930-1956 1930-1956 7 delen 861 1930-1939 862 1939-1949 863 1949-1952 864 1952-1953 865 1953-1954 866 1954-1955 867 1955-1956 868-889 Kasboeken, 1905-1930, en kas-giroboeken,1930-1956 22 delen 868 1905-1907 869 1907-1909 870 1909-1911 871 1911-1912 872 1912-1914 873 1914-1915 874 1915-1917 875 1917-1919 876 1919-1922 877 1923-1930 878 1930-1934 879 1934-1937 880 1937-1940 881 1940-1943 882 1943-1946 883 1946-1948 884 1948-1950 885 1950-1952 886 1952-1953 887 1953-1954 888 1954-1955 889 1955-1956 890-899 Grootboeken, 1930-1956 1930-1956 10 delen 890 1930-1934 891 1935-1939 892 1939-1943 893 1943-1946 894 1947-1949 895 1949-1951 896 1951-1952 897 1953-1954 898 1954 899 1955-1956 900 Exploitatierekeningen, 1933-1950 1933-1950 1 pak 901-903 Balansen, 1930-1956 1930-1956 3 delen 901 1930-1940 902 1941-1952 903 1952-1956 2.2.6. Opname en registratie 904 Registers van beslissingen op verzoeken tot opname, 1963-1968 1963-1968 1 omslag 2043 Jaar openbaar 905-906 Stukken betreffende geweigerde verzoeken tot opname, 1950-1968 1950-1968 2 pakken 905 1950-1962 2037 Jaar openbaar 906 1963-1968 2043 Jaar openbaar 907-914 Inschrijvingsregisters, 1906-1968 1906-1968 8 delen 907 1906-1917 908 1917-1923 909 1923-1931 2006 Jaar openbaar 910 1931-1937 2012 Jaar openbaar 911 1937-1942 2017 Jaar openbaar 912 1947-1948 2023 Jaar openbaar 913 1948-1954 2029 Jaar openbaar 914 1960-1968 2043 Jaar openbaar 914-914 Registers van verpleegden in de tuchtschool te Zeist, vervolgens te Montfoort, 1906-1920 1906-1920 2 delen Deze registers zijn gedeeltelijk identiek met de nrs. 907 en 908 NB 914-a 1906-1917 4012 Oude Orde 914-b 1917-1920 4013 Oude Orde 915 Index op de inschrijvingsregisters, 1906-1960 1906-1960 1 deel 2035 Jaar openbaar 916 Register van processen-verbaal van strafbare feiten begaan door opgenomen meisjes, 1911-1915 1911-1915 1 deel 917-927 Registers van in bewaring genomen voorwerpen, 1906-1968 1906-1968 11 delen 917 1906-1913 918 1913-1918 919 1918-1920 920 1920-1928 2003 Jaar openbaar 921 1928-1934 2009 Jaar openbaar 922 1934-1938 2013 Jaar openbaar 923 1938-1941 2016 Jaar openbaar 924 1941-1944 2019 Jaar openbaar 925 1944-1947 2022 Jaar openbaar 926 1947-1951 2026 Jaar openbaar 927 1959-1968 2043 Jaar openbaar 928 Register van in bewaring genomen geld en sieraden, 1948-1955 1948-1955 1 omslag 2030 Jaar openbaar 929-935 Sterkteregisters, dagelijkse statistieken van opgenomen meisjes, 1905-1960 1905-1960 7 delen 929 1905-1914 930 1914-1921 931 1922-1930 932 1930-1939 933 1939-1947 934 1947-1955 935 1955-1960 2.2.7. Voeding 936-939 Voedingsregisters voor meisjes en inwonend personeel, 1914-1930 1914-1930 4 delen 936 1914-1918 937 1918-1922 938 1922-1926 939 1926-1930 940-941 Voedingsregisters voor zieken, 1914-1926 1914-1926 2 delen 940 1914-1918 941 1919-1926 942-963 Dagelijkse voedingsstaten voor de keuken, 1943-1967 1943-1967 22 pakken 942 1943 943 1945 944 1946 945 1947 946 1948 947 1949 948 1950 949 1951 950 1952 951 1953 952 1954 953 1955 954 1956 955 1957 956 1958 957 1959 958 1960 959 1961 960 1962 961 1963 962 1964 963 1967 964 Rapport over de voeding in tuchtscholen en rijksopvoedingsgestichten, 1940 1940 1 omslag 965 Rapporten over de voeding in het rijksopvoedingsgesticht te Montfoort door het voorlichtingsbureau voor de voeding, 1962-1967 1962-1967 1 omslag 966 Register van de opbrengst aan groente gekweekt voor konsumptie in de gestichtstuin, 1913-1923 1913-1923 1 deel 2.2.8. Kleding 967 Kontroleregister op de kleding van het personeel, 1906-1942 1906-1942 1 deel 968 Maatstaten voor de uniformkleding van het personeel, z.j. z.j. 1 omslag 969-975 Magazijnboeken van kleding, ligging- en uitrustingsstukken alsmede van andere goederen voor de huishoudelijke dienst, 1905-1930 1905-1930 7 delen 969 1905-1908 970 1908-1911 971 1911-1914 972 1914-1917 973 1917-1921 974 1921-1928 975 1928-1930 2.2.9. Tucht 976-979 Registers van opgelegde disciplinaire straffen, 1906-1956 1906-1956 4 delen 976 1906-1914 977 1914-1922 978 1923-1942 2017 Jaar openbaar 979 1942-1956 2031 Jaar openbaar 2.2.10. Arbeid 980-999 Afrekeningen met meisjes wegens verrichte arbeid, 1906-1963 1906-1963 2 delen en 18 pakken 980 1906-1923 981 1924-1930 2005 Jaar openbaar 982 1938 2013 Jaar openbaar 983 1939 2014 Jaar openbaar 984 1940 2015 Jaar openbaar 985 1941 2016 Jaar openbaar 986 1942 2017 Jaar openbaar 987 1943 2018 Jaar openbaar 988 1944 2019 Jaar openbaar 989 1945 2020 Jaar openbaar 990 1946 2021 Jaar openbaar 991 1947 2022 Jaar openbaar 992 1948 2023 Jaar openbaar 993 1949 2024 Jaar openbaar 994 1950 2025 Jaar openbaar 995 1951 2026 Jaar openbaar 996 1952 2027 Jaar openbaar 997 1953 2028 Jaar openbaar 998 1954-1956 2031 Jaar openbaar 999 1957-1963 2038 Jaar openbaar 1000 Aantekenboekjes van ontvangen gelden door meisjes wegens verrichte arbeid, 1931-1953 1931-1953 1 doos 2028 Jaar openbaar 2.2.11. Ontspanning 1001 Stukken betreffende gehouden tentoonstellingen, feestavonden enz, 1950-1968 1950-1968 1 pak 1002 Rekeningen van een fonds gesticht door de vrouwenvereniging te Montfoort ten behoeve van de meisjes, 1923-1948 1923-1948 1 katern 2.2.12. Briefwisselingen en bezoeken 1003-1019 Ontvangen brieven voor meisjes, 1912-1968 1912-1968 17 pakken 1003 nrs. 1-100 2043 Jaar openbaar 1004 nrs. 101-125 2043 Jaar openbaar 1005 nrs. 126-150 2043 Jaar openbaar 1006 nrs. 151-200 2043 Jaar openbaar 1007 nrs. 201-250 2043 Jaar openbaar 1008 nrs. 251-300 2043 Jaar openbaar 1009 nrs. 301-350 2043 Jaar openbaar 1010 nrs. 351-425 2043 Jaar openbaar 1011 nrs. 426-1900 2043 Jaar openbaar 1012 nrs. 1901-2000 2043 Jaar openbaar 1013 nrs. 2001-2400 2043 Jaar openbaar 1014 nrs. 2401-2900 2043 Jaar openbaar 1015 nrs. 2901-3200 2043 Jaar openbaar 1016 nrs. 3201-3600 2043 Jaar openbaar 1017 nrs. 3601-4000 2043 Jaar openbaar 1018 nrs. 4001-4250 2043 Jaar openbaar 1019 nrs. 4251-4427 2043 Jaar openbaar 1020-1027 Ontvangen brieven voor meisjes, opgenomen ter observatie, 1928-1943 1928-1943 8 pakken 1020 nrs. 17-225 2018 Jaar openbaar 1021 nrs. 226-275 2018 Jaar openbaar 1022 nrs. 276-300 2018 Jaar openbaar 1023 nrs. 301-550 2018 Jaar openbaar 1024 nrs. 551-650 2018 Jaar openbaar 1025 nrs. 651-800 2018 Jaar openbaar 1026 nrs. 801-900 2018 Jaar openbaar 1027 nrs. 901-1048 2018 Jaar openbaar 1028-1035 Ter goedkeuring voorgelegde concepten van te verzenden brieven door meisjes, 1907-1962 1907-1962 8 pakken 1028 nrs. 42-100 2037 Jaar openbaar 1029 nrs. 101-125 2037 Jaar openbaar 1030 nrs. 126-150 2037 Jaar openbaar 1031 nrs. 151-200 2037 Jaar openbaar 1032 nrs. 201-300 2037 Jaar openbaar 1033 nrs. 301-3900 2037 Jaar openbaar 1034 nrs. 3901-4200 2037 Jaar openbaar 1035 nrs. 4201-4406 2037 Jaar openbaar 1036 Ter goedkeuring voorgelegde concepten van te verzenden brieven door meisjes, opgenomen ter observatie, nrs. 82-1044, 1927-1953 nrs. 82-1044, 1927-1953 1 pak 2028 Jaar openbaar 1037-1046 Agenda's van ontvangen brieven voor meisjes, 1906-1968 1906-1968 10 delen 1037 1906-1921 1038 1921-1933 2008 Jaar openbaar 1039 1933-1938 2013 Jaar openbaar 1040 1938-1942 2017 Jaar openbaar 1041 1942-1947 2032 Jaar openbaar 1042 1947-1951 2026 Jaar openbaar 1043 1951-1953 2028 Jaar openbaar 1044 1953-1958 2033 Jaar openbaar 1045 1958-1965 2040 Jaar openbaar 1046 1965-1968 2043 Jaar openbaar 1047-1055 Agenda's van verzonden brieven van meisjes, 1906-1968 1906-1968 9 delen 1047 1906-1922 1048 1922-1933 2018 Jaar openbaar 1049 1934-1939 2014 Jaar openbaar 1050 1939-1944 2019 Jaar openbaar 1051 1944-1949 2024 Jaar openbaar 1052 1949-1954 2029 Jaar openbaar 1053 1954-1961 2031 Jaar openbaar 1054 1961-1967 2042 Jaar openbaar 1055 1967-1968 2043 Jaar openbaar 1056 Agenda van ontvangen brieven en van te verzenden brieven, die zijn ingehouden, 1906-1920 1906-1920 1 deel 1057-1058 Bezoekersregisters, 1906-1959 1906-1959 2 delen 1057 1906-1925 1058 1930-1959 1059 Tekst van een toespraak van de direktrice bij een bezoek van de kinderpolitie en verslag van de gevolgde diskussie, 1951 1951 1 stuk 2.2.13. Medische verzorging 1060-1064 Registers van zieken, 1905-1948 1905-1948 5 pakken 1060 1905-1908 1061 1909-1928 2003 Jaar openbaar 1062 1929-1942 2017 Jaar openbaar 1063 1942-1947 2022 Jaar openbaar 1064 1947-1948 2023 Jaar openbaar 1065-1066 Gewichtsstaten van meisjes en personeel, 1907-1950 1907-1950 1 pak en 1 deel 1065 1907-1942 1066 1943-1950 1067 Aantekeningen van de resultaten van medisch-psychisch onderzoek van meisjes, nrs. 769-3934, 1919-1952 nrs. 769-3934, 1919-1952 1 doos 2027 Jaar openbaar 1068 Aantekeningen van de resultaten van het medisch-psychisch onderzoek van meisjes opgenomen ter observatie, nrs.1-1046, 1925-1952 nrs.1-1046, 1925-1952 1 doos 2027 Jaar openbaar 1069 Register van uitslagen van psychologische testen (schoolkennistest, Binet Simontest en Luning Praktest), z.j. z.j. 1 deel 2027 Jaar openbaar 1070-1074 Tekeningen van figuren gemaakt voor psychologische testen, 1907-1914 1907-1914 5 pakken 1070 nrs. 52- 93 1071 nrs. 104-199 1072 nrs. 206-247 1073 nrs. 251-300 1074 nrs. 301-349 1075 Glasnegatieven van foto's van meisjes voor medische doeleinden, z.j. z.j. 1 doos 2.2.14. Opvoeding en maatschappelijke begeleiding 1076 Aantekeningen van besprekingen van de direktrice met haar medewerk(st)ers, 1907 en 1964-1966 1907 en 1964-1966 1 omslag 2041 Jaar openbaar 1077-1081 Registers met persoonsgegevens en aantekeningen van het gedrag van de meisjes, 1906-1923 1906-1923 5 delen 1077 1906-1908 1078 1914-1915 1079 1915 1080 1916-1923 1081 1917-1918 1082-1091 Rapporten over het gedrag van de meisjes tijdens de opname, 1942-1953 1942-1953 10 pakken 1082 1942-1946 2021 Jaar openbaar 1083 1947 2022 Jaar openbaar 1084 1947 2022 Jaar openbaar 1085 1948 2023 Jaar openbaar 1086 1949 2024 Jaar openbaar 1087 1950 2025 Jaar openbaar 1088 1951 2026 Jaar openbaar 1089 1951 2026 Jaar openbaar 1090 1952 2027 Jaar openbaar 1091 1953 2028 Jaar openbaar 1092-1163 Persoonsdossiers van meisjes, 1906-1968 1906-1968 72 pakken 1092 Aa -An 2043 Jaar openbaar 1093 Ap -Ba 2043 Jaar openbaar 1094 Bea -Ben 2043 Jaar openbaar 1095 Ber -Bey 2043 Jaar openbaar 1096 Bi -Bod 2043 Jaar openbaar 1097 Boe -Bon 2043 Jaar openbaar 1098 Boo -Bos 2043 Jaar openbaar 1099 Bot -Bran 2043 Jaar openbaar 1100 Bras-Bro 2043 Jaar openbaar 1101 Bru -Bur 2043 Jaar openbaar 1102 Bus -C 2043 Jaar openbaar 1103 Da -De 2043 Jaar openbaar 1104 Di -Do 2043 Jaar openbaar 1105 Dr -Du 2043 Jaar openbaar 1106 Dij -Ec 2043 Jaar openbaar 1107 Ed -Es 2043 Jaar openbaar 1108 Ev -Fe 2043 Jaar openbaar 1109 Fi -Ga 2043 Jaar openbaar 1110 Ge 2043 Jaar openbaar 1111 Gi -Gra 2043 Jaar openbaar 1112 Gre -Hag 2043 Jaar openbaar 1113 Hai -Haz 2043 Jaar openbaar 1114 Hec -Hei 2043 Jaar openbaar 1115 Hel -Hey 2043 Jaar openbaar 1116 Hi -Hof 2043 Jaar openbaar 1117 Hog -Hoo 2043 Jaar openbaar 1118 Hop -Hul 2043 Jaar openbaar 1119 Hum -Jam 2043 Jaar openbaar 1120 Jan 2043 Jaar openbaar 1121 Jas -Jon 2043 Jaar openbaar 1122 Joo -Kem 2043 Jaar openbaar 1123 Ker -Kle 2043 Jaar openbaar 1124 Kli -Kn 2043 Jaar openbaar 1125 Kob -Koo 2043 Jaar openbaar 1126 Kop -Kri 2043 Jaar openbaar 1127 Kro -Kui 2043 Jaar openbaar 1128 Kun -La 2043 Jaar openbaar 1129 Le 2043 Jaar openbaar 1130 Li -Lu 2043 Jaar openbaar 1131 Ma 2043 Jaar openbaar 1132 Mee -Meu 2043 Jaar openbaar 1133 Mey -Moo 2043 Jaar openbaar 1134 Mor -Na 2043 Jaar openbaar 1135 Ne -No 2043 Jaar openbaar 1136 Nu -On 2043 Jaar openbaar 1137 Oo -Pa 2043 Jaar openbaar 1138 Pe -Pi 2043 Jaar openbaar 1139 Pl -Post 2043 Jaar openbaar 1140 Poste- Ra 2043 Jaar openbaar 1141 Re -Rod 2043 Jaar openbaar 1142 Roe -Roo 2043 Jaar openbaar 1143 Ror -Rij 2043 Jaar openbaar 1144 Sa -Scha 2043 Jaar openbaar 1145 Sche-Schn 2043 Jaar openbaar 1146 Scho-Schu 2043 Jaar openbaar 1147 Se -Sj 2043 Jaar openbaar 1148 Sl -Smi 2043 Jaar openbaar 1149 Smo -Stal 2043 Jaar openbaar 1150 Stam-Stey 2043 Jaar openbaar 1151 Sti -Sij 2043 Jaar openbaar 1152 Ta -Til 2043 Jaar openbaar 1153 Tim -Tu 2043 Jaar openbaar 1154 Tij -Veg 2043 Jaar openbaar 1155 Vel -Verh 2043 Jaar openbaar 1156 Verk-Veu 2043 Jaar openbaar 1157 Vi -Vlo 2043 Jaar openbaar 1158 Vo -Vrie 2043 Jaar openbaar 1159 Vro -Wa 2043 Jaar openbaar 1160 We 2043 Jaar openbaar 1161 Wi 2043 Jaar openbaar 1162 Wo -Wij 2043 Jaar openbaar 1163 Y -Z 2043 Jaar openbaar 1164-1200 Persoonsdossiers van meisjes, opgenomen ter observatie, 1922-1952 1922-1952 37 pakken 1164 A -Bag 2027 Jaar openbaar 1165 Bak-Ben 2027 Jaar openbaar 1166 Ber-Bod 2027 Jaar openbaar 1167 Boe-Bov 2027 Jaar openbaar 1168 Bra-Bur 2027 Jaar openbaar 1169 Bus-C 2027 Jaar openbaar 1170 Da -Do 2027 Jaar openbaar 1171 Dr -Dij 2027 Jaar openbaar 1172 E 2027 Jaar openbaar 1173 F -Go 2027 Jaar openbaar 1174 Gr 2027 Jaar openbaar 1175 Ha 2027 Jaar openbaar 1176 He -Hi 2027 Jaar openbaar 1177 Ho -Hu 2027 Jaar openbaar 1178 J 2027 Jaar openbaar 1179 Ka -Kl 2027 Jaar openbaar 1180 Kn -Koo 2027 Jaar openbaar 1181 Kop-Kw 2027 Jaar openbaar 1182 La -Le 2027 Jaar openbaar 1183 Li -Lu 2027 Jaar openbaar 1184 Ma -Meu 2027 Jaar openbaar 1185 Mey-Mu 2027 Jaar openbaar 1186 N 2027 Jaar openbaar 1187 O -Pe 2027 Jaar openbaar 1188 Pi -Pij 2027 Jaar openbaar 1189 Ra -Roo 2027 Jaar openbaar 1190 Ros-Sche 2027 Jaar openbaar 1191 Schi- Slo 2027 Jaar openbaar 1192 Slu-Sp 2027 Jaar openbaar 1193 Sta-Sw 2027 Jaar openbaar 1194 T -U 2027 Jaar openbaar 1195 Va -Ven 2027 Jaar openbaar 1196 Ver-Vink 2027 Jaar openbaar 1197 Vis-Wa 2027 Jaar openbaar 1198 We 2027 Jaar openbaar 1199 Wi 2027 Jaar openbaar 1200 Wo -Z 2027 Jaar openbaar 1201 Index op de persoonsdossiers van meisjes, 1955-1968 1955-1968 1 deel 2043 Jaar openbaar 1202-1203 Registers van aantekeningen over het gedrag van de meisjes opgenomen gedurende de periode 1906-1912 tijdens de opname en na hun ontslag met samenvattend verslag door de arts H. Postma, 1912 1912 2 delen 1202 1912 (1) 1203 1912 (2) 1204-1205 Stukken betreffende een onderzoek naar het gedrag en de plaats in de maatschappij van meisjes, die gedurende de periode 1906-1915 opgenomen zijn geweest, 1916 1 omslag en 1 katern 1204 1916 (1) 1205 1916 (2) 1206-1209 Ingekomen brieven betreffende het gedrag na ontslag, met brieven van de meisjes zelf, 1916-1919 1916-1919 4 pakken 1206 nrs. 1-200 1207 nrs. 201-400 1208 nrs. 401-500 1209 nrs. 501-798 1210-1211 Registers van ingekomen brieven betreffende het gedrag van de meisjes na ontslag, 1916-1926 1916-1926 2 delen 1210 1916 1211 1922-1926 2001 Jaar openbaar 1212-1 Foto's (30) van het interieur en exterieur van de gebouwen te Montfoort en Zeist, deels met activiteiten door en werkzaamheden van meisjes, waarvan 27 fotografische reproducties, ca. 1905-ca. 1920 ca. 1905-ca. 1920 1 omslag De originelen van de reproducties bevonden zich ten tijde van de vervaardiging in het Algemeen Rijksarchief. NB 2200 Jaar openbaar 1212-2 Groeps- en portretfoto's (36) van meisjes en personeelsleden, deels vermoedelijk met en van verwanten, waarvan 27 fotografische reproducties, 1915-1943, z.j. 1915-1943, z.j. 1 omslag Hierbij 27 pasfoto's (waarvan 4 in tweevoud) van meisjes en één van een vermoedelijk personeelslid. NB 2034 Jaar openbaar 1212-3 Foto's (2) van het bezoek van Emma van Waldeck-Pyrmont aan de tuchtschool te Montfoort, ca. 1900. Fotografische reproducties ca. 1900. Fotografische reproducties 1 omslag De afbeeldingen zijn enigszins onduidelijk NB 1212-4 Kasteel: tentoonstelling 1956, foto's, opgeplakt in de vorm van een collage met betrekking tot een tentoonstelling, vermoedelijk van door meisjes gemaakte tafelkleden en servetten, 1956 1956 1 stuk 1212-5 Kaartjes (2) met bijschriften met betrekking tot Nederlands-Indië, mogelijk gebruikt voor een (foto-)tentoonstelling, ca. 1905 ca. 1905 1 omslag 1212-6 Prentbriefkaart door J. Cornelissen jr. te Montfoort met de afbeelding van hagelstenen, ca. 1900 ca. 1900 1 stuk 3. Archief van de tuchtschool voor meisjes te Hollandsche Rading, 1942-1952, voortgezet als rijksobservatiehuis, 1952-1971 3.1. Stukken van algemene aard 3.1.1. Korrespondentie 1213-1222 Ingekomen stukken, 1941-1952 1941-1952 10 pakken 1213 1941-1942 1214 1943 1215 1944 1216 1945 1217 1946 1218 1947 1219 1948 1220 1949 1221 1950 1222 1951-1952 1223-1230 Doorslagen van uitgaande stukken, 1942-1952 1942-1952 8 pakken 1223 1942-1943 1224 1944 1225 1945 1226 1946-1947 1227 1948 1228 1949 1229 1950 1230 1951-1952 1231-1236 Ingekomen stukken van het ministerie van justitie, 1942-1949 1942-1949 6 pakken 1231 1942-1943 1232 1944-1945 1233 1946 1234 1947 1235 1948 1236 1949 1237-1239 Doorslagen van uitgaande stukken aan het ministerie van justitie, 1942-1950 1942-1950 3 pakken 1237 1942-1945 1238 1946-1947 1239 1948-1950 1240-1241 Ingekomen stukken van kinderrechters, 1942-1952 1942-1952 2 pakken 1240 1942-1945 2020 Jaar openbaar 1241 1946-1952 2027 Jaar openbaar 1242-1244 Doorslagen van uitgaande stukken aan kinderrechters, 1942-1952 1942-1952 3 pakken 1242 1942-1945 2020 Jaar openbaar 1243 1946-1950 2025 Jaar openbaar 1244 1951-1952 2027 Jaar openbaar 3.1.2. Verslagen Zie ook nr. 832. NB 1245 Jaarverslagen, 1940-1948 1940-1948 1 omslag 1246 Register van bijzondere voorvallen, 1942-1952 1942-1952 1 deel 3.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 3.2.1. Personeel Zie ook nrs.837-848. NB 1247 Aanwijzingen bij vervanging van het waarnemend hoofd en aantekeningen van voorvallen, telefoongesprekken enz. tijdens haar afwezigheid, z.j. z.j. 1 katern 1248 Personeelsstatistieken, 1942-1948 1942-1948 1 pak 3.2.2. Financiën 1249 Memoriaal, 1942-1950 1942-1950 1 deel 1250-1252 Kas-giroboeken, 1942-1948 1942-1948 3 delen 1250 1942-1944 1251 1944-1946 1252 1947-1948 1253-1255 Grootboeken, 1941-1949 1941-1949 3 delen 1253 1941-1945 1254 1945-1947 1255 1948-1949 1256 Balansen, 1943-1950, en exploitatierekeningen, 1942-1950 1943-1950, en exploitatierekeningen, 1942-1950 1 omslag 3.2.3. Opname en registratie 1257-1260 Inschrijvingsregisters, 1942-1971 1942-1971 4 delen 1257 1942-1952 2027 Jaar openbaar 1258 1952-1953 2028 Jaar openbaar 1259 1955-1960 2035 Jaar openbaar 1260 1960-1971 2046 Jaar openbaar 1261 Index op de inschrijvingsregisters, 1942-1952 1942-1952 1 deel 2027 Jaar openbaar 1262 Register van adressen van ouders, gezinsvoogden enz., z.j. z.j. 1 deel 2027 Jaar openbaar 1263-1264 Registers van in bewaring genomen voorwerpen, 1942-1952 1942-1952 2 delen 1263 1942-1948 2023 Jaar openbaar 1264 1948-1952 2027 Jaar openbaar 1265-1268 Sterkteregisters, dagelijkse statistieken van in de tuchtschool, vervolgens in het observatiehuis opgenomen meisjes, 1942-1967 1942-1967 4 delen 1265 1942-1950 1266 1950-1957 1267 1957-1960 1268 1960-1967 1268-a Toegang behorende bij de sterkteregisters onder inv.nrs. 1265-1266, 1942-1952 1942-1952 1 katern 3.2.4. Voeding 1269-1279 Dagelijkse voedingsstaten voor de keuken, 1942-1952 1942-1952 11 pakken 1269 1942 1270 1943 1271 1944 1272 1945 1273 1946 1274 1947 1275 1948 1276 1949 1277 1950 1278 1951 1279 1952 3.2.5. Tucht 1280 Register van opgelegde disciplinaire straffen, 1942-1951 1942-1951 1 deel 2026 Jaar openbaar 3.2.6. Arbeid 1281 Aantekenboekjes van ontvangen gelden door meisjes wegens verrichte arbeid, 1942-1952 1942-1952 1 doos 2027 Jaar openbaar 3.2.7. Briefwisseling en bezoeken 1282 Agenda van ontvangen brieven voor meisjes, 1942-1951 1942-1951 1 deel 2026 Jaar openbaar 1283-1284 Agenda's van verzonden brieven van meisjes, 1942-1952 1942-1952 2 delen 1283 1942-1951 2026 Jaar openbaar 1284 1951-1952 2027 Jaar openbaar 1285 Bezoekersregister, 1942-1952 1942-1952 1 deel 2027 Jaar openbaar 3.2.8. Medische verzorging 1286 Register van zieken, 1942-1948 1942-1948 1 deel 2023 Jaar openbaar 3.2.9. Opvoeding en maatschappelijke begeleiding 1287 Aantekeningen van de besprekingen van het waarnemend hoofd met haar medewerk(st)ers, 1942-1948 1942-1948 1 katern 4. Archief van het rijksopvoedingsgesticht voor jongens te Amersfoort, 1910-1967 4.1. Stukken van algemene aard 4.1.1. Verslagen 1288 Jaarverslagen, 1927-1967 1927-1967 1 pak 4.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 4.2.1. Organisatie 1289 Beschrijvingen van de doelstelling en werkwijze van de inrichting, 1961-1962 1961-1962 1 omslag 4.2.2. Reglementen 1289-a Wettelijke regelingen en ministeriële besluiten inzake de tuchtscholen en de rijksopvoedingsgestichten, 1916, 1920. Gedrukt 1916, 1920. Gedrukt 1 omslag 1290 Dienstreglementen voor de ambtenaren verbonden aan gevangenissen, rijkswerkinrichtingen, tuchtscholen, rijksopvoedingsgestichten en rijksasyls voor psychopaten, 1933, 1961 1933, 1961 1 omslag 1291 Instruktie voor de arbeidsadministratie, z.j. z.j. 1 katern 4.2.3. Kommissie van toezicht 1292 Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van de kommissie van toezicht, 1923-1943 1923-1943 1 omslag 2018 Jaar openbaar 4.2.4. Personeel 1293-1294 Stamboeken van het personeel, 1910-1943 1910-1943 2 delen 1293 1910-1923 1294 1923-1943 2018 Jaar openbaar 1295 Stukken betreffende het ontslag van personeel in verband met de reorganisatie bij het rijkstucht- en opvoedingswezen, 1951-1952 1951-1952 1 omslag 2027 Jaar openbaar 4.2.5. Eigendommen 1296 Stukken betreffende de verbouwing van de inrichting, 1959-1967 1959-1967 1 pak 1297 Stukken betreffende het gebruik van kasteel "Ulenpas" te Hoogkeppel als tijdelijke onderbrenging bij de evakuatie, 1943-1945 1943-1945 1 omslag 4.2.6. Opname en registratie 1298-1302 Inschrijvingsregisters, 1910-1960 1910-1960 5 delen 1298 1910-1923 1299 1923-1934 2009 Jaar openbaar 1300 1934-1944 2019 Jaar openbaar 1301 1944-1950 2025 Jaar openbaar 1302 1950-1960 2035 Jaar openbaar 1303 Kladinschrijvingsregister, 1946-1968 1946-1968 1 deel 2043 Jaar openbaar 1304 Index op de inschrijvingsregisters, 1910-1952 1910-1952 1 deel 2027 Jaar openbaar 1305-1306 Sterkteregisters, 1952-1967 1952-1967 2 delen 1305 1952-1960 1306 1960-1967 5. Archief van het rijksopvoedingsgesticht tevens tuchtschool voor jongens te Nieuwersluis, 1941-1945 5.1. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 5.1.1. Opname en registratie 1307 Inschrijvingsregister van het rijksopvoedingsgesticht, 1942-1945 1942-1945 1 deel 2020 Jaar openbaar 1308-1309 Inschrijvingsregister van de tuchtschool, 1941-1944 1941-1944 2 delen 1308 1941-1944 2019 Jaar openbaar 1309 1944 2019 Jaar openbaar 1310 Index op de inschrijvingsregisters van de tuchtschool, 1941-1944 1941-1944 1 deel 2019 Jaar openbaar 5.1.2. Tucht 1311 Register van opgelegde straffen aan jongens tijdens het verblijf in de tuchtschool, 1942-1945 1942-1945 1 deel 2020 Jaar openbaar 5.1.3. Opvoeding en maatschappelijke begeleiding 1312-1314 Registers van aantekeningen over de jongens betreffende hun gedrag tijdens het verblijf in de tuchtschool, 1941-1945 1941-1945 3 delen 1312 1941-1943 2018 Jaar openbaar 1313 1943-1944 2019 Jaar openbaar 1314 1944-1945 2020 Jaar openbaar 6. Archief van de rijksinrichting voor opvoeding en buitengewone behandeling voor jongens te Den Dolder, 1961-1977 6.1. Stukken van algemene aard 6.1.1. Verslagen 1315 Jaarverslagen, 1968-1975 1968-1975 1 omslag 1316 Voorlichtingsboekje over de inrichting, z.j. z.j. 1 katern 1317 Evaluatierapport over tien jaar "Den Engh", 1972 1972 1 katern 6.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 6.2.1. Opname en registratie 1318-1319 Index op de inschrijvingsregisters, z.j. z.j. 2 delen 1318 nrs. 1-7029 2052 Jaar openbaar 1319 nrs. 7030-8528 2052 Jaar openbaar 1320 Index op vertrokken jongens, nrs. 6758-8443, z.j. z.j. 1 deeltje 6.2.2. Ontspanning 1321 Draaiboek voor een sinterklaasviering, z.j. z.j. 1 deel 6.2.3. Opvoeding en maatschappelijke begeleiding 1322-1324 Registers met aantekeningen over het gedrag van de jongens tijdens het verblijf in de inrichting, 1961-1962 1961-1962 3 delen 1322 1961-1962 2037 Jaar openbaar 1323 1961-1962 2037 Jaar openbaar 1324 1962 2037 Jaar openbaar 1325-1327 Dagboeken van het paviljoen "Loenhorst", 1964-1966 1964-1966 3 delen 1325 1964-1965 2040 Jaar openbaar 1326 1965 2040 Jaar openbaar 1327 1965-1966 2041 Jaar openbaar 1328 Nachtboek van het paviljoen "Loenhorst", 1964-1965 1964-1965 1 deel 2040 Jaar openbaar 1329-1330 Dagboeken van het paviljoen "Veldhorst", 1966-1967 1966-1967 2 delen 1329 1966 2041 Jaar openbaar 1330 1967 2042 Jaar openbaar 1331-1333 Dagboeken van het paviljoen "Slingehorst", 1975-1977 1975-1977 3 delen 1331 1975 2050 Jaar openbaar 1332 1976 2051 Jaar openbaar 1333 1977 2052 Jaar openbaar 1334 Dagboek, 1977 1977 1 deel 2052 Jaar openbaar Bijlage Concordantie op Inventaris van het archief van de gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden ... te Montfoort.... later te Zeist, 1859-1930 (Den Haag, 1972) Concordantie op Inventaris van het archief van de gemeente Montfoort, 1813-ca. 1937 en archieven van te Montfoort gevestigde instellingen, 1830-1970. Archief van de commissie van toezicht over de Rijkstuchtschool voor meisjes te Zeist, vervolgens te Montfoort (1905-1968) door C.G.M. Noordam (nrs. 3999-4037) oudnieuw 3999831-i 4000833 4001831-j 4002831-b 4003831-d 4004831-m 4005830-a 4006833-b 4007831-a 4008831-b 4009831-c 4010832 4011836 4012914-a 4013914-b 4014831-h 4015831-d 4016831-d 4017831-d 4018831-d 4019831-d 4020831-d 4021831-d 4022831-e 4023831-e 4024831-e 4025831-e 4026831-e 4027831-e 4028831-e 4029831-e 4030831-f 4031831-f 4032831-f 4033831-f 4034831-g 4035831-g 4036831-g 4037833-a

Archieven

1 scans van stukken

Ga naar